Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET CUMHURİYET'in Tefrikası: « llll=Mflllllllllllllll!inillllll!IMIIIIIIimilllllllllllllllIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]inilll^ •111111111=1111 21 Ocak KÜÇÜK'fSYK.İN A CEMALETTİN UYUH GAZASI SAHACOGLU =haberleri Huzurumuzu kaçıranlar İfha! edîlen otoaiobillerin luavenesi Bunların yeni mi. eski mi olduğunu, Teknik Üniversite uzmanları tesbit edecek o Bede'.siz ıtha'.ât yolıyle memleke te gelen otomobilîerin eski veya yeni olduklarmın nasıl tesbit edilecefii şîmdiye kadar vazıh bir şekilde belirtilememişti. Gurr.rjklere gelen yeni bir emirde, bu arabalarm Teknik üniversite uzmanları tarafından muaveneleri sonunda e=kilik veya yeniliklerinin tesbit edi'ıeceğı belırtıl mektedir TIBBÎ BAHİSLER HEM NAUNA MIHINA ıi!iiiiıııııııııımııiiiııııııııııııınımnuıııııııııııııııımıııııııııııııııııuııııııııııııııııııımnıiiiııııııı=ıııı 38 ytl evvel ve bugün Son nüshasında okudum, «Akbaba» 38 yaşına basmıs. Sahibi, kıymetli yazar Tusuf Ziya Ortaç'ı tebrik ederim. Baska memleketlerde bir derginin 38 yasına basması demek, sahıbi bu dergi için 38 yılını harcadı demektir. Bize gelince bizde bn sdaraın nasıl olnp da hâlâ yaşadıgına şaşılır. Çünkü Türkhemizde bir gazete veya bir dergi «ıkarmak bakikaten bir çok bakımlardan ömür törpüsüdür. «Akbaba« nın yıldönümü savısını gözden geçirirken orta sa. hifeler gözüme çarptı. Bu sahifelere dersinin 1923 te nesretmiş oldu|u bazı karikatürler tekrar konulmuştu. 1923 yılı tek parti devridir. tstiklâl Mahkemeleri faaliyet halindedir, dikkat buyurnlsnn. Işte karikatürlerden biri. O tarihte tstanbnlda bir suiisti mal olmuş. Bnna bir çok isimlerin karıştığı yazılmış. Bir tahkik heyeti yollanmıs. Hevet raporunu Ankaraya göndermiş. Şimdi karikatüristin eserine bakalım. Heyetin raporu Bir aj na. Bir başka karikatiir. Üstünde (sütnine hesap veriyor) cfim lesi var. tsmet Paşa sütnine kıyafetinde bir kfirsuye çıkmış ağzında kurn emzik bulunan suka bir çocnğu çösteriyor. Çocofnn bir eline doladıgı ipin uconda bir oyuncak sallanıyor Tab ta bir lokomolif. Karikatürün altında ise şu vazı var: tsmet Paşa Biraz tıtma geçirdi, biraz aç kaldı. biraz çıp lak kaldı ama ben ona simendüfer aldım. Bir üçüncüsn: Arkası dönnk kalpaklı bir sdam . Avuçlannı açıp arkasına götürmüş. Bir sürü eller bn açık avnçlara para boşaltıyorlar. Tazı olarak şu cürale var: Teni Türkiyede niiU seden eski hastalık .. Bunlara ve difer karikatörlere bakıp da buçün hürriyetsiz lik tikâyetlerine verilen •baıın hürriveti vardır» cevabını hatırlamaraava imkân yok . Buçutı acaba kaç karikatürist iki, üç sene hapsi göze alrnadan bn karikatürlerden bir tanesini olson çizmeye kalkışabilir. Bir. tstiklâl Mahkemeli tek parti devrinin musamahasına ba kın, bir de bngnnkü demokrasi devrinin basın kanunnnn düşü nün! Belki sert ve acı gelir ama ne yapalım ki hakikat. hakikat Cevat Fehmi BAŞKIT t ir! tîki kolu kalan tırrr.ıea bir d e ' karşısmda son derece canı sıkıfilika demıri (küçük bir çapa de1 lan komutan, her halde Cemal Pa mektir) katıldı, bu veçhile dört, şamn (Almanların emırlerine bibeş tarama dah yapıldı. Fa.cat bır lâkEvdu şart ıtaat) hakkmdaki iki gerılıp boşalmaiardan başka' t'.raimlerını de hatırlatmış olmah tatmin edıci bir tesaduile karşıla ki: şılmadı. Kımbıür, belki de. bu kı ' « Hesap! Sıvastopola don!... rılıp açılan tırmık kr'.arır.m ke dıye «?=!endı sip koparmıya muvsffak olduk'aMakinede is çıkıjin'.... rı kab'.onurj uçlarını ilen fierı ce«Derhal: ıssele alabanda!... Kokip sürüyorduk; yahut kimbılir •r.uUnu verdım. Yedek serdü belki de artık taktıramıyorduk. reni de pa'aketeye gonderdim Bu âciz ve zayıf vasıtalarla bu işi I.îevkıim'.zı haritaya koymuş ve temin etmenın mürnkun olamıyaaşag'dan (yani makine daıresıncaîına kani olduk.» Sıvastopol volunu tutmuştuk ki. «Biz halbuki, kabloyu güverte den) VÜI kesildi. Biraz sonra da ye kaldırmayı ve bir kaç metre ikirtri çarkçı yüzbaşı Muharrem lik bir parça keserek amırale he Efendi ile Alman makine tegmediye goturmeyi düşuvjvorduk.» ni Simidt vukarıva (koprü üstu) Dönüş yolunda . ne gp'diler. Sancak şaftı lus kap«Sabah oluyordu. Bcğaza yol lın sigılinin Eevşemiş olduğunu, verildi. Parakete atıldı ve 12 mil miçacolar (ağır cisimlerin altlarısüratle ycl almtya baslandı. Ko na sürülerek kolayhkla kaldırılmutan hareket mevkiimızin katî ' malarırda kul'anılan skrulu bir surete noktalanmas.nı istedı Bu nevi puntal'.ardır. Hani şu karada, kablonu bulunması ile vaz'.fe da otomobilîerin ön veya arka tanin tamarn olduğu kanaatinden ; raflarım kaldırmak için kullanıdcğan bir kayıtsızhktan mı ned"n' lan krikolarm gemilerde istİTal bilmem, tarama seyirlerinin lâyı olunan bir nevine verilen isimkıyle takip ve katî surete harita ' dir. C. S 1 ile srast yatağmın takya tatbık edi!memeı=inden pek viye olunduğunu... komutana ve miimkün olamamıştı. Hep sancpkj yjzbaşıra ranor ettiler. Sürat setan dönerek yaptığımız bu tara kiz, dokuz mile indirilecek, bu malara naza^an, takriben. Gaiata suretie hmana kadar gidilebilefenerinin doğu cihetinde ve yedi cekti.» buçuk mil kadar açığında bulun• Komutan artık hiç sormıya lüduğumuzu, bu tahTiini mevknmigcrmeden boğaza donmeklize nazaran da, sislı bİT havada zum emrstti, yüzbaşı da bittabi bıle bu rota ile boğazdan geçe S.mi bileceğimizi ?öyledim. Bu mütalâa bir şey diyemedi. Tekrar boğaza sırf kendisiri teskin içhı tertip yol veriidı ve surat de isteniien lenmiş bir mülâhaza idi. Yolda hadde indirildi.> «Biraz s^nra komutanla yüzbabelki baska bir emir ahr. veva hiç beklenmedik bir hâdise ile şı barıjmış ve vazife uğrundaiı karşılaşırdîk. Her halde mebdei münakaşaiarmın hoş tesirleri de, bir mil dahilinde şüpheli bir sa sigara ve kahve dumanlarına kaha içnde kalan bu seyrımize kar rışarak zail olmıya başlamıştı.^ şı pek müteyakkız lâzımdı. bulunulması Teneke buhranı Amerikadaki çelık grevır.ın bir neticesı olarak dünya piyasasmda teneke darlığı gorülmeye baslamış tır. Hattâ Amerikan fırmaları, muh telif Avrupa men.leketlerine sıparişlerde bulunmu^Iardır. Bu hal, piyasamızda da tesirlerini gostermektedir. L«vha teneke bulmak bir mesele halini almıstır. Peynir ve yoğurt imal mevsiminin arifesinde bövle bir durumun vukua gelmesı aiâkalıları endiselendirmiştir Fiat itıbarî olarak 450 kuruş ise lerin de altı aydan evvel hazırlanm«'»ıa imVân p^ruİpmeTn.«'ktedır. İktisadî ve Ticarî tlimler Akademisindeki olayla ilffili tahkikat îktisadi ve Tıcari Ilimler Akademisinde evvel ki gün cereyan eden olay hakkında idareciler dün de tahkikata devam etmişlerdir. Bu arada ö*rencilenn ifadeleri alınmıçtır. Diğer taraftan oğrenciler, derse girmemeye kararlı olduklarını, okul idaresıne ve icabederse Milli Eğitim Bakanhçına müracaat edecekleriri soylemişlerdir. * * * «öğle vakti salonda görüşüle, konuşula, yenilen yemekten son* * * ra, biraz kestırdim. Bu suretle «Güneşin doğmaiiyle beraber, köprü ustünün ynrmi dört saathk orta kesafette bir sis tabakasına yorgunluğunu hemen hemen yarı daldtk. Süratimizi mutedil bir yarıya giderdım. Tekrar küçük hadde indirmiye lüzum görmedik. koprü üstune çıktığım vakit, sis Yalnız düdük çala, çala seyrimitamamen sıvnlmış, boğaz da proze devam ettik. Baş üstünde ve vamız istıkametınde gorulrnıye Siimerbank, bonolu koprüsünde, direkte ve ışldakte başlamıştı.» satışlara başladı bulunan gözcülere ve bilumum «Bogaz önlerinde, parakete topHaber verildiğine gore Sümernobetçilere gozleri kadar kulaklariyle de dikkatli bulurımalarını landıftı vakit, skrunun (pervane bank Alım ve Satım Müessesesi, tenbıh ettik Bu suretle yarım sa nin demektir. C. S.) sekız metre müsterilerine bir kolayhk olmak at kadar iîerlemistik. Kimbilir, lik bir salvo (gemılerın sancak üzere bonolu sa*ıslara başlarr.ıştır. ne kadar üzülmüş olan, bu itibar çekmekte, yahut i$aret kaldırmak Evvelce banka temınatı mektula da amirahn karşı«:ndaki msh ta kui'.andık'.arı ınce halatlara bu karşılıSmda vapılan kredili top cubivetleri sakin ve câkit bir hal verilen isımdır) ile kopup gıtmış tan satışlara ilâveten bu defa en de düşünp duran Alman vüzbaşı olduğu gorüldü. Gemide yedeği az 2000 ve en çok 15 bın lira ol kendisini gıkan bir meselenin vardı, fakat kopan skuru saatle mak keydiyle bonolu satışlara olması başlanmıştır. çözümü i!e ferahlıyanlara mah pek akort ıdi. Demirbaş itibariyle raporu yazılacak ve kaysus bir sevinçle tiearet harbi «Süper Kuklalar» da Türk için denizde dolaşmamızı teklif dinin terkini kayit mazbatast yasanatkârları et*i. Her halde «Göben. in (Yavu rjüaçaktı. Vakayı komutana söyleŞehrimizde Saray sinemasında dim, raporunu TîâzîrTacTîrn", mazb*'zurl Sivastopol istihkAmlarını ve '. \ tem»illeı vermekte olan Piccoh di Bre^lav'ın (Midilli» Novcrosisk j ta^rıı da tertipledim.» îtalyan Super kukia hî yapılar d3 vardır. Piknik tipte zına götürür. Bnnlar kendini ya«Boğazdan girdık; saat 21 de de Podrecca gaz ve benzin depolarım, herr.en hemen bu saatlerdeki bombadı Büyükdereye demırledik. Ertesi lar> tiyatrosu trupu bugün saat 17 ekseriyetle gözüken ruh yapısı şatma sevki tabiilerinin bir teraKendini kurtardıktan man'arını, heybetli ve azametli ekim avının otuzuncu günü erzak matinesinde trupun örf ve âdet neşeli, hareketli, düşünmekten zi hüriidnr. gül sonra baslıyan ve gayesi neglin birer tablo halinde gözlerinin ö romorkörü geldi, iskele bordamı len gereğınce özel bir merasimle yade konuşraayı ve gülmeyi, g y şy gy, nünde canlar.dıran Yüzbaşı Bilar' za yanaştı, et ve ekmeğimizi ver ses sanatkârlarımız Safiye Aylâ ile dürmevi seven insanlar seklinde ] idamesi olan cinsi (onksiyon ise Zeki Müren'in süper kuklaların: olmasıdır; bunlar midelerine de hakiki ve ise yarar sekline bülujdı savçili «Peyk»i ile bunlara na miye beaşladı.» zire olabilecek şanh ve şerefli «Bu esnada romorkörün çarkçısı sahnede kendilerine ve halkımıza döşkündürler çabnk kızar, çabuk da ulaşır. Normalde mukabil cinbir faaliyete atılmak istiyordu. mülâzım Eyüp'.ü Mehmet Şerıf E takdim etmek suretiyle program barışır, çabuk üzülür, kırılır, ça se karşı olan bn hi« muhtelif telanna ithal edeceklerdir. buk dost olur, sıcakkanlı insanlar sirler altında sapıklık göcterir. As «Keyfiyeti, asağıda, seyir kama fendi, şıkâyet ediyor: Üzerine gaz döküp yakmak dır. Astenik tipe yakısan ruh ya lında çocnk normaldir. Fakat yerasmda oturan komutana imp « Mübarek bayram günü, herpısı ise nzun dü«ünür, ,Eeç karar tiçtifi muhitin tesiriyle bir sapıksuretiyle intihar etti snyiedim. Ayaga kalktı ve yavaş, kes çoluğunun, çocuğunun yanınEsma Bılgin adh bır genç kız, verir, güç dost olnr tiptedir; dost Iık olur. Bunlarc'a muhitin bu zor yavaş yukarı köprü üstune çıktı. da!... Diyordu. Bizim orta kazan Se'âm ve sabahtan sonra, hükü memuru Tekirdağlı mülâzım Kad ; dün, Şehremıni Elektrik sokağı 12 luklan ve hesaplan derindir. Ko layıcı tesiri ortadan kalkarsa saj numaralı evinde, üzerine çaz do lay kizmaz. kolay cü!mez, olduk pıklık düzeli. Meselâ yatılı mekrnetin muvafakati ve amiralin ri de: tnüsaadeai alınmadan böyle bir I küp yakmak suret'yle intihar et ça kendilerinden emin ve kendi teplerde, askerlik, esaret gibi n(Arkası var) j mıştir Yapılan tahkikata göre, kı lerini be*enir. Vmnmivetle sofuk zun zaman kadından mahrum haharekete kalkışılmasının doğru bir şey olamıyacağını anlatmıya j zın intiharına sebep, ailesinin da kanlı deJiğimiz insanlardır. Atle1 yata mecbur olanlarda gözüken çahştı. B«nun üzerine Alman yüz I ha önce kendisini kaçıran gençle tik ve displastik olanlar için hn sapıkhklar bn kabildendir. Cinsî karakter sapıklık mahcnbiyet tesirivle de başı il» Iralarında oldukça sert '• evlenmesine müsaade etmemeleri susi bir yak.sır ruhî yoktur. Bundan başka iki ruhî ya olnr. D.Şer cinse karşı mahcup obir mür»kasa başladı. ! dir. j Konservatuar Türk mıısikisi pı sekli daha vardır ki birıncisi lan delikanlı veya kız daha yakın «Pek ntzik görülen yüzbaşı, çok histerik karakterdir. Bnnlar cok ve kolay temasa (jeçebileceti ken92 nci S a y ı s ı Ç ı k t ı haşin bir tavır takmmış ve korr.ukonseri çabuk telkin altına cirer. C2huk di cinsine karşı bu hissi duymıP K. 1034 G A L A T A tanı korkaklıkla itham etmiye biKonservatuvar Turk Musikisi lc kin ba^lar, kolayca da ikna edi ya başlar; bu da geçer. Veya zele kalkışmıçtı. Bu nahoş vaziyet ra Heyeîi, Munir Nureddin Selçuk lebilirler. Taklit meyilleri fazla kâ azlı£ı yüzünden tesir altına idaresınde bu hafta San Sinema dır; her eördüklerini taklit etmi çirer; böylece kandırılarak pasif sında 8. pazar konserini veriyor. ye çalısırlar. >!oda kacıklan nmn veya aktif olur. Nihayet ruhnndaBu konserde Eviç makamından miyetîe hunlîr arasından çıkar. ki davanılmaz hislerin \ani fmEruinönü Vergi Dairesi Mürlürü eserler icra edılecek. ayr.ca solo Baskalarında çördükleri blr şeyi, pulsivonların tesiri altmda bu yosarkılar snvlenecektir. bir hareketi. bir sözü. bir jesti la düşenler \ardır ki rruhim ve taklit etmiye bayılırlar. tkinri«i esaslı «cinsî sapık» mevzuunu teş! OCAK 21 RECEP 22 epileptik karakter denilen şekil kil ederler. Bunlarda zekâ azlığı İlâveli İkinci Bası dir ki bunlar çok çabuk kızar, kız yoktur. Eksik olan ahlâktır ve iraMuaddel şekliyle kanunıın çerh ve ızahı, tebllğ. tamlm ve 1450 dıkları vakit gözleri bir şey gör de zayıfhğıdır. Bnnlar sadece da5 1 İ a<let en jenî emsâ! içtihat kararian, beyanrame tanıimi esasları, Zı mez, fakat biraz sonra da son de vanıimaz hislerinin tesiri altmda « v> 5 tâdil kanurları ve üglli hususı kanurlar vergi cetvellerl V I • * rece pişman olnrlar. Aşağı yuka kalır ve iradeleriyle bunu frenliC â I < Jütapçılarda satılmaktadır. 964 sahife, Flyatı 65. CUtlisJ 75 Ilra venıezler. n dünyadaki insanları bn dört V ] 7.21 12.25 14 56|17 11 18.46 5.37 Taçra siparlşlerinln Istanbul. Yıldız, Ihiamur Nardenk Sok. 5S grup içine sıkştırabiliriz. | tnsan olarak herkesin aklından adesir.e yapılınası. E. ] 2 11 7 14 9 45 12 OOj 1.36 12.26 Tukarda bahsedilen bütün b» I neler geçmez. Bunların bir çogu belki tahakknk etZaman zaman Yazan: Doçent miyeeek, bir çogazetelerde oknr ğu da cemiyet naveya kendi müşazarında hoş göbedelerimizle gtirülmiyecek seylerriiriiz; yollard» ka dir. Ama aile, dmlara, kızlara insanların zekâ ve ahlâk seviyele mtKtep, din terbiyesi ve netice hattâ küçük çocuklara sarkınri normal kahul edilmiştir. Zira olarak ahlâk kaidelerine uymadıtılık edenler veya kız mekteple6ı için irade tarafmdan frenlenirrinin önünde beklejip sataşanlar insanları bir de zekâ ve ahlâk seler. Ancak psikopat karakterde ve bunlara baglr vakalar olur. vıyelerine göre taksime tâbi tutvani tiüşünme mekanizmalan sal'.unlan sansan görmüş isek üzü mak lâzımdır. Bunlardan zekâ bakıraından fakir doganlar bn fakir lim fakat ahlâk kontrolları zayıf lürüz. alâka ve medeni liklerinin derecesine göre srrsem, , clanlarda bu fren tntmaz. tnsan miz nisbetinde müdahale ya bu fibi hâdiseler şazete sütun budala, ahmak gibi isimler alır vasıyan bir mahluk olarak tabialarına akseder. umumi elkâra ar lar; ahlâk bakımından fakir olan tiylr dışiye ve erkeğe karsı bir ise psikopat veya ahlâksız za.ıf dnyacaktır. Ancak normal inzedilir, bunlann reaksiyonları gö1 rülür. | divornz. Cemiyetin düşünen kafa kandır ki bnnnn yerini. zamanını, astenik bünyelilerde ınürasebetini hesaplar. ondan sonAcaba niçin bir insan durnp dn S ' n ' a z kendini karakterli ra harekete jeçer veya rurken veya için den gelen bir arfrenler. Halbuki psikopat olanlar ederse, z B ile hiç tanımadıfı, iyi kar»ıla, kahramanlık tarafını da piknik bnnn hesaplıyamaz; aklı hesaplarnıp karşılanraıyacağım bilmediği sa dahi iradesi hislerini frenliye halde bir kadının peşine takılır, bünyelilerde daba fazla tördütücek kndrette değildir. Böylece mek ona lâf atar, rahatsız eder. Bl tip müz siklotimik karakterliler idare eder. Psikopatlar ise nmamiyet tep kapılanna dizilir. tramvay, eleri ruh hekimligi bakımından intobüs vey» sinemada kadını, kızı eelersek oldukça aydınlatıcı so le, bn cepheleriyle, cemiyetin nlzamını bozmıya çalışırlar. Bir ee ııkıstırır. dişi ise erkete sürtünür nnçlara varabiliriz. miyette ne kada rhnzarsnzluk var veya memesini, baldınnı göstereBiliyor \e çörüyoruz ki insan cek şekilde vaziyetler alır. karakteri denilen şey standard okak bir psikopat çıkar. Çfinkfi Maamafib cinsi sapık sadece lamaz; yani seri halinde, bütün b n n l a r d h e m e n « *•" bnnlar degildir. Bn ynkarıd» göshususiyetleriyle, içi, dısı ve ruh yapısı avtıi şekilde insan yapıla mamen salim yani yerindedir; hat terdiklerimiz normal olması jere maz. Buşün mimaride ve beşer ti bir çoÇnnda normalden de faz ken bir »eyi zamansız ve yerinde yapısı mamullerde bunn becere ladır. Fakat ahlâk ölçüleri çok vapmıvan Iradeleri zayıf, başkadefişiktir. Karakterlerinin bazı a larını rahatsız etmekten çekinmibiliyoruz. biliyornz. Fakat insan vapısında i V,* ". t 1 « V ahlâkan fakir insanlardır. tabiatin ö>l e bir mimarisi v.r ki "» hatlan vardır: tr.deleri çok « yen o daima kupon olarak yani bir yıft.r, sebatsızdırlar, keyif veren Bunların irinde a«ıl cinsî sapıklar tek olarak imal edilraektedir. Bel lelıirlere. sifara ve lckiye mevil sabisübyan danmanı olanlar, yaki atom birleştirilmiye b^slanır . leri fazladır, yalaneıdırlar, mace oi kücük çocnklara tasallut eden yanlı baslı insanlardır. Bnndan ve böylece hücre sana>ii kurulur'* yılırlar. nmnmi âdaba aykın hx başka cinsi sapıklı*ın çok çesidi sa o zaman bn yapının hem çörüHomoseksüel dedifimiz reketten zevk alırlar, lâkayıttır. vardır: nüs hem de ruh yapısı belki bir lar, mnkaddesat tanımazlar, va kendi cinsfne karşı alSka dnyan•tandardizasyona tabi tntnlur ve tanii7clırlar, tenasülî d3İSletlere lar, kendine hayran olup, kendiisteniien şekilde adam imal edilir. çabnk sıparlar yani cinsî sapık ne âsık olanlar, cinsî münasebet. O halde. bnırün, insanları kendi tırlar. Biz bunlan cemivet icinde lerinde zulütn yapmak veya ya oldukları gibi tetkik zaruretindesebatsızlar, yani hiç bir iste tntn pılmaktan zevk alanlar, kadının yiz. Bnnnnla beraber ilitn daima namıvanlar, eeziciler, yani her veva erkejin tek bir yerine tutnher seyi tasnif etmiye. mü«ıterek vasıta veya bulamazsa yaya mem lanlar (meselâ topuk. serçe partaraflar aramıya ve bunlan basitleket veya dünya tnrlarma çıkan ma£ı gibi hiç bir şeyle alâka ve lestirip tetkik etmiye ealışır. N M lar (tabii normal ölçülerin dıstn mPnasebeti olmıyan), ayni veya tekim dünyadaki bn milyonlarca da). şarlatanlar, cemiyet ve ka makabil cinsin eşyssıns işık olan, fert ve sahsiyetin mfisterek bazı nnn düşmanları, yalancılar, klep onn yanından avıramıyan, onunla taraflarmı bularak onları gruplatomanlar, geeimsiz ve kavsacılar yatıp kalkan, hattâ cinsi arzularıra ayırmıştır. nihayet cinsî sapıklar seklinde m o eşyayı koklıyarak veya kultnsanlar evvelâ sekil yapılarma görmekteyiz. Hepsini izaha yazı lanarak tatmin edenler de vardır. göre sınıflanır: Bir kısun insan mızın hacmi müsait olmadığından Velhâsıl çeşitleri ve doziarı bir lar tombul, eöbekli. orta veva kı biz sarlcce bu faslın bir ucunn kal hayli genis olan bn gibi insanlasa boylu, yüz leri yuvarUk. boyun r a r a k C l n S 1 s l k I ları k.sa. enseleri kahn, el ve e ? ' *P " uzer.nde nn hepsine birden ynkarıda saydığımız bütün vasıfiariyle tam nsi yakUrı kiirük ve yayfindır; çok duraeajız. H e r c a n İ 1 biyolojik Iki kopat damçasını vnrmakta acele erken yaşta da ekseriya saçlan dökiilür. Bnnlara piknik tip insan kanuna tâbi olarak yasar. Birin ctmemelidir. Bir coklarında sadelar deriz. Bir kısmının da boynn c i s i v e i ! k faaliyete geçeni «ken ce cinsî sahada, bir çoklarında ser lan ince, gö*iisleri dar ve nzun, dinl yaşatma», ikincisi ve daha vet, bir çoklannda içki mevznunkol ve bacalclan yıftır, el par sonra orta\a çıkanı «neslini va da zaıf vardır. Ama umumi hevet makları ekscriy» uınndur; bnn satma» fonksiyonudnr. Bu ikinci lerıvle tetkik fdilir'erse zaaf talara da astenik tip denir. Bir de I fonksiyon rnhî sahada çok erken raflanndan ba«ka diger cephelebütün vücut yapısı birbirine uy baştarsa da vücut sahasında an ri>le enteresan, şavanı dikat. hatçun nisbetîerde, adaleleri iyi ge, c a k uzviyet kendini kurtarmıva tâ meçhur ve cemiyet icin lâzım i kendi bagına ya onsurlar olabilirler: yani eemivebaşladıktan yani k d i b lişmiş, yüz hatları keskin o b l d k lanlar vardır; bunlara da atletik şıyabilecek hale eeldikten sonra tin bir hakımdan tadı. tuzu ve bib/ridirler. Teter ki ahlâkszlık 51tip derİ7, Bunlann dışında bu üç gözükür. Buna «bülüg» di\oruz. Dikkat edilirse ilk doğan bir ço eüleri, cemiyetin Shengini bozaana tipten hic birine girmiyen iŞritıÜKrö nisbetsiz yapılıslara cak evvelâ dudaklarını kullanır. cak, ahlâklı ve normal insanlann ! N« balurca e m m v v oshsır. Biraz huzurnnn kaçıracak dereeede •> da öisplastik tip denir. Aşaiıyukarı bu tiplere uvan rn «îana gerince eline ne verilirse a| masın. Sabahattin Kerimoğlu BUGÜN BUGÜN BUGÜN BUGÜN Evinizin Bir Haftahk Neşesidir ! 21 MAKT M EV LİT Sevgili ail« büjügümüz Hukuk Doktoru OSMANLI BANKASl BİR KIŞIYE Necmettin MANSUR'un vefatının 40 ıncı gününe rastlayan 22 ocak 1960 rutna günü akçamı saat 20 de Şiçli Perihan soksk. Kâgıthane apartmanındaki rvimiîde Movhdi Serif kıraat rlunacagır.dan arzu eden tanıyanlann tt^riflerini rica ed<~rız Aileal ı APARTMAN DAİRESİ AYItlCA OLMAK UZERE ıoo.ooo Yeni Ufuklar V E F AT Erdoıunlu me'hum Hafır Ömer Cenıal » v c n , D.S I. Yeraltı Subrı Darei Bartıuhendislerinden Taıp Mahmut Başboluk'ün sevpill arnepl ve Suheylâ BasböUık'ün ka> ^v»"""ı»»1 sallhstı rıisvandan LİRA PARA İKPAMİYESİ 200.000 RECEP TURGAY EMtNE ŞEVİHA BAŞBÖLÜK Cen^7e«i îl/1'960 nü öğ'.e ra.nEzınj mutaakıp Beyazıt Carr.iTden Vsltfırılarrk Kozluca Mp^arlıSna dP*'i«dıl^c«'^*ir. Mevlâ rahrret eyl've. Gelir Vereisi Kanunu ve Tatbikatı 252.0 00 S | 5 } N L İM Aü • S İ T E L/RA tmsak Yatsı Nüshası Warwick Deerjing'in 75 Sibylle, böylece bn huknk mâbedine çirdi. Mr. Cuthberson onu, kara gözlü, gayet mah cup, fidan boyln bir çocnk halinde gördfi. Sibylle, zarif ve narin hassaslıâı; yüzünden belli olan, mânevî bakımdan bir çiçefin kokusu ile kıyas edilebilecek o tarife sıimaz cazibeyi neşreden, gerçekten bir çocuktn. Hayır. bu kız bir entrikacı olamazdı! Onnn için Mr. Cuthberson, eski usulde, >erlere kadar eŞildi. genc kadını babacan b'r güier yüzlülükle karşıladı. Bir kadının gözleri ve dudaklariyle, ancak. onun iç varlıfı hakkırdaki tahminlerinı teyit etmek icin ilgilenen sezgisine güvenâiğinden, bu nefis m.ihluka baS'.andığından dolayı. Mr. Brown'ı için için tebrik etti. Sizi gördüğüme çok memnun oldum, Mis Bnrnside, dedi. Oturun, rica ederim. Valpntin'le beraber durumu inceledik. Sibylle oturdu; ellerini, biraz acemice, dizleri üzerine koymuştu. Fakat Mr. Cuthberson, sevdifi srfülerinden birine güler fibi, ona gülümsedi. Sibylle bu tebessiime mükabele etti. Knr'.Tim «belâ kadın» rolü oyııuyorujn. Bnıa ETİince, hen her halde hu fikirde olams'.m. Olup bitenîeri biliynr^nmız zannîderim. Muhalefetle k3rşılaşıyoruz .. Haborim var. Orta> a çıkması muhtemel çaprasıklıklara göğüs germiye hazır mısınız? Tamamiyle hazırım. Sibylle böyle dedikten sonra Valentin'e bakarak gülümsedi, ilâve etti; Buna ragmen kadınların en mesuduyum. Mr. Cuthberson, bir kere daha içinden. Mr. Brown'ın, kaderin çok büyiik bir lülfuna nğramış olduğunu düşündii. Bu hngnsta zerre kadar şüphesi ol saydı, Valentin'in Sibylle'e bakışı ona büsbiUün ikna etmi>e yeterdi. XXVII Aslında, «Tüksek Bacaiar m hanımmın sinsi düşmanlıfı olmasa, Sihylle'Ie Valentin eksik siz bir saadete ereceklerdi.. Fa> kat baht, ihsanlarına bir nebze acılık katmaktan zevk duyar, nimetlerinden faydalananların rahatlık icinde uyuşup kalmalannı istemez. Harrod eralâk acentesi, Sibylle'in emellerinden birinl daha eerçeklestirdi, ona, St. James otelindeki adresine, kalın bir zarf icinde, uzun bir satı'.ık etnlâk lisiesi KÖnderdi. Sibvllcle Valentin, 5Ir. CuthberEon'la ^^ptıkU^ knnuşmadan «onra ote'e dnndükieri zamr.n, hu zarfı orarta h:ı!fl:'nr Uanıp odalarına güliir dii'er. Harrod müesr"sesindeki o essiz memurun. isteklerini verine get'rmek i"in çırmndı*ına inanıvorlaTİı. Sifuile otnrdu. o k^'ın azrfı elinde evirdi çevirdi. (Arkası var) 2o Baricl Turkiye Llra Kr Llra Kr Kurus ECELÎ Buna h;c sas»^adım sın la.'İ3 çekmiş. Lât aramızda, bu yola celmez kadınlan hic sevmera. Ama, eğer kullan>naU isterseniz. bazı ikna edici vasıtalara sahiî)siniz. Ne sibi? Bayan Brown, boşaı:»nayı kabul etîsiedifi takdirâs, fcerinde mali b^kımdan bir baskı yapabilirsiniz. Bu çe^it nsuiler ihtiyar lîrody üzerinde t?sir yapabiiirdi. B?lki kızı üzerinde de mües5;r olabilir. •V'a^ntiıı düsünüyordu. ECer karınız bosanma^a yanaşmazsa. bundan en cok zarar ederek Miss. Burnside olacaktır. tabiî. Karzmın istediği de zaten bu. İiiiikam almak için. TSDİÎ. Senellis 6 aylık S aylık 75 00 40 00 !2 0O 150 00 80 00 44.00 SİNEMASINDA Cumhurtyet Mütbaacılık ve Gazıtfclııls TCrk Anontm Ştrkeö ;.ğalneiu H^lke^ «nkak No 39'«1 Sahibi YdZi ışlennı fiılen ıdare edpn MPÇUI MOdOr Bu akşamdan itibaren NAZtME NADt ÖMER SAMt ÇÖL MELİKESİ Gazetemizı gonaerılen evrak ve yazı lar nesr»>di!!>in edilmestn ladf pdtlmeı tlânlardan mesuliY«t kabu] edllme* Renkli Sinemaskop (LEGEND OF THE HOST) Sophia LOREN Jchn WAYNE Rossano BRAZZİ Seanslar: 12 2,30 4.45 7 9,30 ;..........»». j j â v e A D.S. Haberleri Tel: 47 77 62 •••••• O halde niçin misüyle rr.ukafccle etmemeli? Aal"r>fin başuîi salladı. Hayır, benirn böyle bir niyetim yok. Evvelâ, onunla ev lenmis bulunuyorum. Sonra, hâlen mesut bir safhadayım. Ömrumün sonuna >aklaştı|ımı sanarak yabancı memleketlere seyahate çıkmıştırn, tam sihhat li olarak döndüm, saygıma ve se\dme tamatnen lâyık bir kadın!a heraber. Binaenaleyh, cömert davraıımam luzım. Böyle hareket edersem kendirae hiç Ua'ujhat bulmıyacağıma daha emin olurum. M<. Cuthberson, ona tskdirle baktı. Hülâsa, azizim Mr. Brown. hasım taraf ne kadar azç.n olursa olsun. siz centilmen davrarımaU istiyorsuııuz. Evet, m^ksadını öyle. A!â, îîu sayede, karınızla konuşîu'îurn zaman daba serl davranmıva hakkım olacak. Kendisine muavı en bir para ba51i'acat«ınız, değil mi? E\!>t. kpndisipe o eirkin e vin evle hıraber ictnrte ne var sa h°"sıniıı m"l''het!"i 'eklif eflebilirsiriz. Miss Burnaide için de vereceğim bazı kararlar var. Vasiyetnamemi tâdil etmem lâzım. Ama karınızın şahsi bir serveti de \ar, değil mi? Hem de mühim bir servet. thtiyar Brody'nin mirasının üçte biri. Ama, azizim Mr. Cuthberson, söylemefi nnutnyordum, Mis Burnside buraya benimle beraber geldi. Sizinle tanışırsa çok memnun olacağım. Mr. Cuthberson de Sîbylle'le tanı$mak isterdi. Bu aşk macerası merakını knrcalıyordu. Bu kendi haünıJe Mr. iîronn'ı baştan çıkaran peri kızı ile, elinde otınaksızııı ilgilenivordu. Kadından anlart'ı, kadınlar hakkında, ya!nız görünüşe bakarak hüküm vermezdi. BHkı rie, bu orta vaslı, fakat mizaçtan varıa genç kalmu adamııı hir maceracı kadının afına düs müş olmasındai korkuvordu. Elhette! dedi. P'k mem nun ol'irnm. M'^ R'irnside'i i(,e ri alın, azizim Brown. KARGO SERViSi BAŞLADI Siz çabuk gittiğiniı gibi EŞYANIZI da Türkiyenin her taratına ucuz ve çabuk gbnderebilirsiniz. Izahat için bilet gijclerimize ınüracaot ediniz. TÜRK ffAVÂ YÖUÂÜİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog