Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Hazırlıyan KARAKAŞ «GENÇ AMATÖR Hikâyeciler Antolojisi» On yedı genç yazarın teşebbusu ıle m«ydana getirılen bu Antolojı Amator yaymları tarafmdan neşredılmiştır 250 kuruş fıvatla kıtapçılarda satılmaktadır Sıparışlerımzı YENI DEVIR sokak No 16 Beyazıt fstanbul dan yapabıhrsınız umhuriYet 35 incı y\\ Sayı 12.705 Telgraf v* mektub adresl CumhurSyet îstanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar 22 42 98 22 42 90 22 42 90 YUCBBAŞ'ın 2 yeni esen AİR D E N IRALAR Sâmıh Rıfat Cemamî, Halıl Nıhad, Ems Behıç* m hayatları, ^serlerinın tahlılı, nukteleri, şıırlerı h%tıraları. 5 hradır. Ömer Seyfeddin Ha\atı Hâtıraları Şnrleri 3 lıradır Bu hafta çıkıyor AHMET HALJT KITABEVİ Perşembe 2 1 Ocak 1960 Bir Amerikan uçağı Toroslarda Ankaradan Adanayagitmekte olan askerî uçakta 16 kişi bulunuyordu Havadan yapılan aramada ucağın enkazı görüldü; fakat hiçbir hayat emaresine rastlanmadı; yola çıkarılan kurtarma birliğinin bugün enkazın bulundugü sahava varm^si bekîeniyor Adana 20 (Telefonla^ Aİeth uçuşla Ankara dan Adana Incırlık Hava Alaruna gelmekt» olduğu bıldınlen Amerikan denız ııçağının dun şehnmızın 38 mıl kuzevınde kayboldugu anlaşılmıştır Saat 15 31 de ucağın pıJotu telsız kulesıne tahmmen 4 dakıka sonra alana ınebıleceğım bıldırmış fakat buncian sonra uçaktan hıcbır haber ahnamani'ştır Ucağın bu şekılde ka\bol dııgu aripşılmca bırhklerımızın de dahıl oldugu arama ekıpı faalı>ete geçmış fakat dun get e ^arısına kadar uçak bulunama mı«tır Ancak Kıbrıs tan 2 Hastmgs tıpı uçakla 2 Amerikan ucaçı ve a\rıca 4 uçak bu sabah erken saatlerden ıtıbaren Toroslar luerınde arama faalı\etıne devam etOğleve dogru, Adana nın 38 mıl *rkası «sa 5 Su. 3 te Dişen •çsgın knyrafıındaki ( S . 4 S ) ırmuı ddn Mhah sırket memurları Urafından boy» ile kapatılırken Ânkaradaki ııçak kazasından Tfirkiye'de ilk deia bir kadın gazeteci hapse mahkum oldu yaralı kurtulanlar da öldü Parcalaıtmış cescdlerin toplanması işi dütı sabaha karşı b.tiriîebiidi; kazamn, pilotaj hatasından ileri geldiği söyleniyor; Ulaştırma Bakanlığı tarafmdan vazifelendirilen tahkikat heyeti çahşmalarına başladı Ankara 20 (CumhurıvetTeleks) E'enboğa y«kınlannda dun ak?am vuku bulan fecı uçak kazasından ağır yaralı olarak kurtanlan \olcu da bugun oğle uzerı Numune Hastahanesınde olmuş vre boylece olu savısı 42 ve çıkmıştır Zaten per«onel dahıl uçakta 42 kışı bu unmakta ıdı Dun akşam yıne ağı varalı olarak kur'arılan ıkı %olcudan bırı ha^tahaneje getmhrken dığerı de gece yarısı hastahanede olmuştu Kazada ek«ensı parçalanarak olen 39 kışının ce«etlerı bu gece »abaha karşı kısım kısım toplanmış ve «andukalarla Numune Hastahane«ınp getırılmıştır Bu sabah kaza alanını baştan aşağı gezdık Butun ugraşmalara rağmen toprakların ıçıne karışmış beyın, et parçaları etlerı sıv Arkası S». 5, Sfi. 4 te C.H.P., Meclis Başkanlığını tenkid etti Dünkti toplantıda Nürit Tetkin. mıihalefet iVe iktidar mensuplarına eşit muamde yapılmadığım soyledi Ankara, Î0 (CurnhunvetTeleks) 27 ekım mdletrekıh »eçımlennden ıkı gun sonra Mersin'de ıslenen cına^etm Mech'te lebep olduğu tartıçmalar zıncırıne bugun uçuncu bır halka daha eklenmıçtır. Bugunku toplantıda da C H P . den Nn\ıt Yetkm eundeme gecılmeden once «nz almış ve Bajkan vekılı Sıpahıoglu'nu «ert bır dılle tenkid etmıçtır Yetkın Başkanm geçen oturumda mukabıl joru«lerın ızharına ımkân bırakmadıBım, Haseyın Fırat p b ı sabık zabıt hakkında soz ı^ıven Karakurt a k o Arkası «a 5, S«. 3 te Mersin'de «Cenup Postası» nın Yazı İşleri Müdurü Nevin Şumnu ıle aynı gazetenin baş\azarı olan kocası, onar av hapis cezasına çarptırıldılar. Ankara'da da iki gazeteci para cezası \edi Mcraın 20 (Telefonla) Turk* basın tar hırde ılk defa olarak. dun bır kadın gazeteci koca'iyle I bırhkte şehrımız Tcplu Basın ' Mahkemesı tarafmdan hapse mah kum edılmıştır Da\a Mersın Bele dıvt Baçkanı Zekı Avan tarafmdan I kendısıne nejren haksTet edıldıfc ( hMi«sıyle, açılmıjtır D P jayın! orf»nı olan «Cenup Postası» ıazt1 tesının geçen hafta D P den ıhraç edılen mesullenne mahkeme | BIH verdığı ceza tutarı 20 a> hapı», i bın lıra ağır para cezası v* gaıetenın bır av muddetle kapatılması şeklındedır Arkası Sa. 5, Su 6 da Dışişleri Bakanı dün döndü Zorlu, Kıbrısla il^ili meseielerin halline uğrasan Londradakı komiteler muvaffak olaı mazsa Konferansm vemden I toplanacağını soyledi Londra da toplanmış olan Kıbrı» Konferan^ı dagıldıktan sonra dun îabaha karşı memleKet mıze donen Dışı^lerı Bakanı Fatın Ru,tu Zorlu, Yesılkov hava alanında ba"=ına. oır bevanatta bulunmuştur Bakan ezcumle demıştır kı « Kıbrıs Cumhurıvetının ılanının bır av tehır edılmes ne, u«ler meselesınde Kıorıslılar ı'e Inguızler arasında henuz bır amaşmava vanlamami's olmaM, u=lerın ıçın • dekı ıdarenın taıın ve te^bıtı usler dısındakı askerı statulerın v% Kıbrısa îngılızler taraf ndan vapılacak ekonomiK ve ma ı \ardi» \rkası Sa 5 «u 3 te Gazetelere takzip gönderen C.H.P. li haysiyet divanına verildi Sah gunu gazetemıze \e dıger ıkı Istanbu 1 gazetesıne tekzıo gon deren H Osman Karaku r t Dartınm basın pohtıkasına a\kırı hareketten C H P Ha\ n e t dıvanına verıl tnıştır CHP tl Idare Kurulu avrıca ocaklara blr tamım gondererek bjndan boyle gaze+elere hıç b r surette tekzıb gondern eme'ennı •valanlanma^ı ıcabeaen bır hal kar şısında mutlakâ C H P tl îdare Kuruluna muracaat etmelernı bıl dırmıştır tstanbnl C H P . teskılatındakı anlaşmazhklar Ankara 20 (Currhurnet Telek'1 Îstanbul C H P Jl Te=kı' iMnda çı Arkası Sa. 5 Su. 2 de Avusturva Basbakan Tardımcısı Pıttermann (ortada) çazetecılrrle konusurken 15 kişilik bir tahkik heyeti geldi Stokholm ile Kopenhag'dan çelen he^etın âzaları, ucağın lıavada infilâk ettıkten sonra jere dustuğııne dair gorüşu reddettiler o Ankara 20 (Cumlıurıvet TelekO Bjgun saat 15 40 ta Stoekholm ve K penh?gaan gelen 15 kısılık tah kık hevetı azala^ı hadıse nal alImde vaptıkları ıhzarı ıncelemelerı mutaakıp S'VS fırmasına aıt «Caravelle» Uçagının havada ınfı 1 k ett kten sonra lere dustuğu go rı unu reddetmıslerdır i motorlu ozel bır «DC6B» uça" ıdan çıkan 15 kısı îs\eç \e Danı ırrka snıl hav'acıhk teskılatları n ufettıslerı ıle S\S eksperlerın('•n muteşekkıldır Tahkı't he\etı t rından bır k «mı dernal ha<"! ÎP mahalhne gerıje kaıanlan da Ulastırma B?k<ın eına gıtmıs'er d r Fecı kazanın tahkıkatını vap mak ^etki";! Ulaştırrra Bakanlığına aıttır Ancak, Ulaştırma Bakan hgı arzu eder 3 e, ecnebı mufettış \rkasi Sa. 3, Sü. 2 de Kjuuuedelerin eesetleri vaka mahallinde toplanırkrn Kaza kurbanı iiç Tiirk'ten biri Münih'ten dönen bir talebeydi Salih Zeki Torkay'ın Ankara'da birlikte oturduğu halası şok geçiriyor Yeşilköyde dün zabıt tutuldu Âvnıturya Btşbakan Yardımcısı dün geldi Saidi Kursi Dr. Pıttermann, Avusiurya'da adlıyeyi tahkir ettiği için hapse mahkum edılen gazetecinin dışında basın mahkumiveti hatırlamıvor Avusturva'dakı Sosvalı=t Partı^ının Genel Başkanı ve Koalı=\on Hukume'ınır B=vbakan Yardımcısı Dr Bruno P ttermann dun Hındı<; tan dan uçak]a saat 17 00 de Yeşı! kov Hava Alanına gelmıs ve şeref salonurda bır sadt îstırahat ettıkten sonra av nı uçakla memleketı ne hareket etmıstır Av ı^tur' alı uzmanlann Yenı Delhı Cıvarmda m^a ettıklerı ok sııenlı çehk k=,vrak fabr kasırın a çılı^ torenmden donen Dr Pıtter e\ınde bulmuş.lardır Fecı kazanın Ankara 20 (Telefonla> Dun eeBazı uçak yolcıılan dün y cekı uçak kazasında olen uç Turk tesırı\le şok geçırmış bulunan \a=h bıletlerini iade ettiler ten bi'i olan Salıh Zekı Torkav ın kadın goz va^ları ara'inda Mun h\nkaıada Den'zcıler caddesınd'kı tpn gondenlmış bır iıektubu gazete^nkaraoa e\\elkı gece \ukua gebıı e\de hala'i A\ =e ıle birlikte cılere \errrıs \e hıç bır sej «05le•vcmemıstıı «Se\gılı \vsem» dı\e len hava facıası dun uçak \olculaotuımakta ( Idugu anlasiımı=;tır Kadının karmndaki 6.5 a\Iık Bugun Bavan A\senın evıne gı Da^la^ an mektupta Almai\ anın çık rından bazılarının bıletlerini ıade cocuk bıcak darbesnle oldu, paha'ı oldu|undan \ = lısan ogren etmeler ne <;ebep olmu'jt ır Bunlar den gazeteı ıler kendı^ını evde bulanrnmıslar ve kapı\a ılıştırılen ku menm çuçluJunden bahsedılmeAte Anka^a^a kara \olu ıle gıtmesı Kasımpasada dun bıcaklanan a bir kişi de hastahanede oldu çuk bır pusula ıle karsılasmıslardır a\da ka^andığı 40<l mark ıle geı,n tercıh etmıs erdır mtcıgı, T . kı\tde bu paradan ı,ıık Dıâer taraftan kazanın teknık bır «A han» ımz<ı«ını taşı\ar bu pusukanaatı Hıkmet özbaş adlı bır kundura lada 'A\şe Haum, senı bulama dahd tazlasi'ı kazanmak mumtun ârızadan ılen gelmedığı dık Zeknı kajbetîık Başsağl ğı oldnsu ıçır nasıp olursa 15 gun son kuvvetlı olduğundan e\\elkı gece cı ev\elkı gece Cıbalıde Farabçı ra Turkneie dcnecegı \azılmakta\ S4S ucagına \ erılen (]etgazı) nu başı sokagmdakı e\ınden kaçan 18 dılenz» denılm^kte ıdı dı munesının tahlılıne luzum gorul jıllık e\ lı ve uçuncu çocuguna ha Gazetecıler bılahara Torkay ın haSalıh Zekı Torka\ m kı«a bır mud memı>=tır \\n\ zömanda uçagı kal mıle karısı Makbule\ı bıçakla 8 \e lp i ı \akin konTiularından bırının det evvel tahsıl ıçm Almanvava gıt. kıştan once kortrol eden 'Norveçlı rnden agır ^uret'e ^aralamış ve Kajserı de catığı fakat orada fakulteve devam e makıni'Jt Asbıorn=en de sorguia karnındakı 6 5 a\ lık çocağjnun da mılerde bazı vademedığı \e bulaugu bır ı^de de Arkas! Sa. 5, Sn. 6 da Arkası Sa. 5, Su. 6 da ızların «Dıslere bır rmıddM çahştıgı oğrenılmıstır kron ve dolgu vaptırmak gu nahtır Bunları vap'ıranların ser ı temızlığı mak bul olamaz» sek lınde vajz veı cıklen gorulmu' bunun uzerıne sehi"imı/dekı dı tabıplerı topluc Çanakkale 20 (Telefonla) C Muftuluğe ba<; H P nın seçımı kazanmasından Ereğh'de kunılacak ikincı ağır sana\i tevuıarak dıslen sonra ıptal edılen Tıcaret ve Sa kron ve c^clgu \ sısleri içın 105 mılvon dolaıhk bir yardım navı Odası seçımlerı jenıden \a pılma«nda bıı pılmış ve secımlerı bu sefer D P ;! mahzur o'madıg temin edildi kazanmıştır Seçımlerden sonra Ça v olunda fetv a a nakkale C H P ll Idare Kurulu 4 u mışlardır Dıs ta bıldırıvı va\ ırlamıs*ır Ankara 20 (Cumhurn etTeleks) ' kıvedekı faalnetlerı etrafmda ızd bıplerı Muftulj « Yapılan Tıcaret ve Sana/ı O gun vermıs olda dası Meslek K( mıte erı seçımlprın Kalkınma ıkraz fonu hevetı ıle ha* verecekt'r 30 TII LJK E\Lt "i ukarıdakı re«ımrîe gorulen karı lcoca, Ikraz fonuj Ia olan muzaKereler gu fetvavı, kar de butun tertıp ve teşıriere r?g Turk hevetı arasında dun sabah tonlar uzerıne ıa dakı fecı uçak kaza'indd ha\atlarını kdvbetTmslerdır lî0 \sşınd. men partmız. adna ov kullanrra baslıvan muzakpreler bugun sona de Ereglıde kurularak ıkın>ı aeır natbo olarak bas Vi K.tına Essejan ıle 54 vasındakı koca>:! Zare A Leon Esse^an 31 ermstır Hevet baskanı vann saat «anavı te^ılerı n,ııı genıs mıkvastg ce«aretını gosteren tuccar ı» ^ hrmtslar ve mui 1 M'I k evh ıdı'er Halen 80 ^a«ında hulunan Katına'nın anne«Bije, kı ns\ı erbahına alenen tesekkuru lfı 4 ; te hır basın toplant sı v apa bır yardımm «agUnma mkan'arı Vukarıdakı resım, nehane'en ıle muiv pncbpif »nrın beKİeme salonlarına çerçeveleterek a»tnışlardır. ZIRIB olum haberı du\urulmamı«tır ^ ^ Kayserıdekı dıjtabıplennden bırının mjajenehanesıade çekılmıştır. bır borç bılırız » rak kalkınma ıkraz fonunun Tur Arkası Sa. 3, Su. 3 te Hamile ve 18 yıllık karısını bıçakladı mann kendı^ı ıle goru^en gazete^ı lere « Bız DemoKrat bır memıe Nurciıbası e^•veIkl gece ket olarak ^sva Mılletlerımn sermave okluguna karşı an'avıs gosIsparta\a gitti t c m e k ıstıvoruz» dernıştır Bunjn uzerıne Başbakan Yardım Isparta 20 (Telefonla) Saıdi cısından Turk've ıçın de bır ser Nur«ı dun gece geç \akıt Emırdamave vatırımı duşunup dusunmedı emdan şehnmıze ge'Tiıs ve B»y gı sorulmustur Mahallesmdekı evıne verle«mı=;tır. Dr Pıttermann bu suale su sekıl Bazı hızmetkarlan tarafmdan karde cevap vermı<;tır >ıılan<ın Saıdı Nur< nın vanında 2 « Ben avrı zamanda Sanavı Ve murıdı d» buljnmakta ıd Arkası Sa. 5, Su. 1 de Irkası Sa. 5. Su. 2 de Emirdağından ayrıldı Dişçiiik, Müftunün fetvasına kaldı Kalkınma ikraz Fonu Heyeti de a , * ile müzakereler sona erdi kazandı \Hekimin Zarurei Gorduğü \Hallerde Diştere Kron ve Dolgu Yapılabilir. *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog