Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Teknik Kitaplar Elektrik pratiği ciltli Motor ve oto mekaniği ciltli Radycı ârızaları. giderilme çarelerı Akümülâtör bataryalan Eltktronik esasları Teknisyenlere cep takvimi Seyrüsefer tâlimatnamesi AKA KİTABEVİ 1250 1500 750 250 350 400 175 Cağaloğlu, Büyük Milâs Han, 107 İstanbul umhurîYet 35 inci yıl Sayı 12.749 KURUCUSU: T U N U S NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet trtanbuJ Posta Kutusu: tstanbtü No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 ARNEGIE IRAK Ser ÜCLlâtap 3^er üradır 3 KJBPR?ÖÂLT1 ÇİCUKLAR1 Çocuk v^geriçler&ı ok^acağı bu kitap 300 Carşamba 2 0 Ocak 1 9 6 0 Ankara'da Dün Bir Yolcu Skandinav Hava Yollarma ait Caravelle uçağı havada ateş alarak parçalandı 42 kişiden 4O'ı öldü, 2 kişi de ağır yarah Esenboğa'ya iki kilometre mesafede tutuşan ve yere düşerek ikiye bölünen uçakta 3 Türk bulunuyordu: cesetlerin çoğunun kömür haline geldiği görüldü ] Ankara 19 (Telefonla) Skandi\ nav Hava Yollarfna ait bir uçak I bu gece Ankaraya yaklaşırken havada ateş alarak düşmüş. içirde bulunan 42 kişiden 40 ı ölmüştur. 2 kişi agır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Kopenhag, Düsseldorf. Viyana. îstanbul, Ankara seferlerini yapan SAS uçağı saat 20.50 de Esenboftaya 2 kilometre kadar yaklaştığı bir sırada henüz kesin olarak tesbıt edilemiyen bir sebepten alev almıştır. Içinde 28 i transit, 6 sı AnUçakta l>ulunan 44 yolcu kara yolcusu 7 si de mürettebat olmak üzere 42 kişi bulunan uçak ve 6 kişilik mürettcbattan son sinyaüni Esenboğa'ya vermişkurtulan olmadı tir. Ancak uçagı kurtarmak mümkün olamamış ve birden bire alev New York 19 <R) Amerikan ler içinde yere düsmiye başlamışCapitol Hava Yollanna ait bir yol tır. ru ııçağı bugün Chicago'dan NorUçak yere duşer düşmez iki f'Mk'a uçRrken Virgina eyaletinde parçaya ayrılmış ve içmde buluH'iideroft şehri yakınlarına düşüp nanlardan bir kısmı araziye fırla Edirne 19 (Telefonla) Dün g» reyi bulmuştur. Nehirier bu saatr^rçalanmıştır. Içinde 44 yolcu ile Ankara ya jitmekten TMfeçerek î»t»«b«r« i«en Amerikslı Alfret Flelds. dün jece muhabiriraiıe mıştır. Bu fıriayanlardan üç kişi ceyarısından itibaren Tunca ve Me ten sonra tedrici bir durgunluğa. 6 kisilik mürettebat bulunan uçak«Allah beni aeriyonnuş» derken. O rtada d> dSsen nçajhıı lıtanbml'a bıraktıjı di&er bir yolcusa Gnido kurtuiabilmiş, fakat diğerleri yan riç nehirlerinin saatte 1015 santı sonra da alçalmağa başlanıışlartin kurtulan maalesef oimaraıştır. Manıini, lajda da SAS idarecilerinden biri Sıahat »trirken mak, parçalanmak veya şiddetle metreyi bulan bir suratie yüksel dır. Bu dakikada Meriç 4.8H, TunSabahm erken saatlerinde ve çok yere çarpmak suretiyle ölmüşler mege başlaması, Bulgaristanda ne c» 4 90 metrelik seviyelerini muMsli bir havada vukubulan kazada hlrlerin tehlikeli bir hal ald.ğı yo bafaza etmektedirler. Bu rakamlar Viscount tıpindeki uçağın enkazı ge lunda geien bir haberi leyit efmış rasatların 19 3 tenb'eri kaydettîgi .4 niş bir hölgeye daŞılmıştır. Uça|ın Büyük kazayı mütnakıp ucagın bulunmaktadır. len yükiek seviyeyi gösterhıektedir. benzin deposu kazadan sonra tutuş düştüğü yere gittiSimiz vakit goNehirler bugün saat 12 de âza A!dı*ımız haberiere gbre. Tunca ruış ve alevler bazı cesetleri de rülen manzara feci idı. Eski E«en mi seviyelerine yükselmişlerdir. Mecrasında Suakacağı. Ahırkoy, yakmıştır. boga hava alanımn yolu civarında Ve Tunca 4.94, Meriç ise 4.W met Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Arkası Sa. 5, Sü. 7 d e Dün fereki TELL.KOTO Ct'MHUBlYET: Anksra Îstanbul feci kazadan sonra nçafın enkazı f, Amerika'da |da bir yolcu uçağı düştü Trokyo'da bazı ovalar sular altında kaldı Tunca iîe Meriç, 1943 yıhndan beıi en yüksek seviyeyi buldu, Bulgaıistanda yıkıJan bir setten sulcuın Tüıkiye'ye doğıu akmakta oldugu habeı veıiliyoı U Düsen ucağııı Istanbula bıraktığı yolcular M. T. T. B. sokakta kaldı Ankara'ya kadar gidecek iken son dakikada fikrini değiştirip bir gün İstanbul'da kalmak maksadiyle Parkotele giden bir Amerikalı «Allah beni sevivormus! > divor Kıbrıs için | çalışmaiar devam ediyor Selwyn Lloyd, Makarios ;| ve Dr. Küçtik ile dün iki | defa görüştü; Zorlu, kon ğ feransın başarısızhğa j|< uğratnadığını söyledi p. o fi Kaikıniüa İkraz Fonu heyetinin temasları Binasından tahliye edilen birkarada temaslar yapacağım soylilik idarecileri çadır teminine « Allah beni »eviyormuş.» Londra 19 (R) Kjbns'ın egeDün gece Ankara civarına düşe yen Aliıed Fields, aslında bu u menliği konusunda sonuncu anlaşçalışıyorlar rek parçalanan SAS yolcu uçağı çakla Ankaraya kadar gitmek m mayı hızlandırmak için Londra'da Ankara. 1 (CurnnuriyetTeleks) 9 Milli Türk Talebe Birliği idarecileri bugün bır otelin antresinde basın toplantısı tertip ederek bazı açıklamalarda bulunmuşlardır. Binalanndan tahliye edildikleri için açıkta olan Birlik idarecilerl, radyoyu, D P. gençlik teşkilâtını ve Başbakana, M.T.T.B. Başkan Vekili imzasiyle bağlıhk telgrafı çeken Mehmet Reşat Ayhan'ı mahkemey» vere<"<»k>erini bıidirmişlerdir. îkinci Başkan Btşir Hamidi, bir çadır temin ettikleri zaman burayı Genel Merkez yapaeaklarını ifade etmiş, teJgraf çeken Ayhan'ın Samanpazarı D.P. oeağının üyesi bulundufunu »öyiemis, kendilerinin C.H.P. den direktif aldıklan ioV diasını reddetmis, iktisadi devlet teşekküllerinden rosyal teşekküllere ayrılan cem'ac üç buçuk milyon liranın D.P. gençük bürosuna verilmekte olduğunu ileri sürmüş tür. Birlik Hayıiyet Divanı Başkanı Mehmet Karacah, Başbakanın aldatıldıgını, Başbakanı aldatanlann D.P. gençlik bürosu, radyo ve telgralı çekenler alduğunu söylemiştir. oın, lstanbulda inip Porkotele giden yolcularından Amerikalı Alfred Fields dün gece kendisî ile görüşen muharririmize bu sekilde hitap ediyordu. Temsil ettiği firma namma An D. P. Grupu muhaleietin tutumunu görüşecek D. P. milletvekillerinin yarınki toplantılarının bir hayli tartışmalı geçeceği söyleniyor; C.H.P. Grupu da iktidarın tutumunu inceliyecek Heyetin 2 nci çelik sanayiinin finansmanı ile ilgilendiği bildiriliyor Betediye, Tuslog ile anlaşma akdetti O • 1 yetinde olduğunu, fakat sonradan bugün iki toplantı daha yapılroışfikrini değiştirdiğini ve bir gün ts tır. Ingiliz Dış Îşleri Bakanı Seltanbulda kalmayı istedijini anla wyn Lloyd, Makarios ve Dr. Fazıl tarak şunları da ilâve etmiştir: Küçük ile biri sabah diğeri de ak« Istanbula normal zamanından şam olmak üzere bugün iki defa Arkası Sa. 5. Sü. 7 de görüşmüştür. Toplantılarda Vali Foot da hazır bulunmuştur. Adadaki lngiliz üşlerinin büyük lüğü ve bu üslerdeki sivil idarenin şekli üzerinde anlaşmaya varılama ması. Kıbrıs Cumhuriyetinin doğu Arkası Sa. 5, Sö. S da Ankara 19, (CumhuriyetTeleks) Kalkınma ikraz fonu (D.L.F.) heyeti bugün Dışişleri Bakanlığında, Ticaret Dairesi Genel Müdürü Hasan Işık'ın başkanlıgınriaki Türk heyeti ile birlıkte çalışmaiarına baş lamıştır. Sabah ve bgleden sonra olmak üzere iki oturum halinde devam eden toplar.tılarda, ikraz fonu he Arkası Sa. 5, Sa. 2 de Teşkilât, Belediyeye 7,5 milyon liralık makine verecek B«lediye dün merkezi Ankarada buna karfilık teşkilâttan ımar faa bulunan Tusloğ teşkilâtı. İle bir liyetlerinde kullanılmak üzere makine alacaktır. Bu makinelerin Anlaşma dün saat 15 de tmar kıymeti 7.5 milyon lira tutannda Müdiirîüğünde Belediye Başkan olacaktır. Yardımcuı Turgut Toker ile G»Dünkü toplantıda Belediye Başneral Newcoramer tarafından ira kan Yardımcısı ile General Xewzaianmış ve bu arada esaslar tea commer'den başka îmar Müdürü bit edilmiştir. Sadık Sever, Ankara tmar MüdüBuna göre, Belediye, Tusloğ teı rü Fethullah Aysan, yarbay Adllekilâtına, mülkiyeti kendisine ait man Te binbaşı mühendis Copit olmak üzere bina rt arsa verecek, de hazır bıüunmuftur. Saidi Nursi 3 gazeteyi dâva etti Saidi Nursi şehrimizde iki. Eskişehirde bir gazeteyi dâva etmekC.H.P. îl İdare Kurulu dün saat tedir Dâva konusu, yayın yoluy' 15,30 da bir toplantı yaparak teşki la hakarettir. • lât içinde meydana gelen huzursuz> Başkanı Prof. Atıf Akgüç olan yeni partinin Saidi Nursi'ye vekâleten avuka iuğu incelemiştir. İl îdare Kurulu tı Bekir Berk. dün îstanbul Sav bu toplantısında ayın 27, 28 ve 29 kuruculan arasmda Alâeddin Tiritoğlu da var cılığına Dünya ve Yeni îstanbul unda yapılması lâzım gelen C.H.P gazetelerı aleyhindeki dâva dilek il kongresini tarihi henüz tesbit eBır müddettenberi kuruluş ha|sixasi gprüşü hakkında izahat veçelerini vermiştir. Sanık olarak dilmiyen bir zamana bırakmıştır. gazetenin sahibi Bedii Faık. yazar | kCH.P. il kongresinın tehirıne teş zırlıkları yapılan Sosyalist Partisi, recektir. i l â t Falih Rıfk, Atav ve Yaz! îşleri I M u i?>"deki huzursuzluğun sebep dün resmî muameleleri ıkmal ediMüdürü Muzaffer Aşkın Dünya ° « u bHdırümekted.r. Öğrendı lerek. faaliyete geçmiştir. Sosyagazetesinden. Yeni Istanbul 6gazei 6 l m ' E e 8 " e C H.P. teşkı at. ıçın ist Partisinin Genel Başkanı Prof. s 'de huzursuzluk yaratanlar haktesinden de gazete sahibi Habib E kında tahkikat açılacak ve suçlart Atıf Akgüç'tür. Sosyalist Partisjni, enel Başkan'm riyasetinde 7 kidip Törehan, yazar Re.atEnH.Ay ! s a b i t g ö r ü l e n l e r i h r a ç t a l e b i y l e hay 5 1 1 1 K m r k u r u c u şilik SoavaH.t gen ve Yazı îjlerı Muduru Tarık , J l v e t d l v a n l n a verilecektir.C.H.P.Be «ktir bir kurucu meclis idare ed»»Partisi Kurucu Buğra sanık olarak gösterilmekte j ^ hak^s>alıst u k o n £ r e s i h â d i s e l e r i dir. Aynı şahıs tarafından Eskişe kında tahkikat başlamıştır. C.H.P Meclisinde Genel Başkan Atıf Akgüç. Alâettin Tiritoğlu, Sedat Erhir Sakarya gazetesi aleyhine 2 il teşkilâtı içinde açıktsn açığa bebil. Rahmi Çetinel, îhsan Üngör, ayn dâva açılması için müracaat liren huzursuzluk karşısında 12 C. Doç. Şemsettin Diler, Naim Tokta bulunulmaktadır. Arkası Sa. 5. Sü. 4 te söz, Şükrü Bıçakçı bulunmakta: dır. Bilindigi gibi Sosyaîist Partisi, : ni kuranlar arasında Alâettin Tiritoğlu ile Sedat Erbil, bundan once C. K M. P. ye sosyalist bir veçhe Ivermek istemişler ve muvaffak olamayınca partiden ayrılmıslardı. \ Genel Başkan Atıf Akgüç is~ bun ;dan once C. H. P. nin Bur?a milletvekilliğini yapmıstır. DiSer ku j r> rurular ise siyasi hayata ilk defa; Sosyalist Partisi ile atılmaktadır. j İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 2 nci sınıf Sosyalist Partisi Genel Başkanı öğrencileri, yüksek matematik dersinin çok ağır Atıf Akgüç bugün saat 16 da Perapalas otelinde bir basın toplanolduğunu söyliyerek sınıfa girraediler. tısı yaparak partinin programı ve 1 Tehire sebep olarak teş § 1 kilât içindekS huzursuz | luk gösteriliyor C.ILP. îl Kongresi geri kaldı Sosyalist Ankara. 19 (Cumhurıyet Teleks) haberlere göre, perşembe günü D. P. Meclis Grupu idare heyetı bu Meclis Grupunun ele alacağı ko gün saat lü da C.H P. Meclis Gra nular, bir haylı tartışmalı gece pu idare heyeti ise saat 15 te t>p cektir. Muhalefetin tutumunu enilanmışlar ve perşembe günü yapı ne bovuna görüşecek. gerek Mecîacak olan Meclis Grupu toplarıtı li? içi. gerek Meclis dışı faaliyet!arın:n gündemîerinı tesbıt etmiş • ler tetkik konusu yapılacaktır. Selerdir. çım meselesinin Grupta bahis ko Arkası Sa. 5. Sü. 2 de D. P. milletvekillerinden sızan Gazetecilikle ilgili fümin sansür izni Partisi faaliyete geçti Filmin 10 ekim 1950 tarihinde sansürden geçtiği anlaşıldı fakat belge Ankara'dan gelinciye kadar filmin gösterilmesine izin verilmiyor İki gün önce Valilikçe gb3terilmesine müsaade edilmiyen «Ba»ı da gazetecilik» isimli Amerikan Ha berler Merkezine ait dökümanter filmin 10.10.1950 tarihinde gansüı* den geçtiği anlaşılmıştır. Tekstil Ser.dikasının tefebbüsii ile Gazeteciler Sendikası tarafından, Gazeteciier Cemiyeti «alonun Arkası Sa. 5, St. 1 de Derslerini boykot eden Yüksek Okiıl talebeleri TtRKİTE İLE KANADA Kanadamn Ankara Büyük Bl<i«i Benjamin Rogers, dün Hotarv kulübun şeref mısa ırı olmustur. Yemekte bir komışma yapan Büyük Elçi, Türkiye ile memleketi" arasın dakı munasenetlerın ne derece dostane olduğunu açıklamış ve daha «onra hür dunyanın Türkivenin dostluğu ile huzur içinde bulunduğunu söylemistir. Resimde, Rotary kulübun toplantısında Kanada Buyuk Elçıtı konuşurken görülmektedir. İktisadi Te Ticari İlimler Akaj demisi ikinci tınıf öğrencileri, • yükaek matematik dersinin programsız ve çok yüklü olduğunu ileri sürerek dün toplu olarak derse girmemişlerdir. Bir lise öğretmeni tarafından ve j rilmekte olan yüksek matematik | dersini takip etmekte güçlük çe• ken ögrenciler. günlük çalısmala1 nnın büyük bir kısmın! bu der«e l hasrettiklerinden diğer mesleki derelere yeteri kadar çalışamadıklarını iddia etmişlerdir. Aynı zamanda okutulmakta olan yüksek matematik ders kıtabı, Teknik Üniversite ve Fen FakülBilindiği gibi rekolte noksanını tesi ögrencileri için yazılmıştır. Bu telâfi için Birleşik Amerikaya 300 yüzden birinci sınıftan borçlu o bin ton buğday ve 25 bin ton mıSOKAKTA KALDILAR 9 yıl Izmitte bakkallık edip iflâstan ^arak geçen bir çok öğrenci, bu j S I r sipariş verilmişti. sonra 5 İ1S 12 yas arasınriaki 4 çocuğtı ve karısı ile şehrim;7e gelrn durum lehlerine düzeltilmediğı Sıza Ayaz'ın Kâ*ıthanede vaptı^ı gecekonclusu yıktırılmıştır. AHaber aldığımıza göre. bu sipatakdırde müktesep haklannı kav rişin ilk partisi bu ayın 25 inde y»z'ın karısı ve iki kızinı kiTnşul^r .'ıimayelerine almışlardır. Rı/a betmek tehlikesiyle karşıiasmış o star şilepiyle gelmif bulunaeak ı»e iki oglu ile ate? yskıp sece>;ı' "e'j'Jannm uyumaiını bekli\ erek Arkası Sa. 5, Sü. 1 de I tır. fesirmiftir. Resimde sokak ortaşmıla kalan aile görülmektedir. Ameıikadan buğday geliyoı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog