Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

c Yenı Çıktj ' ,.•;.. \ ÇÖZÜMLÜ TRİGONÖMETRİ PROBLEMLERf i Caronnet Çeviren Fahhetîffr Akbulut 2 cıldı "12 50 lıra İSTANBUL KITABEVİ Eevazıt İstanbul Tel 22 81 44 Not Istıyehlere 'posta ıle odemeli gonderilıı' I\ umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADI KAZANABILIRSI1İZ Saoece yenı çıkaJ Varık lS60feıllıgı nı ahp soru kuponJnu doldurmakla bın lıra kazanabılırsınıl 16$ şaır, 26 hıkâyecı a\rıca tercunıe hıkâ>e ve şıırler, resımleı bırçok venılıkter hep t>u kıtapta toplanmıştır Yılın keafflbd^n en çok bahsettırecek kıtabı 4«r'3ayfa, 6 lıra 35 incı yıl Sayı 12.731 Telgraf ve mektub adresı Cumhurıyet istanbul Posta Kutusu. istanbul No 246 Telefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 9ü (umartesi 2 Ocak 1 9 6 0 \ıırt ııljirııı faaliyet Türkiyenin Müşterek sahası geııişliyor Pcızara uyabilnıesi Saidi Nursi dün âni olarak Ankara'dan, hususî otomobili için liizumlu mutalar ile şehrimize geldi, indiği otel polis kordonu altında Konyada, Saidi Nursi'ye hitaben yazılmış ve teksir edilerek dağıtılaıt bir mektupta "384 yılındaıtberi Beni Âdem ve Âlemi İslâm ve Osmanlı Padisahlığı sizin gibi bir Âllâmei zamanı beklemektedir,, deniliyor Bu mutaların çoğanutı henüz mevcüt olmadıgı belirtiliyor Bayar'ın Atatürk'e daîr eseri | Cumhurbaskanı, 8 ciltlik £ eserin iki cildini • tamamladı : o Bır muddetten berı j u r t ıçınde PS rarengız sevahatler vapmakta olan Saıdı Isursı dun sabah anı olarak Ankaradan İstanbula gelmıstır Murıdlerının kendısınden «ustad» dı\e bahsettıklerı Saıdı Nursı nın Ankaradan karavolu ıle gelışı vol guzergahındakı vıla\etler polı«ın| ce tstanbul Emnnet Mudurluğune bıldırıldıgı ıçın haberı ılk du\ tn lar gazetelenn polıs muhabırlerı ] olmuştar Muhabırlerın elde ettık lerı malumata gore ' «20001 Isparta H • plakalı kıre! mıt rengı bır araba ıle gelmekte 'olan Saıdı \ j r s ı nın \anında bır | de kadın bulunmakta ıdı Meshehı | ıcabı kadını 50 metre uzaktan gir i se dahı abdest alan Saıdı Nursı 'nın \anında bır kadın olması ına nılmıyacak hır şevdı Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından bu mevzuda hazırianan seminerde, bu Pazara iştirakin, önceden tahmini imkâns'z tesirleri olabilece<Hne işaret edildi Ankara 1 (Cıımhuınet Teleks) Turkıje Fkonomi Kıırumu tarafından ha/ırlanan < Avrıma Müşterek Pazarı Karşısında Turkı\p arll1 semıner etrafında, bazı onemlı orumlar bajslamış sona eıen «semıner çalışmalarımn akıs 'prı onem kpzannretır Odalar Bırlıgı Iktı=nî Musavın Mahmut Sevda tara ' ndan Bırlışın n°şır orçanında bugun ıntışar eden başvazı ''"•ısterek Fazar semınennden çıkan fıkırlerı açiklamak 1 lır Bu vazıda ıfade edıldıg ne gore Müşterek Pazara Tur knenin katılması mıllı ekonomi ve bılha^sa Turk toplu mu bakınvndan o\le OFCE Enu Gatt da uve olmanın netıcelenvle kıva^lanm''1 pcak olçude genış ve derındır SoğukJıava akımlan basladı Şehrimize kar \ağması beklenıyor Bır muddettenben şehrımızde mutedıl ve vagıslı geçmekte olan hava durumu dun sabah gıcaklığın 5 dereceve kadar dusme«ıvle değısrrıstır \ksama kadar aralıklı vafimur vagmıs ve sıcaklık en çok 10 dereceve kadar vukselebılmıştır Yesılkov Meteorolojı Mudurlugunden edındıgımız malumata gore bugun sıcaklık en az 4 en çok 9 derece olacaktır Balkanlardan memleketımız uzenne kif mevsımııın soguk hava akımlan gelmıve başlamıştır Meteorolojık kavıtlar sogumanın devam edec»ğmı ve vakında kar yagışı olaeağını gostermektedır Hrtvanın sogumasıvle bırlıkte Karadenızde de fırtmalaf fiddetmı aıtırmıstır Kuçuk tonajdakı butun gemı'er koylara sığmmak zorunda kalmıştır Hava muhalefetı yuzunden, dun sphrımızde bazı uçak seferlerl ıptal edılmıştır Yapılmıvan seferler sunlardır tstanbul Konya, Samsun ve Ankara Lefkoşe Turentlnda jajmnr hasar ysph Turgutlu 1 (Telefonla) Uç gundenben Turgutlu ve havahnnde sağanak halmde vagan v agmur Arkası Sa. 3, Su. 5 te îzmır 1 (Telefonla) Dundenberı şehrımızde bulunan Celai Bavar bugunku temasları sırasında Bursa da bır kutuphane kurmak tasav \urunda olduğunu belırtmı» ve kendısınde bulunan 7 bın cılt kı tabın Bursa da kurmak ıstedıgı ku tuphanenın mustakbel Bursa unıversıtesının temehnı teşkıl edebılecegını umıt evledıgını sojlemıştır Tetkıkler vaplırmakta o'dugunu sovlıven Bavar, tasav\ urlarından bırının de sıvası havatında aldıgı hedıvelerden murekkep bır muze kurrrak \e bunu da bu kutup haneie bağlamak olduğunu ılave etmntır Izmır Mllli kutuphane^m zı\ a reiı sırasırida Bavar Atatürk hafc kında hazırlamakta oldugu eserle alakah ızahlarda da bulunrouştur Bavarın bıldırdıgıne gore, sekız cıltten terekkup edecek olan eserın ıkı cıldı tamamlanmış vazıvettedır Cumhumetın ılanından Ata'nın AnıtKabıre tev dı edıldıgı gune kadar de\ am eden hatıralar uzerındekı çalışmalarına devam ettığını sovlıven Bavar «Ulu Tdnnmdan en buvuk dılegım bu e Arkası Sa 5 s» i de I Arkası Sa. 5 Sti. 4 te istanbul 1960 yılına pek az vukuatla girdi Ankara Mebusu Hüseyin Saidi Nnrsî. muriMerınin şemsıyesi altında saklanarak otele gırerken Balık C.H.P. den istifa etti Hüse\in Balık, ikı ay kadar evvel, ihraç talebi ile Müşterek Ha\sivet Dnanına \erılmış, fakat Divan, bu meseleyi ele almamıştı Yeni vılm ilk giınünde iki varalama vakası, dort trafık kazası, ikı hırsızlık ve bir de vankesicilik oldu, 4 kışi te\kif edildi \e üç de yangın çıktı, 3 kişi kumar oynarken yakalandı... Suriye'de iç durum karışıyor Pardad Radvosuna îföre, Sam, Halep, Hıımııs \e diğer sehirl»rde numajisler ve tevkifler olujor; Mısır'dan askerî takl viye birlik'eri getirilmis I Ankaıa 1 (Cumhurı\etTelek(;) tısı ıçınde faalıvet ımkanı bulaCHP \nkara mıllet\ekıllerınden mamasından dolavı muteessmm Huse\ın Balık bugun Genel Baş Bu sebeple ıstıfa etmek zaruretım kan Ismet Inonu\e bır mektup duvdum gondererek paıtıden ıstıfa etmış Hakkımda gosterdığınız alaka ve ve bu ıstıfa Ankara radvosu tara teveccuhun şukranmı daıma mufından sabah ve ogle neşmatın hafaza edeceğımı arzeder, en hurda bırıncı planda okunmuştur Ba metkar duvgularımın kabulunu lık ın Genel Başkan Nmet tnonu' dılerım » ye gonderdığı mektup şovledır Huseun Balık, ıstıfa mektubu Arkası Sa. 5, Sü. 6 da «Sıvası kanaatlerımın Halk Par Şehrımız 1960 vılına sınsı vagijlıl [bır hava ıçınde gırmıstır Yılbaşı rrunasebetıvle Beldıve kontrolle3 \r\ sabdhın erk n saatlerıne kai dar devam etmıştır tktısadı murakabe Sdglık murakabesı ve Belledıve Zabıta amırlerınden mutesekkıl 30 karma »kıp sehırdekı butun ıçkılı gazıno lokanta bar ve «az salonlarını kontrol etmıştır Bu kontrollerde 116 luks \e 1 tarıfe kullanan \erden 52 sı normal grrulmuş 8 \eıe ıhtarda bulunulmus 14 verde de ceza zaptı tutulmustur Av rıca şehıın muhtelıf semtleıındekı 42 mues>e»e kandıl dolaviMvle çahsmamıstır Trafık alanında halkın sıkıntı çekmemesı ıçın Beledıve Zabıtasının vaptı|ı kontrollerde 15 şofor tenbıh almıs ıkı sofore pesın para cezası kesılrrıstır Arkası Sa. 5. Su. 3 te Tarsus'ta kahve yetiştirildi Sıılu Ziraat Arastırma Enstitusu larafından yapılan tecrubelerin muvaffaknetle netieelendiği bildıriliyor Bağdad 1 (R) Bagdad Radvo^ıı Surıye'dekı dıırurrvjn karıs'k olduğunu \e son 48 saat ıçınde Mı sırdan takvne bırlıklerının Surı ı e \ e sevkedıldığını bıldırmıstır Iıak De\l"t Pad\osunun \ erdığı haberd" Sam Halep Hama Humııs ve d'ger Surıve şehırlerınde numa\ı«lenn cerevan ettığını ve bu numa\ısler"n «onunda halk ve Bırıncı Ordu mensupları arasında Ankara 1 (Cumhurıyet . Teleks) lanmış ve gaşbakanlığa sunultoplu tevkıfler yapıldığı kaydedıl Gumruk tarıfeîennı >enıden du mustur mektedır zenlıven bır kanun tasarısı, Gum Dcrl vıldır tatbık edılmekfc» Arkao Sa. 5 Su. t de ruk ve TeKel Bakanlıgınca hazır olan ve muteaddıt ılavelerle kan Gümrük tarifeleri için yeni karmn tasarısı Gümrük ve Tekel Bakanlığımn hazırladığt tasarı Başbakanlığa sunuldu sık bır hal alan tanfeler tasarı ıle venıden sınıflandırılmakta ve mılletlearasında can «ısteme uvulmaktadır Bu suretle muamelelerde surat ve kolavlıok sağlanacaktır Yenı Gumruk Tarıfesı Kanunu ta«arısı Turkıve've gıren •»şvavı bır arada gostermevı sağlıvacak, dağınık halde olan lıstelerı toplam'ş olacaktır Tarıfede gostenlen Gumruk resımlerınde degısık lık olmıvacaktıı Esvaları ta«;nıf bakımından da kolavlık temın edecektır Yenı e « a tasnıfı Muştfrek Pazara dahıl memleketlerde de <=sas olarak alınmıstır Adana 1 (a a ) Ziraat Vekiletının Tarsus'takı Sulu Ziraat Hüse.Mn Balık Arastırma Enstıtusu tarafından YENİ TILIN !LK ÇOCIKLARI 1960 Mİının ılk gununde seh urerınde buvuk hassasıvetle durumızdekı 42 aıle bırer çocuk sahıbı olmuştur Muhtelıf hastahane ve lan kahve zıraatı tecrubelerı muKopenhag. Lizbon, La Have klınıklerde dun>ava gelen vavrulardan 24 u kıı olup, hepsının sıh vaffakıvetl» netıcel^nmıştır \ senedenberı devam eden bu ve Londra'da çençler ile polis batı verındedır Yukandakı resımde venı >ılın ılk çocuklarından 8 ı gorulmektedır tecrube çalısmalarında Amenkaarasında catışmalar oldu dan fıdan halınde getırtılen kahve çeşıtlerınden Caffea Arabıa vaLondra 1 (R ) Yılbaşı gecesı vetesınden Jackson tıpı uzerınde bır çok Avrupa şehırlerınde mumuvaffak olunmuş ve bugun 2 5 essıf hadıseler olmuştur Kopenvaşında bulunan bu fıdan, uç parAdana 1 (Telefonla) C H P hag'da gençler bır çok dukkânın tıde çıç~k açarak ılk mah=ul olaeskı Genel Sekreterı Adana mıllet vıtrınlennı kırmış otomobıllerl vekılı Kasım Gulek bugun ansı devırm'ş sehrın muhtelıf semtlerak 800 adet mevva vermıştır zın uçakla şehrimize gelmı» bu tlk hasat 30 kasım 1959 tarıhmrınde vangın cıkartmava teşebvuk bır kalabalık tarafıiian ! de vapılmış ve pısırılen kahvenın bus etmışlerdır Fazla mıktarda K karşılanmıstır Adana nın be» dtğer ıvı kalıte kahvelerden tama havaı fışeğı atıldıgından halk uOcak Kurtulus ba\ ramında hamen farksır olduğu gorulmustur Yılbasını bir kulüpte geciren Zorlu, Gedik \e Aker vuvamam'stır zır bulunacak olan Gulek Başlö arahk 1959 tarıhıne rastlıvan Lızbonda da hadıseler olmuş ve ile Emniyet Umum Müdiıru neler soylediler? bakan Menderesın şehrimize sjelış ıkıncı hasat sırasında olgunla mak hazırlıklarına da tema's etmi'. cBu bır çok kımse yaralanmıştır Bu ve Basvekılımıze sunulmak uzere bavramda ıktıdar Başkanı da şehırde de gencler vangın çıkartAnkara 1 (Telefonla) Saat Zorlu da %0 ın ılk bevanatını ga 250 adet mevva agaçta bırakılmış devırmege hazır bulunacakmış ^danalılar mı mıva ve otomobıllerı tam 24 u 1 geçıvor Yenı seneve gı zetemıze verıyor tır Hadıse mı safırperverdırler Tabıı kendısını teşebbu<s etmışlerdır rılmesı dolavısıvle loslasmış ısık Arkası Sa 3. Su. 3 te Arkası Sa \ Su. 5 te ıvı karşılnacakiaıdır. demıştır hallerme gelen polıs \e landarma Diiııvada Yılbaşı Cüleh Adanada p Bakaniann yeni yılda verdikleri ilk demeder Yeni iller teşkilinden vazgeçilmedi Ankara 1 (Telefonla) Yenı ıhdas edılen vılâyetler ıçın butçede tahsısat bulunmaması bılındığı gıbı sovlentılere vol açmış ve venı vılavet ıhdaslarının durdurulduğu şavı olmuştur Dun bu hususta malumatına muracaat ettığımız tçışlerı Bakanı Dr Namık Gedık şu açıklamada bulunmuştur« Yenı vılâvetler ıhdas olunacaktır Bu husu^ta butçede tahsısat bulunmaması da normaldır Çunku bu bır tasarıdır Tasarı Meclıste kanunlaşııken kurulus masraflarına aıt tahsı«eit da kanunlaşır » Dığer taraftan Basbakan Men deresı pazar gunu saat 10 da hava alanında karşılamak uzere buvuk hazırlıklar vapılmaktadır Kovler den en az 2 bın romork cuar kazalardan da bır o kadar kamvon \e otobu'; geleceğı tahmın edıl mektedır Iniaatı bıten taklara dovızierın verıeştırılme'ü ısı de bıtmek uzeredır lar ıle numavışçıler arasında çarpışma olmuştur Bır landarma en bıçaklanmıştır Genış olçude tevkifler vapılmaktadır La Have şehrınde gençleı Noel ağaçlarını ateşe vermışler ve kanalların ustundekı tahta koprulerı sokup vakmışlardır Bu tahtalar vandıktan sonra caddelerdekı a« Arkası Yeni yılın ilk zenginleri; İki amele ile bir kavaf Jt lar altında Içışlerı Bakanı Dr Namık Gedık «u sekılde konuşuvor du « Turk matbuatı bugune kadar benı hıç vuzu gulmıven sert bır ınsan olarak tanıtmakta adeta ya rış ettı Hakıkaten foto muhabırle rının çektıklerı resımlerım sert hıç vuzu gulmıven bır ıfade tası vordu Fakat vabancı memleketleSa. 3, Sü. 4 te re vaptıgım sevahatlerde çekılen resımlerım nedense gulervuzlu çı kıvor Bunun hıkmetım de anlıva maiım %0 vılının hepımız ıçın gu lervuzlu ve memleketımız ıçın havırlı geçmemı temennı ederım » Zorlu ne dıyor'' Av nı kulupte gecevı geçırmekte olan Dışışlerı Bakanı Fatın Rustu 3 mily'on liralık buvuk Jl^cramivenin onda biri olan 300 bin lirayı kaz'arian amele Nurettin, biletınJ!.ffcaldırtıp kaybetmemek için geceyi polis karakolunda geçirdi Mıllı Pıvangonı.n y.lbaşı çekıhşıne 10 liralık bıletle kdtılan 20 \aşın<Jakı mekansız ınşaat amole M, evvelkı geceden ıtıbaren savılı c ?pn?ınlpr arasına ka'ı'r'ştır F mer gosterıslı bır genç olan Nu Laos'ta idareyi orda eline aldı «Samson» îMmlı bır '^erkf re haznlıklara ba« laftarı anlıvs rakjpleıı a' yık pli'&u LAFTAN *.NL i» AN \KTİS T MERKtP \ aca* t ^iVde başrolunu °ev rılmek uze n ılanlarld ına gıren ışrole la Fecegı fıl Tektedır Londra 1 (R) Laos dakı ıç Karısıkhk ve dahılı harbden sonra s ı > rettin Kayaalp buvuk ıkramıvenır. vası buhran patlak \ermistir Kral bıletıne ısabet ettığını vılbaşına hukumetın ıstıfasını kabul etmış gırmeden bır gaz^tpden oğrenmış tır tdarevı Ordu Başkomutanı rlıKUYRL'K Sehır TıvatfVlari Dram kısmında o/nanmaktır Önce habere bır turlu ınjna ne a>mıstır A«kerı bırhkler mem ta olan Hanıl't pı\e=ı 100 uncu temsılıne vaklastıgı busunlerde halâ mıjan genç ış<,ı bıletını çaldırtmak leketın kılıt noktalarını kontrol et osnı alaka ve rağbetı gormektedır Resım bu tıvatronun gışesı Arkası Sa. 5, Su. 1 de mektedır onunde eksık olmıvan seyırcı kuv rıgunu gostermektedır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog