Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

OGULLAR ve SEVGİLILER a 12.5 L Bütüıı Dünyoda Hâdiselere Sebep Olan Romanının Yazan D H. LAWRENCE'mn x En Giizel Eseri "Lady Chatterley'in Âşığı,, ? f umhurİYet 35 inci nl Sayi 12.748 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbuJ Posta Kutusu: İstanbu] No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 HÎLMİ YÜCEBAŞ'ın 2 yeni eseri: (Abdullah Cevdet, Sâmih Rifat, Celâl Sâhir. İhsan Hamamî, Halil Nihad, İbrahim Alâeddin, Enis Behiç* in hayatları. eserlerinin tahlili, nükteleri, şiirleri. hâtıraları. 5 liradır. 7 ŞA İR DE N HÂTIRALAR Omer Seyfeddin Hayatı Hâtıraları Şiirleri 3 liradır. Bu hafta çtkıyor. AHMET HALİT KİTABEVİ B.M.H. fırtınalı bir Kıbrısla Cumhuriyetin ır celse daha akdetti ilânı bi ay gerı kaldı V V A V ı N E V I Ücretsiı bültenimtzi isteyintı. EN SAHESER ROMANIAR Serisınde Çıktı. j Salı 19 Ocak 1 9 6 0 Hüseyîn Fırat (D.P.) seçimlerden 2 gün sonra Mersin'de Londra Konferansmda Adadaki İttgiliz Üsle işlenen cinayetle alâkası bul unmadığmı söyledi. Başkan, ri üzerinde bir anlaşmtya vartlamadt muhalefete söz hakkı vermeyince sert tartışmalar oldu Müşterek tebliğde, Cumhuriyetin 19 martta ilân ediltnesine doktor Küçük'ün dc razı olduğu kaydediliyor. Tâli Komiteler çalışmalara devam edecek, güçlükleri Makarios çıkardı; Zorlu yarm dönüyor Londra l t (R.) Kıbnataici Ingiliı üslsrinin tesbiti ve bu üslerde yasayan Kıbrısh Rumltrın idaresı üzerinde kati karara varamıyan Londra Konferansı 19 şubatta ilftn edilecek olan Kıbrıs Cumhuriyetinin doğuşunu bir ay geri bırakıp dağılmıştır. Bugün biri sabah, diğeri dc öğ leden sonra olmak üzere iki toplantı yapılmıştır. tki toplantıda da Makarios fikirlerinde ısrar etmis ve güçlük çıkarmıştır. Makarios, sonunda, Cumhuriyetin ilânı için butün rneselelerin hılledilmış olması gerektiğini ileri sürmüştür. Tâli komiteler de çahşmalannı bitiremediğinden Cumhuriyetin ilanı 19 şubsttan 19 marta bırakılmıştır. Konferans dağılmadan önce bir müşterek tebliğ yayınlanmıstır. Bu tebliğde, Kıbrıs Türklerinin temsilcilerinin de Cumhuriyetin ilânımn bir ay geri bırakılmasım kabul ettikleri kaydedilmektedir. Birinci toplantıda, konferansın nerice alamıyaeağı belli olmuş ve tngiliz Dısisleri Bakanı Selwyn Lloyd öğ[ leyin Ingiliz hükümet toplantısında kabine üyelerine haber vermistir. Arkası Sa. 5. Sü. J te l ÖIHIllHltllllllMllllllllimilllMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIHIIII'l Hüseyin Fırat'ı cevaplandırmasma müsaade edilmiyen Ka rakurt'a 3 celse için Necüse girmeme cezası veriidi; C.H.P. Meclis Grupıı dün hâdise ile alâkalı olarak bir bildiri yayınladı ııııııııııııııııımittiııııııııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııııı Bir Terim Ve Anlamı ıltlinillllillllllllllllfllllllllllllll TT ' 7~ nruln devlet düzenini zorr\\ ' a değiştiroıeve kalkışmak, [ I \ \ dünyanın her yerinde oldutu gibi, bizde de snçtur; hcm agır bir suçtar. Komünizmin Hüseyin Fırat (D.P.) Türkiyede yasak edilmesi bu gerekçeye dayanır. Çünkü komünistler. serbest tartışma ve seçim esasıtıa dayanan hürriyet düzenini tanımazlar; körü körüne Moskovava baglıdırlar. Marksizm prensipleri ne derse desin, onlar yalnız Mnskovadan gelecek emirlere bakarlar, Sıragına çöre Nazi Almany<»giyte ıtoat' »!»>>T (tkinci Cihan Savaşında Fransız komünistlerinin yaptıfı gibi), sırasına göre Yahudi düşmanlı£ını körüklerler (şimdi kirai yerlerde yapıldıjını gördügümüz gibi). Bakarsınız. Araplara alkış tutarlar, bir süre gecince aynı Araplara ateş püskürürler. Moskovaya kayıtsız şartsız ba*lılık, komünizmin başlıca avırt bir vasfıdır. Yoksa komünist i zaman koyu Müslüman, mîlliyetçi, hürriyetçi görünmesini de bilir. Moskova istediçi sürece Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks) böyle görünmeye mecburdur. Ger tktidar başkani ile muhalefet çfk komünistleri samimi fikir a başkanının tartışmaları bütıjn dımlanndan ayırt etmek, bn bamemlekette olduğu gibi Ankara siktmdan çok dikkat istiyen, oldukyasi çevrelerinde de dikkatle takip ça güç bir iştir. edilmektedir. Kurulu toplum düzenini zorla Bühassa bu dikkat D.P. milletvedc^iştirmek snçtur ama, yer yüzünkillerinde hayli belirli haldedir. d > zamanla dejişmiyen toplum da Siyasi «.evrelerin umumi kanaavnktnr. Bn degişim aydınların, bitine göre, tartışmaların devam etlim ve fikir adamlarının, sanatçımesi beklenmelidir. Zira bu tartışIarın sürekli gayretleri ile gerçekleşir. Bir memlekette hürriyet şartlan ne kadar genişse, düşünen ka'alar ne kadar rahat ve korkusıız çalısma Imkânı buluyorlarsa, tnnlumnn llerlemesi de e derece a;rısız ve sıkıntısız olar. Düşünceyi kısan ve kalıplaştıran toplnml.ır. hantal atletler gibi, şampiyonların çok gerisinden ıkınıp sıkınmaya, hiç bir başarı elde etmeksfzin kan ter içinde bunalmıya nnhkumdurlar. Ankara 1* (CumhuriyetTeleks) Büyük Millet Meclisi bugün, Antaiya D. P. milletvekili Burhanettin Onat ın kürsüden «Meydan muharebesi» olarak vasıflandırdığı fırtınalı bir oturum daha yaptı D. P. Içel milletvekili Hüseyin Fırat'ın, büyük seçimlerden iki giir sonra Mersin'de işlenen cinayettı lahli bulunmadığı hususunda, Me< lis kürsüsünden yaptığı konuşm;' yı takiben, muhalefetin söz hakk istemesi üzerine şiddetli tartısm:. lar cereyan etti. C. H. P. Urfa milletvekili Esat Mahmut Karakurt'un bir tözlü so rusu münasebetiyle, Mahmut Baytunç'un (Urfalı Mahmut) Mersind katli meselesi geçen toplantıda konuşulmuş; Karakurt. Hüseyin Fırafın d a iiıçlu old'.ığunu iddia etmişti. Kendisinin suçlu olarak Arkası Sa. 5, Sü. 4 te E. Mahmnt Karaknrt (C.H.P.) | Bir Amerıkan ( | heyeti geldi | i I I | I = Kalkıntna İkraz Fonu | Müdiirü ile yanındaki)er. | ^imdiye kadar yapılan | islikrazların nasıl kulla | nıldığını tetkik edecekler § o ş J l^ondra Konteransına Katılaıı Türkiye heyeti topiantı esııasında Menderes İnönü tartışmaları Bu tartışmalar, seçimlerin bir on hazırlığı mahiyetinde görülüyor malar seçimlerin bir ön hazırhgı mahiyetindedir ve her iki taraf göriişlerini cevap şpklinde kamu oyuna sunmaktadırlar. Yine aynı çevreler, bu tartışmaların şııbat ortalarında başhyacak bütçe müzakerelerine de intikal edeceğini ve bu bakımdan müzakerelerin geçen yıllardan daha çetin ^eçeceğini söylemektedirler. Bayındırlık bütçesi görüşmeleri C. H. P. li milletvekilleri eserleri, azatnetlerine göre değil getirdiği faydaIar nazara ahnarak ölçnıek gerektiğini söylediler Eisenhower Amerikanın yeni bütçesini açıkladı 80 milyara yakın bütçede Savunma masrafları için 40 milyar dolar ayrıhyor; NATO, SEATO ve CENTO üyeleri ile diğer dost memleketlere yardım için 4 milyar 200 milyon dolarlık tahsisat talep etti Amerıkan Kalkınma İkraz Fonu Genel Müdürü Vance Brand ile üç kişilik bir heyet dun sabah uçakla Karasiden sehrimize gelmıs tir. Dün akşamkı saat 20 uçağı ile Ar.karaya giden heyet şerefıne Hiltonda bir kokteyl verilmiçtir. Vance Brand ve beraberindeki heyet sımdiye kadar yapılan istikrazların nasıl kullanıldıjını tet kik etmektedir Bu heyet Ankara^ da ilgili hükümet adamları ile gö rüşecek ve Amerıkan istikrazla1 rının nasıl kullanıldığını tetkikten başka muhtemel yeni istikraz projelen üzerinde konuşacaklardır. D. P. K bir mebusun sözlü sorusu Bahadır nülger de, Yeni Sabah'ın Re^mî ilân'arının kesilmesi ile ilgili bir sözlü soru verdi Ankara. 18 ( CumhuriyetTeleksI Washıngton, 18 (a.a.) Başkan rak 42K.KOO ( dolar talep et. ( I( I . O1 Bütçe Komisyonunun bugünkü o Eı?enhı»\ver bugün Kongreye ar mektedir. toplantısında, Bayındıriık BakanlıAnkara 18 ( CumhuriyetTelekM zettiği butçe mesajında 1 temmuzBatçenın yuzde 57 sını teçkil eğı bütçesi ile Devlet Su lşleri ve da başlıyacak 1951 maü yılı için den güvenlık masrafları iç;n Bir Yeni Sabah gazetesinin resmi ilinKarayolları Genel Mudürlükleri 79.800.000.000 dolarlık bir hutçe leşik Amerika Reısicımıhuru me larının kesUmesi mevzuund^ C.H. bütçeierinin müzakeresine devam P. den Urfa milletvekili Esat MaUteklif etmı^tir. sa.i'.nda şövle demekted'r: edilmiştir. «Millî gavenıizde herhnngi bir j mut Karakurt'tan sonra D.P. den Bütçe mesajında Eisenhoweı Sa D P. den Mustafa Bagnaçık, eservunma için 40.HOO.000 Ü I deîar ve de^işıkhk olmamıştır Dünyanın oj Bahadır Dülger rie B M M. ne bir M f lerin hizmete girmesine rağmen sc^lü soru vermiştir. yükünü j bütün dunyadakı dost nıem!eket muzlarındaki ağır sılâh C.H P. lilerin inkârcı yolda olduklere yardım gayesını güden karşı hafıfletebıleceğ:nı ümit edıyoruz. ! Dülger bu sorusunda ilânların larını söylemiş. yine D.P. den Orkesilme sebebinin Basın • Yayın ve lıklı gııvenlik programı için de Sulh ve siiahsızlanmaya giden han Uygun, bazı konularda HüküTurizm Bakanı tar^ifından cevapbir y 11 evvelkinden hemen he en dog*u yolu bulmaya çalışırken landırılmasını istemektedir metin bijgi vermesini istemiştir. men 1.000.000.000 dolar fazla ola Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Arkası Sa. 5. Sii. J de C.H P den Ferit Meien. bir ese Gelecek ayın 12 s'nde Maraşa ri âzametli oluşuna göre değil. gegidecek olan ÎVIenderes'in tirdisi faydaya göre ölçmek gerekkarşılanması ile alâkalı tiğini söylemiş, esas va^ifenin ranhazırlıklara başlandı tabi'iteyi temin etmek ve ısrafı onleraek olrtuSunu ve müzakerelerin Maraş 18 (Telefonla) Ba<babu mecraya sokulması gerektiğini beyan eylemiştir. Melen. Bayındır kan A. Menderes şehrimizin düşman iık Bakar,Iığının bazı sahalarda di istüâsından kurtuluşunun 40 ıncı Arkası Sa. 5. Sü. 8 de yıldönümü olan 12 şubatta ı'k ılefa olarak Duraya gelecektir D. P. ( Onnn için «komflnistierin oynnu' İMenderes'in bu ilk ziyaretine büyük na gelmiyelim» bahanesi ile önüI ehemmiyet vermektedir Başta ne geleni damealamak politikası., jVali olmak üz?re. Belediye Reisi; na karşı burada fırsat bnldukça ve D. P Baskanı gece günduz çaj Devlet Malzeme Ofsinin d'kkati çekmekten kendimi alamılışmakta, vatar.daşlar Belediyeye. yornm. Bir yazann daha iyi bir otomohil satıslarına da dıvet edilerek yapılacak masrafları sosyal adalet düzeni üzerinde kaiçin para toplanmaktadtr. BankaEdirne. 18 (Telefonla) Gece saat 20 sulannda başlıyan şiddetli rağbet kalmadı fa vorması ve düsündüklerini bize lar birer tak yaptıraeaklardır. Be geç vakit Bulgaristandan Bulgar vajmur tzmirin muhtelif semtlerio acıkça bildirmesi elbette ceffelkalediye şimdiden o gün için bütün; Konsoloshanesine gelen bir habere ni su'.ar altında bırakmıştır. Biltthalâtın genişletilmesiyle, yeni lem komnnizm sayılmamalıdır. Biotelleri kapatmıştır. Şehrin bozuk • göre, Tunca ve Meriç nehirleri hassa Gürçeşme. Yeşilderede birçok arabalaria beraber eski otomobil raz ynkarıda da dediğim gibi, kokaldırımları tamir edilmekte v e : fazla yağmurlar yüzünden taşkın evlerle Odunpazarındaki dükkân satışları da son derece ağırlaşmışIzmir 18 (Telefonla) lzmirde teli{ »ualleri cevaplandırmıştır. münistlerin bngün kullandıjı proKonya 18 (Teiefonla) Mah yıkık yerler tahta perdelerî? ör| halde olup barajları aşmıştır. D.u lar suların istilâsına uğramıştır. tır. Fiatlar süratle gerüemektedir. kurulacak polis okulu ile ilgili tet Göktan, Saidi Nursinin gezileriyle pasanda metodn çok degişmiştir. mut Vural adında bir C.H.P. li tülmektedir. V?nderes'in 25^30 rum tehlikelidir. Şu anda Edirne Trafik tamamen inkıtaa uğramış Karaborsa fiatları tamamen ortakiklerde bulunmak üzere şehrimi alâkalı bir suale cevaben, bu seyaBunlar Marksizmin adını bile aocak başkanı bugün şehrimiz metre ebadında bir portresi elek j Belediyesi şehrin ekmeklik un tır. Yağmur bütün şiddetiyle de dan kalkmıştır. ze gelmiş bulunan Emniyet Umum hatin polisle alâkası olmadığını bil basınına şu açıklamayı yapi'ia, almaksızm kolayca her kalıtrikle ışıklandınlacaktır. Altından • stoklarını yüksek yerlere taşımak vam etmektedir. Kenar semtlerdeBu arada Devlet Malzeme Ofisi Müdürü Cemal Göktan, bugün ga dirmiş, «Bu valilikleri alâkadar emıştır: bı çirebiliyor, hattâ antimarksist «Maraş Kalesi» Kız Enstitüsünde 'tadır. ki gecekonduların yıkılmasından ttrafır.dan yapılan oto satıslarına zetecilerin bendisine sorduğu muh Arkası Sa. 5. Sü. 5 te • Benim Vatan Cephesine geç bile eörünmekten çekinmiyorlar. ve can kaybına sebep olmasınd.ın da rağbet kalmamıştır. Fiatların işlenen albüm ve kitap kapları tzmirde şiddetli va^murlar tiğimi dün radyo bildirdi. Rad Sjsyalizmin çeşitli dalları arasınkendisine hediye edilecektir. Toc Arkası Sa. 5. Sü. 7 de daha da düşmesi beklenmektedir. Izmir. 18 (Telefonla) Bugün yodan özür dilerim. Ben hâlâ dı ise komünistleri en çok sinirlanmakta olan paranın 150 bin liC.H.P. liyim. lendirenler lkinci International'e rayı bulacağı tahmin edilm'kteAyrıca Hasan Arslan adında ba&lı olanlardır. Çünkü bn sonundir. bir şahsın da V. C. ye kaycular. Moskovanın devrimsiz yapıBir D.P. toplantısında hâdise çıktı dolduğu okundu. Ocağımıza l.inııyacajını iddia ettifi ekonormk Izmir, 18 (Telefonla) Dün Eşkayıth olan Hasan Arslan arlaleti evrim yolu ile bir çok Barefpaşa D.P. ilce kongresini mümaalesef beş yıl evvel vefat tı memleketlerinde adım adım gertaakıp toplantının yapıldığı Evlenetmistir.» çcklestirebiliyot ve böylece işçi me Dairesinde D.P. şikâyet kervakütlesinin Moskovaya sırt çevir Arkan Sa. 5, Sü. l d e msinı saâhyorlar. Komünistler knruln dcmokratik > d;i?cni tanımadıkları halde, ken \ dini t<hTiUede hissetmiyen kimi • m?mleket!er hun'.ann teşki'âtlanmasına ve parti olarak serbestçe çalışmalarına imkân vermeUtedirl<?r. Cofrafya durumumnz itibariyle biz bnnu vapamayız. Fakat dün | yanın hic hir yerinde solcn ile ko i mnnist rtvimleri avnı mânaya gel j mez. Mü'ctin ilerlemesi yolunrta ı bıııri'nküne aykırı kaçan her dü1 süncevp solrn damırası vnrar ve I bpr solcuvu da komünist sayarsak Tür'>iveır'İ7 kısa zam^nda ısırsanların bast^nbaşa kanlad!*ı ciçpkSİT. ürnnsüz. kısır bir tarlaya döAnkara, 18 <CumhuriyetTeleks) sınırlan dahilinde her türlü ulaşner. tstanbul ve tzmirde, Şehir Hat tırma aracı işletme hakkı beleditı vapurlarının belediyeler tarafın yelere aittir. Ancak Siicu profesörler tartışma'arı Denizcilik G Î T T İ L E R Ankarada açılnr.ş olan Y. Öğretmen Okr, dan işletilmesini temine matuf bir Bankası kurulurken. teşkilât kasırasıııda hnnun için didinmistim. iu'na eleman yetiştirmek için Amerika'ya 54 öğretmenin gönhükümet tasarısı. îçişleri Komis nununa konan bir hıikümle şehir «ACP'P hiiköm vermevin. Adamladerilmesi kararlaştırılmıştır. İlk erupıı teşkil eden 24 öğretmen yonunun bugünkü toplantısında hattı vapurlarını işletme tekeii bu ra kıymayın. F.linizde "iddî do!:'dün uçakla Ankara'dan Amer.ka'ya hareket etmişlcrriir. Resimdp bazı deeişikliklerle kabul edilmiş muesseseye verilmisti. MACMtLLAN AFRİKAL1 ÇOCl.'KLAK ARAS1NUA Afnk» .,,...• ..ı.nı i.ı .: u ıan NADİR NADİ Amerika'ya pirlen öğretmen kafilesi Esenboğa Hava Alanında tir. Hükümetçe sevkedilen kanun, İngiltere Başbakanı Harold Macmillan Nijerya'daki gezıpini tamamlamışlır. Yukarıdaki rasimtle Macgorülmektedırler. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Malum olduğu üzere, belediye Arkası Sa. 5, Su. 1 de millan Lagosta Afrikalı çocuklar arasında görülmektedir. Başbakanı karsılama hazırlıgı Emniyet Umum Müd«rü Göktana göre gazetecller nelerle ntesgul olmalı? Cemal Göktan; Saidi Nursi, Üniversite bahçesindeki olaylar ve Bumin Yamanoğlu hakkındaki suallere cevap verdikten sonra gazetecilere bu mevzularla uğraşmayı bırakıp yeni eserlerden bahsetmelerini sövledi Tunca ve Meric nehirkri dün gece barajlan aştı Keyfiyet Bulgaristandan Edirneye bildiıildi; Belediye şehrin un stoklarını yüksek yerlere taşımaya başladı Ototnobsl düşüyor Öldükfen 5 yü sonra V<C. ye girdi! Şehir hatları vapurları Belediyeye devredilecek Bu hususta hükümet tarafmdan hazırlanan bir kanun tasarısı İçişleri Komisyonunda ufak tâdillerle kabul edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog