Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Modern çağlann çeşitli problem ve konulannın cesıır bir amalgamı olan Bir Uçtan Ötekine adlı nefis kitapta Lesboslu Safo'dan bütün çağlann en büyük demoralizatörü Oscar Wilde'e, kadınlara dair en aktüel yazılardan Lady Chatterley'in Âşığı yazarının en kudretli ve canlı sahnelerine kadar h,erşeyi bulacaksınız. Yazan Fuad Gedik, fiyatı 15 lira. başlıca kitabevlerinde arayınız. umhurİYet 35inci yıl Sayı 12.747 KLTRUCUS11:TU?«1S NADf Telgraf v« mektub adresl: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 H mill«Ua 328 müsabıkı arasında Türkiyevi dünya ıkincisı yapan Milli ekipimizi yetiştiren Daktiio : Sekreter kursları ÖGRETffi • İŞ BULUR CCRETİ TAKSİTLK AUK Merkez: Lâleli. KemalpaşSi Ağa yokuşu No 14 Tel: 22 21 06 Beyoğlu Şubesı: Lâie sıneması feaijisı No 34. kat 5 Tel: 44 90 11 Pazartcsi 1 8 Ocak 1 9 6 0 Inönü, Menderes'e sert bir cevap daha verdi CHP Genel Başkanı, ((Türk milleti din istismarcılığı ilehakiki dindarlık arasındaki farkı görecek kadar uyanıktır» dedi İstnet İnötıu, tartışmaların ayni vasıtalarla yapılmasım istedive"Başbakaitm lâiklik konusunda benden mutabakat istediği şeyler herkes tarahndan bilinen mütearifelerdir,, dedi Ankara, 17 (Cumhuriyet Teleks) CHP. Genel Baskam îsmet înönü, Başbakan Adnan MendereVin dün akşam ve bugün radyolarda okunan konuşmasına bir e«vap V«Tmiştir. Inönü, bugünkü eevabıada iktidarla muhalefet arasında, caıll»t » • nundc açıktan yapılan tartifiaaların aynı vasıtalardan faydalatunak suretiyle yapılmasıniH şart olıUığunu, iktidar ıleri gelenlerinin Dev let radyolarını tek taraflı kuüan • dıklarını, geçen seçimlerde d« radyonun kanunsuz istimal «dıldığıni belirtmekte ve şöyle demektedir: c Başbakanın lâiklik mevzuunda benden mutabakat ıstediği şeyler herkes tarafından bilinen mütearifelerdır. tktidarı işgal edenler, her turlu haksızlıkları, ısrafı, vatandaşı ezen geçim derdinin, din ve vicdan istismarcılığı ile örtüleceğini sanıyorsa çok aldanıyor. Türk milleti sağduyu labibidir. Bu millet, din istismarcılığı ile samımi ve hakikî dindarlık arasındaki farkı görecek kadar uyanıktır.» Inönü müteakıben, D. P. iktidardan düştükten sonra vatandaşın vic danının, ibadetinin hür olacağına işaret etmekte ve Menderes'in ken dısine «sabık Başbakan» dedirtmemek için gayretler sarfettiğini söylemekte ve şöyle devam etmektedır: « On senedenberi, bütün hareketlerinin temel felsefesi ve tabiî bütün başarısızlıklarının esas sebebi bu olmuştur. Şimdi, on senelik başarısızhklarının sebebini mu Günaltay protesto edildi Beşiktaş C. H. P. ilce kongresinde tl Başkanı, bir aday için «Onu ilce başkanı seçmeyin» diyince hâdiseler oldtı. seçim yapılamadı ve kongre talik edildi Bundan once bir kaç defa hizipçilik yüzünden geri bıraküan C.H. P. B.eşıktaş ilçe kongresi diin saat 10 dan itibaren ilçe merkezınde yapılmıştır. Kongre, hâdıseü geçmiş ve ilçe başkanhğı seçimleri yapılTENt DENİZ TEDEK SIBAYLARI 15 inci dönem Deniz Yedek Subay Okuluna iltihak edecek oğ madan kongre dağılmıstır. Aynca renciler dün trenle Ankaradan şehrimize gelmişlerdir. Yüzbaşı Yekta Seymen'in kumandasında gelen C.H.P. tl Başkanı Şemsettin Günalyedek subay öğrencilerin' Haydarpaşa'da Yassıada Okul Kumandanı yarbay Tevfik Kmay ve sınıf tay'ın konuşması delegelerin bazılar hocası yüzbaşı Ahmet Mtrasyedi ile diğer okul subayları karşılamışlar ve topluca Yassıadaya lannın protestosu ile karşılanmısgidilmiştir. Resimde, 15 inci dönem deniz yedek subayı öğrencileri görülmektedir. tır. Saat 10 da başhyan kongrede saat 15.30 a kadar ilçe tdare Kurulunun faaliyeti tepkıd edilmistir. Bu arada kongrede bulunmıvan il *rk«M S». 5, 8*. I «fe Kıbrıs Konferansında terakki koydediliyor Öğledetı sonra Adalı liderlerin katıldığı toplantı 3 saate yakıtı devam etti, miizakerelerin bugün sona ermesi bekleniyor Londra 17 (R) Kıbrıs Konferansı bugün öğleden >onra muh telif komisyonlar halinde toplanmış ve daha sonra liderlerin ictirakiyle 3 saate yakın süren bir mesai sarfedilraiştir. İdari meseleier ve iktisadi dâvalar koınisvonlarında Adanın Cumhuriyet haline geldikten sonra karşılaşacağı problemler gözden geçirilmiştir. Bu arada Ingilu üslerinin ortaya çıkardıgı müşküller de komisyonlarda tesbit edilmiş ve muhtemel hal çareleri kaleme Arkası Sa. S. Sü. 6 da Londra'ds toplanan Kıbrı» konfer»nmn<U Dr. Köçükün bashanlıSındaki Türk heyeti İtalyada korkusu Caserte bölgesinde binlerce insan evlerine girmiyor. tlim adamlan bu bölge sakinleri için yeni bir şehir kurulma•. sını tavsiye ediyorlar Caserte, 17 (a.a.) Caserte dağhk bölgesi sakinleri yetkili ma kamların müteaddit çağrılarına rağ men evlerine dönmeği reddetmektedirler. Bilindiği gibi, son günlerde vuku bulan şiddetli yer sarsıntılarından sonra binlerce insan, geceleri kurdukları kamplarda kalmaktadır. Roccamonfina'da itfaiye ve is • tihkâm birlikleri, çathyan evleri takviye ve tamir etmekle meşgul bulunmaktadır. Bununla beraber Devamı Sa. 3, Sü. 4 te Mecliıse bir tahkikat oıterg esi daha ı crilıli idari muamelelerin durumu^ur. [liçma re yetkilerine' de müdahale ğ meselâ CHP. Meclis GruGenis izahatı ihtiva eden önergede kananlartn tatbikmda bazı ak DU tebliğlerine ve tahkikat önergesakhklar ve eşitsizlikler olduğu lerine yayın yasağı konulmuş olıieri sürülmekte. yayın yasakları duğu, bazan mevzuat dışı yasaklanın Anayasayı ihlâl ettiği, fiili bir rın da vukua geldiği, yasaklann sansür rejimine müncer olduğu, tebliğ şekillerinde muvazaah yolyayın yasağı yoliyle Mecljsin ça lara s&pıldığı. tekzip hakkının iyi kullanılmadığı, kâğıt re llan «lafıtımının eşit bulunraadığı iddia • dllmektedir. zelzele Konya'dan telgraflar Menderes'e 3 bin imzalı teşekkiir, İnönü'ye de 1800 imzalı teesstir telgrafları gönderildi Konya 17 (Telefonla) Başbakan Menderes'in tnönü'ye verdiŞi j ctvapların sonuncusunda din ve vicdan hürriyetinden uzun uzun bahsetmesi şehrimiz D. P. lileri arasında memnuniyet uyandırmıştır. D. P. liler bugün Menderes'e üç bıne yakın imzalı bir teşekkür te'çrafı çekmişlerdir. Diğer taraftan înönü'nün evvel Arkan S». 5, Stt. 2 de bir zihniyetin faüitsızlık teza dür. Iktisadi ve siyasi muvaffakiyetsizlikltrini basına ve muhalefete, bir kelime ile murakab* müesseselerine atfetmek, aynı zamanda demnkrasiden bahsetmek siyaset Ankara, İ (CumhuriyetTeleks) T âleminde ilk defa görülmektedir.» Genel Başkan bundan sonra ikti 54 C.H.P. li milîetvekili tarafındarın eline tevdi edilen büyük im dan hazırlanan yeni bir tahkikat kânları heder ettiğini, kalkınma önergesi bugün B.M.M. Başkanlıpropagandasının yabancı dostları ına verilmiştir. tç tüzüğün 177. mızın yarHımı ile iflâstan bir de maddesine göre istenen Meclis tahreceye kadar kurtardığını fakat kikatının konusu, basın hürriyetiinçan haklarının ,tahribine doğru ni zedeîiyen mevzuat ve adli ve gidildiğini ve D.P. Genel Başkanımn muvalfakiyetsizliklerini örtmek için murakabe vasıtalannı felce uğrattığını iddia eden înönü, basın murakabesinden kurtulmak Arkası Sa. 5. Sfl. 1 4e Bcrsın hüniyeüni zedeîiyen mevzuat öneıge 54 C.H.P.U milîetvekili taıahndan hazuJandı Topaloğlu'nun gezisi üzerine Başbakana gönderilen mektup Ankara 17 (Cumhuriyet Telek») yapacağı tetkiklerde, muhtelrf m* Ankara C.H.P. Milîetvekili Ha seleleri incelemek üzar* kendistae Konya, 17 (Telefonlai Çehrisan Tez, Başbakan Adnan Mende su levatın refakatin* iain T*rilnı«mizde yeni kurulan Hukukçular Ankara, 17 (CumhuriyetTeleks) rese bugün bir mektup göndermiş lini iatemektedir: Dernegi bugün törenle açılmış ve Başbakan Adnan Menderes 1 tir. Hasan Tez mektubunda C.H.P Ankara Vali Tardımcü.ann<ian Baro Başkanı Tahir Mıhçı dikkate şubat günü Kırşehire gidecektir. den ayrılıp D.P. ye giren OrAu Mil biri, gideceği bütün ilcelerdeki deger bir konuşma yapmıştır. İlk Kongre başkanı eski Genel Sekreter, «bizde fert yok, millet var, parti Menderes, bir kaç gün evvel Kır letvekili Atıf Topaloğlunun seçim kaymakamlar, Ankara Milli Eğitira Hukuk Fakültesinin Konyada kuşehir D.P. ll Başkanı ile refakatin bölgesine yaptığı gezide, yanında Müdürü, tmar v« tskân Bakanhğı rulduğunu ifade eden Mıhçı, huvar, her şeyimizi milletimize, partimize feda etmesini bilen insanladeki heyeti kabul ederek kendile birçok devlet memurunun ve bir müfcttiflerinden biri, Ticarat Bakuk öğretiminin son otuz yıl evd e d i v e riyle bir müddet konuşmuş ve bu Anadolu Ajansı muhabirinin bulun kanltğından yetkili bir zat, Kara Genel Sekreter Yarduncısiyle öpüştü veline kadar devam ettiğini söylearada, Kırşehiri ziyareti için yapı duğunu belirttikten sonra, bir mü yellan Bölgc Müdürü, Bayındırlok miştir. Mevlâna'nın da bir hukuklan dâveti kabul etmiştir. Adana 17 (Telefonla) C.H.p. polisler •• sivil emniyet memur çu olduğunu ve geçimini yazlı fetletvekill olarak seçim çevresinıd» Müdürn, Ziraat Bankan GeiMİ Müdür Yardımeıaı, Tmra BakanAdana ll Kongresi bu sabah saat larıîçok »ıkı tertibat almışlardı. va ve sözlü istişarelerle kazandığilıjı yetkililerinden biri. Devlet Sa sekizde toplandı. Sabah saat 3 den Kongr* başkanHğına Kasım Gti nı belirten Avukat Mıhçı, hukuk tsleri Genel Müdür Yardımeııı, Çaitibaren delegeler ve partililer si lek 'getirildi. Münakaşalar sırasın ve adalet deyimlerinin uzun bir lışma Bakanlığı müiettitlerinden nema salonuna girebilmek lçin da hizip müeadelesi zaman îaman tahlilini yapmıştır. Bu arada Mıhbiri. Orman Genel Müdürü, Belediînönü caddesini hınca hınj, doldur alevlendi, Nevrat Güven ve Dok c. dünyanın en eski barosumın y* Başkan Yardımcılarından biri, muş bulunuyorlardı. Btıha karşi tor*Mesut Savcı taraftan delegeler Konya Barosu olduğunu söylemişSağlık Bakanlığı müfertişlerinde» polis, polis görevü'jandarma, atlı / ;.' i Arkası »a. 5. Sfi. 7 de tir. biri, BasınYaym T» Turizra Genel Müdürü ve Anadolu Ajansı muhabirlerinden biri.. Roma Olimpiyatlan nasıl Innrlıtnıyer 2, Ha«an Tez, Anadolu Ajaom muhabirini de, bu gezi vesilesiyle mey Nurculann başı, gazetelere dasa çıkaeak haklkatlerin, Derlet KAUYA KEMAL MÜZESt Radyosundan duyurulabilmesi için Fatih Camiinin Başkurşunlu med yolladığı mekhıpta, Elmirdaresesinde kurulan Yahya Kemai ğında ikameti için hükiimetin istemektedir. müzesi, dün saat 15 te törenle açıl kendisine ricada bulunduğumıştır. Törende Eğitim Enstitüsü nu bildiriyor öğretmenlerinden Nihat Sami Banarlı, tstanbul Fetih Derneği BaşNurculann başı Saidi Nursi, dün kanı Ekrem Hakkı Ayverdi ve Yahya Kemalin kardeşi Reşat Beyatlı gece gazetelere bir mektup gönderRöportajı yapau: Arslan Tufan YAZMAN birer kısa konuşma yaparak. mer miştir. Üniversiteli olduklarım söy hum şairin şahsiyetine ve eserleri liyen iki gencin gazete idarehaneAnkara, 17 (CumhuriyetTelaks) ne dair bilgi vermişlerdir. Resim, lerİDİ dolaşarak dağıttıklan bu Ankara milîetvekili Hıfzı Oğuı Yahya Kemalin müzeye konulan mektup, Nursi'nin vekili Avukat Devamı Sa. 5, Sü. 1 d< Bekata, tmar ve tskân Bakanına koltuğunu gösternıektedir. tevcih ettiği ve bugün B.M.M. ne verdiği bir soru önergesinde, Ankara, İstanbul ve tzmirde mevcut gecekonduların ve burada oturartlann sayısını, parselâsyon ve tapu dtırumlannı sormaktadır. Başbakan Kırşehire gidecek C.H.P. li milîetvekili Hastan Tez, scçim çevresinde yapacağı tetkiklerde kendisine de bazı Devlet memurlarının refa kat etmesini istedi fldana C.H.P. II Kongresinde Gfilek ile Satır barıştılar Saidi Nursi'nin mektubu Evüboğln dün Bejjikıa» iiçe kongresinde Dilnyanın en eski barosu Yeni kurulan Konya Hukukçular Derneğinde konuşan Baro Başkanı Mevlâna'nın da hukukçu olduğunu söyledi Ordu takımı B. A. C. ile 1 1 berabere Gecekondular hakkında soru önergesi 41 aptı dtlde kaleme davetiyelez Şam, Fas Kralım çılğınca karşıladı Şam, 17 (A.P.) Şam halkı bugün Fas Kıralı Muhammed V i bir kahraman gibi kariilamıştır. 100 binden fazla Suriyeli, ziyaretçiye çılğınca tezahürat yapmıştır. Kıral, Birleşik Arab Cumhuriyetine yaptığı 12 günlük ziyaretin son 48 saatini Suriye bölgesinde geçi recftktir. Muhammed V. 13 üncü asırdaki Haçlı seferlprinin galihi Sul'pn Sslâhattinin mezannı da üiyaret edecektir. Eisenhover Moskovaya 10 haziranda gidecek Dün Washington'dan yapılan açıklamaya göre Başkan, Rusya'da 10 gün kalacak Washiı gton 17 (R) Cumhurbaş kanı Eisenhowerin. Hrutçef'in ziyaretini iade etmek maksadiyle 10 ha ziranda Moskovaya gideceği, burada resmen açıklanmış ve seyahatin 10 gün süreceği bildirilmiştir. Açıklama Başkan Georgia'da bı! dırcın avlamak suretiyle istirah=it t» b'ilunrt'.ıiu sıratia hildirümiştr Başkamn bu seyahati 16 mayıstd Pariste başlıyacak olan Doğu Ba tı Zirve Konferansından 3 hafta sonraya tesadüf etmektedir. Eisenhower'in Moskovadan başka hangi şehirleri ziyaret edeceği daha sonra bildirilecektir. Bu seyahat Başkamn Moskovavı ikinci ziyareti olacaktır. Eisenhıv wer Müttefik Kuvvetleri Baskomu )anı oiarak Mnskovayı harbden he men sonra ziyaret etmışti. Dün Ankarada 19 Mayıs stadında oyrtanan Dünya OrduıaraTası futbol şampiyonasının ilk tur maçında Ordu takımımız B.A.C. ile karşılaşmış, pek çok fırsat kaçıran takımımız 1 1 berabere kalmıştır. Yukarıdaki resimde, Ordu takımı forveti. B.A.C. kalesini sıkıştırırken görülmektedir (Tafsilâtı ve maçın tenkidini SPOR sahifemizde 1 ''acaksınız). Roma Olimpij£.t bölgesinde sergiler kısmınuı görünüsü (Yazısı 3 üncü sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog