Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Memleketimizde ilk olarak 1957 senesir.den beri DOLU'ya karşı sigortayı tam başarı ile tatbik etmekte olan Şeker Sigorta Şirketi geçen sene ahnmış olan karar üzerine hazırlıklarını tamamlıyarak bu seneden itıbaren HAYVAN sigortasını da tatbike başlıyacaktır. u m hur i yet 35 inci fil Sayi 12.746 KURUCU5U: T U N U S NADt Telgrai w mektub adr«a(: Cusahuriyet ktaabul Podi KutoMt: İstanbu] No: 246. Telefonlar: 22 4S M 2S 49 M 22 42 »9 Yıhn en güze! romaiT DÜSEN YI.LDIZ (Marjorie Mornirjgster,, Amerika'da 1957 nin en çok satan edebiyat şaheserlerinden. Fümi bütün dünyada gösterildi. Bu mevsim Türkiye'de de gösterilecek YILDIZ ROMANLAR serismde çıktı. Lüks eiltli, 365 sayfa (10 lira) TÜRKİYE YAYINEVİ Pazar 17 Ocak 1960 Menderes'in İsmet CHP Genel Başkanı'nın, Âdana inönü'ye ağır cevabı H Kongresine yolladığı mesaj Başbakan, irticam uydurma bir hikâye olduğunu, İnö «Demokratik rejimiit getişmesi hareketi nü nün «yıkıcı hareketlerde» bulunduğunu söylüyor holay ve üxüntüsüx geçeceğe benzemiyor,, «Memleketi arzu ettiği medeni idareye mutlaka kavuşturacağız» diyen "Muhalifler, şimdi seçimlerin yaklaştığını görerek endiselenmektedir,, diyen İsmet İnönü; bugün Ankara'da bir basın toplantısı yaparak Adnan Menderes, vatandaşların irtica töhmeti altında bulund urularak Menderes'in dün radyoda okunan konuşmasını cevaplandıracak Ankart, 16 (Telelonla) C.H.P. korkutulmak istendiğini de ilâve ediyor Genel Başk«nı tsmet înönü yarın lira ölçülerimize ıı|dırmak Irakânsıtdır. On beş yıl lüren Atatürk devri. bu konuda gerekli olçunluk seviyesine ulaşmamııa yetmedi. Zaten yetemeıdi de. Hosgrirürlük ve viedan hürriyeti yöniinden biz henüı çok gerilerdeyiz. t'mmet devrinin kalıntıları hâlâ yüreklerimizden silinememiştir, Vzaga gitmeye ne hacet, gazetelere bakınız! Bir yabancı Müslüraan oldu mu, baş sahifelerde resmi basılır. üinimize taze bir kuvvet katnıışçasına adamla röportajlar yapılır. Fakat kazara Müslüman bir Türk protestanlığa ya da katoliklifce geçmeye görsün! O artık bizden sayılmaz. Diinkü Brneklerden birinde gösterdigim gibi mernurlu*una, isine gjjcüne devam. ettnesi şöyle dursun, adamı burad» yaşıyamaz hale getirir, vatandaşlıktan çıkarmaya kalkarız. Batı ölçüleri bnnun tam tersine işler. Müslümanlıgı kabul eden bir tngiliz Işinden atıltnaz; buna karşılık profstanbnl HMtahanesinin dünkü açılıs töreninden bir (Jrfinflf testanlıjta dönen bir yabaneı da, sırf bu hareketinden ötiirü. sarmaş dolaş kucaklanmaz. ^MffliııııııııııııımııııınNinıımıımııiiiıııııııııııııımiııııııııımmımııınıiııımıııııııiiiıiiiııııııııi'iııııiMiiıııııış Ankara'da memleketini temsil rden bir Fransız sefiresinin doguşlan Türk ve Müslüman olduğunu dün yazmıştım. Bunun zıddını mümkün görebiür misiniz? Eşi Fransız asıllı ve katolik olan bir Türk vatandaşı devletimizi temsil etmek üzere Paris'e tâyin edilebilir mi? Tek parti devrinde de, bugün de mevzuatımız bu çeşit ihtiıralleri kesin olarak önlemiştir. Bizde yabancı eşler, ancak Müslü560 yataklı Istanbul Hı»man olmak şartivle kocalarının taııesi dün törenle meslejine eneel olmazlar. Başka hizmete girdi dinden biri ile evlendi mi, adam Devlet Radyosu ve iktidarın resmî orgam biiyük elçi, müstesar ne demek, «Zafer», 1957 seçimlerinden 2 gün sonra cereDışişleri Bakanlıgının kapısından îşçi Sigortaları Kurumunun 25 lceri gokulmaz, hivbir devlet memüyon lira saıfiyje Samatyada yan eden ve o zamandanberi «neşir yasağı» murluçunda, hattâ konservatuvar inşa ettirdiği. Ortadoğunun ve Bal profesörlüğünde bile kullamlmaz. dolayısı ile açıklanmıyan hâdiselere dair kanların en büyük hastahanesi, Altını imzaladığımız tnsan Hakdün saat 15 de hizmete girmiştir. ları Evrensel Beyannamesıne aykıyaymda bulundular Bu münasebetle yapılan törende n kaçan bn tutumun aynca vatanCumhurbaşkanı Celâl Bayar, B.M. daşlık duygularımızı zedeledigine M Başkanı Koraltan. Çalışma Bade dikkat edilmiyor. Zayıf karak27 ekim 1957 seçimlerinden iki 157 sayı ile karar verildıgı Ga \ kanı Haluk Şaman. milletvekilleterli bir adam, karısı Türk de ol gün sonra Gaziantep ile Mersin ziantep C. Müddeiumumiliğinin j sa, önemli memurluklara lâyık göde müessif hâdiseler cereyan e 29/10/957 gün ve 361 sayılı te! = ri, profesörler, Istanbul Valisi, Belediye Başkanı ile askerl ve sivil rülmiyebilir. Fakat baska dinden : diyor ve bunlar hakkında neşir yazısı ile bildirilmiştir. : zevat hazır bulunmuşlardır. ynbancılarla evlenenleri prensip yasağı konuluyordu. 29 ekim KanunJ gereği yapılmak üze j 560 yataklı «tstanbul Has'i'ıaneolarak şüpheli görmek ne demek : 1957 tarihli olan Gazianteple il re keyfiyet tebliğ olunur. j si> nin açılıs töreninde. Dr. Cemal tir? Niçin illâ Türk vatandaşım I gili olan neşir yasağında »öyl« Nöbetçi C. Müddeiumumisi 1 Kiper, Nuri Beşer ve Çalısma Ba yabancı eşinin tesiri altında kala i deniyordu: M.» j cak farzediyornz da, o yabancının kanı Haluk Şaman birer konuşma : « 29 ekim gunu Gaıiantep 1 T>1 } ay evvel konmus o j yapmışlardır. kocasına ve Türklüğe yürekten baçlandıgını blr türlü kabul etmek i vilâyet merkezinde Cumhuriyet lan bu nesir yasağı, Gaziantep j Ark»sı Sa. S. Sft. * *• istemlyonız? Bunlar Tanzimattan | Halk Partisi topluluğu tarafın hâdiseleri ile alâkalı muhake : \ dan vukua getirilen müessif hi me tamamlanmıs olmasına rağ : bu yana hirike birike tortu halinde icimizi kaplıyan aşafılık duy ; dise tahkikatın selâmetle neti men kalkmıs değildir. Bu sebep j gıılanntfan baska bir sev degildir. i celendirilmesi bakımından bu le bu hâdiselere dair tafsilât j Viedan hürriyetini hâlâ benim. ; husustaki haber, beyanat, fo re resimler nesredilememekte ] i siyemediSimiz için de asıl hedefi ; to|raf ve her türlü neşriyatın dir. miı olan gerçek fikir hürriyetine | Gaziantep Sulh Ceza Mahk«m«BSyU »Imakla b*rab*r dün i bir türlü geçemiyoruı. Din yobazı j «ince menine 29/10/957 tarih T« Deva»ı 8». 1, 80. ( t« nasıl vicdanlan kalıba vurmak ls!iiıi!iiiiııu!i!Hiııuıııuııt!HiıııiMnmıııınıııııi!iıımHimnwiRmfflinHmmmffliHuıiHiııiHiın«uHiinnıtıid terse, fikir yobazı da Sylece dfiHasan Teı, razife ve sünceleri kalıp altında dondnrmak yetini aşan Adana BeledSye amarını güder. Din yobazına gjjre ıredrese kapısını biraz örttünüz mfl, Başkanı hakkında kanuni bir kâfirsiniz, şâvtırsunuzdur. Fikir muamele yapılıp yapılmayobazına göre, her yeni düşüncedığını sornyor nin arkasında Moskova hpyulâsı gnklıdır. Mnzaffer Şeririn hikâyeAnkara, 1 (Cumhuriy«tT«l«fc») 8 sini batırlarsmız. Adama demedik C.H.P. milletTekillerl t«rafınd«n lerini bırakmadılar. tşinden attıbugün B.M.M. nc basınU ilpH 2 rıncaya, memleketten kaçırıneaya »oru finergesl verilmiştir. Urfa fcidar njraştılar. Solcn profesörleMilletvekili Esat Mahmırt K«r«ri avnı sin«i inatla bıkmadan ukurt, Basın Yayın ve Turizm Basanmadan kovaiadıiar. Buniardan kanına tevcih ettiği önergesinde, her biri azılı hir komünistti, Yeni Sabah Gazetesinin resmî ilân Krem'.in'in ajanı idi. Bunlara Tür Arkaaı Ss. S. Sü. < 4a kiyede kiirsü vermek, Türk ffençlerini bnniara emanet etmek bir KMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHmilllllllllllllllllltr """Tv ünkü y a ı ı m d a Batıdan J l gösterdigînı lâiklik ve )J tolerans örneklerini bi Onun izi Nerde ? IIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII tfNIIIIIIKIIIIff Ankara. 16 (Telefonla) Başbakan Menderes, bugün C.H.P. Genel Başkanı İnönü'nün son basın toplantısındaki sözlerini cevaplandırmıştır. Dün akşam radyo, Menderes'in cevabının bugün saat 13 te okunacağmı ilân etmişti. Fakat Başbakanın cevabı radyoda 19 da okunmuştur. Evvelâ seçim meselesi üzerinde duran Başbakan şunları söylemiştir: & Seçim mücadelesini açıyoruz» diyen İnönü'ye şunu sormak lâzım gelir: « İktidardan düştüğünüz andan itibaren bugüne kadar, tam on senedir fasılasız olarak memltketi en sert bir seçim mücadele ve kampanyasının fırtınaları ile sarsıp durmadınız mı? Bir an için hepsini bir tarafa bırakalım. son 1957 seçimlerinin neticeleri Arkası Sa. 5. Sü. 4 te yapılacak olan Adana il kongresine aşağıdaki mesajı göndermistir: «Adana il kongresi yüksek baskanlığına, Delegelerimizi ye kıymetli mi•afirlerimizi, «evgilerle. saygılarla ıelâmlıyarak sizlere hitap ediyorum tktidarda iken ve muhalefette iken Adana ile çok temasım olmuştur. Adana ile her temasım bana yeni bir canlıhk, taze kuvvet vertnis, benim vazife sevkimi anlatamıyacağım derecede »rttırmıs tır. Adana il kongresinde bulunmayı bir ihtiyaç olarak kafamda kararlaştırmiftım. Sizlerden alacağım enerji ile çalısma gücümü tazeliyecek, aranızda geçireceğim günlerin unutulmaz hâtıraları ile isımin başına dönecektim. Bu, benim İçin hem büyük bir şeref. hem büyük bir bahtiyarhk olacaktı Zira Adanaya karjı besledlgimiz saygı v« sevginin sarsılmaı temelleri vardır. Tarihinin en büyük utıraplarını beraber ya;adık ve meRiıliyetlerini tasıdık. Bayındırlık hütçesi için tenkidler C. H. P. liler hesapsız yıkım ve istimlâk ile bir ihtişam devri yaşandığını ileri sürdüler. Bu arada, köy yollan ve içme sulan için konan büyük paraların seçim propagandası için kııllanılacağı belirtildi Ankara, 16 (CumhuriyetTeleks) Bütçe Komisyonu bugün sabahki oturumunda Beden Terbiyesi Genel MüdürlüŞü bütçe?ini tamamlamış. öjleden sonra Bayındirlık Bakanl.eı bütçesi üzerinrie çalışmava başlamıstır. Beden TerbiveM Genel MüdürlüSü bütçesi 5.223.281 lira olarak kabul olunmuştur. Bayınriırlık Bakan!ı*ı bütçesinde D.P. Siirt Milletvekili B^ki Erdel, hazırlanan raporu okumtış, yapılan bayındırlık hbme'lpri hakkında izahat ve istatistiki bilgi verTniş, bu arada 1960 yıhnda köy yollarına 370. köy içme sulsrına 127 müyon lira tahsis eciildiğini söylemiştir. Mazhar Şener (D.P.), bayındırlık politikasırtı ovmiij, CHP. den Sır Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Adanalılar ümitsiı günlerin mücadelesini yaparken bütün memlekete ümit daÇıtan kaynaklardan biri olmuşlardır. Adana siyasi hayatımırın yükselmesinde ve ilerlemesinde de faal vazifeleri kendiliğinden üzerine almıstır. Bu bakımdan yeni siyasi hayatın türlü mu Devamı Sa. 5, Sü. l d e VELİLER ISRAR EDİYOR Yüksek tslâm Enstitüsünün Namık Kemal îlkokuluna nakünin öirenci velileri arasındaki tepkisi devam etmektedir. Yukarıdaki resimde, dün Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek şikâyette bulunan velijer görülmektedir. Gaziantep ( hâdiseleri 1 Ba arın en büyük hastanesi Kredi ve banka faiz hâdleri değişiyor Faiz nispetlerini, piyasa şartlarına göre tesbit yetkisini Bakanlar Kuruluna veren bir tasarı hazırlandı. Tasarı tefecilerle, tesbit edilen nispetler haricinde faiz alan müesseseler için, ağır hükümler koyuyor Ankara, 1 (CumhurıyetTeleks) halinde alçaltılıp yükseltilebilecek 6 Kredi ve banka faiz hadlerini tir. değiştıren bir Hukümet tasarısı Tasarıda, tefecilik edenlerle, Ba Mecliste bir geçici komisyonun tet kanlar Kurulu kararlanna aykın kikine verilmistir. hareket edenlere ağır cezaî müeyHalen 5841 sayılı kanunla ödünç yideler yükletilmektedir. para verme işlerinde alınmakta oBakanlar Kurulunca tesbit edilan yüzde 7 teminatlı. yü?de 9 a lerek nispetler üstünde faiz istiyen çık kredi. yüzde 2.5 vâdesiz veya ler altı aydan iki seneye kadar üç aya kadar vâdeli hesap, yüzde hapis cezasıyle birlikte beş bin li2.75 altı aya kadar vâdeli hesap, radan az olmamak üzere ödünç yüzde 3 bir seneye kadar vâdeli verdikleri meblâğın üç misli para mevduat. yüzde 3 5 bir sene vâdeli cezasına mahküm edilecekler, aymevduat ve yüzde 4 daha fazla rıca iki seneden beş seneye kadar vâdeli mevduat faizlerinin dondu âmme hizmetlerinden memnuiyet, rulmuş olan hâdleri yeni tasarıyla meslek ve sanatın tatili cezasına kaldırılmakta. faiz hadlerini piya tâbi olacaklardır. Bu cezalar tecil sa şartlarına göre ayarlama yetkl edilmiyecektir. si Bakanlar Kuruluna verilmekteKabul ettikleri mevduata. tâyin dir Bu suretle faiz hâdleri daima edilen nispetler üstünde faiz v«seyyal bir durum alacak, lüzumu Arkası S». 5, Sü. 8 de Yeni resimli romanımız I Bir çiçekle 1 { yaz otmaz! İstanbul'da Birinci Dünya Harbi günlerinde geçen bir aşk macerası Yaıan ve Çizen Yanlış anlaşıİan bir emir Çalısma Bakanlıgı Sağlık ts leri l'mum Müdürlütü îsçi sendikalarına birer siir kitabı yollamış, isçi sendikaları ile siir •rasında ne münasebet var ılive hem sendika idarerileri «asmıslar. hem de gazeteler hayret ediyorlar. Ej^er kitabın içindekl siirleri okusa idiler her halde boyle davranmazlardı. Biıee mesele düpedüz bir kelirae yanhshgından Ibaret. Okndört mısra dahi isin içyüzünü kavramamıza kâti gel dl. Bu dört mısrada bugfinkü ne eiller tarafından anlaşılmasına tmktn olmıyan dört terkip ve dörtten faıla da kelirae var. Maamafib slirin mSnası da caten kelimeierdcn çıkmıyor da manrntn satırlaruı beyeti omnmiyealnden eıkıyar. Mftna buttİB Osmanlı tarihl boyunea filri nakde tahvil etmek Istiyca sairlerin taklp ettikleri usnİun kadar tıpatıp aynı kl insan ideta hortlamıs bir nevtft ile kMfıIaşmıı gibl eluyar. Her Baldc ba kiUbı firtm akh başmda biri *na bekltyen Skıbete kavustnrmak Utedi, rakai emrl alanlar sandnka Il« tıendlkarı birbirine kanatırdılar, neticede ba kamlk meydana geJdi. SALİH ERtMEZ Bugün dorduncu sahifemizde Roma Olimpiyalları nasıl hazırlanıyor 1 Basınla ilgili soru önergeleri Bütün Roma şehti bit şantiye halinde! Röportajı yapan: Arslan Tufan YAZMAN ••• Sonra ne oldu? Muzaffer Şerif buîün Birlesik Amerikada bir üniversitede profesördür. Dünyada otorite savılan bes on sosyologdan biridir. Amerikan vatandaslarını damçalıyan Mae Cartv bile bu Türk bilim adamına dil uzatamaInıştır. Ve kendisf, kazandıSrı dünya ölcüsünde büyük şöhrete rai*men, kendi memleketinin çocukBaşpapaz Makarios'un, tngiliz tislerine tahsis larına hizmet edememenin üzüntülü içindedir (AmerikEdan yeni döedilecek bölgeler hususunda itirazlarda tten bir dostum söyledi). Solcu bulunacağı bildiriliyor >rofesörlerden Niyazi Berkes bir Kanada üniversitesinde kürsü sabibidir. Geçen yıl bana yazdı£ı bir POLİSE ELDİVEN Hukuk Takültesi Talebe Cemiyeti idare heyeti Londra, 1 (R.) Kıbn»a dair Baksnları tarafından temıil edil6 mektupta o da aeı aeı bizdeki ta sivil polis Bumin Yamanoğlu'na bir çift boks eldiveni ile birlikte bir de telgraf göndermistir. Teigrafta «antrenman'arınızı talebelerin kar heşli müzakereler bugün burada mektedirler. Kıbrısın Rura eeroaaNADtR NADİ nında de3ü. kum »nrbası üzerinrie vaparsınız» denılmektedir, baslamıştır Kopferarcta Türkive, tini Başpiskopos Makarios, Türk tngiltere vc Yunanistan Dısisleri (Yazısı besınci sahifemizdedir), Arkası S». i, Sü. 7 de Arkası Sa. 3, Sü. S te Kıbrıs Konferansı Londrada açıldı îeni Olinıpiyat stadı eivarından Roma'nın görünUşu <Tazısı 3 üncü sahtfe«e)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog