Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

OGULLAR ve SEVGILILER 5 c ,2 Bütiin Dünyado Hâdiselere Sebep Olan Romonının Yazon 0 H. UWRENCFmn En Guzel Eseri SAHESER ROMftNlflR ^Y A V I N l V | Ucretsız bultenımuı isteyımz "Lady Chatterley'in Âşığı,, EN Serısınd Çıktı Serısınde Çıktı umhuriYet fOIRUCUSU: T U N U S NADİ HtLMİ YÜCEBAŞ'ın 2 yeni <=seri 7 Ş A İ JB..D E N HÂTİRALAR (Abdullah Cevdet. Samıh Rıfat CelâJ Sâhır. İhsan HamamS, H?lıl Nıbad, Ibrshım Alâeddm Enıs Beluç' m lıayatları. eserlerınin tâhlili. nukteleri şiırlerı bâtıraları 5 lıradır Omer Sevfeddin Hayatı Hâtıralan Snrlerı 3 liradır Bu haffa çjkıvor AHMET IIALIT KITABEVİ 35inci p! Sayı 12.74S Telgraf VB mektub adrtl: Cumhurıyet tstanbtü Posta Kutuau: Istanbul No 246 Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 fumartesi 16 Ocak 1960 1957 seçimlerinden 2 gün sonra Mersin'de bir C.H.P. linin D.P. Gerekçe "Hükümetleri, şıddetin değil mer iiler tarafından öldürülmesi ile alâkalı faâdise görüşülürken bir hametin kuvvetlendireceği,, ni kayâediyor Cumhuriyet Halk Partili ve 2 Demokrat Partili milletvekili ihtar aldılar C.H.P. li 40 milletvekilinin hazırîa&ğı tekîif, 1954 CH.?. den Karakart'un hâdiseye ismi karışan D.P. Genel Yönetim Kurtılıı uyesi ve Içel milletyılmdan sonra basmın ağır bir dunımla karsı ı veki'i H'teevin Fırat hakkında neden adlı takibat yapılmadığına dair sornsu etraffmda çıkan karşıya bırak?ld>âını da bslsrtiyor gürültuhr karşısında Başkan, oturumu tatil zorunda kalacağını bildirdi Basın suçlarının affı ile ilgili C. H. P. teklifi dön Meclise getirildi sesı, eclıs tariışmalara sebep olduj icdan hürri.\etı kıvramıııa sKinardk gtrıiik akı;nlarım destekleraeyı i? edinen kimi yazarlar sık S'k Batıdaıı ornek göster yorlar. ()iIartıa nıurızeli kasabalar >»'• nrş. Ivljsık tıbbın ijı edemedıi \uz bınlpree hasta oralan ziyaret f('er, Merıenmııanın hevke.i oı.unde dız çokermiş. Kil^f e «iren ladınlara kapıda papa^Ur baslarıra rirtu kovmalarını hatırlatırlaro \uı binlerce çarr«.İ7 hastaMıv dan bazıları sapasağlam i\i!es;p g lîe o\naıa evlerıne donerlcrmi'i. Çütün ibunlarnolurmus da kim^e ru nt yobazlıkiıtf?» dıye oriiruUG\e boemstrroıs. Oysa, feuaza bıjçd»y;m£e b Vicdan Hürriyefi V .111'limilllüMiniUimilMiillMlülllllülllMIIIII Ankara lö (Cıımhurvet Telrks) Ankara CH milletvekili H'f7> Oğuz Pflata ve 39 arkadası neşir yoluvla ışlenen baz' sııclrrdai p,ahk.';rr ve maznun olaniarın af ları hakkında ha7irladıkıarı kannn teklifmi. bııgıın BMM riyasetir.e sıınmuslardır l'mumi af mp'ııve*'! 1 arzeden k?n'n teklıf'tıın gerek çesınrie «bir cei">ı>ve*tp pem": 'htil'f'arın artk ıınntııl ması, yeni ve .«akıi bn w>«ya1" hava^'n baslaTTi kii duy Riısunun koklosmesınp rrı'nı oli'rtTiası gbı dıisıirtfp'°r O^^R koyucu kpnıınlann tatbik edı'.memesinı eeroktırr l"'l r Sivasi mJi^i^'^Hipt aı)aiete vabancdır Bu bakım t]pv s ' yetkisi b%ıhr?plı ^amanlar gf»"irm ş com'ye't» *e~ k'n c'ıri bir mRksçia el'er'şlHır» şeklinde knnuşan şöh retîı hukukçularu: fikn'e r l ne atı^ar yapılmaktadır Ankdra. 15 (Cumhuıı\etTelete) 2? Ekım 1957 seçımlennden Jkı çun ".ı nra lîrfp'ı V>hmut Ba^tunç' ıın Mersın'de D P İiler tarafından ılduri'lmesı hâdı«esı, C H P den 'î'îat Mahmııt Karakurt'un bir soruu mnna<ebetı\le bugun Buyuk M'.'let M»<.li"»ı kursıısune getırıidi ve ba^ lı sert tartı^tmlar çıkmasına Tartısmalar «ıSO),OD t^kıl ev ledı rasınHa Başkan vekıli Ero/an, »u '•îi.T'tı ıhlal eltıöı eerekçesıyle C. » P den M=hmet Ha?er'e ustufte ıkı ıhtar verıiı Bıınu D P den Nu*ret Kırı«',ıoğlu ve Yiiçar GurnuşeVe erılen ıkı,rr ıhtar takıp etti. Mu,akere'er <ıra«nr!ı bır ara gurul>u Devamı Sa. 5, Sfi. I de I İstifası istenen Bakan Mnskirat ve Tütün İşçîleri Federasyonu Başkanı, Tekel gelirlerinin artışına mukabil zam taleplerinin reddedilmesi üxerine, Tekel Bakanının istifasını talep etti Türkıve Muskırat ve Tütün lsç> lerı Federasvonunda dun yapılan ba'in toplantısında sendıkacılar, Yuksek Hakem Kurulu ile Tekel Bakanhğının tutumunu siddetle tenkıd etmı^ler ve bitaraflığını muhafaza etmekte ısrar eden Kurul Ba<kanının istıfa etmek zoruada kaldığını soyhvergk Tekel Bakanı Haiı Hu^meni de ıstifay» dâ Arkası Sa. 5, Sü. t de ! r ? •**$»>>» b u " . eıttı kops Hfafa âönuyo • mJT ı . ssrlarınıs. Dojrudnr, hasarlar. ve basmalıdırlar. Bunu yapanlara lâiklik lünffi dejtil, vurdumuzda gerçek laıkliŞın kurulm3»ını özliyenler çölü ile bakraalıdır. Çünkıi burada gerilik »kımlarını destekli\enlerin anladıfı vicdan hürri>eti tek taraflıdır. Devletten yalnız kendilerıne tolerans beklerler. Toplumun ümmet devrinden yeni çıktıgını unutur görünürler. Büyücülük, iîfürükçülük ve bâtıl inançlar sisteminin 1923 \ılına kadar kaderimıze hükmettifini halktan gizlemfk isterlrr. Batıda hoiıgörürlük zihniyeti çok çelişroiştir. Okur >azar olmıyanların «ayısı hemen her yerde sıfıra yaklaşmıştır. Fertlerin dinsel inançlarına karsı devlet tarn mânasi\Ir tarafsızdır. Bu itibarla oralarda her yıl >üz binlerce hacı t»plıvan, bu itibaria turistik değeri me\danda bir iki mucizeli kasahada yapılan tdrenlerden basks j daha pek çok şevlere çöz \umulur. Yalnır devlet de£il, toplum da gen?' olarak bunlan hos şbrür. ' ftrnefcin, tsviçre'nin bir kantonu j Albay Tnrgut Sunalp Lefkoşe hava alanında Ingiliz Toğgenerali rrıi^tesna, Batı memleketlerinde D. C. Mullen tarafından karşılanırken diplomasız hekimlerin hastaya bak1 ması yasak oldufu halde, gueris1 II seur denilen bir nevi mütetabbib'Iere karsı mahkemeler çok defa müsamahalıdırlar. Reçete yazmaz, ilâç vermez, cerrahî müdahalede buiunmaı da sadece dokunmak ve telkin yoliyle hasta tedavisine kalkısırlarsa bu mütetabbibler ya serbest bırakılmakta, ya da pek hafif para cezalarına çarptırılmaktadırlar. Sıiphesiz Tıb Fakülteleri ve Hekimler Birliği her yerde bunlara karsı savasmakta, Necıp Fazıl Kısakurek ve dergısı para cezası ile dergının bır ay kaşarlatanların oyanundan doçacak gecikmeler ânünde halkı nyarma hakkında, yayın yoluyla hakaret patılması cezası kesınleşmıştır. şş ya çalısmaktadırlar. Fakat \atan ve lâıklığe aykırı hareketten verı Şehrımıı Infaz Savcılığı Tem>ızın dasa ^erekli e^itimi zamanında len 1 yıl % aylık hapıs, 3 bın lıra Arkası Sa. 5, Sfi. 2 de \eren devlet, anon saglıÇını dofnr> dan dojrr«Ta tehlikeve düsürmiyecek dnramlsrda, biraz da hasta psikolojisini gözönfinde tutarak, hoş jtörür davranmayı uygun bulmaktadır. Aynı gerekçe ile falcılara, hattâ üfürükçülere de ses çıkarılmamakta, bu sribi bilimlere (!) ınananları inançlan ile basbasa bırakmaktadır. Batıdaki tolerans kavramının bujrin ulastı^ı merhale uzun bir kültür sa\asınm eseridir. Bir zaman1ar astroloji ve demonoloji uzmanlarına danısmaksızın (bu iki terim de etimoloji yönünden bilimdir) adım atamnan, müneccim sovlüyor di^e savasa giren, demonolog tesbit etti di>e insan ^akan devletler »imdi kımi gönüllerde yasıvan bir takım masum ve zararsız superstıtions'ları kendi haline bırakıyorlarsa, hu, bir olçnnlnga isaret sajılabilir. Bu toleransın büyük kaynafı şüphesiz vicdan hiirriyetidir. Ezicî co£un!u£u katnlik olan Fransada Protestanlar da, Yahudiler de, 51i'<liımanlar da katolikler kadar hü'durler. Ezici çogunluŞu Protestan olan Birîesik Amerika'da öteki dinler a^nı hu^rivet ha\a>.ından fovdalanırlar. Bn ayrı at n dinler ara^ında a<ıı>maz bir duvar da voktcr. Protestanlıfta eeçen bır ka#olik. bu davranı«ından otürii milliyetini kavbetmez. Katolik olan bir Tahudive devlet yan gözle bakms7. tki kıi«ak «onra o zaten toplum içinde erivip çidecektir. Dinî inanoTarından Stiîrü kin^se \atandaşlık haklanndan \o} ".n edileALIS\F.RİSTE Y'ikarıdHkı resımrle gorulen «Ro7a ısmın<lekı koNADİR V 'VDİ pek. her «ahah sahıbı ile bırhkte alışverışe çıkmakta ve seDetı de t k d Arks<n Sa. 3 Sü j te Konferansı busabah açılıyor Londıa 15 (R) Kıbrıs hakkındakı Yjvarlak Masa Konferansı ya rın sabah burada toplanacaktır. Toplantıda hazır bulunacak butun delegeler Londra'ya gelmışlerdır. Son ge'.en Turkıve Dışışlen Bakanı Fatın Ruştu Zorlu olmuştur. Konferans ile ılgılı ıhzari toplantılar bugun vapılmıştır Kıbrıs Cumhurbaskanı Makarıos ile Muavını Dr. Kuçuk, sabah tngıhz Mus temlekeler Bakanı ile gorusmuşlerdır Bu toplantıda Kıbrıs'ın tngılız Mılletler Camıası ıçınde kalıp kalmaması nıeseîesı muzakere edılmıetır. Dr Kuçuk verdığı bır bevanatta, Ada Turklerının Comrnonwealth'de ka'mava taraftar olduğunu tekrarlamıstır Akşam us' tu de Makarıos ile Dr Kuçuk. tn Arkasi üa. 5. Sü. 8 da AÇIL1TOK Işçı Sıgortaları Kurumunun Samatya'da inşa ettirdigi modern hastahane, bugun torenle açılacaktır 560 yatagı bulunan ve 25 mılyon ljraya mal olan hastahanede 193 doktor çalışacaktır. Yukarıdaki resımde, bugun hızmete gırecek olan hastahane gorulmektedır. pinillllHINIHHIIUİIIIHIlMHinninitnilUllltllHtHlt!; Yunan Dış Işleıi Bakanı, toplantıîann 3 günden fazla devam etmiyeceğini söyledi Bir öğrenci toDİantısına izin verilmedi | Ankara Ünivcrsitesi Ta § ğ lebe Birliği 2 nci Ba^kanı = i genel kurııl toplantisina i H kanıınsıız olarak izin M § verilmediefini sövledi = Hizmet erleri kaldırılıyor Bir Hükümet tasansının hazırlanmakta olduğu bildirilİNor; hizmet erlerinin kaldırılmasından sonra subaylara yüzer lira ödenecek dığı bıldırılmektedır Hizmet erlerinin kaldırılması ıçın altı sene Sa dar once Meclise bır kanun teklifi yapılmış aııcak bu teklıf muzake Arka« Sa. 5. Sü. 4 te ROMA'daki olimpiyatlar nasıl hazırlanıyor? Büyük Doğu,,cu Necip Fazıl'ın 18 aylık hapis cezası dün kesinleşti «200 yılhk bir gerileme» Keskin Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı C. H. P. ye girdi Ankaıa, 15 (CumhunyetTeleks) Keskin Ağır Ceza Mahkemesi eskı Baskanı Sırn Kala\oğlu, CH P ne gımıstır Kala>oğlu verdığı bevanatta, C H P nın ve bılhassa înonu'nun arzu ve kararı ile memleketın 1950 de hurrıyet ve demokrası dâvasında 100 yıl ılen gıttığıni, fakat son dokuz yıl içınde 200 yılhk bır gerılemeve şahıt olunduğunu soylemıştır. Kalavoğlu, Bolukbaşı'nın 'ahlıyesi hakkında nıhaı kararı veren hâkim olarak tanınmaktadır. Ankaıa lî ı CumnunyetTeleks) Ankard 15 (Cumhuıı\etTeleks) Ankara Unıver«ıtesı Talebe Bırliğı ıkıncı başkanı Yalçm Kuçuk jI Ordudakı hizmet erlerinin kalbugun bır açıklama vaparak 17 o dırılmaM ve bunun verıne her su cakta toplanmaM gereken Bırlık bava munzam bır para odenmesı Genel Kurul toplantısına Vıla\e hususunda bazı hazırhklara başlan tın 17ın veımedığını, bu hâlın TurI kıyede ıkınıı riefa vuku hulduğu| nu, yapılan hareketm kanuna av1 kırı olduğunu. normal kongrelerın izıne tâbı bulunmadığmı, yal! | • ||M |M | nı?ca ıhbann kâfı geldıgını so\lemıştır Ikıncı başkan, ızın verılmemesı sebebını. Bırlık Başkanının tutumuna bağlamakta ve başkanı itGazetenızın 15 ocak 1960 tarıhli Arkası Sa. 5, Su. 4 te nushasının bırıncı sahıfesınde neşredılen Yuksek Islâm Enstıtusunun Cumhuriyet Gazetesi Yazı ışlerı Mudurluğune •• W •• Öp babanın elini Dün bazı gazetelerde oldokça tnbaf bir resim çıktı. Istanbul bapishanesinde bir muçanniye konser vermis. Vermesi dotrn mudur, değil midir? Cezalarını (ekınekte olan mahkumlara fünlerinı hos geçlrtmive çalı«mak \azıfemiz savılabilir mi, savılamaz raı? Nihavet Garp meralekptlerinde bnnnn emoali var mıdır, vok mudur? Rütiin bunlar u/erinde dnrulacak susller ama divelim ki olabilir. Peki bn ses sanatkârının idam mahkumu bir adamın elini öpmesi ne oluyor? Bizim bildijimiz el öpme hele bir kadın tarafından bir erkefin elinin öpülraesi yüzde \iiz fevkalâde sevçi ve sayeı alâmetidir. Pekl bu el 5nme meraklısı hanım, ffv kalâde sevgi ve savçı' eösterecek kimse olarak idam mahkumundan haskasım bulamadt mı? Hevesîni hapishaneden çıkıneava kadar knrsağında sakiasavdı da dısarı çıkar çıkma» bütiin tstanhul halkımn birer birer ellerine sarılşa idi her halde daha az sarıp ve münasebetsiz bir is vapmıs olurdu. tdam mahkümu bn bahtsız adam simdi: Yahn kaatil olmak demek nefret u>andıran fena bir sev drğil imis. Sanatkârlar bile avafına çelip konser verdikten hasUa fn«anın elini de öpövorlar! derse yanlış nıı düsünmii» olur? «Vatan» bugün yayma tekrar başladı Pullıam dâvasında mahkumij'ete uğrayarak bir ay kapattlan Vatan Gazetesı, bugunden ıtıbaren yayınma baslamaktadır. Nadir Taret Nâmık Kemal llkokuluna nakli ile ilgili haberın aşağıdakı şekılde tekzzıp ve tavzıhını rıca ederım 1 Malum Basın toplantısının yapılacağı bır gun evvel bazı gazetelerle halka haber verılmış ve muayyen saatte toplu olarak evvelâ gazetecıler ve onu takıben iki taksı ile talebe velısı olduğu ıddıa edilen 1012 kısı gelmıştır. Bunlarm muayyen bır yerde ıçtıma ettıkten sonra, okula geldıklerı açık bır hakikattır. 2 Aynı şahıslar kendilenne okul gezdırılmek uzere tarafımdan dâvet edildıklen halde benımle konusmayı kabul etmemişlerdır. 3 Nâmık Kemal tlkokulunun bütün oğretmen kadrosu bu sekıl Arkası Sa. S, Sü. 4 te Yuksek tslâm Enstıtusu Mudur Vekılı Gurıduz Akbıvık Roma'daki uzun tetkıkler netıcesınde hazırlanan yazı serısınde 1960 Oümpıyatlanna ıştırak eden mılletlerı, yapılacak karşılasmaların prog. ramlarını, yeni japılan butun tesıslerı. venı Olımpıvat Koyunu. çıkanlan pulları. açılacak sergılerı. toplanacak kongrelen ve ohmpnat etrafındakı butun enteresan haberleri bulacaksınız. Yazan : Aslan Tufan Yazman Yann başlıyonız Bir genç, 14 yaşında bir kızı yakniağa kalkıştı Göz koyduğu bir kadınm evine saklanan 24 yaşındaki genç, kendi sini gören küçük kızı diri diri yakmak istedi; kızı, feryadına yetişenler kurtardı Naıdr Taret adında bir sahı». bir Bu evin gehnine gnz kovan 24 ki7 çocuğunu dın, dırı yakmağa yaşındaki ^aHır Taret. saat 10 >;ıkMkıŞTiıstır ralannda. evın jatak odasına bahHâdi'Je evvplkı g\ın Ramı Cuma r? pencerecnden gırmıstır mahal|sınde 46 sayılı e\de geç Evın kuçuk kuı olan VP Ramı tr.ıstır. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de ••* J ISINDI Üç gundenberı \ağışlı ve fırtınalı geçen hava, evvelkı g«cevarısından itıbaren tekrar duzelme^e baslamıstır. Ya£ışlı gunlerda 1 dereceve kadar du«en hararet, d, n 16 tiprcce bırrien artmıs. 17 dereceve kadar vukselrmvtır Metnrnloıı ı^t.T;nnuııdin bıHınldığıne gnıe. hava bugun de guneslı geçecektır Yu'arıdıVı re^ımrte havanın guresiı olma^ından ıstıfarle ederek parkta toplananlar gortiluyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog