Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

I SLA M ANSİKLOPEDİSİ Cfts M Maarıf VekAletln» bağlı bir heyet tarafından yayımlanmakta olan tslâm Anaiklopedisinın 86 ncı cuzü de çıkmıştır. Ansıklopedmm bu cüzunde (Mukarnas), (Mukaseme), (Murad I), (Murad II), (Murad III), (Murad IV) gıbi maddeler üzerınde tafsılâtlı olarak durulmaktadır Fıyatı 700 kuruştur umhuriYet RURUCUSU.'VUHUS NADt DALE CARNEÛ!E 1 DOST KAZANMAK 2 UZUNTUYU BIRAK Her ıki kıtapS er lıradır 3 KOPRUALT1 ÇOCUKLAR1 Çocuk ve gençlerm oituyacağı bu kıtap 250 knruştur 4 Edebıyatımızda M*vlâna 300 AHMET HALİT. KİTABEVİ ISTANBUL 35 incı fil Sayı 12.744 Telgraf ve mektub adresl Cunüıurlyet İstanbul Pocta Kutumı: tstanbul No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 M 22 42 90 fnma 1 5 Ocak 1 9 6 0 İnönü'nün Halk Partili mebuslardan talebi C.H.P. Genel Başkanı: (fSeçim varmış gibi hazırlanmanızı istiyorum» diyor Ankara, 14 (CumhurıyetTeleks C H P Mecıs Grupu bugun saa 15 de toplanmıs ve uç saat kadar çalışmıştır Grupta, bır soz duel losu şekhnde ıkı haftadır devam eden Inonu Menderes arasındakı cevabı nutuklarla ılgıh hâdıseler gnzden geçmlmış bunun ıçm Grup Hıskanlığına verılen bır onerge ile bu hâdıseler hakkında Inonunden ızahat ıstenmıştır Bu talep uzerıne kursuve gelen Inonu yaptığı uzun konuşmada, b'lhassa Bursa hadıselerı uzerınde durmuş Başbakan Adnan Menderesın cevaplarını tahlıl etmıs bu arada «Butun gayem seçıme gınlıp gırılmıveceğını anlamaktır Arkası Sm. 5, Su. 3 de DP Grupu 3 saat toplandı Seçim konnsn ele alınnadı Menderesin gündemdeki kenular üzerinde konustuğa bildiriliyor Diyarbakırda 8 Nurcu dün Adliyeye verildi Bunların arasında, Saidi Nursi'nin İlleri Temsilcisi,, de var Ismei Inönü'nün, dün Meclis Grupu önünde, son gezisi ile alâkalı olarak yapiığı konuşma tasvip edildi I Ankara, 14 (CumhurıyetTelek») Demokrat Partı Meclis Grupu bugun saat 15 de toplanmış ve gun deraındekı meseleler uzerınde uç saat çalmışlardır Grup, bugunku çalışmalannda rshkıkat onergelerını ve seçım ko nusunu ele almamıştır Goruştugu konular daha zıvade mılletvekıllen tarafından venlen soru oner(eleriyie ılgılıdır. Bu toplantı hakkında aşağıdakı tebllğ neşredılmıştır • Demokrat Partı Meclu Grupu Rtvasetlnden teblıfi olunmuştur Demokrat Partı Meclis Grupu Umumı Hevetı 14 ocak 1960 persembe guru saat 15 te Grup Reıs vekıllerınden Denızlı Mebusu Baha Aksıt'ın rıyasetınde toplandı Gündemınde ınevcut mevzuları Devamı Sa. 5, Sü. 1 de r Nurcular, <Devletin içtimai; siyasi temel nizamlarını sarsıcı faalivette» bulunmaktan sanık; Saidi Nınrsi'nin otomobili ile bu defa roüHdleri «reziye başladılar Dıvarbakır 14 (Telefonla) Lâıklıge a\kırı hareketlerle devletın ıçtımaı snasî temel nızamlannı sarsıcı faalivette bulundukları tesbıt edılen Nurculardan 8 kışı başlarında Saıdı Nursı'nm Doğu ıll^rı temsılc'sı Mehmet Kavalar olduğu halde adliyeye verılmışlerdır Doğuda Paıdı Nursı nın sağ kolu olarak vasıflandırılan Mehmet Kavalar şrlnrden 6 kılometre mesafede murıtlerı tarafından satın alınan Dıcle kıvısındakı evmde, aızlı tedrısatta bülunduğıı ve Nurculuk propagandası yap•ıtı ıddası>le muteaddıt defalar, mahkemeve verılmıştı Bnnunla ılgılı dâvalar hoien de\am etmektedır Şehrımız Emn \et te=kılatı tarafından haklannda açı'an tahkıkat netıresinde Nur talebelerı olduklarını ve Arkası S<». 5 Su ! dr . . ı İrtica ile ilgili acık oturum M T. T B nin Utediği miisaadevi Ankara Valisi vermedi; M. T. T B %ersiz >urtsuz Poliste yeni bir dayak iddiası Bir dökmeci, Kurtuluş karakolunda komiser ımıj avini tarafından dövüldiiğünü söylüyor Kurtulu» Karakolunda komiser muavını tarafından dovüldugunu ıddıa eden tsmaıl Barak adh bir ?ahıs, dun Savcıhga muracaatta bulunmustur tddıaya (ore, dokmecıîık vapmakta olan Barak, «vvelkı gece şahsı meselelen ılt ilgı» Devamı Sa. S, 8*. 1 de • Universite Muhtariyetine dair Hükümetin görüşü Bütçe Komisyonunda konuşan M. Eğitim Bakanı dedi ki: «Muhtariyet artık lüzumsuz, modası geçmiş bir metadır. Oğretim üyelerinin hemen hepsi ihm ve kemal yolunda olan muhteıem ınsanlardır. Üniversiteler mzıvavı terkederek hükümetle işbirliği yapmağa mecburdurlar.» kaldı Dr. Fsnl Kuçfik İle Ranf De nktaı dfln Tesilkov hava alanındaVaH Trtkiner TC BeiedİTc Aygfin tarafından karşilanırlarken Attüst olan program Dun akşam radvo, saat 19 da baslıyan «haber bultenı» nı ancak saat 20 20 de bıtırebılmı«tır Haberler gavet kısa surmuş ve hemen h»men 70 dakıka «muhalefet partUerinden ıstifalar» okunmuştur Bu sebeple 1115 ile 20 arasındakı program kaldırılmıs, 20 deki Kıbrıs saatı 20 20 de başlamıs ve 4 dakıka d*vara «tmış bunu da Radjo Gazetesi takıp etmıştır Radyodada vavınlanmıyan Uân «Muhalefette Ismet înonu» adh kıtabın, radvoda ilân ettırilmemeRİ üzenne, kıtap derleyıcui Sabahat Erdemır, BasınYayın &«nel Mudurluğune muracaat ed»rek, sebep g<Ssterilmesıni ıstemıştir Dun, Genel Mudurlukten gelen cevabl mektupta, radvoda ilânların lcra Vekıllen He\etı karan hukumlerıne gore yapılmakta olduğu bıldınlmekte ve sebep gost<=rmek mecbunyetımn, yıne bu karara gore buluimadifh ıfade edılmektedır Bahıs mevzuu karann Anavasaya aykın olduğunu soyhven kıtap derlevıcısı karann ıptah ıçın, Devlet Şurasına dâva açacaktır Bu dâvada, Başbakan dâvalı mevkıınde bulunacaktır Ankara, 14 (Cumhurıy«tTe!«k«) Btıtçe Komısj'onunda dun gee* müzakerelerıne baslanan unıversıte butçesı urerındekı çalısmalara bugun de devam edılmıstır Mılll Eğıtım Bakanı Atıf Bender lıoğlu'nun sık sık soz alarak tenLondra'daki toplantıya katılacak olan Kıbns Cumhurbaşkan muavini kldler munasebetıyle konuşmalar yaptığı Komısyonda muzakereler Dr. Fazıl Küçük dün şehrimizden geçti; Lef koşe'de de Federasyon pek tartışmah olmamıştır toplantısmda Türk adayları tesbit edildi D P den Necmettın Önder ile Kemal Serdaroğlu unı\ersıtenın ıdarl muhtarnetı olmı\acağı, gençIngıltere\e gıtmekte olan Dr Ankara 14 (Telefonla) Kıbrıs lerın sıvasetle uğraşmaması gerek le ılglli Londra Konferansı camar Fazıl Kuçuk bugun uçakla şehritlğı uzennde konuşmuşlar, bu aesı gunu toplanacaktır Bu kon miz hava alanına gelmış \e Esenrada Kemal Serdaroğlu «Bız de feransta Turkıvevı tetnsıl edeck boğa da bır muddet kaldıktan <onvaktıvle universite kantınınde otu ra uçakla \oluna devam etmıstır olan Dışışlen Bakanı Fatın Ruştu rur, hukumetler devırır hukumetorlu hâlen Parıste bulunmakta Dr Fazıl Kuçuk beıaberınde Kıbler kurardık> demıştır dır Zorlu, Londra^ a Parısten ge rıs Turk Kurumlan Federasvonu C H P den Turhan Fevzıoğlu, çecektır Kıbrıs Turklen adına da Brfskanı Rauf Denktaş ve Kıbrıs D P nm muhtarıjet konusunda Cumhurbaşkanı Muavını Dr Fazıl Tanm Bakanı Fazıl Pulumer oldututumunun degışmıveceğını bu su Kuçuk Konferansta hazır buluna ğa halde bugun ogle «aatlerınje ı retle bu konuda konuşmıvacağını " Devsmı Sa. 3, Sfi. 6 da eaktır. soylemış ve «Hur demokratık bır Carsaıııba semâlarında vukua ulkede ılım adamının kaderı sıvagelen kazada pilotlar para set adamının elıne verıimez Hurşiitle atlayıp kurtuldular rıvetı sevenler ılmın ışığından ursmez » demiçtır tzmire giden yolcu uçağı Arkası S»a. 5, Su. 4 te da tehlike atlattı Kıbrıs Konferansı yarın toplanıyor infilâk Ankara 14 (CumhurıvetTeleks) Çocuk EMrgeme Kurumunun Anafartalar cadd»Mndekı bınasında faahjet gosteren Mılli Turk Talebe Bırhğı hakkında tahlıje kararı verılmıştır Bırlık, dort vıllık kıra bpdell tutarı olan 12 bın lırayı Kuruma verememıştır Bırlık ıdarecılerı, ılgılı Devlet Bakanhğının M T T B ve ılgı«ızlık gosterdığını dıger talebe teşekkul. lerının vardım gordaklerını ancak Bırlığın oğrencı menfaatlennı korumada go>;terdı£ı faahvetın ve>a dıger faalıjetlerının hoşa gıtmedığını sovlemektedırler Arkası Sa. 5, Su. 2 de Sendikalara gönderilen şiir kitabı Çalışma Bakanlığı tarafından gonderilen kitap «Menderes ve Hur Hilâl» ismini taşı>or Istanbul Işçı Sendıkaları ve Iktısadı Devlet TeşekNullerınden bır kısmına Çalışma Bakanlığı Sağl'k Işlerı Umum Mudurluğu taıafındaD bırer şıır kitabı gondenlmı^tır Şur kitabı «Menderes ve Hur Hılal» ısmını ta'imakta olup M^tlu adında bır şahıs tarafından vazılmıştır Sendıkaiara kıtapla bır'ıkte g"nderı|en resmı vazıda e^e ın kutuphanelerde muhafazası rıca edılmektedır Arkası Sa. 5. Su. 1 de Iki |et etti Hrutçef, 1.200.000 askeri terhis edeceğini söylüyor Sovyet diktatörü, bu indirmenin Rusyanm askerî gücüne tesir etmiyeceğini, ha\a kuvvet lerinin roketlerle teçhiz edildiğini kavdetti Samsun 14 (Telefonla) Merzıfon hava ussune bağlı ıkı jet uçağımız bugun saat 12 30 da ha\ada çarpışarak mfılak etmışler \e şehre 25 kılometre mesafede llkbıMk nahıvesı cıvarına duçmuşlerdır De\amı Sa. 5, Sn. 1 de Mersm, 14 (Telefonla) $ehrımızın ımanvle ılgılı tetkıkler deMoskova 14 (A P . R • a a ) Iimdl Rusva'va saldıracak butun vam etmektedır Başbakan tarafınıov>etler Bırlığı Başbakanı Hrut memleketlerın kuvvetlerını durdu Fındıkh'daki Namık Kemal ilkokulu öğrendan gönderilen ıkıncı ımar hevetl Trafik Müdürlüğü ekipleri çef bugun Sovjet Parlâmentosu rabılecek nuklear sılâhlara sahıp şehrın ana caddelerını gezmıştır. f«»nnî mua^eneden kacan otoun ozel oturumunda yaptığı ko bulunuMuğunu sozlerıne ılave etcilerinin velileri dün okul bahçesinde bir Hevet bu husustakı raporunu Başbüslerden 50 sini yakalayıp nuşmada, onumuzdekı ıkı yıl ıçın mıştır bakana sunacaktır basın toplantısı \aparak Enstitü talebeleri de Rus sılâhlı kuvvetlennde bır Sovyet Başbakanı, hava kuvvetplâkalarını söktiıler Acele olarak ıstımlakıne başlamıljon ıkı yuz bm kışıllk ındırme l e n n n tamamen roketler ile teçbinadan çıkmadığı takdirde çocuklarını okula nacak bına dukkan sahıp ve musyapılacağını açıklamıştır Bır Amehiz edılmekte olduğunu da tWırtOtobus otomobıl ve butun motecıren zuhur edecek nrsken buh rıkan ajansına gore bu suretle tıkten sonra ıktısadı alandakı ba> ollamıyacaklarım sö\ lediler torlu nakıl vâsıtalarının fennı muram karşısında ne vapacaklarım Rus orduları 3 mılyon S00 kusur sarılara temas etmıştır ayenelerıne dev am edılmektedır sımdıden duşunmektedırler ınden, ıkı mılvon 400 kusur bıne Batılılar arasında haber m."mRu arada ılân edılen gunde fennî Mıllı Eğıtım Bakanngının ânı bır I rı dun «aat 14 30 da okul bahçesınöğrendıgıme gore genışletılecek nmış olacaktır nunluk uvandırmış fakat bu Başkan, Türk Hükümetinin dâvet edılen 600 otokararıvle pazar gunu Fındıklıdakı de bır basın toplantısı tertıbetmış olan 8 caddenın genışlıgı 30 ılâ Hrutçef, bu indirmenin Rus assılâhsızianma konusunda Rusvanm tatbika koyduğu malî istikrar 190 ı muayeneve gel Namık Kemal llkokuluna tasınan lerdır 50 metre olacak, buna gore şehirkeri gucune tesir etmıyı*ceğıni. Arkaaı Sa. 5, sa. ! de programının onemli bir mer mış ve bunların 85 ı ârızalı çıkmı» Yuksek îslam Enstıtusunun duru I Velıler pazartesi gunundenberı deki binaların \uzde 25 ı ıstımlâtır Şımdıve kadar muajeneve mu ile ılgılı olarak ogrencı velıle , J hale teşkll ettiğhn belirtti Arkası Sa. 5, Sü. t dc ke uğrıyacaktır gelmiyen 410 otobusu >akalamak Wa»hin»ton 14 (AP) Baskan uzere Trafik Mudurluğu bır ekıp Eiıenhower, bugun Bırleşık Ame kurmuştur nka Kongresine sunduğu bir raFenn! muayeneden kaçan 50 otoporda Türk hukümetımn tatbıke bus, dun Trafik polısleri tarafınkoyduğu m&ll istıkrar programırun dan yakalanmıs ve derhal plikala Arkaaı Sa. 5, Sfi. J de n sdkulmuştur Fisenhovver'in raporunda Tiirkiye 410 otobüs muayeneye gelmedi Mersinde ilkokul binasında açılan istimlak Talehe velılerı gazetecılere dert vanarlarken Yöksek islâm Enstitüsü hâdisesi gittikçe büyüyor Şehirdeki binaların jüzde 25 i istinılâk edilhor Otomobil ithali için milyonluk yeni tahsis İktisadî Koordinasyon Heyetinin yeni karan dün yaymlandı; iki milyonluk ilk kotadan getirilen otomobillerin fiatları da tesbit edildi Ankara, 14 (Cumhurıvet Teleks) lât kamvon kotası tevzıınde oldu Iktısadı Koordınasvon Hevetı | u gıbı 31 12/1959 tanhınde mevcut tarafından bugun bınek otomobıl •numessılhkler arasında taleplerılerıvle ılgılı venı bır karar yavın P gore taksım olunacaktır Otomo lanmıştır Karara goıe uçuncu koer en çok altı sınlındırlı ola1 tava mahsuben \erılen ıkı mılvon K fnatı benzınlılerde ıkı bın, lıralık otomobıl kotasma ılaveten ıazotlularda 2150 doları geçmıve3 mıhon do'arhk bınek otomobü ektır lerı kota=;ı daha verılmıştır Öte jandan ıkı nıılvonluk llk ko Bu yeni kotadan yapılacak ıtha Arkası Sa. S, Sü. S te Î E \ t HA>»TANE Yarın merasımle hı?mete gırecek olan Samatv« îsçi Sıgortaiı Hastanesınde dun bır ba«ın top!antı«ı vapılmıstır Bu toplantıda Isçı Sıgortalan Umum Muduru Cemal Kıper e'î »tecılere hastane hakkında ı?ahat vermı^tır Umum Mudurun konusmasından «onra hastane gazetecı ^°7d'rılnnı>!t]r Yukarıdakı re"ımde jenı hastane bınasının gazetecılere gezdırıhsı gorulmektedır CNt'TKANLAR Tıamvav, otobus ve tune! volcularının bu vâsıtalarda unuttuklan e»\alar bııvuk bır v ekun te^kıl etmektcdır Yukdr dakı rps ndf t " T T deposundakı «unutulmus e»valar« dan bır kı*mı gorulmektedır Uddan t'ektrık utu«une ksdar juzlerce kalem, her turlu eçva var bunların arasında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog