Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Teknik Kitaplar Elektrik pratiği ciltli Motor ve oto mekaniği ciltli Radyo ârızaları, giderüme çareleri Akümülâtör bataryaları Eltktronik esasları Teknisyenlere cep takvimi Seyrüsefer tâÜmatnamesi 1250 1500 750 250 350 400 175 AKA KİTABEVİ Cağaloğlu, Büyük Milâs Han, 107 İstanbul umhurİYet KURUCUSU: Y l i m i S NADt Yüzlerce yerMMpfcabancı vesikamn tarihî rorBan Kitap halinde cıkti. Bu roaaanda Fatih Sultan Meîuned'in tafihs% şehzadesi Cem'in taht mücadeitesini, yStiellerdeki hazin macerasını ve dillere destan olan aşklarmı merak ve heyecanla okuyacaksınız. , C E M S Ü L T A N 35 inci yıl Sayı 12.743 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 »0 Perşem'e 14 Ocak 1 9 6 0 İnkılâp Kitabevi İstanbul FÎAT1 750 KURUŞtUR Millî Eğitim Bakanhğı bünyesinde Menderes'in seçim hakkmdaki demecini cevaplandıran CHP de değişiklik yapılması muhtemel Başkanı dedi ki:(d957 deansızın seçimi getirdiler. Böyle bir îhtimale karşı vatandaşı uyanık buîundurmak vazifemîzdir)) İsmet İnönü, dunkü basın toplanfısında tek tarafli radyo konu sma?atHidan, din istismarcılığından, Atatürk inkılâplarındas. bahsetfi ve dedi ki: "Lâiklik bu memlekette ne yanlış anlaşümıştır, ne de tatbikat ve texahü?a*ı din düşmanlığı seklinde tecelli etmiştir,, İlk ve orta tahsil 8 yıllık bir devrede toplandıktan sonra, lise tahsili biri 3, diğeri 2 yıllık grupa ayrılacak Ankara. 13 (CumhuriyetTeleks) Milli Eğitim Bakanhğında bugünkü tahsil sistemini değiştiren bir hazırhk devresine girilmiştir. Maarif sisteminde bir islâhattan zjyade, yeni baştan tanzimi istihdaf eden bu hazırhk, yıllarca Milli Eğitim sahasına tevcih edilmiş tenkidlere, tavsiyelere, temennilere ve ileri memleketlerin bu yoldaki tatbikatma dayanmaktadır. Millî Eğitim Bakanı Atıf Benderlioğlunun, bütçe konujmasında da söylediği gibi, maarif uzmanları konuvu henüz tetkik etmektedirler. Tahmin edildiğine göre, gelecek ders yılı okullar, yeni si»teme uydurulacak, ögrenciyi küçük yaçta vıldıran programlar yer lerini, daha kolay ve daha süratli Arkası Sa. 5, Sü. î dî la secim var mı, Ankara. 13 (CumhuriyetTeleks) Menderes ile İnönü aras>ndaki söz düellosu devam etmektedir. Bugün bir basın toplantısı yapan İnönü, Başbakamn dün radyoda okunan konuşmasmdan bahisle söze başlamış ve radyonun durumuna temasla şunları söylemiştir: <ı Yalnız insani duygulara sahip olanların değil. insan haysiyetine biraz say Zonguldak'ta 2 gazeteci mahkum oldu L Şehrimizde de dün 20 dâvada 27 gazeteci yargılandı Zonguldak, 13 (Telefonla) 1960 yılının ilk basın mahkümiyet kar»rı bugün Zonguldak Toplu Basın Mahkemesinde Terilmiştir. Şeh rimizde münteşir günlük Küçük Gazete Sahip ve Neşriyat Müdürü Nejat Muhsinoğlu ile fikra yazan Abdülkadir Terzioğlu mah keraece 1 yıl 1 ay 10 gün hapi» ve 3.333,33 kurus para cezasma mahkum edilmtîlenJif.B.P^ 4l îlri*ei Başkanı ve Belediye Reisi Mustaia Taner tarafından açılan ve 10 aydır devam eden basın dâvası neticesinde mahkeme, 16 ay hapis ceîasına hüküm vermişse de hâdisede hafifletici sebep görerek ceza Arkası Sa. 5, Sü. 3 de gı besliyenlerin bırakınız, vatandaş çokluğuna. bir tek vatandaşa dahi resml vasıtadan faydalanarak sövmesi caiz olmamak lâz'.meelir. Tek taraflı radyo konuşmasının biı büyük hileli tarafı şudur Tecavüz eden, covay verd'ğini iddia ettiği beyanatı, tahriflen daha ileri, bizzat uydurur, düzene koyar. Bunlar hakikatmiş zannını ı Arkası s». 5. Sii. 1 de Saidi Nursî Doğugezisine çıkacakmı? Doğudaki Nurcular, Nursî'nin yapacağı seyahate hazırlanıyorlar Diyarbakır. 13 (Telefonla) Nurcuların lideri Saidi Nursi'nın doğu bölgesine yapmayı arzuladığı seyahat şehrimizde günün konusu halinded:r. Her ne kadar hükümet tarafından Emirdagda istirahate mecbur tutulmuşsa da müritleri tarafıjyisın hunun. eok. Jusa surecaAi kuvvetle ifade edilmekte ve bölgemize yapacagı seyahat için hazırlandıklarını siiylemektedir ler. Son günlerde Nureuların giriştikleri faaliyet ve çıkardıkları hâdiselerle bir gövde gösterisine girişmeleri de bu seyahate hamledılmektedir. Nursi'nin şehrimize ve doğduğu yer olan Bitlisin Nursi köyüne sürgün hayatındanberi ılk defa yapacagı seyahat için bütün Nurcuların vazife taksiminde bulundukları ve bu arada masrafları böliismeyi de kararlaşlırdıkları öğrenilmıştir. Şimdiden her Nurcu bir teneke benzin almayı kahul etmiş ve bununla ilgili olarak tenekeli benzin satışı artmıya başlamıştır. I NÂTO'nun iktisudî teşkilâtı Irakyadaki »on »u baskınınds Kiremithanede mshsur kalanlar Trakyada sular çekiliyor Bir çok bölgeîerde suların iamamen çekilmesine mukabil Meriç ile Arda nehirleri yükseliyor [Batı âlemindeki çeşitli iktisadi tp«ı'ikiiHeri birleştîrecek ve OECE'nin yerini alacak bir plân ileri sürüldU Paris, 13 (AP) Batı âleminde beliren çeşitli iktisadi teşekküllerini birleştirnıek ve şümullü bir iktisadi orsanizasyon kurmak maksadiyle Amerikan Dışişleri Bakan yardımcılarından Dillon tarafından açfklanan bir plân, ticareti ileri batıh memleketler temsilcileri tarafından incelenmektedir. Teklif olunan teşekkülden beklenen ikinci fayda da geri kalmış memleketîere daha geniş bir iktisadi yardımın teminidir. Amerika; Kuslarla yapılacak zirve toDİsntısından evvel yetistirüecek böyle bir teşkilâtın taraflar arasmda batı lehine muvazenenin bozulmasını temin edeceği kanaatindedir. Washineton tarafından NATO iktisadi teşkilâtı olarak vasıflandınlan bu sistemin işler bir hale gelebilme«i için 15 aya ihtivaç olduğu büdirilmektedir. Bu teşkilât halen Avrupaia mevcut OECE'nin yerini alacaktır. Ankara'da gamalı haç Bahçelievler'de bir İsrael firmasının inşa ettiği binaların duvarlarına haşarı çocuklar gamalı haçlar çizdiler Ankara, 13 (CumhııriyetTeleks) Bahçelievler semtinde bir tsrael inşaat firması tarafından inşa edilen binalarm duvarlarına bazı meçhul kimseler tarafından gamalı haçlann çizilmesi üzerine polis faaliy?te geçmiştir. Bir gün bir gece süren tetkikler sonunda gamalı haçların bazı haşa rı çocuklar tarafından çizildiği kanaatine vanlmış, tahkikatın bu yön den yürütülmesine başlanmıştır. İstiab Izmit körfezindeki Üsküdar vapuru faciasını tâkip eden günlerde pek sıkı bir tâkibe uğrayan «istiab haddi» mevzuu artık unutulup gitmiştir. Işte bunun en yeni bir misali: Dünkü maçtan sonra dolmuş yapan motörlerin hâli... haddi Dün Ankara ve İzmirde fırtına hasar yaptı Lodos, Başkeniie ağaçları devirdi, bacalan uçurdu. İzmirde de Konak meYdanmı su allmda bıraktı Ankara, 13 (Cumhuriyet Teleks)ı caları devrilmiş, saçakları uçmuş Dün gece yarısına doğru şehri1 tur. mizde bir lodos fırtınası çıkmış, bu [ Gece yarısından sonra birdenbisebeple fırtınaya maruz kalan ma1 re patlak veren lodos fırtınası. üç haüerdeki bir kısım binalann bai Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Babarski. 13 (Telefonla) Gebaşlamıştır. Bununla beraber Baçen pazartesı çünü sabaht devamlı baeski'nın bazı kısımları ile .\lpulya*mur sebebiyle. Babaeski'yi ba lu ve Mandıra cıvarındakj Ergene san seller. dün ve bugün yağışm Ovası. dün de bir göl manzarası kesilmesi i!e nispeten çekilmiş ve avzetmekte idi. dereler ksndi yataklarır.a girmeğe Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Mmlere, Dün Resmî Gazetede yayınlanan tebliğe göre elinde «profesyonel» şoförlük ehliyeti bulunan taliplere asgarî bir yıl taksi olarak kullanıl* mak üzere otomobiller tevzi edilecek. Dün şehrin çeşitli semtlerinde ceıeyan eden trafik kazalarında iki kışi ölmüş, biri kadın olmak üzere üç kişi ağır şekilde yaralanmıştır. Bu kazaların en korkuncu sabah saat 09.40 ta Ankara caddesinde olmuştur. Arkası Ss. 5, SS. l d e «Oğlunu kurban Dünkü trafik kazasında 2 «Kanunlar Anayasaya uymazsa etmek istiyen kişi öldü Birleşik Amerika'da ne olur?» baba kaatildir» Bir Amerikah profesörün dün İstanbul Üniversitesinde verdiği önemli konferans İstanbul Üniversitesi Hukuk Faj kültesi Mukayeseli Hukuk Ensti1 tüsünün dâvetlisi olarak şehrimizde bulunan Amerikalı Profesör I Arthur W. Macmahon. dün saat 15 de Enstitü dershanesinde bir konferans vermiştir. Büyük bir ilgiyle takip edilen konferansında Ord. Prof. Macmahon, Amerikada yüksek mahkemenin kararları ve geçirdiği istihaleleri izah ederek şunları söylemiş tir: Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Ankara, 13 (CumhuriyetTeleks) j Gazetede yayınlanmıştır. Tebliğde Üçüncü kotanın 2 milyon dolar j bildirildiğine göre, bahis konusu j hk tahsisinden yurda ithal edilip | kontenjandan istifade suretiyle it1 şoförlere tevzi edilecek otomobil hal edilen otomobillerden tktisa1 lerle ilgili tebliğ, bugünkü Resmi Arkası S». 5. Sü. 8 de ! I Kadmlar asker İ olamıyacak Ankara, 13 (Cumhuriyet i Teleks) Kadınların orduda vazife almasım saghyan ve ] yüksek okullara alınacak as > kerî öğrencüerin yüzde 20 sinin kadın olmasını mümkün kılan kanun tasarısının alâkalı geçici maddesini yürürlükten kaldıran bir hükümet ta ı sarısı hazırlanmıştır. Tasarı kanunlaştığı takdirde, kadınlar asker olamıyacaklardır. Ord. Prof. Hıfzı Veldet dünkü dersinde bu mevzua t«mas etti ve babanın hakkında kanunî takibat yapılması gerektiğini söyledi tstanbuF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeniye kürsüsü Ord. profesörü Hıfzı Veldet Velidedeoglu. dünkü dersinde Adana'da evlâdını kurban etmek istiyen babanın durumuna dair öğrencileri tarafından tevcih edilen bir soruyu şöyle cevaplandırmıştır: « Oğlunu kurban etmek istiyen baba. buz gibi kaatildir. Bu, adam öldürmekten de ağırdır. Hak kında kanunî takibat yapmak ge • rekir.» Çoğunluk olmadıgından Medis gene toplanamadı Müzakere nisabı 306 olduğu halde dün salonda! 170 i D.P. li, 42 si de C.H.P.li 212 milletvekili vardıÜ Ankara, 13 (CumhuriyetTeleks) Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, yılbaşından sonra başlıyan çalışma devresinde ikinci defa olarak bugün. çoğunluk sağlanamadığı için toplanamamıştır. Devamı Sa. 5, Sü. 1 de Antoine Pinay Loııdrada Fransız kabinesindeki Makarlos ihtilâfm yeni safhası n Erîerin tahsil clıırıınııı Okuraa yazma bilmiyen erle1 rin 2 ay fazla askerlik yapnıalan hakkındaki tasarı dün komisyonda müzakere edildi Londra Konferansına istirak edecek olan Makarios «hiç bir taahhüde girmiyeceğin».. dedi SİVaSİ *** VI ' DÜB Vilâyet önünde, freni patla dıfından kaldırıma çıkan otobüs Londra. 13 (Radyo) Müstakbel Kıbrıs devletınm Cumhurbaşkanı Paris. 13 (R.) Fransa Maliye Makarios. cıımprtesi günü burada Bakanı Pinay bugün Cumhurba^toplanacak nlan konferansta bu kanı de Gaulle'ün yanından çıktık Arkası Sa. 5, Sü. 6 da j tan sonra istifa ettiğini ve bir müd Ankara 13 (CumhuriyetTeleks) Okuma yazma bilmiyen erlerin askerlik müddetlerini emsallerine göre iki ay uzatan hükümet taSarısı bugün Milli Savunma Komisdet siyasi hayattan çeküeceğini a yor.unda müzakere olunmuştur. çıklamıstır. Tasarının aleyhinde konuşnn Pinay in istif».sı ile Bashakan Mi " H.P. den Asım Eren, köyünde Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Arkası Sa. 5, Sü. 3 d e UZClk B. B. VE BEBESİ . Bir erkek yocuk annesi olan Brigitte Bardot ve kocası. yavruları ile birlikte ilk resimlerinin çekilmesine razı olmuşlardır. Resimde, şüzel yıldızı. çocuğu ve askerde sinir buhranına tutularak süresiz izin alan kocası ile birlikte görmelctesiniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog