Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Türkçeden tngiîizceye Büyük Lugat Yeni tamamlanan bu büyük eser bu mevzuda gttvenebileceğiniz yegâne lugattır. Edinmekte acele ediniz. Fiyatı (Ciltli) T.L. 75. Tarhan Kitabevi Kızılay Ankara umhurİYet 35 ınci fil Sayı 12.742 KUBUCUSU: TUKUS NADf Telgraf ve mektub adr«i: Cumhuriyet tstanbu! Posta Kutusu: İstanbul No 246, Tafefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 DALE CARNEGİE 1 DOŞT KAZANMAK ^ ÜZÜNTÜYÜ BIRAK Her iki kitap 5 er Üradır 3 KÖPRÖAL.TI ÇOCUKLAR1 Çocukr ve gençlerin okuyacağı bu kitap .250 kuruştur. 4 Edebiyatımızda Mevlâna 300 AHMET HALİT KİTABEVİ İSTANBUL Çarşan^a 1 3 Ocak 1 9 6 0 Menderes, seçîm için karar alınmış değildir, diyor Başbakan, diin akşam radyoda iki defa yayınlanan yeni bir beyanatında, ismet inönü'nün Bilecik konuşmasına cevap verdi «Kuruntu mahsülü bir beyanla böylesine açılmış olan bir secim mücadelesi de başladığı noktada böylece bitmiş oluyor» diyen Adnan Menderes, vatandaşların irtica töhmeti altında bulunc?urularak kork utulmak istendiğini söylüyor Tekzibin Fotoğrafla Tekzibî Seçim lllllllllillllililıııııııııııııııııııııınıı odern demokraainİH k«rucnsu bildiğimiı AnfloSaksonlar seçim (BVBSInı gpor oyunlarına benzetirler. Karşılıkb maç yapaa iki takımdan biri yenerse, Steki elbette yenilmis olacaktır. Gerçefc bir centilmen zihniyeti İle düşündügümâf zaman yenen kadar yenilen takımın da kaygı değer bir varlık oldafann yürekten tasdik ederiz. Sporda oldngn gibi politikada da önemll olan nokta, tarafların savas karallan dısına çıkmamalsrı, dürüstlük ve eşitlik sartlarım hozmamalarıdır. Knrallara aykırı davranıldığında nasıl spor, snor olmaktan uzaklaşırsa, seçim de öylece seçim olmaktan nzakla j şır, memleketi rahatsız eden bir! kör döfüşü halini alır. tki fntbol takımı düşiinünüs ki bir tarafın kalecisinin elleri arkasına bailanmış, sol hafının ayaihna zineir takılmış, sağ açıjının omnzuna atır bir çuval yüklenmistir. Karsı takım serbesttir. Böyle bir maçın sporla ilgisi bulunduğunu soyliyehilir miyiz? Ba sartlar! altında yenen takımın sportmenlifcini övebilir miyiz? Bu maçı seyreden halk, gözü kararan taraftarIar ne kadar böbürlenseler de, yeneni haklı bnlnp ona sempati duyabilir mi? Bir JMaçtır 'İK.^üliilHHll.'lll! flllllıi!i;''i'mmmmmııııi!iıııııııı Ankara, 12 (Telefonla) CÜ.P. Genel Eaşkanı İsmet İnönü'nün dün Bilecik' te yaprmş olduğu konuşmaya Başbakan Adnan Menderes bugün cevap vermiştir. Radyoda evvelâ 19 da ve daha sonra 20,15 te 2 defa okunan bu beyanatında Menderes şöyle demektedir: « İsmet İnönü'nün Bileeik'te gazeteci arkadaşların ellerine yazılı olarak tu tuşturduğu beyanatı ile seçim kampanyasırıı acmakta olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. İnönü, seçim mücadelesini açıyor. Bu garip ilân ve beyan karşısında şeyet terbiyemiz ve deruhde etmiş oldugumuJS vazife v > mesuliyetin vekar ve ciddiyeti « müsait oîsa idi »secim mücadelesini açtık» Arkası Sa. 5. Sö. 4 te Miilî Eğitim Bakanının açıklaması Benderlioğlu, orta öğretimde 4385 öğretmene ihtiyaç olduğunu; 246 ilkokulun kapalı buhınduğunu söyledt Ankara, 12 (CumhuriyetTeleks) Yeni Milll Egitim Bakanı Atıf Benderlioğlu, eğitim meseleleriyle ilgili ilk toplu konusmasını bugün Bütçe Komisyonunda yapmıştır. j Bakan, Eğitim bütçesi ve Bakanhğın faaliyetleri hakkınd» kendine yöneltilen soruları ve milletvekillerinin muhtelif tenkidlerini cevaplandırdığı uzun konuşmasm da, önce ilk öğretim meselesine temas ve ilk öğretim kanunu tasarısının bugüne kadar Meclıse Arkası Sa. 5. Sn. 7 de Ögretim Kanun C.H.P. nin İlk teklifi CUMHURİYET'in dünkü nüshasında çıkan bir tekzibinde, Adana Belediye Reisi Ali Sepici şöyle diyordu: « Adana'nın kurtıılus bayranıına katılan Başvekilimizi alkışlıyan halkın. daha sonra C.H.P. nin sabık Genel Sekreterini omuzlara kaldırdığına. jandarma ve polisin cop kullandığına dair haberlerirjiz. gazetecilikte birinci derecede aranılan ciddiyet mefhumu ile asla telif edilemiyecek derecede birer hâyal mabsulüdür. Eğer, bu iddiamzı isbata yarar br fotoğraf elinizde mevcııt ise, bundun sonraki nüshalarınızdan birinde de neşredebiiirsiniz. Böyle bir fotoğraf. Cunıhuriyet'i hic, olmozsa düştüğü müşkül durumdan belki kurtarabilir.» Yukarıdaki resjm, vermiş olduğumuz haberin hayal mahsulü olmadığını gösteren fotoğraflardan bir tanesidir. Bize «insaf ve basirete ihanet edilmemelidir» diyen Beleciye Reisi Sepici, Gülek'in omuzlara ksldırıldığına dair haberin hayal mahsulü olduğunu söylemekle. insaf ve basirete ihanet etmiş olmuyor mu? Acaba yarın gazetelerden, verdikleri her haberi aynca bir de fotoğrafla tevsik etmeleri mi istenecek. Polisin gazete fotoğrafçılarım ikide bir yakalad:ğı. ellerindeki filimleri çekip aldığı bir devirde bulunduğumuzu da unutmıyalım. Seylâp bölgesindfki bir kiremit hanede mahsnr kalanları knrtarmaya jfiderken devrlleîı «andaldan snlara dü şen pilot üstefmen Aylıan Toros yüzerken Son günlerde göze çarpan bazı isaretler bu yakınlarda ynrdumuzda yeni bir seçim kampanvasına girilrbilecefini gösteriyor. Bn takdirde mnhalefet lideri ile iktidar! partisi başkanı arasında haşhyan söz d'jellolarının gittikçe kızışmasını ve ynrt ölcüsünde genişleyip yavılmasım beklemek do*rn olnr. Seçimleri normal zamanından bir yıl önceye almak için Devlet idaresini elinde tutan tarafın kendine eöre düsünce ve hesaplan bulünabilir. Bunlara bir şey diyemeyiz. Talnız su kadarını sövlivelim | ki, «eçimleri erken yapmaktan | maksat ynrdnmuzdaki huzursuzluk havasını eidermek ve' iktidara tazelenmiş bir knvvetle i? hasında kılmak imkânını saŞlamaksa sadece ieçimleri yenilpmekle bn hedefe nlasmava imkân yoktur. AySeylâp bölgesinden nca, hem seçim kampanyasının, hem de seçimlerin dürüst ve esit sartlar altında yapıldığına vatanTrakyanın değişmez kaderini dası inandırmak şarttır. Ne yazık teçkil eden seller bu defa şimdiye ki 1954 den sonra yürürlüge konan kadar hiç görülmemiş bir şekilde kanunlar eşitlik sartlarını adam Trakyayı basarak tahminen iki akılh bozmus, dürüstlük imkânla milyon drnüm ekümiş araziyi silip rını da oidnkça sarsmıştır. Bunla süpürmüftür. rın en başında Toplantı ve GösteKasım ayında, buğday, arpa ve ri Türüvüşleri Kanonunu. Devlet gündöndü ekilen bu arazinin yarıRidvosunun tek taraflı olarak kul smı sular tahrip etmiştir. Bir dölanılışını ve basın üzerindeki bas nümden 200 kilo buğday ahndığı kı havasını jösterebiliriz. Bnnlar ve buğdayın ortalama olarak 50 dan yalnız bir tanesine bir tek ör kurustan muamel» gördüğü hesap nek verelim: Sayın Muhalefet Lideri bir yerde konnşnyor. Söyledikleri ancak muhalif ve bağımsız gazeteler kanalı ile memlekete yayılıyor. Ssyın Basbakanın cevabı ise aynca radyo ile, bir kaç «Jefa arka arkaya, ilân ediliyor. Buradaki esitsizliği inkâr etmeye yer yoktnr. Mnhalefet Liderinin Sayın Hükümet Başkanına verecegi cevaplara karsı Devlet Radyosn kf.pılan sımsıkı kapalıdır. Seçim kampanyası sıralannda da bu böyle olacaktır. tktidar partisinin segi her eve girecek, her vatandaşa alasacak, buna karşılık mnhalefet gadece bir kısım vatandaslara seslenecektir. Eüeri bağlı bir kaleciye çol atmaktan farklı mıdır bn hal? Tarafsız vatandaş, hattâ partizan olmıyan taraflı vatandaş, bn esitsİ7İı'6i eördiiÇü zaman iktidan n eerçek çücii hakkında nasıl bir yareıva varır? Ru yarsrının vicdanları doynrmıvacafına hiç şüphemiz olmasın. Vicdanlar rahatsız olunca ria elbette ne memleket huzursıiTİnktan kurtulur, ne de iktidar ken'li Eiicünü tazelemek imkânına kavnşur. Kondini haklı ve knvvetli bilen In«anlar, rakiplerinin sözlerini milleUcn saklama çarelerini araştırmak söyle dursun, tam tersine o sözleri olduğu gibi yayınlayıp cevaplarım ve mukabil iddialarını ondan sonra ortaya sererler. Halkın gözünde hak kazanmanın başlıca yolu budur. Eşitlik prensipini zedeley'ci tedbirlere devam etmekten artık vazgeçmelidir. 1946 zihniyetinden şikâyet edenlerin bunn anlamamasına hayret edilir, dof Trakyada 2 miiyon dönüm arazi sular altmda kaldı edilirse Trakyanın bu son felâketten kaybı yüz milyon liradır. Halbuki, Trakyada kendileri ile görü'stüğüm bir çok kimse: «Istanbulun imarma sarfedilen paranın onda biri ile Trakyadaki dere ve nehirler kontrol altma alınmış olsa idi, beç senede üç tane İstanbul imar edilirdi,» demişlerdir. Bu sel baskınında insanca büyük kayıp olnıamakla beraber sadece Babaeski'de bu ilceye bağlı Kuzu j tlkokllla çocuklannı göndernuyenlerill cezalandırılmalan isteniyor; mezunların ise askerlik süreleri indiriliyor Ankara, 12 (CumhuriyetTeleks) C.H.P. den Turhan Feyzioğlu, Fethi Ülkü. Halil Gürün ve Emin Soysal tarafından hazırianan ılk öğretim ve eğitim kanunu teklifi, bugün Büyük Mıllet Merlisine verilmiştir. Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Zararıtı 100 miiyon lira civarında Öncü askerî heyet oiduğu tahmin ediliyor; 2 kişi boğuldu Kıbrıs'ta dönen arkadaşımız Rahmi Berksoy yazıyor çardağı köyünde 28 yaşında Hüseyin Mert adında bir şahısla Kırklareli yakınlarmda hüviyeti tesbit edilemiyen bir şahıs öküz arabası ile seilere kapılarak boğulmuşlardır. Bundan başka Babaeski'de Kumrular köyünde koprü yıkıldığı için 125 ilkokul öğrencisi sularla mahsur kalmış ve gene Babaeski'de suların ânî baskını üzerine yedi ki Arkası Sa. 5, Sü. S de Diyarbakır'da 2 Nurcu camide adam yaraladı Nurcuların Reisi Bediüzzamanın «Doğu bölgesi temsilcisi Mehmet Kayalar'ın emirlerine itaat edilmesini» istiyen Nurcular kendilerine itiraz edeni sopa ile döverek ağır surette yaraladılar; Nurcular dün Ankara'da bazı milletvekilleri ile temas ettiler Diyarbakır, 12 (Telefonla) ı Nurcular, vilâyetimize bağlı Mer| mer bucağının Sarkalo köyünde bu akşam yeni bir hâdise çıkarmışlar ve kendilerine itiraz eden j bir vatandaşı ağır yaralamışlar1 dır. i «Doğu bölgesi temsilcisi olan Meh met Kayalar'ın emirlerine itaat edilmesi» lüzumunu belirtmesi üzerine cemaattan Süleyman Gül: «Yeter, kafamızı şişirme, kanun var, hükümet var. Biz ancak bu umdelere riayet ederiz.» demiş ve hatibi susturmak istemişse de, cemaat arasmda bulunan sopalı Sıd dık ve Tevfik Dağgülü adlı Nurcular tarafından dövülerek ağır yaralanmıştır. Sanık Nurcular yakalanarak haklarında geniş tahkikat açılmıştır. Tevkif edilen Nurcnlar Diyarbakır, 12 (Telefonla) Şeh Arkası Sa. 5, Sü. 8 rip Adada iislendirilecek Türk Askerî Birliğinin 10 kişilik öncü heyeti dün Lefkoşe'de tezahüratla karşılandı Lefkoşe 12 (Husosi) Londra ve Zürih andlaşmalan gereğince Kıbnsta üslendirilecek Türk askeri birliğinin öncü kuvvetini teşkil eden 10 kişilik askeri heyet bugün ögleden sonra saat 15 de uçakla Arkası Sa. 5. Sü. 6 da J rı Rektör, Valiye. Üniversite bahçesinde tedbir alacağını, yalnız Beyazıt meydanında vukuu muhtemel hâdiselere dair kararm kendilerine ait olduğunu söylediğini açık; ladı; Vali ise, Üniversite binasına dahi polis çirer I diyor ve ilâve ediyon «trtica yokturn Ankara 12 (CumhuriyetTeleks) Istanbul Üniversitesinde irticai tel'in maksadiyle yapılan sessiz yü rüyüs yeni olaylara zemin hazırlamış, bu konuda gerek, Rektör, gerek tstanbul Valisi ve gerekse talebe temsilcileri görüşlerini açık lamiçıardır. îstanbul Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Sıddık Sami Onarın «üniversitede vukubulan hâdiseyi önlemek üzere ben polis çağırmadım.» şeklinde konuştuğunu bir ga zetenin ortaya atması üzerine, İstanbul Valisi Ethem Yetkiner, bugün radyo ve Anadolu Ajansı vâsı tasiyle diğer sütunlarımızda yaz.ıll beyanatını yaymlamıştır. Hâlen, Üniversite bütçesinin mü zakeresi münasebetiyle Ankarada bulunan İstanbul Üniversitesi .rektörü Ord. Prof. Sıddık Sami Onar, gerek hâriise hakkında. gerekse tstanbul Valisinin bevanstiyle ilsili olarak bir muhabirimize ş^nları Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Köy camiinde «ksam naman kıhndığı bir sırada elinde Nurculuğa ait Arapça, Kürtçe yazılmış risaleler olduğu halde cemaate vaız rermeyt teşebbüs eden Remzi Karaca'nm bu hareketi köylüler tarafından protesto edilmiştir. Köylülerin protestolarına rağmen, Remzinin vaızına devam etmesi ve ! Nurcuların reisi Bediüzzaman'm ! rusu. NADİR NADİ Kiremithane de mahsur kaianları kurtartnaya giden sandal akıntı te«irlyle devrilirken IKTİCAI TELİN Üniversite oerencilerinin, «İrticai v» Nurculuk» olaylarını protesto etmek mpksadiyle geçen cumartesi günü Üniverfite bahçesinde yaptıkları stssiz yüriiyüşe, polısler tarafından nıant olunnıfsı üzerine. öğrenciler. tçişlerı Bakanına bir telgraf çekmişlpi'dir. 5(K) deri fazla öğrencinin inızjsını taşıyan telgrafta söyle doıilnr?ktedir: «Türk Gençüği ve Ünivprsiteli olarak. irticai ve Nurcu!ıık harekptlerint şiddetle tel'in erierız. Öğrenciler.» Resim öğrencileri ve çeküen telgrafı gösterm.ekfpdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog