Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

ÖGULLAR ve SEVGİLİLER Ol/VE N Bütün Dünyodo Hödiselere Sebep Olan Romanının Yazon D H. LftWREHCE'nİn >^. En Güzel Eseri * • $ % » . SAHESER ROMANLAR Serisinde Çıktı. ' V A v 1 N E V i Üeretıiı bültenimizi itteyinıı "Lady Chatterley'in Âşığı,, u m h u r iyet K U R U C U S U : T U N U S NADf E Mİ L E Z O L A A N A Çeviren: AVNİ İNSEL Zola'yı bütün edebî ihtişamiyle gösteren bu eser. afrUnjgg~ argosiyle ve oynak şivesiyle ^mfpPPSrealist ve natür3İist kalem!eşr diiimize çevrilmiştir. 460 sahifelik Âu kjtabın üçüncü baskısınm fiatı sad#e 750 "kuruştur. 35inei jıl Sayı 12.741 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Sah 1 2 Ocak 1 9 6 0 HİLMİ I<İTABEVİ Adanada cop kullanıldığı iddia ları tamamen asılsız Adana'nın kurtuluş bayrammda Başvekili alkışlayanlarm daha sonra Kasım Gülek'i omuzlara kaldırdığı, jandarma ve polisin coplar kulland ığı tam bir hayal mahsulüdür CJU. Genel Başkanı dün Biiecik'e girerken İnsaf ve basirete ihanet edilmemeiidir lara kaldırdığına. jandarma ve polisin cop kullandığına dair haberleriniz, gazetecilikte birinci derecede aranılan ciddiyet mefhumu ile asla telif edilemiyecek derecede birer hayal mahsulüdür. Eğer, bu iddi' anızı isbata yarar bir fotoğraf elinizde «Adana Belediye Reisi Ali Sepici.» Arkası S a . 5. S ü . K d a Bakanına bir sual C. H. P. milletvekili thsan Ada, polisin, Üniversite bahcesindeki miidahalesine dair Meclise bir önerge verdi; sorumlular hakkında ne gibi bir işlem yapıldığı soruluyor Ankara 11 (CumhuriyetTeleks) C.H.P. Hatay milletvekili thsan Ada bugün B. M. M. Başkanhğına lıisierı Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle bir soru önergesi vermistir. lhsan Ada önergesinde şöyle demrk'edir: «9 ocak 1960 cumartesi günü polisin İstanbul Üniversitesin* girmepi suretiyle Üniversite rouhtariyeı tınin ihlâli, devrimlere bağlıhkları1 nı götteren ve lstiklâl Msrsını soy lpven gençlerle, $ gazete foto muhabirınm de sebepsiz olarak tstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülrresi, öğreneilerden bazılarının do~îhirmwri, farertttteria nrakhM vr eektikleri resimlerin fiümleriniı» musadere edilmesi »uretiyle, açıkca öğrenei ve gazetecilerin kişilik haklarını, haber alıp vermc özgürlüklerini engelliyen sorumlulana bu kanunsuz hareketleri hakkmd* ne gibi bir iılem yapılmıstır?» Rtktftr Ank*r*'y» glttt îstanbul Üniversitesi Rektörü Siddık Sami Onar, dün sabah Ankara'y» gitmistir. Bütçe müzakerelerine iştirak edecek olan Rektörün, bu arada cumartesi günü Üniversite'de cereyan eden olaylar hakktnrla ilgiiilerle temaslarda bulunacajh söylenmektedir. Diğer taraftaa, bütçe g3ruşnv>lerıre katılmak üzere Fakülte Deksr.lan da bugün Ankara'ya gidecpkterdir. «Cumhuriyet'in 6 ocak 1960 tarih ve 12 735 sayılı nüshasının birinci gahifesinde 1, 2. 3, 4 ve 5 ci sütunlarında «polis, Ada na'da Gülek'e nümayiş yapanlara karşı cop kullandı» başlıklı yazınız hiç bir suretle hak ve hakikate uymamaktadır. Adana'nın kurtuluş bayramına katılan BaşvekiJimizi alkışlayan halkın, daha sonra C.H.P. nin sabık Genel Sekreterini omuz Başbakanm, İnönünün Bursa nutkuna cevabı Menderes, «Bu konuşmada, 1950 denberi âdetleri olduğu üzere bıkıp usanmadan aynı şeyleri tekrar etmektedirler» diyor ^ t * t f Ankara 11 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes bugün, C.H.P Genel Başkanı tsmet lnönunün dün Bursa'da vermiş olduğu nutka cevap vermiştir. Radyo tarafından ya yınlanan bu beyanatında Basbakan şöyle deraektedir; «tsmet Inönunun Bursa kongresinde konuştuklarını öğrendim. hayret ve tressüf etmemek, teessıii»,kftpijjfc«aa> müoıkiin. rtegjl. B > « konuşmada 1950 den beri âdetleri öldugu üzere bıkıp usanmadan aynı şeyleri tekrar etmektedirler: tşler perişandır, iktisadi hayatımız perişandır, her şey kötüye gir diyor, matbuat hürriyeti, üniversite muhtariyeti. hâkim teminatı. Onlar iktidara gelecekler ve bütün bunlan düıeltecekler vesaire vesaire. Bu söz kalabalığını şimdi bir tarafa bırakıyorum Esasen konuşma hiddet ve tehevvürün şiddetindc?n olacak, pek derli topİ4i. cevap ve Arkası Sa. 5. Sü. 0 da Meriç nehri taşıyor Edirnede Kazanova ve Çukurçayır ovalarını su bastı, Babaeski civarında seller asfaltı hasara uğrattı Edirne 11 (Telefonla) Bölgemize 48 saatten beri yağan yağmu run miktan metre kareye 72 kilogram olarak tespit edilmiştir. Bölgedeki ve Balkanlardaki yağışın artışı nehirleri yükseltmektedir. Aldığım mâlumata göre Tun ca 3.85, Mtriç 3.92 metreye yükselmiştir. Yükseliş devam etmektedir . Kazanova ve Çukurçayır ovalan nı sular basmıstır. Edirnenin Necatiye köyü bu sabah sellere mâruı kalmıştır. Edirne tstanbul vo lu üzerinde Babaeski civartndaki Arkası Ss. S, S6. 2 de C. H. P. Genel Başkanı dün Bilecik'te ikinci konuşmasını yaptı "Secim mücadelesini açtık. Daha ilk anda, dini politikaya âlet ederek propaganda başladı,, Dün Ankaraya dönen İnönü: «D.P. Genel Başkanına belki faydası olur diye haber vereyim: 1960 seçimlerinin kampanyasını, en çetin hakikatleri açıkça, hulus ile, pervasızca millete anlatarak yapacağız» dedi. Bilecik, 11 (Egemen Bostancı bıldiriyor) tnönü üç günlük Bur^« gezisini Bilecikte saat 13.15 de ^aptığı konuşmayla bitirdi. lnönüye bugün de Bilecikte ve yol güzergâhında bulunan ilcelerde, bucak ve köylerde geniş halk toplulukları tarafından büyük tezahürat yapıldı. Uğranılan her yerde polis ve jandarma kuvvetleri, seyahatin ilk iki gününde olduğu gibi, Inonüye tezahürat yapan halka müdahale etmediler. Gezinin son gününün en ilgi çekici tarafı, uğranılan ilce ve köylerde Inönüye coşkun tezahürat yapan toplulukların büyük bir kısmını kadınlarm teşkil etmesi oldu. Ayrıca, yol boyunca uğranılan köylerde, İnönünün emrinde, Birinci Dünya Harbi ile îstiklâl Harbinde sava Arkası Sa. 5, Sü. 4 te «Gamalı haç» istanbulda da Hakak Fskaltesi Talebe Cemiyetinin dünkfi kongresinde balananUrdan bir gmp Tahran'da ögrenci Polis, binlerce lis« öğrencisini dağıtmak için gaz bombalan kullandı Londra, 11 (R.) Bugün Tahranda binlerce lise öğrencisi bir gristeri yapmıştır. Polis, öğrencileri dağıtmak için gör yatartıcı gaz bombaları kullanmıştır. öğrenciİPr, Egitim Bakanlığının. imtihanlarda asgari sayı toplaroını 10 dan 12 ye çıkartmak hususundaki kararını protesto etmekteydiler. Kız öSrenciler, erkek öğrencilerin erev çağrısına katılmamışlardır. Bu vaziyet karsısında polis, kır okullarının önünde tertibat almıştır Yer yer catışmalar olmuştur. Basbakan ile İnöniiye çekilen telgraSlar İki bine yakın âzamn katıldığı talebe kongresinde, Başbakana bağhlık telgrafı çekilmesi teklifi lehinde altı kişi rey verdi; İnönü'ye, irtica ile mücadelesinde başan dileyen bir telgraf yollanması hususundaki teklif ayakta alkıslarla kabul edildi t. Ü. T. Birliği Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinin yıllık kongresi, dün saat 13 ten itibaren Soor ve Sergi Sarayında yapılmıştır. İki bine yakın öğrencİTiin iştirakiyle yapılan kongre tahminler hilâfına çok sakin bir hava içinde cereyan etmiştir. Esasen salonun son derece soğuk ve hoparlör tesisatının bozuk oluşu yüzünden konuşan hatiplerin sözlerini duymak mümkün olamamış v.» bu sebeple öğrenciler. kongreden ziyade başka seylerle meşgul olma yolunu tutmuşlardır. Kongre, hep birlikte söylenilen îstiklâl marşı ile başlamış ve başkanhk divanı Prof. Tarık Zafer Tunaya'nın idaresinde teşekkül etmiştir Bundan sonra idare heyetinin bir yıllık faaliyet raporu okunmuş v.« tenkidler kısmına geçilnıiştir. Gündemin bu kısmında söz alan otuzdan fazia üye idare heyetini Arkası Sa. 5, Sü. 3 d e Son günlerde bilhassa Batı Al , manyada bazı binaların duvarları ' na çizilen gamalı haçlardan iki tanesine dün İstanbul Üniversitesi , Fen Fakültesi binalarında ikinci; ve üçüncü kat duvarlarında tes«' düf edilmıştir. Ciddi bir tarafı olmamakla beraber kurşun kalemle ve acemice çizilmiş bu gamalı haçların üze ! rine gene kurşun kalemle Muse; viler aleyhinde yazılan yazılar' polis ilgililerinı harekete geçirmiş tir. Birinci Şube memurları, bu gamalı haçların kimler tarafından j çizildiğini aramaya başlamıslardır. Bundan başka dün akşam üstü de Beyoğlunda bir sinemanın arSeçim Kanunu Geçici Komis ka duvarına siyah yağlı boya ile yonu. çalışmalarını hızlandırdı çizilmiş bir gamalı haça rastlanmıştır. Seçim Kanununda tadilât İnönü, lenişthirde karşılanırken = KENDİ KENDİMİZİ TENKİD Koparılan darnar Basın • Tayın ve Tnrirm Bakanlıgpnın bir tebliği dün bütün gazetelerde yayınlandı. Bu tehlicde (Alman lahudileri) başlıklı bir yarısı dost ve müttefik bir devletle aramızdaki ananevî münasebetleri ledele.i iri mahiyette ^örüldüSönden «Veni Sabah» çazetesiıif resmi ilân vf rilmemefinin kararlaştın'f'ıftı bildirilivordu. tîân, bagün bir gazetenin yasanıası için şart olan en hayatî bir unsur durumundadır. Bu ıtibarla evvelâ verilen karann ehemmiveti üzerinde durmamak kabil detıldir. Bundan sonra neticeden sebebe dönerek düşünmek lâzımdır: «Yeni Sabah» «azetesin'n bahis konusu yizısı diyelîm ki hakikaten snc unsurları laşıyan bir yazıdır. Bu takdirde mahkeme kapıları ardına kadar açık degil midir? Bisın Kanunumuzda akla pelen her tiirlü önleyici ve cezalandırıcı hükümler fazlasiyte mevcut bulıınmımsMta mıdır? tktidann, çıkardı^ı kanunlar ve mahkfmp voluyla kolayca görebilecefi bir tae§ap niçin münasebeti anlaşılamıyan bir başka yoldan böyle ezici bir şekilde ödetümek istenmektedir?. Mademki resmî ilân ve reklâm. işlenen bir suçnn karşılığında kesilip ceza diye knllanı labilmektedir; su halde iktidar, kanunları ve adalet mekanizmasını bir tarafa bırakarak bir dâvada hem dâvacı, hem savcı. hem de hâkim durnmunu alabilmekte, icabında gazetelerin malî vaziyetlerini sarsarak hür basını köstekleyeeek yeni bir çığır açmaktadır. (Mazideki bazı misalleri hatırlayarak bu çığırın yeni açılmayıp şimdi genişletildigini de söyleyebiliriz). Böylece iktidarın muhalif ve tarafsız basına karşı agır bir Basın Kannnundan sonra onun kadar, belki ondan da müessir yeni bir silâhı ele aldığım gör mrmeve imkân yoktnr. Türk gazeteeiiiğinin zMen kn ranlık olan ufnkları daha d kararmaktadır. Allah sonn" hayır etsin!. • •• Ankara, 11 (CumhuriyetTeleks) Bugün saat 10 da toplanan Seçim Kanunu Geçici Komisyonu, seçmen kütükleriyle ilgili Hükümet tasarısını ve aynı konudaki C.H.P. teklifini birleştirerek miizakere etmiştir. Neticede, tasarı ve teklifin hemen hemen aynı mahiyetteki 6. ve 10. maddeleri kabul olunmuştur. Komisyon yarın da toplanarak çahşmalarına devam edecek ve tâdil tasanlannı süratle neticelendirerek kanunlaşmak üzere umumi hevete sevkedecektir. Müzakereler sırasında konuşan Turhan Feyzioğlu, seçim kanununu particilik yönünden ele almamak gerektiğini söylemiştir. Diğer milletvekilleri. seçim ilânından sonra, 60 mcı günü takip eden pazar günü, seçim yapılacağma dair olan yeni hükümdeki bu müd detin az oldugunu ileri sürmüşlerse de neticede: « Her seçimden önce kütüklerin veni baştan yazılması esasıru kabul eden onuncu madde ile seçimin yenilenmesi kararından sonra, seçim gününe kadar geçecek süreyi 45 günden 60 güne çıkaran 6. madde» kabul edilmiştir. Nurcuların faaliyeti ile alâkalı bir iddianame Ankarada cereyan eden bir duruşmada Savcı, «Atatürk'e alenen ve sarih şekilde» hakarette bulunduklarmı, Saidi Nursi'nin, gizlice yaydığı fikirlerle, memleketi kurtardığını iddia ederek Anayasanm âmir hükmünü, vicdan hürriyetini inkâr ettiklerini söyledi Yalova kaymakamının açtığı ılâva Atatürk'ün ölüm yıldönümünde, C. H. P. ilce binasma çekilen bayrak hâdisesinin duruşnıasına dün başlandı 10 kasım (milli mâtem) günü Cumhuriyet Halk Partisi İlce merkezinde yarı çekili olarak asıh Türk bayraâının Yalova Kaymaka mı tarafından indirilmesi emrine riayetsizlikten, İlce Başkanı aleyhine açılan dâvanın duruşmasına. dün Yalova Sulh Ceza Mahkemesinde başlamıştır. Duruşmada sanık C.H.P. îlce Başkanı Rahmi Üstel îstanbul Teşkilâtından gonderilen Avukat Oğuz Oran, Abdullah Vehbi Uğur ve Hüseyin Gürel hazır balunmuştur. İl Hukak Komitesinin ödevli kıldığı 8 avu Arkası Sa. 5, Sü. 3 de Cumhuriyet Gaze tesi yazı işleri iine • • ••• • •• w •• Ankara U (CumhuriyetTeleks) .maddi menfaat temin etmekten sa «Bediüzzaman Saidi Nursi, Tanık bulunan sski Isparta D. P. rihceyı Hayatî, '»serleri ve Meslek milletvekillerinden Tahsin Tola ile Meşrebi» adlı kitabı neşredip dini: Bediüzzaman'm müritlerinden Mer siya«ete âlet etmek ve bu voldan1 Arkası Sa 5 Sü. 7 de Dünyada, hayat pahalılığı artışında Türkiye ikinci 19531959 devresi ile ilgili geçim endekslerine göre, birinci durumda Brezilya bulunuyor Son çıkan Başbakanhk tstatistik Eurada bu rakam 310 a çıkmıştır. Diğer memleketlerde aynı tarihte Genel Müdürlüğünün endekslerigeçinme endeksi şöyledir: ne göre 1953 senesi 100 addedil Yunanistan 133, Finlândiya 129, mrk şartiyle 1959 mayısında ge Yugoslavya 128. Fransa 127, Ingilçinme endeksi rakamı memleketi tere ve tsviçre 119. Holanda 116. mizde 208 dir. jttıılya 112, Batı Almanya 110. BelBu eideksın daha yüksek bulunjçika 109. Amerika 108, duğu bır memleket de Brezilya'dır.'106, Avusturya 101. İstanbul Denizli Demokrat Parti teşkiIâtında hiç bir anlaşmazlık ve hizipçilik yoktur. Şöyle ki: Sayın Samet Ağaoğlunun Denizli'ye teşrifleri tamamen dinlenme mahiyetinde Vjir seyahat olup, parti işleri ile katiyen alâkalı değildir. Partimiz bütün teşkilâtiyle memleket hizmetlerinde tam bir âhenk ve kuvvet sembolü olarak çalışmakta, zinde bir varlık halinde istikbale emniyet ve güvenle bakmaktadır. Gazetenizin 27 aralık 1959 tarıh Arkası Ss. S. Sü. 6 da Ferit Ali Küçüka Denizli D.P. ll ve Eelediye, Başkanı ' Ankaradaki dünkü duruşınadan sonra Adliye kapısının önü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog