Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

OfiULLAR ve SEVGlLİLER Gl/VEN BütüB Oünyoda Hâdiselere Sebep Olon "Lody Chatterley'in Âşığı,, Serısınde Çıktı ^.•)& . Romanimn Yozorı B H. LAWRENCFlHB ^\ En Guzel Eseri SAHESER ROMANLAR umhuriyet KURUCUSU: YUNUS 34 mılletin 329 musabıkı arasındd Turkıyevı dunva ıkıncısı \apan Mılii ekıpımızı yetıştıren Uaktılo • Sekreter kursları ÖÛRETİR İS BULUR ÜCRETt TAKSttLE ALIR Merkez: Lâlelı, Kemaîpaşa, Ağa yokuşu No 14 Tel: 22 810S Beyoğlu Şubesı Lâle sıneması karşısı No 34, kat 5 Tel: 44 90 11 V A V I N E V I Ucretsız bultenttnizı ısteyımı 3 5 inci 71I Sayı 12.740 Telgrtrf r e mektub adresi Cumhuriyet fstanbul Posta Kutusn: Istanbnl No 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Pazartesi 11 Ocak 1 9 6 0 înöniinün Dün Bursada Yaptığı Konuşma Cemiyetin bugünkü halinin ancak yeni bir seçimle düzeleceğini söyliyen Inönü: «Hazır bulunacak büyük nimetler vaadetmiyorum, işleri son derece bozulmuş halde devir alacağız» dedi C.H.P. Genel Başkanı bugün de Bilecik'te konuşccak C.H.P. nin iktidara geldiği takdirde halletmek zorunda kalacağı meseleleri izah eden Inönü; diyor ki: «Bugün beyhude ıstırap çekiyoruz ve birbirimizle didişiyoruz» Inönu, Bursa C.H.P. II konsresine giderkea inönü'nün konuşması «Bugünkü iktidar, kuzursuzluk sebepleri tizerinde, gbsteriş için bile olsa, kendini müdafaa etmek ve mazur gostermek cesaretinde değildir» Bur«a 10 (Telefonla) tnonu buçun C H P tl Kongresınde aşağıdakı knnuşmavı yapmıştır • «Azız Burs»lıl»r, »evgılı hemşch rılerım; Huzurunuzda bulunmakla bahtivarım Sızlere, seçım senesı gorunen 1B60 ın bu ılk gunlennde fiya.iı vazıvetımızın bır maozarasırtı sovlemcfc ıstıyorun. Geçmif hayıtımın buhpash >•manlarında sızın muhıtımzden fe\ ız ve kuvvet aldım Sızın aevgınızden zıhnım açıldı Ve çetın ıslerın ımtıhanlarını geçırdım Bursanın memleketımızın sanat ve kultur havatındakı kuvvetlı te«ırını ve ivi adım kıvmetli tarıhıyle daıma ruhumda vaşatmışımdır Sızlere sozlerımın başında bu duvgularla sevgılenmı, »ajgılanoıı sunarım Azız hemşekrılenm; Sıvası munaka$alanraız T« turlu ıstır«planmız arasında bana cıddı şelnlde te»e»ur reren bır telakkıve rastlıyorum «tşler o kadar bo7uldu kı, bunlann nastl duzclecejjıne akıl ermıyor» dıyenler \ar Ilk once bu telâkkının sahıplerını sukunete ve umıde kavuştur mak nterım Ben, bu rnemleketın ıslerının bundan da bozuk gorunduğu devırlerl bıhrım O bozukluklann hepsını duzeltmışızd r Işlenn duzelmesi duzelme ıs Arkası Sa. 5, Su. 4 te Mn îMÜt »bntf Bmrtyrt Invvetlerl Mr Mtek tuupntm kekliysr Uman şilepinden de artık ümit kesildi Su alan gemi kumlara gömüldd; \arı batık vaziyetteki sah'psiz Doğu şilepinde bulunan mallar yağma ediliyor «Yeni Sabah» ın resmî iiânları kesildi t BasinYa\ 'n ve Turizm Bakanlığı dün bir açıklaıııa >aptı Burs», 10 (Egemen Bo<=tancı bıldınyor) C H P Genel Başkanı îsmet înonunun buvuk haduelerle dolu Uşak sevahatınden sonra I ılk vurt ıçı gezısı hevecanlı ve o | nısbette de hadı^esız cerevan ettı | Bursalılar bugun lnonu^e buvuk tezahurat japtılar Sıkı tertıbat almış emnıjet kuvyetlerı dun o'duju gıbı bugun de tezahurat vapan bağıran halka hıç bır mudahalede bulunmadı ve hattâ kalabalıjın arasından tnonuı nun otomnb'lının geçebılmeiı ıçın I yol açma\a çah^tı Sabahın erken i saatlerınden ıtıbaren kongrenın ' yapılacağı ^ınemanın onundekı genış cadde \e etraftakı vollar Bursahlar tarafından doldurulmuştu Sınemanın ıcmde ne ıgne atıldcak yer voktu Kongıeve ılk olarak C i H P Adana mılletvekılı Kasım Gulek geldı Gulek, otomobılmden ındı^ı \erden sınemanın onune kadar 500 metreşı omuzlar uzcıınde katettı Sınemanın ıçını dolduran halk da kendısıne dakıkalarca tezahurat vaptı Saat tam 1145 de Inonu mısafır kaldığı e\den çıkarak mılletvekıllerl ile bırlıkte acık bır araba\a bındı Bu sırada e\ ın onunde ve kongrenın \apılacağı sınemava sıd>en caddede ver \er halk toplulukları bırıkmıştı Bu topluluklar, tnonu geçerken tezahurat vaptı'ar Arkası Sa. 5. Su 7 de Menderes'in C.H.P.Genel Başkanına 2 nci cevabı Basbakan, İnönünün, Saidi Nursi ve basınla ilgili onarsk, Bıırsaya gidcrken söykdiği sözlere temas etti Dün radvoda 3 defa okunan bu be\anatında Menderes: «Matbuat hürriyeti meselesinin hakikî mahhetinı tamami^le aydınlatacak bir cehdü gavrete ihti\aç olduğu kanaatindeAİz» dedi Ankara, 10 fTelefonlal C H P j seı.ım'erde vazıfelendırriıSını sovGenel Başkamnın dun Bur^a\ a gı lemıştı Buna karşı kendısını saderken \apurda gazetecuere ver rahafp davet ederek denıntım kı «Bu Demokıat Partının otedendığı he\anatd Basbakan bugun cevap \ermışMr Rad\o tarafından berı maruz bırakıldığı adı ısnat Ve bugutı S defa \a\ınlanan bu be ıftıralar cumlesındendır Şavet îsjanatında Basbakan şnvle demek[ met înonu bu sn7İerını gerı altedır mazsa kemalı nefretle kendısıne «tsmet tnoru bana cpvap \prı lade edeceğım » ır Hdtırlanatagı uzere Kmet Benım bu davetım uzerıne Inlnonu tstanbtılda Ga/etecıler Ce onunun dun Bursava gıderken yımıvetınde \ap'ıgı bır konuşmada' ne gazetecılere bejanatta bulunDemokrat Partırın ^aıdı Nursı \ı \ \rkası Sa. 5, Su. 7 de 5.P. Şikâyet Kervanı'Ra izin yok! tzn«ir Valiliçi, kervan \ mensuplarınm toplantı• larını vasak etti, pQİis de ^ bir toplantıyı dağıttı îzmır 10 (Telefonla^ Vılâv et D P şıkavet kervanı mensuplarıiın toplantılarını yasak e*mıştır. Dun gece Eşrefpasada toDİanmak ı«tı\en kervancılar ve sempatızanları polıs marıfetıvle dagıt'.ımıstır. Hatırlanacd"! uzere kervancılar, Faruk Tunca nın B»ledne Reıslıjı ile partı ba=kanhğına ıtıra? e*mpkte ve bu vuzden D P den tardedılmıs bulunmaktadırlar Kefken onlerınde karava otur gomulmu^tur «Uman» kı«ın dalgamuş bulunan Uman şılepının esva lar tarafından paicdlanmaz>a vaarı dun oğleden sonra guçlukle zın çok za\ıf bır ıhtımalle kurtarılyanına sokulabılen Alerndar tahlı I masına çalısıldeaktır Sahıpsız kalan Doçn silepinin sıv e gemısıne alınabılmıştır «Umalları jaçma edilıvor man» şılepı dun çok tehhkelı bır Karaderıi7in Karaburun mevkıı duruma gırmıs, gemının bas ve irava oturduktan bır kıç tarafları su aldığı ıçın kuma ' onunde muddet sonra ıkıve bolunerek kıs men sulara gomulen «Doğu» şıiepının malları vaâmava uğramaKtadır Muhtelıf v ısıtalarla sı'eoe gıden mechul şahı^lar gemının bazı luzumlu eşvalarını alıp uzaklasmışlardır Bu arada gemıve vanaşabılen bazı açıkgoz denızcıler de gemının i(,ındekı komurlen ken dı vâsıtalarma naklederek kaçma >a muvaffak olmuslardır Bütçe Komisyonunda açıklamalarda bulunan Denız kanunlarına gore ıçınde Dışişleri Bakanı, Rusya ile münasebetlerimiz ınsan bulunmıvan gemıler sahıpsız addedıldığı ıçın cıvardan motor ve konusunda dedi ki: «Rusya ile dost geçindığer teknelerle gelebılen denızcı]er ve korsanlar kolavlıkla ış gomekte menfaatimiz vardır. Ancak emnnetirebılmektedırler mizi garanti altına almak şartivle» Eçe denızinde siddetli fırtına hukum surııvor îzmlr ld fTelefonla) Ege denı10 (Telefonlai Butçe betlerı ele almış ve buralarda Ko1Tiıs\onunun Dısış'erı butçesı u komumzmle \apılan mucadeleyı zinde şıddetlı bır Lodos fırtınası ^eundekı muzakerelerı sıra^ında Turkıvenın takdırle takıp ettığırl hukum surmektedır Bılhassa kuD'=ı,lerı Bakanı Zorlu'nun genış o\ lemı<;tır Arab merrl''ketlenmn çuk tonaıda gemıler denızı alt i'ahlarda buıunduğunu bıldırmıs ba?ılarının alevhımızde, bır kıs ust ettığı bıldırılen fırtına vuzun Arkası Sa. 5. Sü. 1 de tık Zorlu, Turknenın dığfr mem mıiın lehımızde olduğunu belırItkptlerle olan temaslarından bah ten Dısışlerı Bakanı, Turkıvenın =r''erken memleketımızle Arab \rab As\a memleketlerı uzerınmmleketlerı ardMndakı munase Arkası S>a. 5, Su. 1 de Zorlu'nun dış politika hakkındaki demeci Topaioğtu DP ye girdi Ankara 10 'C umhumet Te'eks) Gazetelere ılân ve reklâm tevzııne daır 3 agustos 1959 dd nesreSaidi Nursi'nin sıkça seyahat etmesinin mesele haline getirilmış oldudılen karamamenm 1 ıncı maddesının «A» fıkrasındakı «tç ve dış oğundan bahseden Anadolu Ajansı, Nurcu liderin, Emirdağ'da istirahat laylara daır obıektıf haberler veretmesi hususunun Hükumetçe kendisine telkin olunduğunu bildiriyor. mek» ka\dı ılk olarak Yeni Sabah Gazete'i ıçın tatb'k edılmıs ve BaSaidi Nursi, bu karar üzerine dün Ankara'ya sokulmadı sın Ya\ın ve Turizm Bakanlıgı me'kür gazeteje resmi ılân \e AnKara 10 (CumhurnetTelek^t jan<;ı mevsuken ı«tıhbar etmı^tır • reklâm venlmeraeM hususunda kaAnkara, 10 (CumhurıvetTeleks) rar almıstır 93 vaşında olma«ına ve 5 hastalıgı bulunma«ına raemen bırbuçuk Hukumetçe Emirdağ'da istirahat Rad%o ile de nesredılen kararın avda 6 bm kusur kılometre yol etmesırın daha munasıp olacağı metnı şovledır : kateden Saıdı I\ur^ı nın artık Emır hususu ogle uzen radvo ile açık«Ankara 10 (a a ) Bas'nYa\ın dağ da ı<=tırahat etmesıne daır bu ianan Bedıuzzaman Saıdı Nursı. ve Turizm Vekâletınden tebhğ ogun radvoda bır açıklama japıl bugun polısın aldığı tertıbatla Anlunmuştur : karava sokulmamış ve yolda çevmıştır î^tanbul'da munteşır Yeni Sabah rılerek Emırdağ a gondenlmıştır. Bevkozun ömerli nahıvesınde v« Gazete^ının 5 ocak tarıhlı nushasınAçıklama şovledır : Saıdı Nursi'nin Emırdag'da isti pılan muhtar seçımını C H P k«da ıntısar eden Alman Yahudılerı «Son gunlerde Saıdı Nursi'nin seçımi başlıklı yazının dost ve muttefık sıkca sevahat etmesi bır mesele ha rahat etmesinin uvgjn gorulmesl zarmıştır Daha evvelkı bır devletle aramızdakı an ane\ ı Arkası Sa. 5, Sü. 6 d a D.P. hler kazanmışlardı. hne getınlmek ıstendığınden, hatmunaiebetlen zedele\ıcı mahnette tâ getirilmış bulunulduğundan dooldugu ve makale «ahıbınm bu vaAnkara'da Millî Türk Ta lavı bır takım mahzurlan celbe zıvı tamanıpn sab^ı ve hususı makmu«tenıt olan bu dolaşmalara son lebe Ba>.kanlıçı Valiliksatlarla kaleme aldığı tesbıt edılverılme'îinın ve otedenberı ıkamet mıs bulunduğundan adı geçen gaten müsaade istedi etmekte olduğu Emırdağ da ıstırazeteye bu tarıhten ıtıbaren resmi hat etmesmın daha munasıp olacaılân ve re>;mi reklâm verılmemesı Ankaıa, 10 (Cumhum etTeleks) şı hususunun Hukumetçe kendısıkarar'astırılmıstır » Mıllı Turk Talebe Bırlığı Baş ne telkin olunduğunu Anadolu AYeni Sabah Gazetesının ılanları kanlığı ıkı onemlı teşebbu<=e geçnın ke^ılmp'ii hukmjnun davandı tığını bugun açıklamıştır Bunlarfiı bı'dırılen 4 11955 savıh Bakan1 dan bırı oğrencı burslarınm 300 lar Kurulu kararınm alakalı kısllırava çıkarılmasıdır Dığerı, onumuzdekı cumartesı mını bıldırıvoruzgunu Dıl Tarıh ve Cojrafv a Fa«Karar Kendılerıne Ankara îstanbul ve kultesmde ırtıca ile ı'gılı bır atzmır şehırlennde resmî ılân ve çık oturum teşebbusudur Bu açık Arkası Sa. 5, Su 8 de I Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Hükümetin, Saidi Nursi ile alâkalı bir kararı îrtica ile üçili açık oturum Beykozda bir secimi dün G.H.P, kazandı C. H. P. haysiyet divanına verilince istifa eden Topaloğlu'nun teklif varakasını Menderes imzaladı ETRAFI 4 I T t S T ETTİ E\ielkı gece'Ankara caddesındekı bıı otelde fazla ıçkı alan Hue^ın adında bır «ahıs, ote%e berııe «alc'ır mış \e bu arada butan camları masaları sandalyelerı kırmı=, usttlık keırii'inı Jo^ aralamı^tır Bır ;adtc yakın bır zaman etra'a korku «açan caddef n çe^enlerm yolunu k^spn Huse\ın nıha\et po!ı«ler tarafından jakalanmıs \p kprakola gnturuımu^tur Re^ımde Husejın polı«ler tarafından karakola gotu .lurken gorulmektemr. Ankara 10 (CumhurıvetTp'eks) C H P den ıstıfa eden Atıf Topaloğlu nun D P ve gırdığı bugun Anadolu Aıansı ve radyo tarafınNuri Yazıcı, «Sessiz ^ürüyüş» sırasında \adan ılan edılmıştır kalanıp götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü biTooaloğlu partı değışıkliğını mutaakıp bu sabah Ordu'va hareket nasında dayak yediğini sövledi etmıstır Anadolu Ajansının bugun verdıHjkuk Fakultesının munazara muş ve burada 8 saat alıkonulmus aı haber şovledır : «\nkara 10 (a a ) Basvekıl kolu başkanı Nurı Yaz.cı, kendıı lardı Bunlar arasında olan Nurı YazıAdnan Menderes dun akşam Ordu nı dovdugu ıddıasıvle Bırıncı Şube Mebu^u Atıf Topaloğlunu ve dıçer polısleımden Bumin Yanıanoğlu cı ıse gece yarısı serbest bırakıldık tdn sonra avakta duracak hal ve bazı arkadaslannı aksam vpmegı hakkında bueun dâva açacaktır ne alıkovarak kendılerıvle uzun Bılmdığı gıoı evvelkı gun Unı takatı kalmamış bır halde kendısı murîdet g( rusmuslerdır ve NurruluŞu ile goruen «a^etecıleıe vucjdunun v e r s ; P ! j e gerıcılık Demokı ıt Partr e gırmek ar/u protesto etmek maksadıvle sessız muhtelıf verlenndekı ruruk ve mor i'inu ızhar eden Atıf TopalogKınun bır vuruvuse hazırlanan gençler lukları gostererek Bınicı Şubede teklif varakt^sı bızzat Rasvekıl Ad l=tıklal Marını snledıklerı sııada huusı bır odava kapatıldıgını v» nan Menderps tarafından ımyalan sıv ıl pol'sler tarafından rıplere dol polıs men urlarmdan Bubır Yaman mış ve D P ve ka. dı japılmıştır » i durularak Bırıncı Şube'e goturul Arkası Sa. 5, Su. 3 de Bir talebe, polis Bumin Yamanoğîu'nu dâva ediyor yme kapılarııtı Ev\elki gün çazetecilerin fotoğraf makinalarından alınaıı filimleri polis el'an iade • etmedi Nurculuk hadıselerını protesto etmek maksadıvle evvelkı gun Unıversıtenın bahçesınde toplanan \e Istıklal Ma'bi sovledıkleri bırı | sırada sıvıl polısler tarafından kalanarak jıplerle Emnıvet 1 Şu1 beve goturulen Ünıversıte oğrencılerıvle sazete fotografçılarmın sorguJari"a basıanmasıv le bırlıkte Enı nıvet Mudurlugunun kapıları venıden ga/ttecı v ıe kapanmıstır Hatırlamoagı eıbı geçen \ az Uşak tan donen înonunun kar^ıla' nısı sırasında ı,ıkan hâdıseleıden sonra CPzeterıİPrın Emnıvet Mudur Arkası Sa. 5, Sü. ! de | FEN'ERBAMÇC, G % L * S \ R \ Î I M fiî YLNDt öaskftbol hsinm ıık de\ıesınm sOn macmda FeneiDahçe Galatasa'avı 64 S2 ven>rpk devrevı hder hıti'mı>Mr Sarılacıv eıt^'er ılk devrevn 3228 mafktp bıtııdıkierı palde maçı df v <f>âe alruslardır PPMmrle F«nprbahçemn bır atdgı goruluvor, (Tafsılatı 3. sahıfemızde bulacaksnız)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog