Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

VAKIFLAR BANKASI TatM'iflifiaıııa rOlKİYI EN EMİN BEKÇİSI ENVERtMLl KAYNA6I0İK u m h u r i yet 35 inci / FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇÎ'nin Yüzlerce yerli ve yabancı vesikanın ışığı alhnda yazdığı büyük tariht romaiı CEM S U L T A N 12.739 lis, irticaı tel'in için ünîvers bahçesinde toplanan gençleri dauı JiııııııııımmıııııııiiiıiHiııııııııııııii'iiımmı iç bir Dogu aikesmde çörtilmiyen bir tolerans havast, Atatfirk'&n Camj hnrbaskanlıgı ettt|l on beş yıl bovnnca yurdumnza hSUimdi. O devlrde kimsenin namazıııa, nivazına, Ibadetine karışılmazdi. tstiyen orucunn tutar, Istlyen tesbih eeker. istiyen Mevllt, istiyen asir oknrdn. Kimseye banlan neden ysptıfcı, y» da nieln | yapmadıfrı sornlmazdı. Babalar v«ı analar evlâtlanna nasıl uygun bu j Inyorlaris öyie bir din efcitiml j vermekte serbesttiler. I.âiklifci bej nimsemls Batı demokrasilerinde, cldn fibi. oknllanmızda körpe vicdanlar Bzerine her hangi bir etki yapmıya kalkışılmazdi. DevIet, yetisehildUi kadar, Törk çornklanna maspet bilji ışıjhnı dafıtmiT* gavret ederdl. Bnnun 5tesinde herkes vicdanı lle başbass bırakıiırdı. Din Işleri devlet lşlerinden »vnlmıstı. Çok karı alma yassfrı. bıon haklan 11e ilırlH m«denî bir prensip karan idi. Birden fazla kan alamıvan bir adamın miislümanlıfrı zedeienemiyecelrine eöre. bnnun dinle bir ilintisi elamazdi. tbadet yerleri dısında din adamı kıvafeti lle dolasılamaması karan d» vicdanlar fljıerindeki çesitli baskılan 6nlemek kaygnrandan dofcnrnştn. On b«i yıl. on be» rılcık affren bu toloran» devri yurdannmı eeriü bir Ir ferahlıSına kavnsturda. Viodanlar o rüne deÇin hasret kaldıkian *ereek bir hürrivet şoıırn içind» rsnatlarmı bnldnlar. O d«Ttrd<> orar tutanın da, namac kılanın da «amimiyetinden kimse s'inh» ed'mezdi. Kadının kivafetine l»rı«ılmıyordn. Fakat ketıdisinln bfar dlsiden 5nee bir Insan oldngwra Bfrenen ve hürriyetine. kisiliHne. vatandaş olarak esit hakianna Mhip cıkan kadın. kısa zamanda yfiıftndekl pfcevl atmıya re sırhndaki kara çnvaldan knrtnTmays bat>lamışti. On beş yıl, on beş yılcık »ttren bn toleran* devri boynnea neler basardık? Bnciin Tfirk \t yabaneı iinirersitelprinde kfirsfl sshibi olan deferll bllim adantlan • devirde yetiştl. Bnetln Avrnpa ve Amerika kitaplıklannda eserleri oknnan beş on dfl«finnrnmfiz Tarsa hnnlar o dcvirde yetisti. Bnırön dflnva sabneierrnde »lkı« toplıyan sanatçilanmızın da bepsl o devrin ürünleridir. Atatfirk'fin ynrdnmnrn kavnstnrdTiŞn tnirrans lihnlyetlnl biı hnefine kadar sfirdfirebilseydik Tiirkiye sirndt altın çatının tam iç'ne srirmis bnlnnacaktı. PeUa, gMHMttori Cniversit« bakçesinden alıp götürflrken Trtgrmf v» m«kttrt> adreai: Cumhuriyet tatanbul Poeta Kutusu: İstanbul No: 246. Telefonlar: 22 42 »8 22 42 99 22 42 90 nmucusu.'Tumıs Kitap halinde cıktı. Bu romanda Fatih Sultan Mehmed'in talihsiz gehzadesi Cem'in taht mücadelesini, yâdellerdeki hazin macerasmı ve diftere destan olan aşklarını merak ve heyecanla okuyacaksmız. Pazar 1 0 Ocak 1 9 6 0 İnkılâp Kitabevi İstanbul FÎATI 750 KDRUŞTUR Durumu tesbit eden 5 gazete fotoğrafçısı da EmniyetMüdürlüğüne götfi rüldü; bıınlar, makînelerindeki iilimler alındıktatt so nra serbest bırakıldı Üniversitenin bahçe kapılarını tutan polis, Atatürk'ün heykeli etrafmda Istiklâl Marşını söyliyen gençlere baskın yaptı; 16 Üniversiteli Emniyet Müdürlüğünde 8 saat alıkonuldu Bnrsa C. H. P. tl binam »nflnde dfln toplanan kalabalık, saftda da, kcfldisni karsrfıyairiara tesefckür eden tnöntt görfilüyor ! 1 0 devir Bu devir ıınıiiiüiıııııııııııııııııııımııiHimıııın O«ı bombalı Ye coplu resml polislerle takviyeli Emniyet Birinci Şubenin kırka yakın sivil memu' ru, dün İstanbul Üniversitesinin I bahçesine âdeta baskın yaparak i «Atauırk heykeli» önünde îitiklâl i marşı söylemekte olan bir grup • üniversite öğrencisini ve gazete I fotoğrafçılarını ciplere bindirerek Emniyet Mudürlüğüne götürmüşlerdir. Son günlerde memleketimizin çe«itli bölgelerınde görülen gericilik v« nurculuk hareketlerini protesto maksadiyle miting ve toplantı yapmak isteyen gençlik teşekküllerine Vilâyet iki gün önce «uygun görülmemiştir» kaydıyla izin vermemişti. Bunun üzerine, Başbakan ve Içişleri Bakanına telgraf çeken M. T. T. B. idarecileri, düne kadar cevap alamayınca, Üniversite bahçesindeki Atatürk Anıtına bir çelenk koymağa ve bahçe kapısına kadar «s«ssiz yürüyüş» yapmays karar vermişlerdir. İsmei İnönü'nün Mende rese cevaoı b C.H.P. Genel Başkanı, Saidi Nursi ıneselesine dün tekrar temas etti *,.'«•.: PolistM kafinİM reslmlerd«a: Sirfl »«ttı baıaia T m t M t t a , Atstttvk d«jı>lı M" k*f*rkaıı Bu konudaki çahşmalarını tamamlayan ve sessiz yürüyüş yapmakta ısrar eden gençler devamh Bursaya giden Inönü diyor ki: « Seçim kampanyasına aynı zamanolarak polis kontrolu altında bulundurulmuşlardır. Evvelki akşam da, aynı istikamette başlıyanlann arasındaki irtibatı açıklamak ilgigeç saatlarda Birlik merkezine gelen »ivil bir polis Genel Başkan lilere yani bu bahiste Başbakana diişer». Yaşar özdemir'i Birinci Şubeye götürmüştür. Başkanın, Emniyete Bursa, 9 (Egemen Bostancı bilj tecilerle görüşmüs ve Saidi Nurst götürüldüğünü ögrenen Genel Sek diriyor) C.H.P. Genel Başkam meselesi ile alâkalı Başbakanın reter Hüseyin Sağırlıoğlu. Genel ve beraberindeki heyet bugün sa1 sözlerini cevaplandırmıştır. C.H.P. Başkan vekili Süleyman Kar?^ a at 13 de Bursaya gelmiştir. Inönü Genel Başkam, Saidi Nursi'nin sezılı ve Istanbu! lcra Konseyi Baş yü, Mudanya ve Bur.sada büyük kanı Selim Şenay da Başksmn du bir kalabalık karşılamıştır. Polis çimler iı;in vazifelendirildiğini söy lemiş, Başbakan da înönüden bu rumunu merak ettikîerinden Bigerek sözlerini tjeti almasını istemişti. rinci Şubeye gitnıişlerdir. Müdür ve jandarma kuvvetleri. Muavini Muzıffer Yılmaz, gençl*i Mudanyada ve gerekse Bursad» o Inönü bugün bu hususta demistir re «Çelenk konulmamasını ve ses lağanüstü tedbirler almıslar, fakat ki: « Başbakanın Adana seyahatim siz yürüyüş yapılmamasını» söyle Inönüyü karşılıyan ve tezahürat miş ve bu konuda Vilâyetın yasak yapan halka hiç bir mütiahalede ı deki beyanatı »etfm havası içinbulunmamışlardır. Arkası Sa. 5. Sü. 4 te '• dedir. Bediüzzaman tam bugünler tnönü, kendisini Mudanyaya gö de faaliyette. Kısa beyanlarında ^ürmekte olan vapur, Galata rıh Halk Partisini tahrik etmektedir. o \ •.ımından ayrıldıktan sonra gaze Arkası Sa. 5, Sü. 3 d e l Tarsns Savcısı, dunırrmn Eviâdını kurban etm«k istiyen baba NDI KENDMII Anlıyamıyoruz Doğu şilepi ortadan ikiye bölünüp battı öliimle biten bir trafik kazası Demokrasiyi pek yanhş anladıÇımız için bogtin dnrura değişGeminin 32 kişilik nıürettebatı son dakikada İmroz tahlisiye gemimiştir. ÇoÇnnlnk ne Isterse, o olnr sine geçtiler; Kefken'de karaya oturan Uman şilepinin mürettebatı parolası altında tolerans fikri artık rafa kaldırılmış «ibidir. Bir da helikopterle kurtarıldı çok yerlerde eamle sitmiyenlere kotii kişi sözfi ile bakılmakta, vatandaşlar ornç totmıya, ya da ornç Zonguldaktan kömür yükü ile li biraz evvel yanlanna yanaşmıya t'itar sorünmiye zorlanmakta manımıza doğru gelmekte iken K« muvaffak olan «îmroz» tahlisiye d<r. Çember sakal vr kara bere raburun mevkiinde fırtına sebebiy gemisine geçtiklerindeB insanca bir nevi üstflnlük finifonnam »I* le kumluğa saplanan yelkencilere zayiat olmamıştır. ırtastnr. Kocasının, babagının, kar ait 4418 tonluk «Doğu» şilepi dün îmroı tahlisiye gemisi, Doğu şid°sinin yanında kadının sinemaya saat 11 de oturduğu kumluk topu lepi mürettebatını hâmilen dün eitmesi syıp sayıldıgı için kirai ğundan kurtulmak için tornistan akşam Büyükdereye dönmüştür. şphir ve kasabalarda kadınlara yaptığı sırada, bel vermiş ve büGemi mürettebatı; tahlisiyenin ayn, erkeklere ayrı seanslar tertip yük bir gürültü ile ortadan ikiye vaktinde gelmediğini »öyliyerek edilmektpdir. Tedi sekiz yaşında bölünerek batmıştır. demistir ki : yavrnlara anlamını bilmedikleri «Doğu» şilepinde bulunan 32 ki « Zonguldaktan hareket ettikArapca dnalar ezberletilerek kör Arkası Sa. 5, Sü. 1 d e şilik mürettebat; gemi kırılmadan pe zekâlar dnmnra nğratılmaktadır. Devlet oknllarına öğretmen yetiştirilemezken eski mshalle mek Samet Ağaoğlu'nun Alman tepleri hızla çojalmaktadır. tman, uyruklu eniştesi Londra namns ve faıilet kavramları yeniasfaltında otomobili ile den bir şekil meselesine irca edilbir kadını çiğnedi dijH için çerilik akımlarını körüklemek geçer akçe haline gelmiştir. E?ki bakanlardan Samet AğaoğBir zamanlar eroin kullanan, salu'nun eniştrsi ve şehrimizin tabah akşam rakı içen, knmar oynınınmış avukatlarından Süreyya yan, yalan sövlıven, ömründe iki Ağaoğlu'nun eşi 39 yaşındaki Alrekât namaz kılmıyan ve yapmaman uyruklu iş adamı Werner Tadıfı kepazelik kalmıvan adamlar schen Breker (Vedat Ağaoğlu), bn?ün din bilfiçliti taslıyarak çedün sabah Park Otelden otomobiçimlerini sailamaktadırlar. Atatiirk'ün ynrdnmnza getirdigi toleline aldığı bir arkadaşını uçağa rans fikri tehlikeli bir şekilde hıryetiştirmek üzere Londra asfaltınpalanmaktadır. Vicdanî inançlara dan giderken bir kadına çarpmış sayçı duynıak şöyle dursnn, ma ve ölümüne sebep olmuştur. sum halkın belii duyeularını söGörgü şahitlerinin ifadelerine miirmek anıacı ile bir sahtekârlık göre hâdise, Topkapı surlarının üç yarısı orlalıtı kaplamıstır. Ba şartkilometre ilerisinde ve Haznedar lar altında kimin sahici. kimin yabenzin istasyonunun önünde cerelancı Miiiliiman oldu5unu anlayan etmiştir. mak da ayrı bir meselpriir. AtaTahminen 70 kilometre süratle t'irk'ün kavbetti*itniz izini bir atj eitmekte olan Werner Taschen önce İT'ımsfiiı halimiz kötü' Breker iriaresindeki Alman plâkadür, çok kötüdür. 11! 1959 morteli Mercedes marka otoImobil, yolda dı:ran vük!ü bir kamNADİR NADİ Oogu şilepi mtireUebatı remiyi tahliye ederken Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Istaııbulda veya başka yerde bir hâdise çıktı mı diÇer tanıklar arasında bermutat gazeteciler, gazete fotofrafçıları da yakalanıyorlar. Yine bermutat ellerindeki fotoeraf makineleri zaptolnnuyor. Tine bunlar Itiş kakıs Polis Müdürlügüne gürüklenivorlar. Gazetecilerin hâ. diselere karışmadıkları, o esnada resim çekmekle, yani vazife görmekle meşenl olduklanndan ve makinelerinin. yahnt da filimlerinin alınışından açıkça anlasılıvor. Aksi halde bn türlü zapt ve müsadere hareketlerine elhette lüzum görülmez. Vaziyeti anlıyamadığımız için dojrusu şaşkmlık içindeylz. Suç olan. kannna aykırılığı iddia edilen o hâdise midir, yoksa hâdise sırasında resim çekmek mi? «Gazetecilerin sa nevi hâdiselerin resimlerini çekme; leri vasaktır» diye bir hüküm hançi kanunda var? Zaten bn resimlerin sonradan neşir yasakları ile gazetelere koydurnlmaması kolayca temin edildiğine göre, gazetecinin ve makinesinin böyle hırpalanmasına ne mâna vermeli? Polisin gazeteciyi korkatma tesebbüsü mfi? Toksa o makinelerin içindeki filimlerde polisin aleyhine delil sayılacak sahneler bnlundnAziz Atatürk'ün ölüm yıldönütv «üpbesi mi? münde Yalova C. H. P. llce merkezi binasına bayrak çekilmesi ŞD gazetecinin elindeki fotof olayı ile ilgüi dâvanın duruşması, raf makinesinin dili olsa da söy na, yarın saat 11.30 da Yalova Sulh; lese; iki günde bir apar topar Cez Mahkemesinde başlanacaktır.' a Polis Miidürlüğünü boylaması Dâva. Yalova Kaymakamı Nizana kimbilir ne kadar şaşıvor mettin Erkmen tarafından, C.H.P. dur. llce Başkam Rahmi Üstel aleyhiMnbarekler roakine değil, kırk ne açılmış bulunmaktadır. Dâvada yıllık birer sabıkalı olup çık tlce Başkanmı müdafaa için sehril mizden biri kadın olmak üzere! tılar. 11 avukat . ••• Jmaktadır. ödevlendirilmiş bulun' o Tarsus, 9 (Teiefcmla) 5 ocak Çukurovanın kurtuluşu müna?»betiyle Tarsusa da gelmiş olan Basbakan Adnan Mendere«e oe'ıınu kurban etmek istiyen Ali B?vat hakkında herhangı bir takihata geçilip geçilmediîini sordnâ\ım Tarsus C. Müddeiıımumisi Ahmet Şahitler ifadelerinde tenakuza düştüler, hâkim Cevdet Ercan şunları söylemi?tir: «Kazamıza hağlı şahit Nahiye Müdürüne «Hâfızanızı mı kay yünden Ali Bayatın Bailarhaşı k5oglunu k'i'ban etmek isteyişi muhterem Başbakai bettiniz, neden çekiniyorsunuz?» dedi nımız Adnan Mendere^e karşı 6lan aşırı bir sevginin sembolik bir Çanakkale. 9 (Alâeddin Bilgi bil Belediye Başkanı Sadi Tanırcı ifadesidir. Gene de durumu Sulh diriyor) Çanakkale Savcıhğı ta gil iddianamedeki şahsına ait suç Hukuk HâkimliŞine ihbar ettilt. rafından ihbar üzerine açılan Ge isnadlarını reddettikten sonra Ge Sulh Hukuk Hâkimliği nezdinde yikti dâvası ile ilgili ikinci durus yikli olaylarını anlattı ve dedi ki: velâyetin nezdine lüzum olup olmada Çanakkale Belediye Başkanı « Esasen ben oraya vukuu muh madığının düşünülmesi için durum sanık olarak, C.H.P. tl Başkanı, temel mahud hâdiseleri önlemek tahkik edilmektedir. Geyikli Nahiye Müdürü, Geyikli için gittim. Hâdise K. Gülek'i goKazamıza bağlı Kavsaran köJandarma Komutanı ile yedi kişi türen otobü?ün halk üzerine sürülyünden ve eski mücahitlerden Biise şahit olarak dinlendi. 11 saat mesiyle çıkmıştır.» fasılasız devam eden bu duruşmaBu sırada hâkim, sanığın ilk ifa lo Mehmetin Başbakanımızın koda hâkim, iki hap yutarak ve bir desini okudu. Tezatlara düştüğünü nuştuğu bir sırada havaya bir kaç bardak su içerek açlığını giderme goren Belediye Başkanı biran bo el ateş etmesi meselesi ise, Mücar ye çalıştı. C.H.P. ll Başkanı, D.P. caladıktan sonra, heyecanlı bir şe hitler Derneğinin aldığı bir karar gereğince Başbakan şerefine mura li sanıklar avukatları tarafından kilde : soru yasmuruna tutuldu. « tlk ifadem okunduğu zaman lu tüfeklerle ateş edilmiştir. Buhâdiselerin sanki bizim tarafımız na rağmen mermilerin hakiki olup dan tertibe tâbi tutulduğu zehabı olmadığı şiddetle tahkik edilmektedir.» uyanmaktadır.» dedi. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Geyikti olayları duruşmasına dün devam editdi tahkik edilmekte olduğtmu söyle^i Yalova Kaymakamı mahkemede Belediye Imar ve Fen İşleri biirosu kuruyor Vanlan anlaşmaya göre Belediye «Tuslog» a arsa verecek ve buna karşıhk İmar ve Fen İşleri için makine alacak İstanbul Belediyesi ile Ankarada Amerikan ordu donatım (Tuslogi tefkilâtı arasında karşılıkli yardımlaîma hus.jsunda hir anlafmava varılrmştır. Bu anlaşman:n ön protokolü evv=lki E n Ankara'Ü da, îstanbul Belediye Reis Mua, vini Turgut Toker'le Tuslog teşkilâtı Başkanı General Henry C. Newcomer arasında imzalanmıştır. Mukavelı ayın 18 inde şehrimizde EVLENlJİI.ER Avrupanın en eski ailfclerindıjn B'mrbon HaBelediye Reisi Kemal Aygün'lp 'npdanıııa men.up Pren:;es Françotse ile Lobkrvvirz diikü Prens Tuslog Başkanı nrftsında Etiouard. Paris't» Nntre Dame klisesircle evlennıiîierdir. Resimd"? yeni Arkası Sa. i Sü. 8 de I evliler gorülmektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog