Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

** %.' Sanat Takvimi Maarıf Vekâletiacehçr. yıl yayımlanmakta olan Sanat Tt^imK 45u yıl, Topkapı Sarayı Mi(EPsin<îtfbuIunafc,Kanunl Suttan Süleymain'ın ve Barbaros'UB portteferı, Kanunî'nm tahta ,,cıkışı, mtizehheb' "tuğrası,. \Viyana muhâçrası gibi rerrk*'fceşiınl«rle süslij • olaral* ba•ılmış ve 750 ku^Jpfiyatla satışaAkaı^Bttfiyatl nlmıgtır. r umhuriyet KlIRUCUSUrYUNUS NADİ j Telgraf v% mektub adresi Cumhuriyet İstanbul Posta Kutunr İstanbul No 246 Telefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 90 ıllığı |art \aılık DerBuaun 5 5e buyuk j ıllık gıs bu >ıl ... \ayınlanmamış 165 çıkarmıştır hıkâvecinŞn hıkâyesı, şaırın şıırı tercrme şıır hıkâyeler, ünlü kışııerle konuşm ar, bol jesımler ve 1800 lira armağan ibıAvari'şma Butun bu gorulmemıs y ^ l ı H * | i 1960 Varhk Yıllığında bulaca E i n « F ı a t ı fe lira. 416 sahıle 3%ici yrt Sayı 12.730 (uma 1 Ocak 1 9 6 0 n 52 şehirde yaptığı anket aDirımız bi 6120 vatandaştan fikir sordu ((1959 un en önemli iç ve dış olayları nelerdir?)) sualine verilen cevaplarda iç hâdiselerde en çok reyi «Uşak olayları)), dış hâdiselerde ((fezanın fethi» aldılar Dünya yeni yıla ümitle girdi n Cumhuriyet [ ^ üğurlu ve hayırlı olsun Bütün okuyucularımıza ferahhk \e saadet getirsin Liderler, iyimser mesajlar yayınladılar Fransada grev dolayısiyle dün gece radyo ve televizyon işlemedi U Londra, 31 (R ) Dunya bazı gelışmelerden aldığı cesaretle 1960 yılına buvuk umıtlerle gırmıştır Lıderler, ıvımser \ılbaşl mesa]!»1 n >avınlamışlar ve l%0 ın banş I yılı olması ıhtımallennden bahsetmışlerdır | Yılbaşı şenlıklerı geçen yıllar» nazaran daha genış olçude olmuş ve sabaha kadar devam etmıştır Havanın musaıt oldugu şehırlerde halk sokaklarda dahı eğlenmiftır. Fransada ılk defa olarak vılbaşı mesaıları radvo ve televızvonla yayınlanamamıştır Buna, radvo 2332 kiçlyt j&r« en mühlm İç ols.T 1030 klsive göre en mıihım İç olav 598 kişive gdre en muhira iç olay ve televızvon memurları ıle ıjçı973 kışive gbre en mrihim iç slar Vşak hâdisesidir. Londra açak kazasıdır. Eısenhower'ın Türkıjeye gelışidlr. bugünku basın rejimı hâdi«eleridir. lerının dort gundenberı devam etmekte olan grevı »ebep olmu?tur «Yurtta ve dunvada 1 * 9 vılının tıceye g"re ba sualler vurdun 52 *5 Fran^ızlar radjosuz ve televıryonen muhım ola\ı sızce nedır'» şehrlnde, her sınıftan tam 6120 kı«uz bır vılbaşı geçırmışlerdır Bir haftadan berı butun yurtta şıye sorulmuştur Dığer taraftan bu gece varısınseferber edılen «Cumhurıvet» mu Kendılenne sual tevcıh edılen dan ıtıbaren greve başlama karırı habır ve muharrırlerı her •ınıftan bu 6120 \atandas arasından bazılaI almış olan New York metro ve obınlerce okuyup vjzması olan va rının cıdden çok garıp cevaplar Hiıııııııııııııııııııımnıııcıiinıım tobus ışçılerı de hemşehrılerının tandaşa bu suali «ordıılar ve niverdıklerı gorulmuştur Meselâ A I dıkları cevapları telgraf ve teie dapazarh bir \atandas \ıhn en mu Arkası Sa. 7. Sü. I te fonla bize ulaştırdılar hım ıç olavını «Bir oçlumun dunDevamlı surette faalnette bulu vava gelmesı» seklınde cevaplannan bir komıte gelen eevapları dırmıştır Muhtelıf bolçelerden ta ' muntazam bir tasnıfe tâbı tutarak mamen mahallt revaplar alındı^ı • • «tat Yahya Kemal pollti bunları yegan vegan a\ırdı ve yı da olmuştur Erzurum Tıraret Oda kadan IÖZ ederken impon lın son gunu nıhai netıce\e ıılaş'ı sı seçımlennın netıcelerı Adıvd Arkası Sa. ?, Sü. 4 te derable »özcüğünü pek «e Gelen cevaplardan aldığımız nevcr, nk §ık knllanırdı. Bn, Snceden hessba katolması imkftnjıı tebepler re olavlar anlamına gelir. Tarihin akışında ve nıılletlerarası münasebetlerde 19ıponderables'lerin zaman zaraan 52301 kişi\e gore en muhim dış olay Sehrimizde eğlence yerlerinııemlı bir rol ovnadı*ını da Inkâra feza'nın fethi hâdiseleridır. \fr voktnr. Bn noktayı bir yere de geçen yıllardaki kalabahk kaydettikten «onra bnçttn ilk adıBölükbaşı da mesagörülmedi numııı attıtimız 1960 vılının dünja barısı vönünden Ivl gelişmelejında, memleketin Butun jurtta olduğu gıbı fehnre vol açabilecegini »övlivebiliri». mızde de halk l%n vıhnı. değışık tarihinin çok nazik Geçen yıl açılan basın dâvalarından 50 sı Aiorn yansmasının bir çıkmaza bır hava ıçınde karçılamı?tır «aplanacagını lkl blok da anlaroı»bir merhalesine gelmahkumiyetle sonuç andı ve 61 gazeteci için Regaıp gecesınm Yılbaşı aktır. Karşı tarafa dediğinl vaptıraşamına tesaduf etmesı yuzunden bilmek için bn ıllâha kimse guvediğini belirtiyor ceman 48 sene 10 ay 1 gün hapis ve 210 bin bır çok kım«eler de radvodan yaııpmiyor. Genel olarak ıtratejik yınlanan mevlıdı evlerınde dınlılira para cezası verildi bir atom «avaşının topyekfin bir verek gecevı ıbadet ıçınde geçırAnkar? 31 (CumhunvetTeleks) intihar anlamına selecefci besbelmışledır Şehrımızdekı ga7ino pav C H P Genel Başkanı tsmet lıdir. Mevzii bir «avaşta knllanı«Neşır yasakları ve basın mahku telıf ola> larla, 10 u da sı\ası olav>on ve benzen eğlenre verlermde tnonu yenı yıl munasebetıyle fu lacak taktik atom »ilâhlarının i«e mıvetlerı yıh» dıve adlandırılabı ların yayınlanmaması> le ılgıh olageçen vıllardakı kalahahk gorulmesajı vermıştırhiç bir meseleyi çöıemiveceğl bi lecek olan 1959 yılı, basın ıçın her rak ahnmıstır Yasaklarm menşeı memıştır «Geçen yılın son gunleri eihan linıvor. Üstelik bövle bir savaşın halde »»vılen bır yıl olmamışhr ı&e 9 u tstanbul Adlıyesı, 4 u tz Yalnız ocak avı icinde Polıtık sıfatları ve memur'vetlesulhu ıçm venı uraıt ufukları açzamanla »ovsnzlajıp jeniştemivetstanbulda ihmal sebeBu yıl ıçınde yalnız gazetelerde | mır 10 u da muhtMtf ıllerın adlırı ıtıbarıvle dıkkatı uzerlerıne çemış ıdı 1960 da ın^anhSın sulh ıdecetıni de 5nceden kestinnek göç. açıklanan ya\ın yasaklarının sabiyle vııku bulan 3 büyük yelerıdır ken pek (,ok kımse ıse gruplar teşalınde başarılar ve esaslı ıvıleştne 1960 bahan milletlerarası bBvük yısı 23 tur Bu vasaklar vuzunden Mahkumıvet kararlarına gelınce i * faciada 76 kisi can kıl ederek vılbaşını evlerınde ge i ler temın etmesmı yurekten dıleçapta temaalarla geçeoeK. A>iardır 4 defa da gazeteier be\az boş!uk|l&59 yılı ıçınde yurdun muhteh' çırmışlerriır vermisti rım hazıriıklan yapılan Zirve Konfe larla çıkmak zorunda kalmıslar yerlerınden aldığımız haberlere goYılbaşı hazırlığı dun saat 12 de Içeride sulh ve huzur şartlanm» ransı toplanaoak. Hrotçef Fransa dır. Gazetelerde gorulen bu san re. yaptığımız ıstatıstık bı/e su kapanması ve duzelmesmı gormek azız emehmız vı, Elsfnhower Rnsyavı ziyaret e sur hava«ı ba>ın mensupları ve uzucu sonucu \ermısUr Ağır Ceza 1959 vıh Turkıve i(,ın «Buvuk Ka resmi daırelerın maa$ların vaktınden once alınmadır Bızım sıva^ı havatımız bu gâve drcek. Dofu H« Batı devlet adam basın severler u,m kolav unutul ve Toplu Basın Mahkemelerınde zalar» vılı olmuş ve Turk mılleU <!iv le baslamıştır Bu arada en çok OTOMOBtL SOYGVNCll \KI Uzun zamandanben arananlkı Arkası Sa. 7, Sü. 1 de ları arasında baaka bulnımalar da mı>acaktır. Yasaklardan 13 u muh Arkası Sa. 7, Sü. 1 de bu kazalarda kıvmetlı bır çok ev faalıvet gosteren verler vıne ku'ıırsız tzmırde >akalanarak »ehnrtııze getınlmıştır Lutfı Sarıboz v* lâdını kavbetmıştır olacak. Bn göruameler lononda Harb, ısvan, tabıı afetler ve tra vaforler olmuştur Normal gun Turan Karsvağız adlanndakı sabıkalı hırsızlar, sehrın çesıth semtbiivük d&valan çöımere yarıya1 lerınde ev ve apartıman onlerıne bırakılan lı) otomobıl ıçınde palto fık kazaları dışında Tuıkıvede go lerde muşten bekhven en kuçuk cak formfiller bnlnnmasa bile baResımde, otdınobıl rulmemış bır rakama jukselen 1959 kuvaforlerde bıl*" geç vjkıtlere ka paıdesu halı ve dıkış makınası çalmışlardı. rış içinde beraber vaşamava iki ta Aakası Sa. 7, Su. 8 de soyguncuları goıulmektedır jılı belh başlı kazalarının bılançorafın slışması ihtimal) yardır. övsu 120 olu. 40 bına bır tanker bın le îörnnüyor ki, Doğn Batı yayolcu, ıkısı jet olmak uzere uç nşmanı bnndaa bSyle daha zivade u<,ak. bır motor ve bır de şılep ekonomik bir karaktere bfirünekajbı ıle kapanmıştır cektir. Zaten hem Amerikada, bem j Bu hadıseler vuku buldukları tade Uzakdognda yaptıgı geziler urıh sırasına gore sunlardır rasında Hrutçef bunn açıkça ıBv Ankara'mn bazı semtlerinde irtica beyannameleri | Sirkeci infilâkı: lemis, plinlı ve rodümlü Sovvet Ruhsatsız olarak Sırdağıtan kadınlar görüldü, fakat yakalanamadı I kecı'de bır ış hanı alınan vedepo «konomjsinin kapltalist ılstemi geI katında rid« bırakaeagmı, böylece iosvaı edılen 280 kılo dınamıt 6 1 959 gulızmin yeryüzünde gitçide yerleKendısi ıle goruşmek ıstıven ga nu sabahı ınfılak etmıs ve bu ınAnkara ^1 (Telefonla) Saldı şıp jenişliyecefini belirtmiştir. tki Nursı sehrımızde kalmasına devam zetecıl/»re. muntlerınden bın ıle ! Arkası Sa. 7, Sü. 6 ds dev arasındaki bn yarışma önü etmektedır Bugun Erzurum DP haber gonderen Saıdı Nur« rahatSon vıllarda görülmemiş kar nıuzdeki vıllarda ne şekil alacak mılletvekıllerınden Fethullah Taş sız bulunduğunu, bu vuzden konuşehir civarında 1 metre>i tır? Asvada, Afrikada, Gfinev A ke«enhoğ!u Muş DP mületvekılı «smn acağını scylemıs ve «favdalı buldu: 3 binden fazla merikada bir çok az gelışmiş mil Gı\asettın Erare ve Dr Tahsın Tola şevler» vazılraasını istemıştır ağaç yıkıldı C.H.P. nin bu işi, taraftarlarını memnun edecek kesin bir sonuca lMler ya$ıvor. tki taraf da kendi İîe gorulen Nursı kendısını zıvarPt Nureular sıkı polıs takıbı aitındiinva eörüsünü savnnmak njruna etmek ıstıven C H P Van mıl da bulunmalarına rağmen fırsat bağlamasını istiyen bazı milletvekillerinin Grupa sert tekliflerle Isparta, 31 (Telefonla) Evvelba milletlerle ilgilenmek zoran letvekıh Abdulvahap Altınkav vakaladıkça Nurculuk propagankı gun yağmaya başlı van şıddetli Arkası Sa. 7, Sü. « da dadır. Sılâh jöcü ile vavılmak he nak'ı kabul etmemıştır gelecekleri söyleniyor jağmur geee yarısı kara çevırmışSovvet Rus\a simdilik tır. Bugun akşama kadar son seeore, ekonomik rekaAnkara 31 (CumhunyetTeleks) | bil getırenlerı gerek otomobıle nelerde gorulmemış şekılde yabetin bir vardım varışı halinde çe C H P Mechs Grupu Başkan Ve ı alev htar olanları memnun etmı ğan kar sehrımızde hayatı felpe Izmır 31 (Telefonla) Cumhurlısmesi ıbtımali vardır. Somüree m kıllığı tarafından dun javınlanan yen dunku teblığın de Grup top uğratmıç 3 bıne ukın ağaç v ıffcılbaşkanı Celâl Bavar Ankaradan \e varı somflrçe dnrçmundaki top ( S 3 teblığın «otomobıl severler» mesele lantılarında v enı bır tartışma ko mış ve kırılmış, telefon tellerjı kop ek«pre«e bağlanan hususı vagonu iumlann bajımsızlık.^.du\ gnlarını sını halleder kıfavette olmadıgı ıle bugun {zmıre gelmıştır Ba Arkası Sa. 7, Sü. 5 te Arkası Sa. 7, Su. 5ı te kamcılamak snretivle "Sovyet Rnsanlaşılmaktadır yar gazetecılere şunları soylemış\a Batıhlan sivasetçe ve ekonoTahmın edıldığıne gore, otomotırrmce zavıf dü$urme>e çayret edebıl meselesı C H P Meclıs Grupu « Bu zıvaretı, merasımden ve crk. nötralıst dedığımız milletleri nun onumuzdelcı toplantılarının ı her turlu tezahurden uzak olarak k»ndi safına çekmek ıçin/*lınden (Ecvet Güresin yazıyor) muzakere konu«u olmava devam yapmak ıstedım tzmıre gelışım sütunlarında gp'enı esirgemi\ecektj*4» Ankara 31 (CumhunvetTeleks) edecektır Bu arada gerek otomobır gosterış tezahurune mevdan m Eeer bır kaç gun evvel neşrevermek ıçm değıldır % bulacaksınız. Bu arada kontrollu ve genel birj Cunıhurbaşkanı. tzmıre muvasa dılsevdı ov le zannedıyorum kı, an sıUli"=i7İanma\a ^ıdilebılir nıı? latından^sonra Valı Koriağy^Ja,^fîÇ ketlere cevap veren vatandaşlarıSn\\et Rusvanın simdiki dırenışınmuddet drnlenmış ve; v ılbajMlı Hâ mız 1959 vılının en komık hâdısesı u de haslıra sebep karsı tarafı ekova Hajjı Okulîjnda fk*va£ilar ara ıçm duşunmek zahmetme dahı kat r ıı«ımı»e hırna'amak cılduŞunu düsınd Arkası Sa." 7, Sü. 7 de çunürspk, bn «orına kola^ kolav e>et,ce\abını veremevız. Kontrollu ve genel b > silâhsı/lannıa Batılıları, hele Birlesık ^merikavı aS'r masraflardan knrtarir, feraha kavnştnrar. Bu isf çrev hakki ta i"Tiı\an, fiidumlü etvonomı şamBatmıyan, batırıla •. Ankara, 31 (Telefonla) "<o\\et Rns\anın işine telDevlet Tıvatrosunda çalışan mıyan bir Türk desj hmın olünur ki. Rnssanatkârlardan yeni bır grup 'ı sistemini barn • Jdaha. D P Vatan Cephesıne Hayırlı Olsun Türk basını için en zorlu yıl: 1959 istanbul yeni yıla nasıl girdl? Ismet İnönü'nün yeni yıl için verdiği mesaj "İçeride snlh ve huzur şartlarının düzelmesini görraek aziz emelimizdir,, 1959 «Büyük kazalar» yılı oldu Saidi Nursi dün de DJ\ li iki mebusla srörüştü CHP tebliği, «otoseverler» meselesini haUetmedi Ankara notları Isparta'da kar ve fırtına Bayar Yılbaşını havacılar arasında geçirdi Küçük «Peyk» in büyük gazası ıtıu\\ I Cumhuriyet ffsrm en cinayeti uçuncu Vatan Cephesi., ne giren sanatkârlar tısfer edildi d,, D |f bsnkavı rnak için irhirtenen İS ^açi..dün' a zâbjta tarihinia e « M » r l ı , > n dehşet verl«ı » vî* »Hkasi 448 milyon dolar olan dış borçlarıraız son 9 avda lî.250.000 dolar ödedik Ankara 31 (CumhuriyetTeleks) Parıs ve Ankara Konsolielasvon (nFcişmaları cereğmre, odemek*r oldugamu::, tırari dı« zın .(.uncu taksıd Bankası tajafından transfer mıştır Transferı vapılan taks? *| mıhon 750 bın dolardır v» h <«k | sitle son dolu? av içnrjp v " « »a Arkası c kajdolmuşlardır Jîevlet TıyatrosuÜmjjm Mu dufu Necıl lÇâzun|tkî«s sopOn KuNun Teken'j î^ahna CSlıngır, Sai bahattini.g'âfeııd> rT Gokalp gokturk'%* • ttıımın Cevh»n CEN4ZE TÖKENf Cafialo»lu mevdanında Vd7if i brf^mtia vefat pden Trafık Polısı Salıh Özbav'ın cenaze=ı dun torenle kalHırılmıştıı Yukarıdakı resım, vefatı teessur uvandıran trafık polısının cena< ze torenınden bır ânı tesbıt etmektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog