Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

f Dünya Oltfsünde Bir Saheser Daha Saheser Romanlar DUMAS FILSden Ç»v>ren Z*h.r Güv.mlt Kamelyalı Kadın atilBUJlAIMİB Nefıs saglam «Itlı 10 Lırs Bedelsız bultenımızı ıstevınız J> A Y ı N l v t Cagaloglu V okusu İSTANBUL 35 inri fü Sayı 12.634 u m h u r i yet NADİ Telgraf ve mektub adresı Cumhurıjet Istanbu) Posta Kutusu: Istanbıü No 246 Telefonlar U 42 98 1'2 42 99 22 42 90 Okunacak Seçilmîş Kitaplar Flatl 1 2 3 4 Madam Bo\ arı Reslmlı G riaubert 500 Kr Hobenfon Crosoe D Defoe (iki dlt) 600 Kr Ben Dehmıvım Huseyın Rahmi 300 Kr Kuvruklu Yıidız Altında Bır tzdivaç Hü«e*ln Rahmi 500 Kr Pazar 2 7 Eylttl 1 9 5 9 HİLMİ KİTABEVİ Galata rıhtımındaki C.H.P. Meclisi Geyikliye olayın tutuklu 11 sanığı niçin gidildiğini sordu dün tahliye edilmedi Gülek'in Çanakkale gezisi esnasmda GeyiklîV e Duruşnta aralıksız 12 saat sürdi, 45 tanıktan beşi program harici ayrı ekiple gitmesî tenkit edildî dinlendi davâya yarııt devaıtı edilecek Güclü 41 IIIIMIIIIIlllllll'llllllllllllll İdare Odıır ki.. i|l|| I III! ; I II M 11 l|i|||||||ıtl'|||||||ıl|| lllllllri > Î ktıdar adına konos.in sozcüler' Kadvn Oazetesınde avaz avaz bafcırıvorlar Idare demır gıbı knvvctlı dır Tahrıkçılen ezecejız. Seçımle ış hasnıa «elen hukumete kımse el ka'dıramaz. Bu eurultulu ve sınırlı vavınların manasım kavramak bız taraf sız vatandaslar ıçın dnÇrusu Ruç oluvor Memleketımızde ıdarenın kuvvetlı nlmasını kım ıstemez0 Se. Galata nhtmındakl olavların sanıklan mahkemede cımle ış basına gelmı<î hır hukumetı kanıın dısı v ollarla devırmek ıs1 tıven tahrık(,ıler cıkarsa hnnlann Duruşma sadt 13 te hâkım A M crralandırılmasından tabıı ne olahMır" Mrtru hır hukomete el kal Avnı Eıkut ıle kovuşturınayı v » dırmak kımın haddıne" pan savcı Mufıt Bırsen \e 6a\eı Fendun Erkon'dan muteşekkıl mah Idare elbette kuv\etlı olmalı, h (kümet elbette kendını savdırmakeme hevetı huzurunda başlamı»lıdır. Fakat kvıvvetın de »avgının t>r Asgarı 6 av hapıslerı ı=Jenen da ılk sartı âdıl olmaktır ınsaıı s"»""1' T~£~n V?tan ftazetesı muha lara esıt muamele vapmaktır, va t.n H T. v , v u z ,le C H P B e y rurldktekı kananlan her zaman og'ıı ı ce r*s^»nı Reşıt Ulkere ızaavnı olçu ıle uv gnlamaktır Seçımfe olu^an EUTn po' se fııb muka le ı? basına gelen bır hukümet, val vem»t î»7o*f r" z muhabırı ıuı kendinl »eçenlenn defcıl buAnkara 26 (Teiefonla) Anka tebhg ıle ılgılı olarak ıfade'eri a'ınıren Bostane». C H P ıl ıdare kurutun vatandaşların hukumetidır Se ra Oatetecıler Sendıkası Yonetırh maktadır Son hâdîseler hakkında gazeteci teşekkülleri birer tebliğ yayınîadilar CJHP Geyıkb hâdjselerını tahkik heyetının karşılanışı tırasmda Galata rıhtımında vuku bulan olaylarla ılgıb dâvanm dun suçusta rapılan yargılanması, aralıksız 12 saat devam etmıştır Bu mud det zarfında dosvada kavıtlı 45 tanıktan ancak S ının ıfadesı alınabılmıştır Duruşma sonunda 22 avukatın tutuklu sanıklardan 11 ı ıçın ılen surdugu tahhve talebı mahkemece reddedıLmıştır Dâvava yarın saat 14 30 da devam edıle cektır Ehınku duruşmada dınlenen Emnıvet mensubu tanıklaı dan bılhassa 1 Şube mernuru Bumin Yamanoğflunun 3 5 saat suren ıftkdesı avukatlar ve sanıkların mudahalesıvle fazla elektnkh geçmıştır Bumın'in kendısmden sonrakı t«nık memura sufle etmesı gızhîık kararı a'ınması ısteğını dogurmuşsa da Mahkeme buna lüzum gormıyerek tanığı salonun başka bir koçesme nakietmiştır Duruşma Bazı üyeler hesap sorulacağı konusundakî beyanlann dozunnn îyi tayin edilemediğim îleri sürdükr. Toplantıda İçisleri Bakanı hakkında Meclis tahkikata açılması î;in harekete geçilmesi de istendi Ankara 26 (CumhurıvetTeleks) C H P Meclısı bu sabah saat 10 da Ismet Inonu'nun başkanlığında toplanarak çalışmalarına devam etmıştır Bugunku çahşmaların sıklet merkezını Gevıklı ve Çanakkale hadıselerı ıle Istanbul'da vuku bulan olavlar teşkıl etmıştır Bu arada sabah şehrımıze gelen tahkık heyetı uvelerı, Danış Yıırdakul ıle Ibrahım Saffet Omav Partı Methsı tarafından dınlenmıştır Sabahlejın toplantı başlamadan once Genel Baıkan Inonu tahkık hevetı uvelerındpn Tokat mılletvekılı Danış Yurdakul la bır mudder goruşmuştur Daha sonra toplantıya gelen tahkık hevetı u\elerı evvelâ hâ Arkagt Sa 5 Su 1 de Izmir D.P. teşkilâtında huzursuzluk Esrefpasa teşkilâtında 6 orak baskanının va/i^elerine son \erildi Izmır 26 (Telefonla) D P Eerefpaşa teşkılâtına bağ'ı altı Oeak baskanının vazıfeleı ne II Idare Kurulu tarafından son \eîilmıştır Bu suretle partı ıl kademe^n le Esrefpaşa teşkılâtı arasmda bır ırmddet evvel behrmış olan huzursnz luk bır kere dnha açığa vurulmuj olmaktadır \rkeıst Sa 5 Su 4 de hızmet heklerler. Aıuvutnın eıı maruz bımkıldıjı muameleler do 22 35 te ıfadelerınin ahnmssıru mu dıfcı ıktıdar siiresi ıçınde başarılan layısıyle bugun yavmladığı tebliğ taakıp serbest bırakılmişlardır hızmptler eenel olarak takdırle uzenne Sendıka Başkanı Ilharru J I Gü3E«tecıIrr Sendıkasınin karıjılanıvorsa, «eçen sefer ojlarıbıldırısı nı emrgıtrn \atanda$Urdan bır Sovsal ve G«nel Sekreten Doğan' Galata rıhtımında cereyan eden kısmını kazanmak, bovlece Mee Kasaroğlu bu gece Emnıvet Bırmlıste daha bu\ak btr eotunlnk saS cı Şube Mudurlufune gotuıulmuş S O n muessıf hadı«e!er Istanbul Ga Arkaaı Sa 5 Su 4 de lamak mıımkun olur. Toksa, 195* lerdır Soysal ve Kasaroğlu nun dp C.H P. nın yaptıfr «ibı, mnhalefete jeçilır. Bn derece basit bir «er^egi doknz Mİdır nasıl ofcrenemedık, havrettır. Seçenlerı ka^ınp seçmnen)pn. vam muhalıfien hor jornıek ıdırenın kuvvetıne bır ışaret saMİır mı, bılmnoruz H«r halde buna âdıl bır kuvvpt denemez. Adıl olmnan, kaha bır ku\vet de za> manla çaresız znlme kaçar Zulum ıse knvvetın detıl, çok defa ruh karışıklıÇından doğma bır korku nun ışaretıdır. Idare bır defa zalıtn davranmna başladı mı, artık valnız spçmnenler değıl, seçenler de ıktıdara sırt çevınrler. Kaba knv%etı ellermde tottnklarım sananlar da bır snn yapa\alnız Te de»teksız kaldıklarını goru\erırler. Toplarn ıçınde ahlâksızlar bırsızlar, katıller bnlnnabılecefeı ?ıbı mahalefet «aflannda da fırsatçılar tahrıkçıler, fesatcılar bnlunabılır. Bnnlarla sa\aşabılmrk ıcın topvekun muhalefete kar?ı cephe almak, ıktıdara o\ \ermij \enlen âdeta kanun dışı ılân et1 mekle, ıdare, kn\vetını defıl, olsa olsa zaafını açığa vurmaş olnr. Seçımle ı$ baçına selen huknmetier, ancak hnkuk devletı fartlarına »ıkı sıkıva batlanmak suretıyle knv Galata nhhmındaki muessıf olavlarda ağtr sorette \»ralanarak hasta%etlerınt artırabılırler. neye kaldınlan gazeteci Vahit Suicmez dun T. G. S. F. temsilcileri H« goruşurken Şa bırkaç ;un ıçınde Çanakkalede ve Istanbnlda «muessıf» hâdıseler oldu. Çanakkaleve çıden iki nıuhalıf mılletvekılını D.P. liler kara\a çi l armadılar. Buraya donduklen zaman da buradakı C.H.P. lıler bu mılletvekıllerıne seveı gosterılen Tapmak ıstedıler Rıhtımda hazın bır şekılde ıtısıldı, kakıiıldı. Kanuna karşı «eldıklerı ıddıasırle bırçok \atandaşlar mahkfmt^e verıldı Sımdı rıca ederız Dun hizmete gııen Kemerburgaz role istas\ohu\\eth olmasım Mirekten ozledtımız ıdare Çanakkaleve gıden nu ıle şehre verilen gürlıik su miktarı 220 bin muhahflerın selâmftle kara% a çıkmalarını sa£Iasa>dı, Istanbnldakı metre kübü buldu t'tsu ola\lara ımkân hazırlanmı$ olnr mn^do' Ba eıdı«ı suratle onlemek «erektvor. Demokrası vatandaşların mu\afık mııhaiıf dı\e karsılıklı ıkı duşman cephe\e airıldı*ı bır retım defeıldır \e olamaz. Mıllet ıkne bolunursp ortada ne \atandasın hn7arundan no d" ıdarenın ku\ıetınden soz edılebıhr Hukumet tenkıdı kabul edecek ve ken d nı be^enmıvenlpre de eulervuz eo«terecektır. Bn zıhnnetı benımsı jemez^ek ku\\etımıze kımseM ınandıramaMz. • ' u ve s»rbe^* sanıklara ızâfe e•V dı'en «jfiın TeptuTttı ve Gosterı Yur vs'eu Kanunıına avkırı hare1e* rldıığu okıınan ıdd\anani"den arıas ii'ştır Bu ıddıalarla yargı lanania'ın ıfadelerı 3 saat 40 da kıka surmuştur Egemen Bostancı ve Hı'mı Yavuz olay verınde sa dece gazeteci sıfatıvle ve gazetecılık vazıfesını vapmak ıçın bulunduklarım bırer gazeteci olarak her hangı bır partı harekebne katıl malarma ımkân olmadıgını, kendı Arkam Sa 5 Su 4 de Neşir yasaklarıTRAFIK KAZALARI Dun muhtelîf semtlerde vukua gelen S h»"ık kazasmda bîr çocuk olrouç, bır taşralı k Tia hahnde hastaneve kaldırtlmış, bır dıeeı şahis da ağır <;urefte vara'amnıştır Evube baglı Alıbev ko> unde vukua gelen kazada çeşrneden oonmekte olnn Salahdttın Bnerier adh 10 vaşında bır çocuk Sakar\a 07939 plâkaı karnvonun tekeı.eklerı altında can \ emııştır Yukarıdakı resımlerde kaza mahaliı ve 2 v ıl çınde ıkı evlaiını trafık kazalarında kavbeden Demır Bııerler oglunun cesedı başında bavgınliK geçırırken gorulmektedıı na Bnndan ıkı «ene ylrmı bir gun ev\el bvvına b>r nesır 'asafı tebliğ edılmıştı. 7amanın Sanavı Vekılı ıle Devlet \ ekılı Bunvan dokuma fahrıkası temel atma torenınden donerlerken otomobıllerı Keskın kazası dahı Iınde tecavııze nırramış atılan sılahlarla arabalarının camları parçaldnmıstı ^ımdı aradan ıkı vıl 21 eun eectıkten sonra Kes kınde o zamandanherı ?nrulmekte olan davanın dustnjıınu, ortada tecavuz falan olmadıiını hadısesınuı knv çocuklarının tas atarak e;lrnmelerın<<en ıbaret buhındııfnnıın anlasılctiffinı of renıvoruz. >on senelerde ınanılmaz dert eedp fazlalaşaıı neşır vasaklarından kımbılır kaç tanesının altında farıa sanılan bovle komedıler vatıvor Basın adalrt makinrsının en buvuk vardımcfiidır Unun ka lenıını tutmak ve vardımına manı olmak çak dela tahUıkatı se Umete ulastıramaz hılakn aza tır smlestırır EJer Keskın ha dısesıne nesır vasa^ı konmasav dı suphesız hakıkatın nıevdana (ikması basıum vardımı save sıııde bovle ıkı vıl surmıveceMı Neşır vasaklarında sımdıHen sonra daıma bu mı>alı du«une lım. Tabıı tasaklardan başka kastımız voksa Donanma Günii bugün törenle kutlanıyor Başbakan dün Kıbrıs meselesini inceledi Kıbrısta dün bir Türk köyünde bir Rum öldürülda; Makarios ile Grivas buîuşuyorîar Sehrım'zde bulunan B shakan M°nderes dun Iç Işlerı Bave Diş Islerı B^kan vfkılı Dr Namık Ge^ k 1 Dı^ IşWı B=ıkanlı21 Genel ^ekıeterı Mel h E>;enbel'ı \e Lordra Bıvuk E'çımiz MuharAikaıa 26 (Cumhurn etTel=ksl rer Nurı Bııgıvı kobul etrrıştır Devlet Tıvptrosu sanatkâı'aı ın Bu goru=me s rasında Kıbns me«e dan ıkıncı bır ururj daha DP Va lesındekı son mkısaflarin ınrelen tan Ceohe^me katılmıstır d'eı 'ahmin edılmektedıı Yenı katılan <;anatkar!ar şunlar b?zı Ist»nbu! gadır Hasrtiı Fend \Inar Be!ki"= Aran Suna Korad O7Can Sevaen Isık Kurt Ismet Kuıt, Me«ude Cağ'a van Semıha Beıksov Alı Kopuk Nevzat Kaıatekın Hılmı Gııgınkoç Raıf Eıba\ Esat Tamer ve Selma Aktıınd Rtımeli yakasına verilen su yüzde kırk artmldı Donanma Gunu ve Pıe\ eze Z=ferınin 421 ıncı vudonu mu bugun torenle kutlana caktır Bugun Taksımae Cumhunvet ^bıde«ı onun de ve Beşıktastakı Barbaıos Turbe^ı vanmdakı parkta vapılacak torene Mehter Takımı leventleı hmanı mızda mısafır bulunan K merıkan fılosu bmdosu ve MİâhendazIarı ıle Denız Harb Okulu ve Lısesı ogrencılerı denız bandosu ve merasım kıtası ıştırâk edecek tır Avrıca bu toren sırasın da leventler tarafından Fa tıh de\ nne aıt temsılî bır kadıea çekılecektır llllllllRllllll V. Cephesine 14 sanatçı daha fifirdi zetelen Başbakan Menderesın v arn Izmıre gıd^ceg'nı bı'dırmı^ler lı Yıptıgm 7 tahk kata gore Başoak<n ijimdı'ık hır Ege sevihaüne çıVm^k * * \vuu">dq dfgıMır aKıhrısta bır Tnrk ko ıınde bir Rum oidurııldıı Lefkoşe 26 (Hususı) Buaun K br sın kurevbatıslndakı Man=ure adh Tu»k kovunde 3 Rumdan Arkin Sn • Sı > 7 de ISAŞ! Yeni Zabıta "î^âikîik demck değiîdir,, Balıkesır ko\lerinde konuşan Sıtkı Yırcalı «CHP \e D P lıler hepımi7 moslümani7 Bırbırımızı dınsizlıkle itham etmı\elım» dedı l **• ) E 4\*İ n\i\ i Balıkesır 26 (Hususı) Yanla nnda Valı Orman ve Nafıa Mu durlerı ve gazetecılerle bazı Demokratlar oldugu halde ova kov lerını doiaşan D P Genel tdare Kurulu uve«ı ve mılletvekılı Sıtkı iııcalının kovlu ıle son vaptıgı konu«ma dını bakımdan bılhassa dıkkatı çekmektedır Muhalefete dmsı? tezvırcı, muf terı ehlısa'ıp ve ebucehıl diven bazı partızan ve \obazlan tekzıp nan gemınin çuvertesi, d»neden bu enteresan konuşmavı av >anm en bıı\uk nen bıldırıvorum lerınHen ık'sinı « Eskıdenberı vapılanlara venı alahile''ek cebamette lennı ılave ederek hepımız daha rahat bır havat kurmak ıçın ugra Amc" kanır> şıvoruz tstedığımu elbırlıgı eriıp gavret sarfetmektır Bu gıbı çalı1 bulun n S fılosana me^stıp fir bm cn bjvuk uç=k malarda paıtı duşunce avrılıgı ton'ı.k dunvanın gutmek doğru olmjz Hele bırbııı aemısı (Saıato s> ıle «HawkpB, ve «Lav»ry> muhnpleri Arkası Sa 5 S 1 3 de < Fıske» 4 I "tı S« 5 S îrf° İcinde 3080 NADIR NADI 1 28. Dil Bayramı kutlandı Ankaıa 26 (Cumhurıvet 28 ıncı Dıl BsvTamı bugun Turk D'l Kurumunun \enı hına<=ınf'o kut'annvştır Bavram do1a\ı=ı\le Turk Dı! Kurupunun actift >an=malarda ka?3n'nlııa o lıı'Ierı \e Arkası Sa 5, Su. 5 de Yazan: Nihal Karamağaralı Muharrırın u'aşılması guç bır bolgemızdekı ha^ıkulade a\ p=utiM dekorlarından ılham alarak vazdığı bu romanda cınaietler bııbıtını takıp e'mektedır Eser, a\nı zamanda başından •onuna kadaı iskla orııludı 1 KemerDurgaz Role ıstabyonunun dun \apılan açılış torenınden bır gorunuş \azıst 5 ıncı sahıfede Dördüiicü SahifeMkde Dunjanın en buvuk uyak gcrnısi olan Saratoga limanımuda 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog