Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÖZ EL Istanbul Ana ve Ilkokulu Yatıh Gündüzlü İyı bakınu ve gerçek çocuk sevgısı ıle tam bir «ile jruvasıdır Telefon 21 34 99 ÇAPA Okulu mutlaka gorunüz. Sırküler ısteymız. u m h u r i yel NAOt 34 mılletın 329 müsabıkı arasında Turkıyeyi dunya ıkıncısı japan Mıllî Ekıpımızı yetıştıren Daktilo Sekreter Kursları ÖĞRETİR İŞ BUL'JR Ücreti Taksitle Alır Merkez Lâlelı, Kemalpaşa Ağa yokuşu No 14 Tel 22 2106 Bejoğlu şubesı Lâle sıneması karşısı No 34 Kat 5 Tel. 44 9011 35 ıncı yıl Sayı 12.627 Telgraf ve mektub adresi Cumhunjet Istanbul Posta Kuttısu: Istanbu] No 246. Telefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Pazar 20 Eyliil 1959 Çanakkalede dün gece Silâhsızlanmıya dair müessif hâdiseler oldu Hrutçef'in teklifi ( S Bu hâdiselerdeıt önce, Vali, yanında Çanakkale D.P. Milletvekili N uri Togay ve D.P. *f Baskanı oldjgu halde CJLP. heyeti ile temas etmiş, karaya ayak basmamalarını rica eimişti Rus Başbakanı dün Hollywood'a gitti; sendika lideri9 Hu usi surettegi i de Pazar günü Hrutçef ile birlikte yemek yiyeden »rkadaşımız Mazhar Kunt bıl,. „„, cekler. Işçiler; yemege hük umet temsilcisini almıyorlar Öyle r r 1 Geyikli hâdiselerini tahkikle vazifeli iki C. H. P. milletvekili gemiden iskeleye çıkınca, orada toplanmıs olan D. P. liler hücum etti, milletvekilleri gemiye dönmek mecburiyetinde kaldılar Batı siyasî çevreleri Rus plânının bir yenilik taşımadığını belirtiyorlar şiiphe ile karşılandı *» ' • ' ** ll'IIH mi Dersin? 14 Mavıstan »onra Muila mılletı ekillerı olarak Zewad Mandalıncı \e Ya\uz Pasamehmfdojln ıle seçim çevremıze ilk eıdışımızde, hırkao ko\lıi vatanda; (boşanraa k.ınunanu ne zaman çıkaracaksı1117") d n e damdan duşercesıne ıuzıımuze bır sorn çarpınca, üçümıi7 ın de ılkın (aşırdıgımızı hatırlı'ornnı, Mejer vururluktekı Medem Kanandan hoşnut dfSıIlerroi». Mademkı şımdı demokrasi kurmnsuz, bır adam ıstedigi anda kansından avnlabılrneh, rabatına ka\usabilmeli Imış. Rabine âzalannın otomobilleri dun Vilâyet onunde Vapura gelen C H P lıler tahkık Demokragının bn demek olmadıtını, toplum havatında kadınerhe\etının Çanakkale\e geleceğını kı>k a\ırt edılmeksizın butün vahaber alan D P teşkılatının prote«tindaşlara ejı* haklar tanırmorsa, to maksadnle bazı tertıpler hazıre\ lilık havatında da ıki taraf hakladığını so\ lemışlerdı SovlendıjıHrının a\nı tıtızlıkle korunması ne gore D P lıler cnar kovlerden gerektijini, dılımiz dondüfüncf topladıkları taraftarlarını otobusBe\aı Sara>da Hrutçef $«refine verilen zivaferte Eisenhower p"latma\a çalıştık. O \atanda?lan Arkan Sa. 5, Su 4 de. \e Kus Başbakanı ejJeri ile hırlikle inançlarından csTdırdıihmızı sanmı\ornm. Bir ba$ka »efer, «ene birkaç köv. lıı \atanda» kıı çocnklarını zorla D.P. Genel îdare Kurulunun 6 saat de\am eden dünkü toplantısında nkula îondermenin kendilerıne e7 vrt etmek oldnfnnu Tana ^akıla C.H.P. tahkik heyetinin Çanakkale seyahati üzerindede duruldu; C.H. snledıler. Bnnn âdets bır namns P. Merkez Yönetim Kurulu da, 4 buçuk saat süren iki toplantı \aptı tnfseİMİ haline tetırivor, (everılec k kııın oknlda isi ne?) dİTorlardı. D P Genel Îdare Kurulu dün Meclıs Grupu Başkanı Atıf BenKıt olsnn. ojtlan olsnn, kflçük her vatandaşın zihninı aç sabah ve ogleden sonra Vüâvette derhoğlu ve Basbıkanhk basın muBir matbaacı ile bir seyyar manifaturacı, irticaî faal"yetten sanık, bir nıak, onn harata ve kendi hakla1 toplanmıştır Başbakan Adnatı Men şavırı Muğls milletvekili Burhan oljuğu halde nnı kornma>a hazırlamanın de\|deres sabah Bılderberg Grupu top Belge beıabennoe Konya D.P. milletvekilinin, Anayasa tâdili ile alâkalı teklifi lehinde letin gore\i oldufnna elımızden latılarma gıttıgı ıc,ın Genel îdare Viıâvete gelmiîtır ffldıti kadar anlatma%a çalıştık. Kurulu toplantılarmın yalnız oğ' Saat 13 ten ıtıbaren D P Genel cami kapılannda imza tophyanlarla alâkalı olarak tahkikat yapılıyor n \alandaşlan da nvarabildı£iınileden sonıakı otuıumuna ıştırak et Idaıe Kurulu Adnan Mendeıesın zı «anmnorum, mıştır ' başkanlışında toplinmijtır D P İİ »Eskijebır 19 ( l e l e f o n l d ) Ana matb<i<uı Eıhdtı Erhdth ıle se\ \ ar Demokrasının (çotnnlak ne 1 Sabahkı otuıum ond« başlamış ve Genel îdare Kuıulunun oğleden « i Bugıin Mersinde yapıla\asanın tadılı \e kııklık pren«ıpı manıfatuid sdiuı^ı Abdulldh Got r « olur) demek olmadıtını o ta12 30 a kaHar surmuştur Sıhhî se|sonrakı çahsmaları saat 16 30 ka ! cak II konçresine eskiler a nın kaldırılması \olunda ehnmız cur ırtıcaı faahvette hulunmaktan r htPn çok daha önceleri de bura bepler dolavısıvle bır muddetten ve gencler iki grup halinde başlıvan hareketle ılgılı olarak iarık oldidk \ akaldnmışldrdır dj belirimeÇe çalışraıştım. ÇoSnnToplantjlar sonunda her hangı bır berı D P Genel îdare Kurulu topsıvası polıs bu g e ı e g e ç \akıt ıkı dediiti kannn savılan verlerde katılıyorlar Dıjeı taıaftdn burada ıntısar etacjklama vapılmamış ve Genel I^aşah.ı mevcutlu olarak adlıvese vev az,nl,k ezil.r, vani hürnvet vok kbntılarına «tırak edem.%en Çanaknıekte olan Mfs.ıle adlı gd^etede de a I e da le Kııru'u u\elerı gazeietılenn «oketmıştır olur. Aslına bakılırsa. demokrası mıllet\ekıh Emın Kalafat Bafbdkana hıtaben vazilmı; bır Meısın 19 (Telefonla) D P II rularını «partı me«elelerını goruşKon\a D P mıMet\ekılı F Aaa cofcnnluŞun iradesınden znade fer. çalışmalara katılmışt>r mektup ıntısar etmistıı Rundd bu Arkası Sa 5, Su 5 de j Kongresı varın saat 9 da şehrımız oglunun Ana\asa tadılı teklifi le Ana\a?a tadılı teklıfınm c'm haklan rejimıdır. Ço^onlnSnn ı Başbakan »aat 12 S0 de, D P riesteklen Guneş sınemasında toplanacaktır , hınde camı kapılannda ımza top mesı ı«tenmekte \e bıınu 9000 kıMrarları ferde aıt ınsan hak ve lama faahvetının son gunlerde artDaha once dorde ayrılan hızıpler, , h ırrıvetlerivle sınırlıdır. Çojnnşının ımzaladığındsn bah^edılmekması u z e n n e polıs durıımu tet1 ıiı bunlara aldırı? etmezse orta• Eskiler» \e «Gençler» dıye ıkı tedır Ru ga/pte Mpndere<;ın bukıke başlamış \e bunun "ionıiTiHa di demnkrasıden eser kalmaz. grup halınde \diınkı kongreve haMik hır resmını de \ avmlamıstır "unn bövle bıldıiım içindır ki, zırlanmijlaıdır .lEskıler Grupu» i"< eundenberi Atatürk devrımlenun lıderı daha ev\el U2un mud ' rını dımdık a\akla tntmak gerekdet II Başkanlı^ı vapmış olan Fahrı 11srı noktasında dırendim. Hnkuk | Merzecı. gençlenn 10e şımdıkı II dcvleti dedıümiz bir hazır elbise, Ba^kanı Şdhap Gunduzdur Her ıkı ' ' a da bır kalıp dejildır. Toplnm Arkaiı Sa 5 Su. 5 de ! la ileıli bütön hu^uk müesseseler Kasım Gulek ın son Çanakkalelıler'i ıısı sırasında Ge\ıklıde D P getarafından teıtıp edıldığı sovlenıl len ola\ı tahkıke memur Tokat, mıllet\ekılı Ddnış Yurdakul ve Ankara mıllet\ ekılı tbrahım Saffet Omavdan mute$ekkıl hevet bu gece bura\a ^elmıstır Bu gelış hâdıselı olmuş \e C H P mılletvekıllerı karava çıkmışlcen tekrar gemıve dnnmek mecburıyetınde kalmışlardır Hevetı Istanbuldan getıren A\valık vapuru ' Gelıboluva vdrdığında C H P llçe I Başkanı Dr Tevfık Ural ve arkaj daşlan gemıve çıkarak C H P hevetıvle bır muddet goruşmuşlerdır Bu arada D P ve mensup ba7i jahıslar da vapura hınmışler fakat çok geçmeden bunlar C H P mılleUekıllem le tath musahabe lere dalmışlardı Yalnıı bu arada tahkık he\etının henuz vakıt çok erken ıken ve hadıse kullenmeden gonderılmış olmasım \ennde bulmadıklarını so\ lemı«lerdı D.Patli C.H.P.nin, C.H.P.de D. P. nin tutumunu inceliyor DP icinde : hizipcilik • * Londra 19 (R ) Sov\et Başbakanı Hrutçef'in dun Bırleşmıç Mılletler Genel Kurulu onunde \ aptı ğı topvekun <:ılâh<i7İanma teklifi Batı Avrupa memleketlen tarafından şuphe ıle karşıianmıçtir New York tan donen Îneıli7 Dış îşlerı Bakanı Selw\n Llo\d Hrutçef'in teklifi ıle kendısının sunduğu tneılız teklifi arasında benzerlık bulundugunu ve avnı hususlan ıhtıva ettıeını so\lemıştır Bakan bu planın U7erınde çalışılaoagını so7İerıne ılâve etmıstır Batı A\ rupa sıva'î çe\relerı. Hrutçef teklıflerının davandıgı duğum noktasının «kontrnl mti"ssese*ı» oldugunda ittıfak etmektedırler Dığpr taraftan Hprter de bır be\anat vererek HrutçePın son teklıfının 1952 de ve 10 Mayı» 1955 tarıhınde vapılmış ol=n Ru= teklıflermden başka bır<=ev nlmadığını «ovlerpistır Amerıka Dış Bakanı Hrutcpfm so7İerının ıyıcs incelenerecını ^e bıldıımı^tır ArknfT 5<ı 5 S" 4 de âlet eden 2 kişi yakalandı Pervanesi kırılan ucak Eskiâehirde dini siyasete şcseye indi Binbası pilot Erzıırnmdan Ankara\a gelirken ari7a \anan topcu ucaîinı maharetle sose>e indirdi Ankara 19 (Cumhunvet Teleks) Ankarsya gelmek uzere bugun Ei7>ırumc!an saat l î te kalkan 17 B tıpı bır topcu ırtıhat utağı Kırıkkale uzennde ârıza v^pmıstır Pılot Bınbaşı Dnldal ucsâm pervanesınin kırılmış o'duğunu goımuş \e uça*ı maharetle ıdare edersk ÎOse uzenne mecburî ınış vapm'ştır. Şoseye pıste ıner gıbı ınen bınbaşı herhangı bır yara almamıştır UII U E U 1 £ 1 I«(»«>UII O « > * 1 I U I 1 ' V M C 1 . I 1 ^ 1 1 J y~1 1 Tarihı eserleri yıktıran belediyelere ihtar Millî Eğitim Bakanlığı \olladığı tamimde, ata yadigârı âbidelerin \ıktırılması ile alâkalı olavların arttığına işaret edivor ( h ı demokrasi de, her şe^den önrp bır dun\a gönışune, bir nv?arlık anlaMsına daianır. Şn halde bu hır eîitim meselesidir. Ataturk, mılleti çagdas D\earlıf ı kaMiştnracak tılsımı devnmler T Tcırivle elımize vermişti. Onlar i"erine elbirlıji ile tıtrıvecektık. n»vnm konulannı eünluk polıtiMnın üstünde tutacak. onları bır x°m eıbı OT avlamak nivetivle ort\j atmıvacaktık. Ankara 19 (Cumhun\etTelek«) kıl edecegının, belednelere hatır Mıllı Eğıtım Bakanııgı şehır \e !atılma«ını ıstemıştır (Eskı Eserler Ve Mu?eler Genel ka«abalardakı tarihı eseıleıın bazı beledıvelerce yıktırılması uzerı Mudurluğu. sayı 7324171) başlıklı ne butun valılıklere bır genelge bu genelgede şn\le denılmektedır «Şehır ve ka«abalarımızda bulu\ollamı$ ve bu kabıl haıeketlerın Arknn Sa. 5. Su I de Tazık ki bovle davranaraadık. Turk Ceza Kanununa gore suç teşpıkuı MI önce bırkaç masum kov1 'ien dınledıîım vanlış düsunce1?ri duzeltmege çalışacak verde, r>~tı kara avdınlanmız o dusunr»lerın da\andıfı akıl dısı \olu « Tiurmekte kendılenne fa\da nmc' 'ar. Kadını çuvala sokmak hfirrıvetı P' ır m»« dedinız mi. kıvameti kopamorlar A av efendım, bn nasıl vicdan hırı\etı anlaMşı imı?" S'\ıl okullan mahalle mektebine cevırmek hurrnetını tanımıvor'"n derspnız. eozlenni faltaşı çıb acnorlar > Arap harflerıni oirenme hnrrnetını ne hakla \atandastan esırgı>orsun" Işte akla sırt ce\ırıp toplutnu gerısın e e m e Ortacasa suruklem"k dı% e buna derler. Sen ktz çocuâunn devletın okuln"« çonder Orada bes ^ı' bes v'cık onu Batı metotlarma £ore vetıstır. Bıraz zekâsı bı'ensın bıraz b3^atı anla«ın hıra7 dum amızın ne olduzunu osrensın Ondan fınnra b'Ualım kendi ıradesnle umacı kılıîına !irmi"p bır erkeSın ikınci ucunrıı dorduncu karısı olni3\a he\e«lenır mı" Lâtın harflerım h.7 mıUet(?bnk TEMELI \TILDI Hılton Otelının ılSve ınşaatının temelı dun Okusun cohalet h.r an nme orta ^ ^^ ^ ^ ^ to[en]e atl,m]ştlr Y a p l l a n t o r e n d e E m e k h S a n . ^O^un'u" dad"k?7in ^1*" devletın d'B1 Genpl Mıduru Hılton Mudüru ve Mah>e Bakanı Hasan Polatkan 0kul U na U ?oııder Orada bes M! bı t» r >' konuşma yapmıştır m.te^kıben Bas.n Yaxın ve Turızm BaVınhğı vek'lı AoduHah AVeı Mdlıve Bakanı Hasan Po'atkan ve Ba«m^" ' " ' " N •ADI Ya\ ın v* Turvnı Umum M riıııı Altemur Klıc temele "lk ha'cı at A'fvtiı Sa 3, S'ı. 5 te , mışlardır Hessmi^ Polatkan temele harç kojarken goıulmektedır İtıönü için Tlatin devri töreni,, C. H P. Genel Başkanı perşembe çunu 76 yasına basıyor; bu munasebetle bir tören yapılacak CHP Genel Başkanı Ismet Ino YENt KUMANDAN YARDIMCISI nu 24 E\lul perşeiıbe gunu 76 \ a Izmırdekı NA.TO GuneyDoğu şına basraktadır Bu munasebetle A\rupa Muttefık Kara Kuvvetlerl partı teşkılatı «Plâtin Devn Tore Kumandan vardımcıhğına tâyin edıI nı» ad a'tmda bır torejı hazırla len Tuggeneral Kemal Atalav yeni maktadır v^zıfesıne başlamıştır Resım, Tuği Torenin progıamı Guzıae Tanrı general Atala\ ı (solda), bu munaI yar, Zahıde Tansu Gunselı Olsan. sebetle yapılan toren sırasmda Sevım Kunt Ekrem Özden ve Oğuz NATO Kurrandanı Korgeneraî Oran'dan muteşekkıl bır komıte ta Harkıns ıle bır arada gostermektedır I rafından tespıt edılmektedır Klra Kanunu Tasarısı üzerinde çahşmalar o Bundan bir muddet evvel Danımarka ve Norveçe gıtmış bulunan Ticaret Bakanı Ha\ rettın Erkmen memleketımıze dnndukten fonra dun ba«ın mensuplam le g > <ruşmuş sevahat ıntıbalamle >îon duum uzennde ızahat vermıştır Ticaret Bakanı Ha\ rettın Erkm^n Oslo tema^larının memnunıvet verıcı nlduğunu «ovlemış ve demıştır kı « Temas ettığınız memleketler le Turknenın ticaret ımkânlan me^cııttur Bu «ahada kendılerı\le Bolu yolunda feci bir trafik kazası cidü 15 metrelik bir ucuruma «?üsen otomobiide hulunan Ha\adis gazetesi Mıie^iese Müdıirii Sacit Öget kazada ^ aralandı \e dün gece \efat etti Dun sabah 9 30 da Bolu \olunda fecı bır trafik kazası olmus \e bır hususı otomobıl. 15 metrelik yardan dere%e uçmuştur Arabada bulunan Ha\ariıs eazetesı rpuessese muduru Sacıt Oeet \e eçı bu kazada varalanmıçlardır Teessurle haber aldıjımıza gore ^acıt Öaet aldıSı varalann teMrıv 1* saat 2130 da haiata gozlerını Arknst Sa 5, Su 1 de Ticaret Bakanı, yeni kanunda eski ve yeni tefriki olmiyacağını söylüyor bır mutabakata varmış bulunuvoruz Nor\eç ıle balıkçılık sahasında ı>=bırlığı \apmak ımkânlan belırmıştır Nor\eç, tsveç ve Danımarkada pna'samıza karşı ılgı gostenldığını «e\ınçle gordıım > Ticaret Bakanı Ha\rettın Erkmen bundan sonra ıktı^adı ted bırler ve venı kıra kanunu uzeıın Ark an Sa 5, Su. 2 de Kıhrts Devleti bes ay içinde kurulacah Vali Foot, Ana\asa Komis\onunda çalışanlardan, bütün zorlukların halledilmek üzere bulunduğuna dair teminat aldığını so\lu\or Lefkoşe, 19 (Hususı) Burdda baz mgıhzce ve rumca gazetelerde Kdim? Ana\asa Komısvonuna Tuık' delegssyonunun yeni tekhfler setırdıgı hakkmdakı Atına menşelj ivherler çıkm stır Bu hususta An=ı yasa Komı&jonu Turk Delegasvonu Başkanı Pıof Nıhat Eıım bugur aşpğıöakı be\anat; vermıştır « Turk'erin hıçbir \enı tal«>bı voktur Komısvon çdlısmaları bas I isdığı î\\n liade ett 8 mız prensıne daımd bag'ı kald k Yanı Zurıh ve Arkası Sa 5, Su. 7 de , Bir gazete tesislerini satıyor S vas. 19 (Telefonla) Bırkaç eun onee ılânsızlık vuzunden kapanacağmı bıliırd ğım Turknenın en eskı gazetelerınden Ulke tesi'île mı satısa çıkarmava karar \ermıstır Gazete bugunkıı ushasınHa vavınlpdıSı bır azı ıle bu Hususu acıkla "akt^dır Tesıslere muşterı ktıeı tıkdırrle s a ' e t e uzun \ı"ar rremkkpt h'z"retınde treçerı fpalıvtuıe son vere «•} tır * »• 1 KAHVE Kahvenin pı vasaya çkmasıyle ıçıne hılenm gırnesı bır olmustur Bazı acıkgoz ku ru kahvecılerın ellerınde kalmı^ c k ı k'i'tlu kahvelerı \enlenn ıc ne kanstııdıkiarı ıddıa olunmakta' dır Resım bu ıddı a uzerıne yapılan k.^hve kontrollerını gostennektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog