Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Reshnli Yeni LAgat ve Ansiklopedi 5 cildi 200 liradır. Ödemeli yollanır. İSKİT YAYlNEVİ u m hur i yet KURUCUSU: T U N U S NADf Tasfiye dolayısiyle satılık Vasıta ve Malzeme Çok az kullanılmış temiz vaziyette 60 HP Hidrolik Orijinal BULDOZER 955 Model LAND ROVER romorklu gazh Fordson TRAKTÖR Çadır, Kazma, Kürek. El arabası, kuşaklı varil, Ocak malzemesi. Tel: 48 26 36 Taksim Askerî Hastahane arkası servis atölyesi. 35 incı yıl Sayı 12.626 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: İstanbu] No: 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 CumarUsi 19 Eylttl 1 9 5 9 Birleşmis Nilletlerde konuşan Rus Başbakanı, kara9 deniz ve hava kuvvetleri ortadan kaldırıimahdır, diyor te?kilini Hrutçef, silâhsızlanma Türkİtalyan plânını dön ilân etti teklif ettiğini söyledi ve dedi ki: «Membirbirlerinden hiKir şeyi saklamamalıdır» NewYork. 18 (R) Sovyet Başbakanı Hrutçef bugün Birleşmiş Milletlerde yeni silâhsızlanma plânını açıklamıştır. Genel Kurulda konuşan Rus Başbakanı, demiştir ki: « Rus Hiikumeti. 4 yıl icinde tam ve ıımumî bir silâhsızlanma teklif eder Bu miiddet zarfında dünyadaki bütün kara. deniz ve hava kuvvetleri ortadan kaldınlmalı, askeri üsler ve yabancı memleketlerdeki askerî tesisler ilga edilmeli. bütün atom ve hidrojen bombaları tahrip olunmalı. bütün nüklear silâhların imalâtı durdıırulmalıdır.» Daha sonra Hmtçef. milletlerarası bir kontrol sisteminin teşkil edilmesini teklif etmiş ve cmemleketler birbirlerinden hiçbir se\ i saklamamalıdır» demiştir. Arknsn Sa 5. Sii. 3 de müşterek tebliği diin açıklandı Basbakaıı Segni ile Dış Bakanı Pella dfitı Romaya döndüler; İtalya n gazetecilerine beyanatta bulunan Menderes "Ziyaret çok kısa olmakla beraber verimli olmuştur,, dedi Hrutçef, Rusyanın 4 yıl içindetam veumumî birsilâhsızlanma ile milletlerarası bir kontrol sisteminin Iki memleketin, alktisadî teşriki mesaiyi yeni işbirlikleri ile daha ileri götürmeye karar verdikleri» bildiriliyor, Konya ve Antalya ovalarının sulanmasına dair projeler üzerinde de duruldu İthal edilen c^mobillere ait nrimîer Muvakkat rejimle ithal edilecek otomobiilerden alınacak primler diin ilân edildi Ankara, 18 (Telefonla) Muvak kat rejimle memlekete ithal editen otomobillerden alınacak primler buaün ilân olunmuş, ayrıca muvakkat rejimin tatbik?tı bir kararn^'ne ile açıklanmıştır. Iktisadî Koordinasyon Heyetinin tesbit ettiği primler otomobülerin model ve ağırlıklarına aöre derecel^nmiştir. Bu primler 30 eylul l%0 tarihine kadar fiilen yurda ithal edilecek otomobiller için tatbik edi lecektir. Müteakip yıHarın ekim aylarırun birinci günlerinden itibaren, yeni çıkacak modeller mebde ittihaz edilmek suretiyle son 4 yılın modellerine aynı sıra dairesinde gene bu primler uygulanacafetır. Otomobil ve benzeri nakil vaşr j ArTast'SS.'"57 Sv. I de j Memleketimize üç günlük resmi bir ziyaret yapan İtalyan Başbakanı Segni ile Dış İşleri Bakanı Pella, diin saat 9.35 te Romaya avüteveccihen, uçakla şehrimizden ayrılmışlardır. Misafir Başbakan ve Dış İşleri Bakaru hava alanında, Başbakan Menderes, Dış İşleri Bakanı Zorlu ve protokola dahil zeSa. 5, Sii. 4 de Eskişehirde dün bir cami önünde vukua gelen hadise Çarşı camiinden çıkan cemaatin önüne geçen iki genç, Konya D. P. milletvekili Fahri Ağaoğlunun Anayasa tâdili tasarısı için imza topladılar, polis müdahale etmedi Eskişehir, 18 (Telefonla) Bugün şehrimizin en büyük camii olan Çarşı Camiinden, cuma nŞ.ma" zuıı eda ederek çıkan oemaat enteresan bir hâdise ile karşılaşmıştır. Cemaatin önüne geçen 18 üâ 20 yaşlarında Sami Gönenli ve Mehmet Alparslan isimlerindeki, biri İmam Hatip Okulu talebesi diğeri lise öğrencisi iki genç, ellerindek^ kâğıtları göstererek halkin bunları imzalamasını istemişlerdir. İtalyan Başbakanı Segni, uçağa binmeden Protokol M üdüriine veda ediyor Amerika 240 milyon lirayı serbest bıraktı Diin imza'anan ya göre bu para M'lli Savunma hizmet'erinde kullanılacak Ankara. 18 (Cumhuriyet Tel"k;) Amerika Birleşik Devl'tleri Hükumeti ile Türk Hükufeti arsslnda bugün imzalanan bir aniaşnn şeregince, karşılıkh paralar fcmnndan 240 milyon Türk lirayı d'ha, Millî Savunma hizmetlerinde kullarulmak üzere serbest bırakılmıştır. Anlaşmayı Amerika adma İktisadî İsjhirliği İdaıesi Direk^örü General Riley, Türk Hükumeti adma da Milletlerarası EkonoTiik İşler D=ıireıi Genel Müdürü Semih Günvey im7.alamıslardır. Bu malî yıl içinde karşıhklı paralar fonundan, Millî Savunma h;zmetleri içi n serbest bırakılan mçblâğ, bugünküyle bersber 350 milyon Hraya yükselmiştir. 12 Haziran 1959 tarihinde aynı maksatla 110 milyon lira daha serbest bırakılınıştı. I Bilderberg Turistlere yeni bazı kolaylıklar Gümrüçe gelen bir tâmimde tıiristlerle yabancı gazetecilerin beraberlerinde yurda sokabilecckleri malların listesi açıklanıyor t.stanbul Gümrük Başmüdürlü grupıı toplandı İstanbttla veriien cereyan arttırıîacak Boğazda kurulan atlama istasyonu hakkında basına izahat verildi.Şehir cereyanının yüzde 80 i Anaduludan temin edilecek ğune gönderilen bir tamim gereğince memleketimize gelen yabancı lar, turistler ve bilhassa gazetecı, sinema operatörleri ve kongre delegeleri yanlarmda foto makineleri, ses alma cihazları, projeksivnn ve film çekme makineleri getnebileceklerdir. Turistler aynı zamanda giyim ve tpzyinat eşyası, okuma ve yazmaya müteaKik kitap vesaire, spor eşyası, av tüfekleri. kurşunları. av ve süs köpekleri. makineli ve elektrikli oyuncaklar. hasta arabalnrı, oyun âletleri ve kâğıtları, mu (Cumhuriyet Gazetesi Mükâfatı) müsabakasısiki, tuvalet, traş eşyası, ilâç, gram>fon makineleri, plâk, teyp, ahnın finâiine iki Türk, Yzb. Nail Gönenli, Bnb. cı verici sinema makineleri, dürbün. foto ve büyütme cihazı. kamKemâl Özçelik ve bir Fransız şampiyonu pıng edevatı, mutfak ve sofra eşd'Oriola kaldılar. Jüri üçünü de birinci ilân etti yası, 50 sigara veya 50 gram tütün getirebilecektir. Diğer taraftan ecnebi veyahut Binicilik Federasyonu tarafından rihi kıyafetleriyle bir Sipahi mana«li ikametgâhlan Türkiye hari tertip edilen I. Enternasyonal İs gası ve başlarında millî luyafetle cinde bulunan Türk ve yabancı turistlerin triptik veya gümrük tanbul Konkur Hipik müsabakaları rini giymiş. at üzerinde bulunan lerden geçiş karnesi olmaksızın dün saat 14 ten itibaren Dolma kızlarımızın bayraklarını taşıdığı « Siz de imza edin din kardeşlerimiz. Konya mebusu bu teklifini biz müslümanlar için hazırladı. Gaziantep ve Diyarbakırda bu teklifi TUBERKULOZ KONFERANSI B I T T İ Şehrimizde toplanan 15. Milyüzbinlerce müslüman imza etti.» letlerarası Tüberküloz Konferansı dün sona ermiştir. Konferansa kaOğle namazmdan ikindiye kadaı tılan delegelerin mühim kısmı gece saat 24 te Ankara vapuriyle şehrimizden ayrılmıştır. Resim, başkanı oturumu kaparken göstermek şehrin göbeğinde faaliyetine devam eden imza ekipine bu müddet içintedir. de polis müdahale etmemiştir. Enternasyonal Konkur Hioikler dün başladı | CHP heyeti ( = Heyete dahil 2 nıilletves kili, uHiç bir tahrik bizi gvazifeden alıkoyamıyacakş tır» diyorlar Bernhavd'ın başkanlık ettiği bu toplantıların sabahki oturumuna Başbakan Menderes ve Dış tşleri Bnkanı Zorlu da katılmıştır. Dünya sulhüne hizmet maksadiyle akademik mtihiyette ve gayıi resmi fikir teaüsinde bulunmak üzere toplanan Bilderberg grupuna hür batı dünyasının muhtelif memleketlerinin siyaset. iktisat diploması ilim ve basm sfhalarındaki 70 den fazla şansiyeti dahil bulunmaktadır. Bura^UMiııuuımıııııııııııııııııyııiMimııııııııııııımıın^ daki toplantılara iştirak etmek üzere Amerikalı milyarder Rocfeller'in ortanca oğlu D. Rocfeller de dün şeh rimize gelmiştir. Bilderberg grupunun sabahki orurumu saat 12.30 a kadar sürmüştür. Arlnsi Sa. 5, Sii. 5 de Konya Milletvekili Fahri Ağaoğ lu'nun Anayas.V.a islâm hukuku ile ilgili tâdil teklifi lehinde imza Bilderberg Grupu toplantılarına toplamakta olan gençler, tereddüt dün saat 10 dan itibaren Çınar Otelinde başlanmıştır. Hollanda Pıensi edenlere şunları söylemişlerdir : Toplantıların yapıldığı otelin kapıları kapatıldı, gazeleıiler içefi ahnmadı Batı Almanya Yunanistana kredi açtı 20 yıl vadeli 47 milyon 600 hiıı dolarlık kredinin anlaşması dün imzalandı; Almanya ayrıca ihracat için de 23 milyon 800 bin dolarlık kredi tahsisi yapaeak Bonn 18, (AP.) Bugün burada imzalanan bir anlaşma gereğince Batı Almanya, Yunanistana 20 yü vâde ile 47.600.000 dolar tutarında bir kredi tahsis etmiştir. Anlaşma Yunan elçisi ve Batı Almanya Dm Arffnm Sa. 5. Sü. 3 de | Canakkaleye ( iin gidiyor ( D.P. m Boğaz üzerinde kurulacak hat hakkında basına izahat veriliyor 1 Demokrat Parti Genel İdare Ku1 rulu bugün saat 10 da Vüâyet ko Şehrin süratle artan enerji ihtiyacını temin için Arnavutköy ile Kans nağında toplanacaktır. dilli sırtlarına pilon'lar vasıtasiyle kuıulan •Boğazı atlama istasyonu» j C.H.P. Genel Sekreteri Kasım hakkında dün Eiibank Ahm Satım Müdürü Sadi Başak ve Şebeke Tesis Arkflst Sa. 5, Sii. 5 de bahçe stadında başlamıştır. Karb Türk, Fransız. Avusturya, Hollan ! Gülek'in Çanakkale seyahati sıra Arkası Sa. 5, S». 1de jsında Geyikli'de cereyan eden olayOkulu Bandosu, Mehter takımı, taMüdürü Y. Müh. Münir Tanyeloğlu |lan tahkik edecek olan C.H.P. hetarafından basına etraflı izahat veril Kartaldan elektrik nakleden ve bir hafta ev' yeti, bu sabah saat 9 da Canakkamiştir. leye hareket edecektir. Tokat milHalen Çatalağzı. Sarıyar ve Tunçvel ârıza yapan kablonun tamirine çahşılıyor, bilek santralları şehrimizin elektrik ı letvekili Daniş Yurdakul ve Ankaenerjisinin yüzde 40 ını temin etmekı ra milletvekili İbrahim Saffet Okaranlıkta kalan Adalarda akşamlan «mum te ve bu enerji muhtelif kablolar vamaydan müteşekkil C H P . tahkik kuyrukları» kuruluyor sıtasile 35 bin volt olarak Boğazın Ingiliz seçimleri yaklaştıkça heyeti, hâdiseleri yerinde tahkik Anadolu yakasından Rumeli yakasıbu memleketteki demokrasi anedecek ve C.H.P. Merkez İdare Kuna deniz altından geçirilmektedir. la.vışının imrenilecek tezahürleruluna bir rapor verecektir. Ancak bu şekil enerji nakli mahri de çoğalıyor. Bu arada radC.H.P. tahkik heyetinden Yurdazurlar arzetmektedir. Kabloları geyodan istifade için iktidara ve kul ve Omay. dün müşterek bir miler îaramakta, izolasyon ârıza arzmuhalefete veriien müsavi imdemeç vermişlerdir. Bu demeçte Arkası Sa. 5. Sü. 2 d e kânlar tekrar ilân edildi. Genel İdare Kurulu toplanıyor Adalarda geceleri mum yahtyorlar Fark ı şunlar söylenmektedir: • * Partimizden aldığımız emre : uyarak vazife ifa etmek üzere Ça1 nakkaleye gidıyoruz "eşl ilâtımızıa temas edeceğiz.Geyikli hâdiselerinin • Arkası Sn. 5. Sii. 3 de Hava soğuyor Birkaç aündenberi düzgün giden hava dün öğl?den sonra birdenbire bozmuş ve hararet 13 dereceye dü$müştür. i Meteoroloji istasyonundan bildirıl digine göre hava bugün de kapab ! ve yağışlı geçecek, hararet daha i da düşecektir. : Hemen hemen ayni günlecde bizim gazetelerimizde nıuhalefet nıensubu iken Demokrat P»ıtiye geçenlerin bu geçiş selıeDİ6rini anlatmak için radvoda teker teker konuşturulacakları halıeri çıktı. Yani muhaleletin semtine uğratılmadığı radyomuzdan iktidar partisinin kenıti reklâmı hesahına bol bol istifadesi için yeni bir imkân kapısı ardına kadar açılıynr. demektir. Bu hale hakarak iki memleket arasında mukayese yapmağa kalkışacaklar için mukadder sual: Ingiliz ve Türk demokrasiVri arasındaki mesafe. Ingillere ile Tiirkive arasındaki mesafenin acaba kaç misli? Altı ytldtr devam eden inşaat! 195K da hitirileceği ilân edilen Macka kışlasının restorasyonıı ile veni insaatına şimdiye kadar 15 milyon sarfedildi o İstanbu] Teknik Üniversitesine; dahil ediimekte olan M?çka Kışl?5ı binasınm restorHSyon ve yeni inşaatı için bugün^ kadar 15 milyon lira harcpntn'stır Üc yıl için ( de bitirileceei söy'enen bina inşaa ı /Irfvası Sa. 5, Sii. 3 de \ Dünkfi miisabakalann açıhş töreninde ekipler miUi marşları dinlerlerken tiujükada sahillerinde kablo mezarlığı Yonst 5 'met tnhrfede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog