Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Yeni Çıktı Çözümlü Matematik Alıştırma ve Problemleri Kemal Zülfü Taner'in orta okul sınıf III için hazırldığı bu yardımcı kitab binden fazla problemi ihtiva etmekte olup fiatı 7,5 liradır. İSTANBUL KİTABEVİ Bevazıt İstanbul Tel: 22 81 44 NOT: Kitabçılarda bulunur. Ödemeli gönderilir. u m h u ri yet «JRUCUSU.YUNUS NADt OKUL KİTABLARI Fizîk Orta II M. Dosdoğru Fizik Orta III » Fizik Lise II » FiziK Lise III (Ed.) » Fizik Lise III (Fen) » T.C. Tarihi E 3 Şapolyo Psikoloji H.S. Sarp Muhasebe I Cevat Yücesoy Muhasebe II Cevat Yücesoy A. Halil Yaşaroğlu Kitapçılık 215 205 255 170 250 360 270 350 fiOO 35 incı yıl Sayı 1?.6 8 Telgraf ve mefctub adresi Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246. Telefonlar: 2 2 42 98 22 42 99 22 42 90 * (uma 11fcyliil1 9 5 9 Şirketi iMllllllllllllllllllllt» Bir Mtlllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllll Cevap Daha uıııııııııııııııııııııııııııııımımn Ankara Radyosu Müdürlüğüne ayın Müdür, Tahmin ettiğim gibi bun| dan önceki cevahımı yayınlamadınız. Basın Kanununun tekzib müessesesile ilgili hükümleri Radyo ldaresine dokunmadığı için, sözcünüz, radyo dinleyicileri karşısında bana savunma hakkı tanımaksızın, tek taraflı olarak gene hücuınlaruıa devam etti. Bütün hür milletlcr basını tarafından antidemokratik karakteri sık sık belirtilcıı Basın Kanunumuzun Radyo Gazetesine niçin istisnah bir yetki tanıdığı hususunda türlii düşünceler akla gelebilir. Bunların içinde en doğrusu, hukuk maatığına en yakın olanı herhalde davlet adma yayınlanan sözlü bir gazetenin siyasal tartısmalara karışamıyacağı gerekçesine dayanıyor olmalıdır. Ucvlct adtna bütün merolekete, haltâ bütün dünyaya yayınlar yapan bir gazete, bir yazan ele alarak ona helli bir politika açısından hücum edemez. etmemelidir. Şayed edehiliyorsa, hiicuma uğrayanın sıvunmasını da yayuilamak artık kgçınılmaz bir vicdan görevi haline gelir. Miişterek Türkiyeni Gümrüklerde kalmış Pazara mallann mühim kısmı resmi sektöre ait! Ardiyede bulunan ve müzayede ile satılacağı bildirilmiş mallar arasında £tibanka aid 605 kilo gümüş de var Gümrüklere gelen ve bir seneyi geçen bir müddettenberi çekilmiyen cşyanın müzayede ile satılması kararı üzerine yaptığımız tetkıkler gayet garib b>r netice vermiştir. Filhakika Eümrüklercie ıızıın zamandır kalan bu malların mühim bir kısmı resmî, yarı resmi daire ve teşekküllere aid bulunmaktadır. Hatta bir zamanlar bu kalmış malların tasfiyesine memur edilen yaş meyve ve sebze kooperatiı'inin de mühim bir parti pencere camı gümrüklerde beklemektedir. Ardiyede bulunan mallar arasında Etibanka aid 605 kilo gümüş. Ziraat Bakanhğına aid 160 ton cam esya, Et ve Balık Kurumunun boru. ateş tuğlası, lâstik. kâğıd ve makineleri, Kızılaya gelen 2300 kilo hediye kutular, Ba ATkası Sa. 5. Sü. 3 de Müşterek Pazar Konseyi, teşkilâta iltihak talebimizi bugün karara bağlayacak OECE'ye yakın kaynaklar, Türkiyeye verilecek paramtı ne şeküde sarfedikceğine dair Ankaradan kat'i bir plân ahnmadan önce teşkilâtın bu yardımı yapmasını muhtemel görmiiyorlar Londra. 10 (Radyo) Müşterek Pazar Bakanlar Konseyi yarınki toplantısında, Türkiyenin Teşkilâta girmek hususundaki talebini karara bağlıyacaktır Bakanlar Konseyinin. Türkiyenin talebi hakkında ne karar verecejji bilinmemektedir. Diğer taraftan, bir Yunan heyetinin Teşkilâtın merkezi olan Brükselde Teşkilât üyeleri ile görü?melerde bulundugu ifade edilmektedır. O.E.C.E., Türkiyenin katT plânını bekliyor Paris, 10 (A.P.) Avrupa Iktisadi Işbirliği Teşkilâtının yapacağı malt yardımın ne şekilde kullanılacağına dair Türkiyenin teklifine intizar ettiği teşkilta yakın kaynaklar tarafından bugün açıklanmıştır. Arkan Sa. S, Sü. 4 de SON DAKIKA: Muşta zelzele İlk haberlere göre bir köyde 30 ev yıkıldı, 1 kişi ağır yaralı Diyarbakır 10 (Telefonla) Bugün akşama doğru Muşun Varto ka zasında şiddetli bir zelzele olmuştur. Gece 23 te kendisi ile görüştüğüm Muş Valisi Mehmed Belek bana şu malumatı verdi: « Zelzele bilhassa Varto kazamızın Kargarut köyünde hasar yap rnıştır. 30 ev oturulamıyacak kadar harab olmuştur. Bir kişi ağır surette yaralanmıştır. Hâdise mahallıne gittim. Felâketzedelere çadır ve diğer yardımlar yapıldı.» Zelzele, Muşun hemen her tarafmda ve Bitliste de hissedilmiştır. Başka hasar ve zayiat olup olmadığı henüz malum değüdir. Saym Müdür, İlk yazımda ileri siirdüğütn ana fikirleri, daha önceleri de burada çeydli vesilelerle açığa vurmuştum. Hürriyet ve insan onuru kavramları arasında ayrılmaz bir bağ bulunduğuna ötedenberi inanırım. G«reral Eisenhower"in Bonn'da yap(ijı basın toplantısında bu kavramları bir kaç defa arka arkaya sırataması üzerine, bir kaç yıldıriçine girdiğimiz iç politika çıkmazmı göz önünde tutarak sorumluları uyarıcı hir yazı yazdım. Günlerdenberi sözcünüzün diline doladığı «Bu şartlar altında biz NATO'ya hangi hürriyeti, hangi insaniık onurnnu knrumak için girdik?» cümlesi, rp • «. " "V n « | r f İlkokul ihtiyacıru gîdermek . , „., İfaııkası, külliyetli herkesin, on yaşında çocukların 1 a r i l n a m e l l I S a r a K a i a r edilen takm» okul barakalarımh göittruk müameleleri miktarda otomobil ithal edebiîe anlayacağı gibi bir sitemden, ikmal edilmek üzeredir. Barakalarm içinden kuruluş tarifnameleri çıktığı için montajın kolaylıkla yapıbir yanlış gidişe işaretten. samimî cek 3 firmanm taleplerini lacağı bildirilmektedir. Resimde gümrükten çıkış müsaadesini bekleyen barakalar göriilmpktedir. bir uyanna gayretinden ibarettir. kabul etti Bu cümleyi ele alıp da ona «NATO'da ne işimiz var? Çıkalun 5u Haber aldığımıza göre bedelsiz bitopluluktan!» gibi bir anlam vernek otomobili ithalâtını teacil İçin Merkez Bankasına dün tâlimat gelmekle sözcünüz bile bile haksızlık miştir. etmekte, tek taraflı hücumlarile Banka bunun üzerine birkaç defa beni aklı sıra halkın gözünde kümüracaat eden fakat tâlimat olmaçük düşürrneye çalış.maktadır. dığı için tescil yaptıramıyan üç fir Bugün NATO Genel SekreterliC. H. P. Genel Başkanı manın talepierini kabul etmi^ ve ğini yapan eski Belçika Başbakanı cek hafta şehrimize döneck gereken muameleyi yapmıştır. Sayın Paul Henri Spaak beni iyi Bu üç firma külliyetli miktarda ve ayın 17 sinde yapılacak tamr. Gerek Avrupa Birliği, gerek otomobil ithâl edeceklerdir. Parti Meclisi toplantıNATO hakkındaki inançlanmı yaDiğer taraftan haber aldığımıza sında hazır bulunacak kından bilir, bu teşekkülleri, cskl göre Gümıük Idaıesi. şahsi ihtivacı çağlarda olduğu gibi bir düşmana için otoıı obil getirenleri tescil muBir müddettenberi amelesi için Merkez Bankasına gön karş.ı güçlerini yanyana getirmiş bir evinde istirahat etmkete olan C. H. dermektedir. Fakat bedelsiz ithalât devletler andlaşması saymak yanP. Genel Başkanı İsmet İnönü, dün Kahve dolu çuvallar dün gemiden indirilirken karamamesinde şahsi ihtiyaç için, lıştır. Dünyamız, insan anlayışı yöakşam kalkan yataklı ek?presle Anyapılan ithalâtın tescüe tâbi olmadıniinden ikiye bö'.ünmüştür. Biz De I karaya dönrnüştür. înönü C. H. P. ğı bildirildiğinden. Banka tescili yap mir Perde gerisine çatıp duruyoruz Parti Meclisisin aym 17 sinde yamamaktadır. Bu hususta bir karar Ankara 10 (Telefonlai Dl« Işle tilâf bithassa şu iki nokta ile alâkaya. onların da kendilerine göre bir pacağı toplant:d a bulunmak üzera verilmesi beklfnmekTedir. ri Bakanhğı ile temas için iki gün hdır: ülküleri olduğunu kimi zaman bir hafta sonra tekrar şehrimiz« Bu şekilde getirtilen otolardan fon a Belediyeler. Andlaşmanm unutuyoruz. Onlar yüriittükleri zor evvel şehrimize gelen Kıbrıs Anaya 20 nci maddesine göre Adanm 5 şeh için slınacak miktar takarrür etmiş gelecektir. sa kamisj'onunda Türkiye temsiicisi ve baskı rejimini mazıır göstermek tir Eugün yarın ilânı beklenmekteDiğer taraftan C. H. P. Parti Prof. Nihad Erim bugün uçakla Lef rinde ayrı belediyeler kurulmalıdır. için bir takım prensiplerden söz dir Bu ihtilâfın son zamanlarda yapılan Meclisinin şehrimizde yapaca& topediyor, toplumu ve ferdi ileride (ne koşeye gitmiştir. temaslarla halledildiği söylenmiştir. lantılar. C. H. P. çevrelerinde ilgi Kıbrıs Anayasa komisyonunda v"i Fakat, bu ayrı belediyelerin hududzaman, Tanrı bilir) hürriyete ve ve ö'nemle beklenmektedir. O6renrcfaha ulaştiracaklarını söylüyor kan son ihtilâflar üzerine buıaya ace larının çizilmesine gidildiği gün ıh diğimize fröre. Parti Mec'i^inin lar. Bizim cephe ise. baskı rejimi le çağrılan Nihat Erimin yeni tâli tilâfın daha ciddi bir şekilde patlak ffündemindp C. H. P. Genel Sekrematla adaya dönmekte olduğu anla vermesi muhtemeldir. nin her şeklini reddediyor Yarınteri Kasım Giilefin NATO Parlâönümüzb Cumhurbaşkam ile Cumhurki hürriyet. yarınki refah uğruna şılmaktadır. Komisyonun mentolararas: Grupu Başkanına gön ferdi ototnaUaştıran, onu devletin deki günlerde yapacağı toplantılar başkan Muavininin yetkileri. tzmirde NATO Karagâhı, da da müspet netice alınmaması ha derdiği mektup meselesi de bıılunBu maddenin teferruatlı bir şekilelinde ruhsuı, iradesiz bir araç halinde Türk ve Yunan hükumetleri de yeniden kaleme alınması sırasınKara Kuvvetleri Tenısil Cakarta. 10 'APı Içlerinde eski îsveç bandırah şileple Brezilya!si gibi yurdun her tarafında aynı maktadır. İlgili çevrelerce C. H. P. line getiren disiplinleri tanımıyor. nin meseleyi ele alacakları lannedil Parti Meclisinin toplantısmda mekden Kahinede Bakanlık yapmış olan dan gelen 500 ton kahvenin tahüyeBürosu Başkanı baska da, Yunanlüar Zürich'deki metnin Bugün de, yarın da toplum. insan mektedir. fiatla ve serbestçe satışa tâbi tutuşahısların da bulunduğu Endonezya sine dün sabah başlanmıştır. Arkası Sa, 5, Sü. < de ruhu ve lâfzından ayrılacak mahiyet vazifeve nakledildi lık onuru eşit nlarak knrunan vaIac3ktır. Kavrulmuş ve öğütülmüş lı birçok lider «dürüst hareket etme Londra andlaşmasının tatbik mev te teklifler yapmışlardır. Buna muGelen kahveler kilosu 40 liradan | kahvelerin satış fiatları da mahallî tandaşların şuurlu gayretierile hak kiine konmastna irnkân vermeyen ih Arkası Sa. 5. Sii. * te îzmir, 10 (Telefonlat NATO Gü miş olmak' ve •gayrı kanunî faali bayilere tevzi edilecek ve peraken j belediyeler tarafından tâyin ve tes" eHiği refaha kavuşacak, fakat buyet«ten dolayı yakında yargılanacak neydoğu Kara Kuvvetleri Karargâhı de olarak da çekirdek kahve 44 li bit olunacaktır. Tekel İdaresine 2. nu hürriyet içinde başaracaktır. Temsil Bürosu Başkanı Yarbay Hall tır. parti kahve ayın 21 inde, 3. parti Antara Haberler Ajansınm TerdiŞ radan halka satılacaktır. Sayın Müdür, D. Stevvard bugün verilen bir emirBu kahveler tahsis ve tevzie tâbi ise ekirn ayının sonunda gelecektir. Çarpısan hu iki rıd dünya göle vazifesinden alınmıştır. Bu, son bu haber ismi açıklanmayan makam olmayıp herhangi bir Tekel madde Arkası Sa. 5, Sü. 3 de riişü arasında biz milletçe ikinc isini hâdiseleri müteakıp îzmirdeki NATO lara atfedilmektedir. seçmişizdir. Yurdumuzdaki meşru Karargâhlarında yapılan ilk mühim degişikliktir. Yarbaym Amerikan Ka siyasal partilerden hiç birinin Dera ordusunda başka bir vazifeye tâ mir Perde gerisinde yürütülen sisMemlekette trafik kazalarına yin edileceği anlaşslmakrtadır. Stetemle uzaktan yakından bir i'işiği ! verdijimiz knrbanların resmen ward, 1959 başlarından beri fcmird« olmadığına eminiz. Ancak her sis > açıklanan miktarı korkunçtur. vazife görüyordu. temin dayandığı bir temel prensipi, | 1957 yılında otomobil ve kambir de metodu vardır. Prensipi redyonlann altında ölen vatandaşdedince, elbette metoda da iltifat larımızın sayısı Ikinci Uiinya ermiyeceğiz. Tersine, benimsediğiHarbinde Danimarkanın bir semiz sistemin prensipi ne ise, o sisnelik zayiatına müsavi, Norvetetnin metodlarına yürekten saruaçin zayiatından ise üç defa fazcağız. Ikinci Cihan Harbi sona crladır. Türkiyenin trafik kazaladiği gündenberi biz açıkea Bati rında verdifi knrbanların nufus nisbeti gözetilmek şartile dünyasının yanında yerimiri aldık. Amerıüadakinclen 11 defa daha Dostlarımız ilkin bizi yadırgadılar. fazla oldafunu düsünmek zihin«Türkiye Batılı mı? Ne münaseTrabzondan izinli olarak şehrimilere durçunluk verrnektedir. bet!» diyenler görüldü. Nihayet, ze gezmeye gelen bir komiser rmıKarayollarının bu istatistikAtatürk devrimlerinin ve o devrimavini, Çambcada evli bir kadına zor , ten çıkardıfı netice, yollar iyilere dayanılarak ,yürürlüğe konan la tecavüz etmek suçundan. dün Üs j leştikçe kazaların arttıŞı ve çok partili hayatın ışığında yavaş küdar Nöbetçi Mahkemesinde tev» kontrolların zayıfladıgıdır. Bir yavaş bize ısındılar. Askerlik gükif edilmiştir. devlet dairesinin bu kadarını eümüziin Doğu Batı dengesinde tddiaya göre: Necip adındaki kosovlemiş olması durumun vahaoynayabileceği rolü de hesahlayamiser muavini, Çamlıcada gez«keo metini anlatmafa fazlasile kâfi rak bizi eşit haklarla Avrupa Kon(Hı isimli bir kadına rastlamış, ken dejil midir? geyine ve sonra NATO'ya aldılar. disine gezmek teklif etmiş, kadın Memleket yolları sürat hastaAvrupa Konseyine girdiğimiz zabunu reddedince zorla çamlar arhsı. acemi veya sarhoş soforlenn man ikridarda C.H.P. vardı ve inna sürükleyerek tecavüzde bulunelile kana bulanmakta ve biz hu sanlık onuruna değer veren hürrimuştur. dehşet verici tablo karşısıııda yetler rejimini yurdumuzda gelişkılımızı kıpırdatmadan seyirci tirmeğe çahşıyordu. Dürüst şartlar kalmaktayız. Kazaların millî gealtında yapılan 1950 seçimleri solire verdiği inanılmaz zarar da nunda bu partinin gürültüsüz, paAyancık sahillerine 2 mil mesafeiçimize işleyen derin yaraya ayde seyreden Rizeli Sefer Yazıcıya tırdısıı muhalefete geçmesi içeride rıca tuz biber ekmektedif. aid 220 tonhık .Coşkun» motörü fır ve dışanda demokratik olgunluğuDaldıŞımız deliksiz uykudan ALIŞKANLIK Amerikalı bir çiftçinin iki kedisi, ahırda »üt satına sahasmdan kaçamadığı için par I Buza dair parlak bir helge sayıidı. nyanmak için kurhan sayısının Buri Mrti^ "ıırıı vaktîni bir saat hassasiyeti ile bilmekte ve tâkip etmektedirleı. çalamrak batmıştır. Coşkan motörü ı K U R T U L D U Amerikanm New Jersey eyâletinde yapılan biı otomobil yarışmda kaca yükselmfsi lâzım? ÎTirmi Zirâ çiftçi süt sağaıken iki kedi?ine orijinal bir usulle süt içirmekteadındaki yarışçı topetaklak devrilmiş ve kszada n burnu bile kanpmalan kurtuimuştur. Resirndp : 4 omoaltı milvona mı? NADİR NADİ ür. Bi's:mıie her v nv••'rj şj(>i suş!a «iuvprak inek moniesinden ağızla nün 5 kişihk mürpiie'ia'nrlon gece geç vakte kadar biç bir haber alın* bilin bütün ağırhğmm yanşçmm başma bindiğj sanılrraktadır. Halbuki yarışçınin arkasındaki dcmır Arkası Se. 3, Sü. 5 te rına süt fışkuUlan ve sirasım bekljyen kediler görülmektedir. • •• mEinıştrr. ' çubuk bütün slkleti taşıraış ve Bud Martin'i kurtarmıstır. Otomobil ithali lnpnu dun Kıbrıs ihtilâf ına hâl 1 çareıerı aranıyor Kıbrıs Anayasa Koıstisyonuodaki Türk Delegesi Prof. Nihat Erim dün yeni talimatla Lefkoşeye döndü Ankaraya gitti Görevinden alınan NATO subayı 500 ton kahvenin tahliyesi başladı Endonezyada Bakanların muhakemesi Tekel Bakanı, yeniden 1 milyon dolarhk kahve alınacağını söyledi Dehşet! Evli bir kadına lecavüzden sanık komiser muavini Bir motör battı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog