Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇIKTI umhuri 35 incı yıl Sayı 12.608 KLIRUCUSU : T U N U S NADI Tclgraf ve mektub adresi: Cumhunyet İstanbul Posta Rutusu: İstanbul No: 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 VARLIK Fsb J 1 Eylul sayısı Tahsin Yücel, Salabattin Batu, Hasan Şimşek, Numllab Berk Rıza Apak. Ataç, Sunullah Arısoy, Fakir Baykurt, Cevdet Kudret, Nahit Ulvi, Faik Baysal. Talip Apaydın, Erdal Öz. William Paulkner ve daha bir çok tanmmış imzaların makale, hikâye ve şiirltrile çıkmıştır. Kıbrısla îlgili yeni Ankaraya yarın bir bir Yunan teklifi OECE heyeti geliyor Rum Cumhurbaşkanı ile muavini Türkün Heyet on giin sürecek çalışmaları sırasmda, alınan kredileritı kullanılış tetkik edecek yetkilerine dair teklifi kabul ediyoruz şeklini ve 3 yılhk yatırım programını 600 milyon dolarlık yeni bir kredinin temini, bu heye tin vereceği rapora bağlı bulunuyor; Basfrakan düıt Dr. Faztf Küçük ile görüştü; Kıbrıslı dün Başbakanm reisliğinde toplanan İktisadî Koordinasyon Heyeti üç saat çalıştı; dış iiderin temasiart cumartesiye kadar devam edecek ticaret rejimi ile ilgili bazı kararların alındığı bildiriliyor Ankara. 31 (CumhuriyetTeleks) Arıkara Çarşamba gününden itibaren önemli temas ve çalışmalara sahne olacaktlr. O.E C.E. tarafından görevlendirilen bir hey'et, çarşamba günü Ankaraya gelecek ve 10 gün sürecek olan mesaisine başlıyacaktır. Hey'etm çalışmaları sonunda edineceği kanaat ve bu kanaate müstenid raporu müspet olduğu takdirde. Türkjyenin bugünkü iktisadî tutumu aksaksız devam edecektir. Heyet. OECE İdare Komitesi Başkanı Von Mongolt riyasetinde 5 üyeden mürekkeptir. Heyette, iktisadî sahada otorite kurmus şahıslar mev cuttur. Mesgu! olacakları konu ikidir. Bunlardan biri. 4 Ağustos 1958 tarihinden 4 Ağustos 959 tarihine kadar Türkiyenin takip etmekte ol" Sa. 5, Sü. 7 d« YENİ DENİZ StBAYLARIMlZ Dün Heybeliada Deniı Harb Okulunda yapılan bir merasimle donanmaya katılan yeni deniz teğmenleri ile bu yıl Harb Okuluııu bitiren deniz asteğmenlerine dip^jmaları verilmiştir. Törende, Milli Savunnıa Bakan Vekili E;hem Menderes. Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Emekli Amiral Rauf Orbay bulunmuşlardır. Yukandaki resimde yeni deniz asteğmenleri merasim esnasında gö rülüyorlar. ^miHimiımmnHtfniKmmınmnmmmnimimmiınnıımmı Ankara 31 (CumhuriyetTeleks) Londra ve Zürih andlaşmalarına göre Kıbrıs Anayasasının hazırlaıııçı sırasmda patlak veren ihtilâfla alâkalı olarak bugün de çalışmaİEja devam edilmiştir. Dün Ankaraya gelen Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük, bugün İç İfleri Bakanı ve Dış İşleri Bakan Vekili Dr. Namık Gedik ile görüşmüş ve daha sonra Başbakan tarafından kabul edilmiştir. Menderes Dr. Küçük mülâkatı 12 de başlamış ve yarım saat sürmüştür. Oğrerüldiğine göre Dr. Küçük ile temaslar cumartesi gününe kadar devam edecektir. Diğer taraftan Başbakan Menderts buşün Dr. Küçük ile yaptığı toplantıdan hemen sonra 12.30 da Amerikan Büyük Elçisi Fletcher NVarren'i kabul etmiştir. Warren'in zıyareti de yarım saat sürmüştür. Yeni bir Yunan teklifi Lefkoşe 31 (Hususî) Ankaradan dönen Nihad Erjm. bugün Kıbrıs Anayasa Komisyonundaki Yunan hükumet delegesi Tatsos ile buluşmuştur.. Toplantıda, Kıbrıs Arkası Sa. S. Sü. 2 de I Kabinede 1 2 yeni ta in ! y | I | | | I | I | Bir neşir yasağı kararı Polis eü ile dün gece aşağıdaki neşir yasağı karannı aldA: T.C. îstembul C Müddeiumumiliğ: Basln Bürosu Sayı: 959 858 Emniyet Müdürlüğüne Milli Türk Talebe Birliği Genel Sekreteri tarafından bugün basına yapılsm beyanat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin 31/8/1959 tarih ve 959/858 sayılı kararı ile ««şirden mtn edilmiştir. Gereğinin icrasını rica •derim. 31/8 959 Nöbetçi C.M.U. Muavini Kızıl Çinin Hind hududuna taarruzları devam ediyor Türkiyeye Hava fâciası bütün Nehru, *aşikâr bir tecavüz» karşısında buluaulduğunu açıkladı; Hind Parlamentosunda bazı milletvekilleri Kızıl Çin topraklarının bombardıman edilmesini istediler, Başbakan bu teklifi reddetti Y « i Delhi, 31 (R> Buraya g haberlere göre, lîîzıl Çin Wrlikleri Hindisatının kuzeydoğu s> turlaıma yeni taarruzlarda bulunmuşttr. Pakistan Ajansımn verdiği bir h»bere göre de kızıllar. Himalayalardaki Bhuta n Devleti sınırlarına tetavüz etmişlerdir. Bu haber, Hindiian iktidar partisinin »rganı tarafmrian da verümektedir. Bilindiği gibi, Nehru, Bhutan'a karşı vuku^lulacak bir taarruz karşısında Hindistanın dövüşeeeğini açiklamıştı. Diğer taraftan bueün Hind ParlâmentoEu tekrar toplanmış ve Başbakan Nehru, Kızıl Çhı tecavüzleri hakkında yeni malumat vermiştir Nehru'nun açıkladığına göre, Kızıl Çin'in l»u hareketleri «âşikâr bir tecavüz» hâdisesidir. Parlâmentoda bir rnillttvekili, Ladakh eyâletinde Kızü Çin'in vnşa ettirdiği şo9enin bombardıman edilmesini istemiş ise de Nehm bu teklifi reddederek demiştir ki: </ Hindistan çifte siyaset takip etmektedir. Bunlar. hu Arkan Sa. S, Sii. S da Dr. Fazıl Kiiçük, dün Ankarada Başbakanla görüşmeve giderken Ankara 31 (a.a.) Devlet Vekili ve Münakalât Vekâleti vekili Muzaffer Kurbanoğlu Münakalât Vekilliğine asaleten, Rize mebusu İzzet Akçal da Devlet Vekilliğine tayin olmuşlardır. fıiıımııııınıııııııııııııımıııııııııııııımımıi"»MMiııs? I Küba, şeker fiatım Âmerikan j yurdda teessiir y yardımı Ankara. 31 ı CumhuriyetTeleks) Dün vukıı» aeien hüyük hava faciasının tahkikatı, Hava Küvvet lerme bağlı uzmanlar tarafından yürü'ülmektedir. Bugün uçaklann parçsları tizennde incelemeler ya pılmış. a: #'ye serpiîmiş olan ucak pafÇHİanmn tcsbitine ve toplanmHsına başlannnştır. Kaza sebebinin aydınlanması için ııımanlar ve gnrevli tahkik heyeti dikkatle çaliijmaktadır. •• • Bu harcket, srker ilırar etmekte olan Tiirkiypde de endise uyartdırdı Scn ihtilâl neticesind<? bazı mal! «üçlüklere düşen Küba'nin dünva piyasfsına ucuz şeker sntması bu piyasada cndişeler varatmıçttr. Aynı endişenin bizim icm dp v arid oMuğu anlssılm^ktsdır. B'l'tıdiŞî nibi birkao s<me'l<'nberi Türkiye rle şeker ihrocatc'sı olmustur. Bu ihracat hacmi 30 \t'i\ tona vsrır. B\ı y\ rrphsül ii 12 yılda 945 milyon d > <larhk yardını yapıldığı belirtiliyor Şehid Üsteğmen Çelenin naşı dün defnedildi, 3 aylık hâmile eşi, buhranlar geçiriyor, 22 yaşındaki şehid teğmenin cenazesi ise bugün Ankarada kaldırılıyor 3 trafik kazasında 3ölü p i Ankara, 31 (CumhuriyetTelek?) , Milletlerarası Işhirliği Idaresi Türkiye Misyonu Baskanı General Wil1iam E. Riley başka bir vazifeye tâyin için VTashinatnn'a çağınlmıştır. Haber verildiğine göre General Riley'in yerine Mr. Van Dyke tâ. yin edilmiştir. Mr. Van Dyke bu tâyinden evvel Milletlerarası Işbirliği Idaresi Iri?ri Kısım Müdiir Yardımcılığı vazifesini gnrmekteydi. Van Dyke 44 yaşındadır. Bilindiği gibi Milletlerarası Işbirliği Idaresi. karşılıklı güvenlik progranıı gereğince A.B.D. Türkiyenin savunma gücünün arttırılması ve iktisadi kalkınmasına yardımda bulunmaktadır. '. 1947 Haziranından 1959 Haziranına kadar Amerikanın Türkiyeye yaptığı iktisdai yardımmm yekunu. daha ziyade emtea ve mamul maddelerde> müteşekkil plmak üzere 945 milyon dolardır. Âmerikalılar bizden havlu satın alacakla; Ancak imalâthanelerimiz, sırf bu iş için çalıştıkları takdirde, Amerikamn yirmi günlük ihtiyacını 1 yılda karşılayabilecek Amerikanın bir çok büyük şehırlennde satış mağazaları olan ve aynı zamanda bu nevi diğer mağazaların toptancısı ve ithalâtçısı buiunan iki Amerıkalı iş adamı. Ely Stone ve Joseph Vetri. büyük miktarda Türk havlusu satın almak üzere yehrimize gelmişlerdir. Facianın kurbanlarından üstejmen Yunus Çelenın na'şı bugün erken saatlefde Gülhane Askeri Hastanesinden ahnarak. Merzifona bir uçakla nakledümiştir. Genç havacıyı Merzıfona kendi arkadaşla.rı götüımüşlerdir Merzjftjnla >'aptığîmız temasa gö re. fscisnın muhıttekı yankısı bü•re daha çok şeker satıyük olmus. butün Merzifonlular İ3b;!eoekt'r. kazayı haber aldıklan andan iti Arkast Sa. 5, Sü. 3 de Ancak Küb?'nin bu har»keti a'âkahları düşünc^ye s<*vk=tmİ5tir. Kübr'in sym Hü'ük fiatı dev n ettiremiyeceği de soylentiler arasındnriır. Ss!ou!ar dcgil Nurcular 28 aeustos tarihli gazetçmizde Saidi Nursi ile alâkalı olarak Samsundan verilen bir haber yayınlanmışU. Havadisin ilk cümlesinde solculara mensub bir grupun Ssidi Nursiyi zi yaret ettikleri ve sahsiyetinin önemini anlatan bir beyanname yayınla dıkları bildirümekteydi. Bu cümledeki solcular keümssi Nurcular olması icab ederken bir *er tip hat.ısı neticesinde 'solcular) şek linde çıkmıştır. Düzeltiriz. Ölünıle biten karalar İrmitte oldu. şehrimizdeki kazalarda ise 4 kişi yaralandı Izmit 31 (Telefonla) Bugün «<?hirde ölümle neticelenen i>ç trafik kaz^sı olmuştur Bunalrdan ilkinde Cavit Eğer isimli bir genç k.îrr.yondan düşmek. dişerinde ise Istanbuîa gitmekte olan ve Gebze civarında rievrilen bir kamyonun yolcularmdan biri ezilmek suretüe Arlası Sa. 5, Sii. 5 de Kan dâvası yüzünden Diyarbakırda 8 ayda 36 kişi öldürüldü Bursada son yılların en hunharca cinaveti işlendi, kendini müdafaa eden bir genc kızın başı kesilerek kopanldı, Denizlide is»^sigara içiyor diye bir genc kız nişanlısmı vurdu Yiımi yıJ ÖnceBugün tkinci Cihan Harbinin başlangıcının yirminci yıldöaümüdür. 1 Eylul 1939 günü Hitler idaresindeki Nazi Orduları. doğu hududundan ha reket ile Polonyayı istilâya başlamıştı. Yukandaki tarihî resimde, Alman askerlerinin Polonya hududundaki bir hudud barikadını kaldırışları görülmektedır. Bu münasebetle dün Batı Almanya Basbakanı Dr. Adenauer. Polonyalılara bir dostluk ve barış mesajı yollamıştır. Ade nauer, bu mesajında. •yeni Almanyanın bir gün Polonya için çok iyi bir komşu olacağına» inandığını belirtmiştir. ' l ( I | Secint kutugu yolsuzluğu İzmir, 31 (Telefonla) Seçim kütüklerinde tahrifat yaptıkları iddiasüe Alsancak Mahallesmin D.Pİi muhtan ve ihtiyar heyeti üyeleri aleyhine açilan dâvaya bujün yeniden Ağlr Ceza Mahkemesinde başlanmıştır. Daha önce vazife ihtilâfı yüzünden Ağır Ceza ve Asliye Ceza mahkemeleri arasında gi" dip geler. dosya son defa Temyizin kararı ile Ağır Cezaya tevdi edilmiş bulumiaktaHır. Bugün değişik 1 Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Amerikah iş adamları ilk partide yarım milyon dolar değerinde ve Amerikanın 20 günlük ihtiyacını karşılıyabilecek miktarda Türk havlusu almak imkânını araştırroaktadırlar. Amerikah iç adamları yaptıkları tetkikler neticesinde, Arkası Sa. 5, Sü. 6 da VATANDAŞlN ÇİLESİ: 11 En büyük der4Ieriır.izdsn biri: Teleîon derdi KÖPORTAJl YAPAN: FEYYAZ TOKAR V , ' Diyarbakır, 31 (Telefonla) Böl ı gemizde her yıl kan dâvaları yüı zünden yüzlerce şahıs öldürülmekte ve bunun önü alınamamaktadır. Son 8 ay içinde 35 kişi bu şekilde ' öldürülmü.ştür. 36 ncı cinayet de dün Cümgüş ilçesinin Hava köyünde işlenmiştir. Bir kaç gün evvel Hızır Topçu ve 4 akrabası tarafından öldürülen Emin Durgunun 2 kardeşi Ali ve Mehmet. intikam maksadile Hızırın bir akrabasını öldürmüşlerdir. Bursada feci bir cinayet Bursa. :n (Telefonla) Son yılların en hunharca cinaveti dün gece şehrimizde iştenmiştir. Yiğit Ali köyünden 18 yaşlarında bir genç İki lider, de Gaulle'ü NATO içinde tam bir kız, yanında 8 yaşlarındaki kardeişbirliğine yeniden dahil etmek için ellerinden şi olduğu halde şehirden köye dönerken Çongara değirmeni civageleni yapmaya karar verdiler rında meçhul bir şahsın taarruzuna uğramıştır. Cennet Şahin adındaki genç kız, mütecavize karşı Londra, 31 (R.) Başkan Eisen rüşmelerde takip «dilecek strate'jiyi koytınca meçhul câni. çektiği bıhower ile Başbakan Macmillan ara ortaya koyduklannı üeri sürmekçagı ile genç kızın karnını evvelâ göğsüne kadar yarmış, sonra da sında cereyan etmekte obn Ingiliz tedirler. Bu arada Eisenhouer ile ensesinden keserek başmı şövde Amerika'r. müzakereleri bugün sons Macmillan, Fransız Cumhur*33şkanı ' ?inden ayırnııştır. Korkunç hâdise ermiştir Bu müzakereler sonunda de Gaulle'ü NATO icJnde tam bir TEL. KOPTU Dün akşamüstü Köprüfleki tramvay tellerinden bir karşısında feryad ederek ka Vın hiçbir resmi tebliğ işbirliğine yeniden dahi! etmek için kopmuştur. Bu yüzden trafik hayli aksamıştjr. Yukandaki resimdt kardeşinin hcyecan ve korkudan tır. Yalnız siyasî çevreler. iki devlet; eDerinden acleni yapmağa kârar '•""ian tel söriilnektedir. Arkası Sa. S, Sü. 3 <U Arfcosı Sa. 5, Sü. i de ! adammın Hrutçef ile yapılacak gö Eisenhover Macmillan görüşmeleri sona erdi •* 41041 bb tanesiiiabtt «dea umumi telefoa kulubeleriniı. önı.nHe n o b e t t u U m l a r M 5 inri «lahıfene.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog