Bugünden 1930'a 5,379,099 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

17 Ağustos 195îf CUMHURtYET O A eşbih yani benzetmek ba zan bir edebî sanat eseridir; ama çok defa ya bir taraf, ya öte taraf için hak Aç gözünü telefon ^ lananlara ne mutlu! Ama sen al bu sızhktır. Arada sırada terzil etmek Aç gözünü meşşe odunu. gerçeği; bir de kötü niyetli kişinin kepaze etmek mânâsına da gelir Amerika Başkam Bu gelene sevda derler!. eline ver... Sana öyle bir türkü tut bir orta sınıf argosudur. Washington, 16 (A.A.) Amerigeri kalmış memleketlere Şimdi edebi kısmını bırakalım. Hani şu yüzyılların ardından turur ki, dayanabilirsen aşkolsun. Birleşik Arab Cumhuriyeti ile Ürdün, aralarındaki kanın gelecek ay içinde yapılacak Paris. 16 (R.) İspanyol Dahil! I \)j yardım maksadiyle yeni O biraz zor işdir zaten. Gelelim, kopup gelen su. olan Milletlerarası Para Fonu ve • ihtilâfları gidererek, bir senedenberi kesilmiş bulunan bir plânı ortaya atmıştır. Dünya Bankası idarecilerinin sene Harbindenberi ilk defa olarak, İs Hani şu yılların yılı Uzak Reis, sazmı bir yana bırak Jâkırdı arasında yaptığımız günlük diplomatik münasebetleri yeniden tesis ettiler Eisenhowerin, Sovyetler Liden teşbihlere... lik toplantısında. iktisaden geri panyol ve Fransız silâhlı kuvvetleri Toprağm altında sürünüp giden tı ve dedi ki: Hrntçef ile ikili müzakerelere ha Meselâ bir kaba adama kızarsıkalmış memleketlere yardım için müştereken, pazartesi günü başü Adını hatırlayamadığım bir Londra 16 (Radyo) Birleşik davalardan biri. dün İskenderiyede yeni bir müessese kurulması tekli yacak olan bir manevra yapacaklaı rırlanmakta oldnğu bir sırada bö> nız... Hani şu kirlenmeden yırtıcı kuş varmış. Her sabah uyanlc bir teklifi ileri RÜrmiiş oldugu Arab Cumhuriyeti Dış îşleri Ba başlamıştır. Muhakeme ' edilenler fini ileri süreceği bugün resmen a dır. İspanya Fransa hududu ya Çoğalmadan, Ayı! dersiniz. Haksızlıktır. dığı zaman gagası, hanği yöne ba Bunn bir kere daha yazmıştım. devirmeğe teşeb çıklanmıştır. gözden kaçmıyor. kanlığının bugün açıkladığına eö. Nâsır rejimini Azalmadan kınındaki Bidassao'da yapılacak kıyorsa o yöne uçar, ve hiç şaşmaz Hayvaııları iyi tanımadığımız icın Karar bugün yapılan Bakanhk manevraya. her 2 memleketin para Ikinci Cihan Harbinden hemen re, Kahire ile Amman arasındaki büsle itham olunmaktadır. MahkeAkup gelen su!. kısmetini o yönde bulurmuşr Benim biz daha kendimizi iyi tanımımünasebetler yenider mede 40 şahidin dinleneceği bildi. lararası bir toplantı nihayetinde a şütçü birlikleri katılacaktır. İspanlonra, «müttefik ve dost» Sovyel diplomatik Cennetle cehennemin bildiğim insan oğlu da bu kuş mi yoraz, nerede kaldı hayvanlar Rusyanın bolşevizmi yaymak niye tesis edilmiştir. 2 memleket arasm rilmektedir. Muhakemesine başla çıklanmıştır. Birbirlerine değdikleri yeıden sali, her sabah sevda yönüne hava onlar h^Kkıııdu anadan dojma ısit Yeni müessese Dünya Bankası ya. bir NATO âzası değildir. tivle faaliyet göstermekte olduiu caki diplomatik münasebetler, ge nanlar, bir sene zarfında tevkit Durup dururken fışkıran ' lanır. Ama bulur mu aradığını ora tifimiz b : r takıra lâflardan edinilÖte yandan Fransız Başbakaru niharet görülünce ilk Amerikan çen sene, Birleşik Arab Cumhuriyc 200 kişiden bir kısmıdır ve na bağh ve bir milyar dolar serDağlar delen, mis hükümİPr vardır. Biz o haksıı sını Allah bilir!. Bir başka türkü: plânı «Truman doktrıni» adı altın. tinin Iraktaki Ihtilâl hükumetini Mısır veya Suriye komünist parti mayeli olup milletlerarası gelişme Debre, bugün yaptığı bir konuşEvler yıkan, kurumu adını alacaktır. Teşekkül, mada. Fransanın dış politikada inhıikümlerin tesiri altında kalırız Sevdadır her işin başı da tatbik mevkiine konulmuşta. tanımasından sonra Ürdünün te lerine mensupturlar. geri kalmış memleketlere Dünya fîratçıhğa kaçmıyacağmı ve mütte Zincir kıran su!. Bunun gayesi, komünist yayılması şebbüsü ile kesilmişti. Irak ile Ürder. Her işin başı odur ama sonu?. Ve kabalığına kızdığımız adama: Bağdadda, mart ayında vukua Bankasından daha elverisli şartlar Ayı! deriz. Ama ayı o kadar na karşı gögüs şermekte olan Tür Ah!. Her işin başı değil de.. sonu fikleri ile her sahada işbirliği yaAç kollarını aç! Açıl!. dün o sırada, bir federasyon ha. «elen Musııl ayaklanması ile alâ la kredi verecektir. kiyeye ve dahili barbe sürüklensevda olsaydı. Dünyanın en tath,, kaba saba bir hayvan deÇildır. pacfğım açıklamıştır Debre'nin Bırak düşsün avuçlarından linde birleşmislerdi. kası olduğu ileri sürülen dokuz Amerika müessesenin kurulması raekte olan Tunanistana müdafaatatlı olduğu kadar da belâh oyunu ^efkatlidir, hıslidir. Ve nihayet Malın mülkün, Kahireden ilâve edüdiğine göre, •jubay ve bir «ivilin muhakemesin» nı teklif etmeden önce Dünya Ban ilâve ettiğine göre, Fransanm mütlarını geliştirecek imkânları sa£la sevda oyunudur. Ben bir ara sevda artisttir. Sirkler söyle dursun, IsVarm yoğun, tanbul sokaklarında bir çoklarımımaktı. Inkâr edilemez ki bu plân Cumhurbaşkanı Nâsır, Ürdünün devam edilmektedir Mahkeme Re kasının bellıbaşh âzaları nezdin tefiklerinden. Cezayirdeki Fransız ile sanatı birbirine karıştırdım. Bir Kalemin kasnağın zı göbek atarak eğlendirir. O ayı gayeıine ulaşmıştır. Birlefik Arab Cumhurivetindeki isi Mahdavî dünkü muhakeme sı. de istişarelerde bulunmuş ve proje politikasını mutlak olarak destekara dünyanın en güç oyununun sa dediginiz, ayı diye hakaret ettıgi: umumiyetle müsaıt karşılanmıştır. lemelerini beklerr.esi hakkıdır. DebKurşunun kundağın Elçisinin Şar .ki olmasını rasında. Mısırı. ' Iraka karşı d%Bundan sonra Birleşik Amerika Büyük nat olduğuna inandım. Sanatı, bir niz acaba bn ayı kadar nısli, setBu gelene sevda derler!. manc a hareketlere jrirismekle itham Mevzu etrafında hazine tarafından re, Fransanın müttefiklerinrn. böydaha geni? ölçüde ikinci teısehhü tasvip etmiştir. Birleşik Arab Cumhazırlanan rapor Ayan Meclisine kişi ile oynanan en keyüli oyundu. katli ve nihayet artıst midir? Ayı. Değdiği yer gül gülistan Mahdavi Birlesîk Arab ve Cumhurbaçkanı Eisenhowere le bir hususu anlamaları gerektigihuriyetinin Amman Büyük Elçisi ermistir. siinii yapmış. Marshall plânı adı a) Şimdi şimdi anlıyorum sevda oyu nın dili ol*a dâva edebilir. Değmediği darmadağınf. ni ilâve etmiştir. Debre son olarak, tında, harpten çökmüş olan> mem nin kim olacağı 2 eüne kadar bil Cumhuriyeti Devlet Reisi için «Kü gönderilmiştır. nunun en güç oîduğunu. Adına saBun gibi mnnasebetsizlifine Fransanın k?deri ve iktisadî bağımdemiştir Ieketlere iktisadî yardım elini uzat dirüecektir 2 memleketin yeniden cük ve alık bir Hitler» Milletlerarası Gelijme KurumuBu gelene sevda derler nat adamı dediğimiz insanların he Kızdıgınm Kimselere: Muhakeme edilenler, ki aralarında nun açacağı kredılerde faiz mikta sızlığının, Cezayir» istikbaüne bağmıştı. O tarihte bn yardım plânı diplomatik münasebetler tesis etBinde bir, men hemen hepsi sevda oyunundan Eşeklik etme! deriz. Böyle mü bütün dünva memleketlerine açık meleri için, Arab Birlijn Genel eski ikinci tümen kumandanı Ge rı Dünya Bankasınınkinden daha lı oîduğunu ileri sürmüştür. Milyonda bir, yıldıkları için sanatı seçtiler. İki nasebetsızlık nümanesi sayılmah bulundunılmnş. komünist idare al SeVreteri Hassuna aracılık etmiştir. neral Tabakçalı da bu!unm=ktadır aı olacaktır. Milletlerarası GelişMilyarda bir kişi ile oynanan oyunun bir tek kişi için eşek ne yapar, ne yapmıştır? tında ki devletlere de aynı plân Ürdün Başbakanı Mecali, haberi STJÇIU olmadıklannı söylemislerdir me Kurumundan borç alacak olan Aç gözünü telefon direği!. ile oynanmasını bizler; bütün in Hiç.. yük taşır, insan taşır.. nâdi çerçevesi dahilinde yardım yapıla teyi<J edebilmek için. Kahirede bu Dün dinlenen şahitlerden üçü, Baş devletler, ödemeleri kendi parala Aç gözünü meşşe odunu!. sanlar, büyük bir marifet sandık! ren sesini çıkarır. Ve böylece ha' n nluıımuştu. Sovyetler Bir lunan tem?ilcinin Ammana dönme bakan Kasımın emri ile hapse atıl rı ile yapabileceklerdir. Aç gözünü Muzuroğlu Muzur!. Halbuki oyunların en büyüğü. en karet olsun diye bir kısım insanIİÇİ ise, idaresi altına düşmüş olar ifade etmiştir 2 mıştır. Bu şahitler. e\n.'elce verdikGörüp göreceğin rahmet budur. belâhsı, en güzeli, en zoru iki ları, bir kısım hizmet ve kıymet Avrupa memleketlerinin bn plâna sini bekliyecefini leri ifadeden farklı şekilde konuşsahibi hayvanlara benzetiriz. Uo*• dahil olmalarma şiddetle muhale memleket arasındaki en büyük ihkişi ile oynanan oyun. tilâf, ki bir ay önce eiderilmiştir, mu=lardır. muz.. dediğimiz adamlara muhabTelefon direği, meşe odunu. Mufet etmişti. Çekoslovakya idareci Adına evlilik dediğimiz yuvayı Ammanda ise, 17 subay muhakezuroğlu Muzur... Birisi altı heceli yüzyıllardanberi ayakta tutan bu betten ötürü böyle hitab etmedileri böyle bir baskı altındadır ki, Ürdün Suriye hududunun kapa Bostarafı I >nn «ıhifert» me edilrrtpktedir. Aralannda eski plâna katılamıyacaklarını istemiye tılması meselesiydi. olsun, öteki beş; ama içinizde yer olsa gerek. Bu yapının içine sevda §ımız meydandadır. Dinen yasak ne istrnaden yapacağı bütün sarfiolması ayrı dâva, domuz buşun İskenderive. Amman ve Bagdadriakl Genelkurmay Baskanı Şarık'ın da istemiye bildirmişlerdi. Bnstnrnfı J inci stthiiede yata mütoallik vesaiki en geç üçetmiş, yıllanmış bir küfür olsun. karışmasaydı; bu oyun; yalnız iki rn pahalı ettir. O domuz dedigıbulunduğu subaylar Kral Hüsevin askerî mahkemeler Tcsisler EUFATOM ve Amerika ay zarfında ibraz edememesi halin Çoğu zaman bir isim de olur. İktisadî gerilik, aefalet bolşeviz kişi ile oynanmasaydı zor yaşardı mizin eti kaç para eder?. Vatanlarma ihanetle itham edi rejimine son vermeğe tesebbüsle it tarafından hazırlanan program tahAldı Uzak Reis, sazı eline bakalım bu evlilik dediğimiz insan yapısı! min en safclam miittefikleri olarak d^ bu teşekküle fondan yeni bir En çok içerlediğim de.. kendini lenlerin nvuhakemelerine bueün ts hr>»ri edilmektedirler. tında inşa edilecektir. Teşkilâta ne söyledi: kabul edilir. Bunun icindir ki Mos Ne bacası kalırdı, ne de kapısı!. raaskaraya çevırmiş olanlara: Öte yandan. emniyet ku\Tet!eri. dahil devletler Belçika. Fransa. Ba tediye daha yapılmıyacaktır. Böy Telgrafın tellerini arşınlamalı kova, bir taraftan Marshall plânı kenderiye, Baedad ve Ammanda İnsancıklar, evlilik yapısını sevda Maymun.. dememizdir. Neden dün ufskla Başjdaddan Ürdüne (?e tı Almanya. İtalya. Lükşemburg ve lece İktisadî Devlet Teşekkülleri Yâr üstüne yâr seveni kurşunlamalı nın demirperde dısındaki Avrupa devam eHilmistir. cevherinden bir damla ziyan ol maymun? Tani maymunun, hilkanin iç finansman fcnundan alacaklen 5 Ürdünlü komünisti tevkif et HoilaTsdadır Komünistlikle itham edilenlere memleketleri tarafından kabulüne Bunu Uzak Reis yerine bir baş masın diye kurdular, kapısım, baca tııı eline verdiği imkânlara nazaları kredinin mahalline sarfedüip muhalefet ederken difer taraftan karşı Ortsdoğuda açılan en büyük mislerdir. ATierika İhracat • İthalât Banka edilmed'ğini kontrol ve bu teşek kası söylese, sazını kafasına geçirir sını sımsıkı ördüler Sevda kuşu bu ran gosterdiği zckâ bütün ölçü• •ııınıınııııınnnHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIttttllinilllinillllllllıııııııııı da kendi idaresi altındaki peyklesı tarafından açıklandığına göre külleri'n yatınm faaliyetlerini icap dim... Ama Uzak Reis.. Reislefin en yuvada yumurtlasın. yavrulan ziyan leri muhafaza etmek şartile biri zorla bn plân dışında tutmugzımkinden daha raı aşagıdır? Bnmesele ile alâkalı antlaşma. Avru ettiği şekilde murakabe mümkün tathsı! Ununu elemiş, eleğjni asmış. olmasm diye çırpındılar. tur. Ona göre, iktisadan gelismek tün bu hüııerli, zeki maymunlar •*• pa Atom Enerjisi Komisyonu âza olsbilecektir Bundan böyle iç fi Her şeye, her olaya çok uzaktan ancak bolşevik nazariyelerin tatbi Biz sevda konusu üstüne pupayel bangi mektepten, hangi medreselanndan üçü ve thracat İthalât nansman fonunun tediyeleri Koor bakan, dokunamıyacak kadar uzakki ile mürakündür! Marshall plâBankası Direktörü arasında imza dinasyon Hey'etinm kararile yapıla tan bakan, faydası başkasına, zararı ken giderken kapının önünde bir den çıkmıstır ki bep hakaret eder nının yardımı ile komünist devletdururuz. Ve maymunun maskarasadece kendine dokunan mubarek lanmış bulunmaktadır. ler de iktisadi kalkınma vukua gel cak ve kredi taleb eden İktisadî bir Reis! Evliya!. Nasıl kızarsın araba durdu. Yarısı Alman, yarısı lık saydığımız sfmpatik halleri bir İtalyan yapısı. Kızılcık çekirdeği «özenti» midir' \ e münasebet? mesi bn çüriik prensibinin iç yüzü Yeni inşa edilecek tesislerin mec Devlet Teşekkülünün yatınm pro Uzak Reise?. Sözünü, sazını. ölçtüm, nü bolgevizme inanmıs olanlara da Ankara 16 (CumhuriyetTeleks'l mu m'blâsı 3.Î0 milyon dolar ola jesinin döviz gelirlerini arttıracak biçtim. geçmişle çarptım. gelecek misali şipşirin bir araba. Aksiliğe Tabiatin hükmüdur, kanuni icai'aipeh. 16 (a.a.) Günev For göstertniş olacaktı. mozanin Hengsun ve Pmetungor» Bir müddettenberi Ankara Merkez rak takdir edümistir. Bu meblâğa veya döviz tasarrufunu sağlıyacak ten çıkardım, içinde bulunduğum bak ki sözümüzün konusu gibi o bıdır. Bu manzara gözlerimiz örtande bölgelerinde dünkü zelzeleden 18 Cezaevinde bulunan Ulus gazetesi ilâve edilecek tshsisler Avrupa m^hiyette bulunmasına ve dış fişartları ekledim, şu sonuca vardım: da iki kişiliktü. • lıısaıılara hikaret olsun diye e > Mürdüm Reisti bu gelen. Sevda seği, ayıyı, maymunu, domuz, hatiken şrmdi Hrutçef'in. Birleşik A kişi ölmüş. 43 kişi de yaralanmış Yazı Işleri Müdürlerinden Ülkü kayr.aklannd^n temin edilecektir. ransmanırın temin edilmiş olması Yâr üstüne yâr sevenden kas üstüne söylenenleri yüzünü buruş tâ koyuııu alırız da mcthetmek nıerika ile birlikte, geri kalmış tır. Ayrıca 506 ev tamamen yıkıl Armanm. iki gündenberi 40 derece Mezkur propram. nüklear enerji na bilhassa dikkat edilecektir. Anmeraleketlere, her türlü ideolojik ateşle yattığı ^ıaber verilmektedir. tesislerinde verim husule getirme cak başlanmış ve ikmali kısa za din şu mudur; Uzak Reis?. Ben, ne turarak dinledikten sonra, aldı sazı için, övmek için arslanı, kurdu, istediğini bilmiyen şaşkının biriyim. eline bakalım ne söyledi: ve siyasi mülâhazalardan uzak ola mış 633 ev de az çok hasara uğrahattâ tosunu alırız. Yorgunlukları giderecek gayesi gütmektedir. Tesisler 31 ara mara mütevakkıf bulunan projeler Yâr üstüne yâr seven... rak, yardım plânı tatbikine gitmf mıştır. Başımızda kuş tiiyü yastık Yani şu arslanın faydası, hıznıeîçin tercihli ikraz yapılabilecektir. lık 1963 tarihi ile 31 aralık 1965 ta»i beklenehilir mi? Bn ihtimal son ti, zekâsı, nesi vardır? Ccsurmuş. Cebimizde beş on para harçlık Kırk yıl aradığı plâğı bulup çailâc İç finansman fonunun kaynakları. rihJeri arasında tamamlaTiacaktır. derece tayıftır. Bir kaç yıldanberi Bir cinayet için destan O adaleyi, o pençeleri, o çeviklıği, Ama nerde arkadaşlar, Washington 16,' (a.a.) Wa Amerikanın vermiş oldueu kredi Avrupa İktisadî İşbirliğine dahil larken; dinlemiyen; başka bir plâk Sovyetler, kredi dagıtımı ve «ikti o kuvveti ve o aptalhğı bana ver, Nerde arkadaşlık?. yazanlar hakkında ka shingtor. nörofizik mütehassısların 20 sene za'iında iade edilecektir. memleketlerden temin olunan kre aramağa kalkan şaşkın!. sadi yardım» projeleri ile dünya Mernuş, kızılcık çekirdeği gibi ben de cesur olurura. Cesur o muBen.. O muyum?. dan iki doktor, yorgun uzuvlarda Senelik faiz yüzde dört buçuktur. dikrin Türk lirası karşılıklan Ame nın geri kalmış bölgelerinde ken dur? Yoksa bir avda kendinden nunî takibata geçildi Uzak Reis cevab vermeden, Kıt arabayı dikkatle süzdükten sonra, beş defa büyük bir hayvana salaıı dilerine elverisli bir hava yaratma biriken asid laktik gibi toksinleri rika Birleşik Devleüerindec sağlaNazillı 16 fTelefonla> Kuyucakbizimkileri gösterdi: ya mnvaffak olmuşlardır. Birleşik terbiye olmuş, av köpeği mi? V e yokeden bir ilâç bulmuşlar ve nan yardım ve kredilerin Türk li mir söze karıştı: Arkadaş.. dilediğin kadar. Ama biz böylece hâlâ kendimizi tanıAmerika ve diğer bazı batı dev ta karısmı öMürüp sulama kanalına «Tham> adını vermislerdir. Yoksa sen... azla yetinmesini rası karşıhklarından bu maksada atmak iddiasile şehrimiz cezaevinrie lıklık sende. Ama senin araban iki madıktaıı başka etrafımızdaki letleri ile «iktisadi yardım» yarıVerilen izahata nazaran, «Tham» tahsis olunacak miktarlar Avrupa biimiyen, çok isteyip, her şeyi yisına girişmişler ve bundan netice mevkuf bulunan Ahmed Yetik'e aîd kişilik. Kolay mı arkadaşlık!. Bu hayvaııları da tanımaz.. hakikaten tiren bir... Bir insancık mısm?. destan yszip bastıranlar hakkında vücutta herhangi bir menfM reakTediye Birliği, Avrupa Para Fonu ler de elde etmişlerdir. Ortadoğugüne kadar bir araba değU, bir mo onların nümune olacaklarını haka * Milletlerarası Para Fonu ve Baştcrafı 1 inct »ahijede ile nun bir çok memleketlerinin «Rus Savcılıkça takibata geçilmiştir. Kay siyon yapmamaktadır. Gerek zihtosiklet alamıyan Tebemuş sipsivri ret vesilesi, ve bir işe yaramıyan, Al sana!. Oyle sorular ki.. seri Maracak köyünden Aşık Duran nen, gerekse bedenen yorgun olan memesini istemektedir. benzeri müessese ve teşekküllerden kredi sahası» içinde bulundukları hattâ zararlı olnlarını iftihar alâNamuslu kişinin elinde; dünyayı dilini çıkardı: Çolakay ve Ceyhan halk şairi tsma lar ve çok çalışanlara Ögjendiğimize göre yeraltı tesis temin olunan kredilerin Türk lirayarıyacak unutulmamalıdır. Lıklık; lik lik, bu sizinki ke aıeti olarak knllanırız. Tosun degül gülistan eyler; namussuzun eil Adlan'ın yazmış oldukları destan olan ilâç yakmda piyasaya çıkarı leri Kızılay meydammn bugünkü sı karşılıklan Amortisman ve Kredigi'iıız, bogAnın körpesi değil mipazelik: Rusya, iyi niyetli oldugunu gös Kuyucak Savcılıeınca toplattırılmış lacaktır. durumunu hiç bozmıyacaktır. Ayn di Sandığı. Emekli Sandığı ve İşçi linde de dünyanın en korkunç sirtir. Büyüviince öküz olur gîder. Ekmek parasına gelince lâhı kesilir. Aza katlanmak.. Çok tırmek istiyorsa. geri kalmış mem tır. lştt biz böyle mahlüklarız... Bereca yeraltı tesislerinin giriş ve çı Sigortaları Kurumunun kaynaklaKıldan ince kılıcdan keskin Irketlerin gelişmeleri için böyle Ankarada yangın ket ki, ötekıler bizira ııe yaptıgıkıç kapılarının elektrikli olarak rından tahsis olunacak miktarlardır. istememek. Bütün bunlar; durulmuş Öyle bir mıısibet ki kardesim bir plâna şartsız katılmak zorunKalorileri sayacak aklın vardığı sonuçlar. Günlük hamızla meş^ul olmazlar Onlar, ken Ankara 16 (CumhuriyetTeleks) yapdacağı da bildirilmeketedir. TeNe sen sor, ne ben söyleyeyim. dadır. Birleşik Amerikaya gelince yatta olsun, sanatta olsun, aza katdı işlerine bakarlar. Belkı de araDün Eeceyarısmdan sonra saat 1.30 sislerin inşasjnda Almanyadaki bazı nıakine yapıldı o da, Rusya istirak etsin etmesin, larmda kızdıklarına «ınsıanlık etböyle bir plânı suratle tatbik mev New York 16 la.a.) Müteşebbis da Hacıbayram camiinin yanmda örnekleri esas ittihaz edilecektir. me!» diye çıkışırlar kimbilir? sebebi henüz anlaşılamıyan bir yanKızılayda yeraltı çarşısı ve yerkiine koymaya mecburdur. bir Amerikalı Mühendis, kalorileri B. FELEK gın olmuştur. a!tı geçidinden maada Emekli SanTemennimiz, Amerikan Sovyel hesab edecek küçük bir sayaç imâl Bu yangında, şimdi oda oda kidığı büyük bir iş hanı da inşa etederek piyasaya çıkarmıştır. konferansında, nüfuz bölgeleri ay Baştarafı I inei sohi/ede Bir gıda alındığı vakit, cihazın üze rada bulunan eski Birinci Şube tirecektir. VEF AT rımından ziyade bu ve buna ben inşa edilecek olan bütün fabrikalazer yardım plânları üzerinde du rine gıdanın mahiyeti tesbit edilerek Müdürlüğü binasının çatısı tamaMalkara eşrafından merhum Müftü ra çalıştıracakları işçi miktarma işletilmektedir. Sayaç hemen sonra, men. üst katın tavanı da kısmen Hacı Teyzi efendi kertmefi, Tekırrulmasıdır. otomatik olarak alınan kaloriler mik yanmıştır. göre lojman yaptırmaları mecburidag Müftüsü Hüseyin Mumcuo|lu reOmer Sami COŞAR tarını doğru olarak vermektedir. flkası. Temyiz mahkemesi hâkimyetinin konulması, tedbirlerin baYangın. binanın bir odasında iclerinden Hayri Mumcuoğlu. Dr. Emin şında gelmektedir. rayı sanat eden bir döşemeciden Mumcuoğlu. Zeynep Zrren, Fikret Bir mecmua toplattırıldı çLkmıştır. Zamanında yetişen itfa İzmir 16 (Telefonla) 28. İz Bugüne kadsr vapılan istatistikPar?, Rahml Zeren ve Hilmi Parsın sevgül İzmir 16 (Telefonla) İstanbul iye ekipi, sirayet etmedftı yangım mir Enternasyonal Fuarının açılışı ler neticesinde şehrimizde bulunan ACI BİR KAYlB Küçükyalı Bağdad Caddesi üzerin Arnerikalımn arabasile, bir miüetve cuoglu. anntleri. Maksut ve İnci Mum Selman, Semiha. Süheylâ, da münteşir Renk Mecmuası İstan söndürmeğe muvaffak olmuştur. na üç gün kala bütün oteller dol gecekonduların. ekserisinin Anado de bir trafik kazası olmuştur. Saat kilinin bahçe duvarına ehemmiyetli y fcıişe ve Caın FabrikaSevda Zeren. Turhan Tanın büyük bul Savcıhğından gelen bir emirle Yangın sebebi tahkik edilmektedir. muş bulunmaktadır. Bu arada şeh lunu n muhtelif vilâyetlerinden. fab 13.30 da Maltepe istikametinden ge derecede hasar vermesile neticelenen anneleri ları Personel Müdürü. merhum şehrimiz Emniyet Müdürlüğü ta Zaraıın 100 bin lira civarında ol rin { Tevfık Beyin oğlu. Bâkiye Diri. kalabahklastığı dikkati çek rikalarda çalışmak için gelen işçi len şoför Niyazi Berkmanlar idare bir trafik kazası olmuştur. SAFİYE MUMCUOĞLU men'ln eş:, Hü.«nü. ümran. Ahrafmdan toplattırılmıştır. duğu söylenmektedir. Amerikalı Yarbay James Elowis 15.8.959 taıihınde Hakkın rahmetine Iere ait olduklart a'nlaşılmıştır. sindeki 54045 spyılı taksi ile şoför mektedir. | met ve Hidayetin ağabeyleri Bogos Küçüksîvashnın kullanmakta kullandığı 50096 plâka sayılı bir Ca kavuşmuştur. Belediye, halka, evlerini pansiyon olduğu 54021 sayılı taksi çarpışmış dillac ile Kavaklıdere Şarab Fabrika HALİS DİRİMEN haline getirmeyi ve Fuar ziyaretçitır. Çarpışma neticesinde takside sının yanında Özdemir Caddesine I 16 Ağustos 1959 Pazar sabahı âni lerine kolaylık gösterilmesini rica buhman bir subay ile eşi yaralan çıkmış ve büyük bir süratle arabaolarak ebediyete intlkal etmiştır. etmektedir. Fuar zamanı fırınlaı iki yı idare ederken, yolda duran Ame Cenazesi 17 Aeustos Pazartesi mıştır. misli ekmek çıkaracak ve bazı varikalı Binbaşı Ainorov'un arabasma günü iktndi namazmı mütfiakıp Baştartfı I inci sahifede Hâdise yerinde Kartal Savcısı ta. çarpmıştır. Binbaşmm arabası sadme purlar otel olarak kullanılacaktır. Şİ5İİ Camünden kaldırılarsk Zinniz seviyesinden 400 metre yüksek rafından yapılan 'keşifte hatanm nin tesirile Balıkesir D.P. milletveki Eski Samsun Mutasarrıfı merhum Hamdi Beyin toFuarın açılmasının çok yakınlaşması cirlikuyu Kabrirtanına defnedüe. runu. merhum Nihat Simavi ve Naciye Simavinin oğulları, j cektir. dolayısile İzmire sabıkalı aki?ı da likteki bir tepe üzerinde yapı lan me 54045 numaralı taksi şoföründe oldu li Ahmed Kocabıyıkoğlunun bahçe Belgin. Engin ve Sezgin Simavinin ağabeyleri, Haldun Si| Tanrıdan rahmet dileriz. baslamıştır. Bunların ekseriyetini rasim iki saat sürmüştür. Monsenyör ğu anlsşılmıştır. Tahkikata devam duvarına fırlamış ve bunu Yarbaym Descuffi türkçe olarak yaptığı hita olunmaktadır. mavi ve Erol Simavinin amcazâdeleri t . . kullandığı araba takip etmiştir. Duyankesicilerin teskil ettiği anlaşılbede rKızıl âlemde inleyen esirlerin. Birliğimiz nizamnamesi ge : Ankarada bir trafik kazası var ve arabalar hasara uğramıştır. maktadır. zulüm görenlerin kurtuluşu için hris reğince 4.8.959 tarihinde yapıAnkara 1 (CumhuriyetTeleks) 6 Amerikalı Yarbay derhal AmeriDiğer taraftan Fuarı açacak olan tiyanlan duaya dâvet etmiştir. lan Umumî Hey'et toplantısın | Dün gece Amerikalı bir yarbayın kan Hastanesine kaldırılmıştır. Du. O LU M Ticaret Bakanı Erkmenin konuşmaMonsenyör, ayrıca Türkiye Cum ağir şekilde yaralanması ve bir başka rranu tehlikelidir. da seçilen İdare Hey'eti âzaları jj Tutulmuş olduğu amansız hastalıktan kurtulamıyarak sma ticarî çevrelerde büyük önem huriyetine sulh ve refah vermesini Neveser Günçan ile merhum ve yapılan iş bölümü şekli 16.8.1959 pazar günü çok genç yaşmda Hakkın rahmetine General Hakkı Günçanın damadı, atfedümektedir Allahtan dilerriştir. as'Sıda gdsterilmiştir. kavuşmuştur. Azize Günçanın eşi. merhum KeTuzla Darıca arasında kurulacak bir fabrikanın malettin Günçanın kardeşi. Haİlgililere bilgi için ilân oluCenazesi 17.8.1959 ibugürıkü' pazartesi günü ikindi nanife Günçan ve merhum Veli nur. mazını müteakıp Şişli Camiinden kaldırılarak ZincirlikuTEMEL BETON İNŞAATl Arpaku^un kayınbiraderi. Kad. yu Asri Mezarlığındaki medfeni mahsusuna tevdi edileve riye Ünsalın ağabeyi. Servet Reis : Vehbi Aîdıkaçtı cektir. Mevlâ rahmet eyleye Müdonun kardeşi. Kuımay BınSTABİLİZE YOLLARl Reis vekili : Nezihi Arda Şam 16 (a.a.) Ummn İmamlığı oaşı Ömer Kâmil. Eideı. Sefer Yaptırılacak ve muhtelif kapasite ve tipte Günçan üe Aysel Sağlıksever. sozcüsünün bildirdiğine göre, Um. Buıdur 1 ıTelefonlaı Bugün 6 Muhasip : 'Ziya Sonıneı Şukran Çetinclin amcaları. 2>ki men sav?=cıları son bir kaç gür hrimiz ve çevresine yağan yağmur V İ N Ç ünçal. Doktor Hikrmet Sağiıkiei Kâtip : Şevket Manioğlu ZD.rfında 22 İngilizi öldürmüş ve 26 <3an mtvdans gelen fellerden Devlet ve ver. Yaşar Çetınelin kayırtbira. ı  za : Fuat Sadıkoğlu ar'et muhtrüf aracı t?hrib ctmiş Hastanesinin kalorifer kısmını ve derlrarı. Melek Akyavaşın eriş1000 H. P. ELEKTRİK MOTÖRÜ birrok evlevi su basmıştır. teU, Emlâk Bankası Mudurîermlerdir. Aza : Orhan Orsa alınacaktır. Alâkalı rirmaların: ttfaiye yardımı ile hastane ve evien Tahsin Akyavaşın bacanağı. Ote yandan. sözcünün ifadesıne 20447.56 lira keşif bedcllı Artvin Adliye binası arkasındaki ı^tınat du za : Rüstü Aldıkaçb Beycğlu İstiklâl Caddesi Küçük parmakkapı Kadri han No. 2 ye Lâî. Sevim. Nerımaıı Gunçanın erdeki sular boşaltılmıstır. Bu ara. CJrrımanlılar İnriliz kollarmın h varı inbaatı 3.9.959 peışîmbe günü saat 14 de ihalesi yapılmak üzere açık u>uk amcaiarı: Ylldız. Yllmaz. müracaatleri ricn olunur. Telefon: 4 4 85 den 2 4 6 a sçl 4 in<k. 1 de at eötürmüştür. takip etti';!eıi yolları mayinlemisler . eksiltmeye çıkanlmış'ır. Doğan. Gunçr Ünsslın dayıları Müessesemız ihale kanununa tâbi değildir. Bu işe ait keşif. mukavele ve eksiltme projesi Nafia Müdürlüğünde ve yetkili İnsiiiz makşmlarını Ibra Koraltan Balıklı Runı hastaErcl Akyavaşm enişte^ı. görülebilir. ve Şarja hava rlanlarını kapatmağa E U Es liği Adöl«t Işlerl Te£. Dr. Suphi ŞENSES ncsini ziyaret etti İşin muvakkat temınat miktarı 1534. liradır t;ş Dairesi Raşkan Muavinlig:nmecbur etmişlerdir. Idrar Yolları ve Tenasul Büyük Millet Meclisi Reisi Refik len Emekli Askeri Adli Hakjm Taliplerin resmi taHl güp'eri hariç ihale gününden üç gün evvcline Hastalıkları Mütelıassısı Erzincanda Mitini köyünde iki y.üz dönümlük arazi satıhktır Koraltan beraberinde tstanbul Milksdar Vilâyete dilekçe ile müracaatle alacakları yeterlik belgesi. 959 yılı Taliplerin Başak Ticaret ve Sanayi Türk Limited Ortaklığı ErÇoktanberi beklenen MAGalatssaıay Lisesi karşısı, ili Aleksandr Haçopulos olTicaıct Odası vesikası ve teminst makbuzu ile birlikte Nafia MüdürlüSALÂHATTİN GÜNÇAN zincan Şubesi Müdürü Bay Mehmet Ayığa müracaatları. (44388) RULLU CAM ABAJURLApostane sırası. Tel: 44 53 67 ğünde ihale kenıİFyonu fcaşkanlığına müracaatle i lâzımdır. (44768ı duğu halde dün sabah Yedikule !6 Ağuto 13Î9 Paar eıınu vcfat RIMIZ muhtelif renklerle etmiştir. Cenaze«i. bugün ı l ' ARum Hastahsn^sini ziyaret etmiş piyasaya cıkmıştır Toptan <:u?to= 1959ı Pazartesi günü evin. ve hastahanede gördüğü intizamdan ien ıKadıköy. Dumlu Pınar So j dolayı başhekim ve hekimlere kak No. 111 slırsrsk Kadıköy bildirTnştir. OananaŞa Cşmiirde öğle namazıBir yüzü cilâlı, dar çizgilh saman renşi ambalâj kâğıdı. ithanı müteakıp Karacaahmetteki caddesindeki luna park lâtçı sıfatiyle satış. Tünel Cad. Zincirli Han Sok. No. 11 13 ailc ksbristanına defnedilecektir Galata Tel: 49 13 43 da faaliyette bulunacak Mevlâ rahmet eyleye Sarabçı. Meyva suyu ve Gazoz âmilleri, Zeytinyağı imalâtçıları, Bira Sanayii, SırVatatı Caddesinde halkm eğlenceAILESI sine tahsis olunan Lunaparkın kıkeci. Bağcı vesair Zirai Endüstri ile 'ştigal edenlere ŞUi da faaliyette bulunması konuGenel satış deposu EGE sunda Belediye Başkanlığına tekRLEKTRIK KOLL. ŞTI. Ok İ1HALÂTÇI FİAT1 İLE lifler yapılmıştır. çumuça Cad. Bankalar Sara 1 (30709.4lı Lira Ke^il Bedelli ve «2303.21 > lira Muvakkat Teminatlı NUMARALI BEYAZ Bnrada yapılan eğlencelerin rağyı. Galata Tel : 44 42 63 Kocavezir Mahallesinde (173> num?ralı sokağm betonlanması işi Türkiye mümessili bulunduğu dünyaca tanmnıış Alman. FRANSIZ ve İSVİÇRE fır Telg: ŞAHLANLAR bet görmesi ve alâka toplaması üSFERİK GÖZLÜK Kapalı Zarf Usulile ihaleye konulmuştur. malarından en seri vasıta ile proforma fatur a temin eder ve ihtiyaç sahiblerine kataloğ İSTANBUL zerine kışın da buralarda müzikli 2 İhale 15/9/1959 sah günü saat (11.00ı de Belediye Encümeninde yaCAMl SATlŞl : ile prospektüs göndererek mütemmim malu matla tenvir eder. pılacaktır. / kspalı gazinolarm kurulması kaHergün 12 14 arası 3 Bu işe aid eksiltme dosyası mesai saatleri dahilinde Fen tşleri Mürarlaştırılmıştır. Adresimize müracaat etmeniz menfaatin j z icabıdır dürlüğünde görülebilir. Mür?caat : VatPn Caddesindeki Lunapark teAdres: Kavaklıdere Şarablan Limited Şir keti Muhammet Rıza Şah Pehlevi cad. 9 10 v 4 İsteklilerin ihale '«rihinden <> gün evvel Belediye Fen Işleri Mü3 sislerinde plân gereğince muvakkgt ŞEVKET ERGİN dürlüjiinden alacakları yeterlik belgesi, Ticaret Odası vesikası ile eğlence yerleri yapılacaktır. BilâÇarşıkapı. Karadeniz Han ANKARA Telefon: 22532 Muvakkat Teminat Makbuzlarını Muhtevi Teklif Mektublarını I hare burada blok inşaat tamamlanin thale saatından bir saat evveline kadar Belediye Encümenine verNo. 17 Bevazıt • İstanbul ea muvakkat inşaat yıktırılacaktır meleri lurumu ilân olunur. Âz gelişmiş %Hhki Kahire ile Ammanmemleketlere Bir A ei a t Mf a r a s ı n d a a n l a ş m a mrk n e ii kredi Fransa yardım istedi Başbakan Debre, Fransanın, müttefiklerinden Parisin Cezayir politikasını mutlak olarak desteklemelerini istedi I Pazartesi KonuşmaJarı j UZAK REİS!.. Yazan: Bedri Rahmi Eyüboğln Şu teşbihlerimiz.. T İktisadî Devlet Tesekkülleri ic kredi Amerikanın yeni kredi almağa başiadılar tahsisleri Formozadaki zelzelede Cezaevindeki bir 18 kişi öldü, 506 gazeteci ağır ateşle ev yıkıldı yatıyor Ankarada yeraltı çarşısı Fabrikalar işçi lojman yaptıracak Dün Küettkyalıda iki taksi çarpıştı Fuara üç gün kala bütiin oteller doldu Bağdad caddesi üzerinde vukua gelen kazada. bir subay ile eşi yaralandı V E F A T Binlerce Hristiyan hacı oldu Türk Armatörleri Birliginden: YILMAZ SİMAVİ Umman kuvvetleri 22 İn^'üzl plHiirmüş ve sel hasar yaptı Ârtvin Yaüliğinden: f SATILIK ARAZİ Hollanda Malı KRAFT ZüMRüT 3 üncü İthal Koialarından Makine İfhal Kavaklıdere Şarapları Limited Etmek İstiyen ADANA BELEDİYE REİSLİOİNDEN: ZEYTİMYAÖLARI Şirketi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog