Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İngilizce öğrenenlere ve bilenlere en lüzumlu eser ANSİKLOPEOİK İNGİLİZCE TÜRKÇE RESİMLİ LÜGAT Tamamile telâffuzlu 2500 resim ve tablo 68000 kelime, tâbir ve cümle 16000 idiomatik terim 100 den fazla öğretici şema. TL. 30 ÖCRETlM YAYINEVİ Ankara Cad. 62/2. İstanbuJ umhuriyet KLTOUCUSU: TUNUS NADİ fvornpozilof lcı Bach, Beethoven, Mozart, Çaykovski, Grieg, Liszt, Debussy, Stavinski, Ravel. Sostakoviç... Eski ve yeni müzık sanatımn en ünlü bestecilerinden kırkını hayat hikâyeleri ve en iyi eserlerile size yakından tanıtan bir eseri yıllardır bekleyip duruyordunuz. İşte bu kitsb nefis bir şekilde hazırlanmış bir rehber kitab olarak elimizdedir. Varlîk Yayınları arasında çıkan bu 320 sahifelik kitabın fiatı 5 Hradır. inrî C.H.P. Kongrelerine hız § Bayar Italyaya verilmesi kararlcıştı İstanbulda haftaya başlıyacak olan Ocak kongrelerine Ismet înönü ile Kasım Gülek dâvet edildi Son Uşak hâdiseleri dolayısile verilen tahkikat önergelerinin Medis gündemine alınmaması üzerine C.H.P. meseleyi umumi efkâra intikal ettirmek için bir program hazırladı •••••••••••••••••••••• Ankara, S (Cumhuriyet Teleks) C.H.P. nin son Uşak hâdiseleri do layısiyle B.M.M. ne verdiği önergenin gündeme alınmamHSi ve tatile ka dar ahnması ihtimalinin de bulunma ması mucip sebebiyle C.H P mesele yi milletvekilleri vasıtasiyle umumi cfkara intikal ettirmeğe karar vermig ve bu kararm tatbiki için bir program hazırlamıştır. Bu programa göre; kademe kon. gıeierine hız verilecek ve böylece milletvekillerine ve idarecilere konuştnak imkânı sağlanacaktır. Ayrıca sekiz ayrı bölgeye ayrılan bütün vilâyetlere, birbiri arkasına milletvekilleri ve idarecilerden mürekkep heyetlerin gönderilmesi alınan ka. rarlar cümlesindendir. Kararlar arasında C.H.P. tarafından simdiye kadar verilen yedi tahkikat önergesinin broşür halinde bas tırılıp en küçük kademelere kadar dağıtılması da vardır. Istanbulda ocak kotıgreleri C.H.P. ocak kongrelerine de 14 ha zırandan itibaren başlanacaktır. Bu kongrelerde konuşmak üzere C.H.P. Genel Başkani Ismet Inönü ve Genei Sekreteri Kasım Gülek şehrimL ıt dâvet edilmiştir. C.H.P. ye oy vererı nuhallentn su borulan soktürüldü BaıUn, 8 "Telefonlaı Sehrimiz Arkası £a, 5, Sü 6 da^rr 19 ^97 1£.J£/ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası; 224298, Yazı İşleri, 224299. Matbaa: 224290 ç ı ö a l 1 Q y 1QCQ Cumhurba k a m CelâI gıttı Zorlu, ziyaret sırasında bize verilecek 60 milyon dolarlık krediye aid anlaşmanın imzalanacağını açıkladı Curruhurbaşkanı Celâl Bayar ve eşi, Dı$ İsleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu il" heyetin diğer üyeleri dün saat 13.10 da İtalyaya resmi bir ziyarette bulunmak üzere Türk Hava Yollannm «SES» uça&ı ile Romaya müteveccîhen hareket etnrş» lerdir. Yeşilköy Hava Alaninda, Bayar. B.M.M. Reisi Refik Koraltan, Başbakan Adnan Meid<?r»s, Devht Bakanı Muzaffer Kurbanoflu, D P. Meclis Grupu Baskanı Atif B^tıHerlioğlu, milletvekilleri, Vali Ethem Yetkiner. Be'.edive B'şkanı, kuman ' danlar. Şehir ve B»leHiye Meclisi i üyeleri, Umum Müdürler ve kalai balık bir halk topluluğu tarafından i uğurlanmıştır. i Cumhurbaşkanı ve eşi, saat 11.30 da İstanbulda kalmakta olduğu Küçüksu Kssrından. h;raberinde Koraltan, Menderes. Zorlu ve maiyeti erkânı oldueu halHe »ümurı motorile Yeşilyurda eelmiştir. Yeşilyurt İskelesrrde Ethem Yetkiner ve Belediye Ba.şkanı tarafmdan karşılanan Byar ve eşi otomobille V1 Sa. 5. Sü. 3 te • \ C.H.P. liler $ dün Meclise girdiler « • • • • • • • • • Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) j B. M. M. bugün saat 15 te İbrahim Kirazoğlunun başkanlığında toplandı ve ilk sözii Fethi Çelikbaş (C.H. P.) aldı. Çelikbaş, Başkanlığın gündcm tesbitinde keyfi hareket ettiğini söyledikten sonra Meclis tahki' katı önergesinin mutlaka gündeme ahnması gerektiğini söyledi ve dedi ki: « Meclis tahkikat önergesini Riyaset Divanı âdeta Yuksek Meclise karşı meydan okur gibi bir Uvırla gündeme almamaktadır. Yüksek Meclisin cehir yolile vazifesini Arkan Sa. 5, Sü. 1 de C. H. P. nıille,tvekilleri, • tahkikat önergelerinin 4 gündeme alınmamasını J tenkid ettiler, Çelikbaşın • «Faşist bir zihniyet» ten « bahsetmesi D. P. lilerin J itirarlarına yol açtı. C.H.P.* toplantıyı gene terketti • KIZILAYIN YARDIMI Beşiktaşta 18 evin yanmasile açıkta kalanlarm kızılay tarafından kı»ıuIan çadırlarda barındırılmalarına devam olunmaktadır. Resimde Vişnezade mezarlığı arkasında kurulan çadırlar görülmektedir. (Bu husustakı haberimiz 3 üncü sahifemizdedir). Menderesin bir mesajı Telefoto: Roma İstanbul İyalvan Cumhurbaşkanı Gronchi, dün Romada Ciamptno hava alanında Bayara protukola dahil zevatı tanıhyor Isçi SigoHaları Knrumu Genel Kunılu toplandı Söz alan üyeler, işsİ7İik sigortasının âcilen ihdasını istediler, işçiler, hastanelerden ve buralarda gördükleri muamelelerden şikâyet ettiler. Bakan sosyal emniyet bakımından alınan venı tedbirlerden bahsetti terdiğini söyledi ve gerek hastalık sigortasının teşmili ve sigortah sayısı, gerek işçi meskenleri meseiesile ilgüi rakamlar verdi. Bakan. müteakiben bu yıl içinde gerçekleştirümesine çalışılacak olan meselelerden bahisle şöyle devam etti: • Kadınların yay haddinin 65 dan 55 e indirilmesi hususundaki Arkası Su. 5, Sü î ac bir D. P. kongresine polis çağınldı Dün gece yapılan bir ocak kongresine iiye vasfını baiz olmıyanların girnıek istemeleri üzerine DOİİS kııvvetine Ankara, 8 (CumhuriyetTeleks) Işçi Sigortaları Kurutnu XIV üncü genel kurulu bugün saat 10 da çahşmalarına başladı. Toplantıyı Devlet Bakanı ve Çalışma Bakan Vekiii Halıik Şaman bir konuşma İle açtı. Haluk Şaman. çalışma raporuna Seneye NATO Askeri Konıite dercolunan bilgi ve rakamların, Başkanlığına getirilecek olan | sosyal güvenlik sahasında ulaşılan Orgeneral Erdelhun ile ilgili merhaleyi sarih bir şekilde gös Genelkurmay Baskanının hizmet siiresi başvııruldu Kok körnürU fiatına zam yapılması bekleniy Kayıb Kclejü kıza dair ipuüları Başbakan, Londrada Kıbrıslı Türkler tarafından çıkanlmağa baslanan «Tiirk Sesi» gazetesine yolladığı mesajda. Kıbrı» d&vasını basın ve fikir yolu ile desteklemelerini. istivor İngilterede yaşıyan Kıbrıslı Türklerin uzun süren hazırlıklarmı tamamladıkları «Türkün Sesi» ga?:°tesi yayın hayatına atılmış ve i'k nüshası dün İstanbula gelmiştir. Şimdilik aylık olarak intiş?r edecek «Türkün Sesi» nc'e, Basbskan Adnan Merderes. Dış İsleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Rauf DenVtaş ve diğer bazı zevatın mesajl?n bulunmaktadır. Menderes föyla demektedir: <> İngilterede yaşjyan Kıbrıslı kardeşlerimizin Londrada bir türkçe gazete çıksrmak hususund?kl isabetli teşebbüslerini ve gayretlerini takdirle karşıladım. Bu güzel teşebbüs, yurdundan r* tasan görüşülürken, Kırklareli D. P. milletvekili Orgeneral Nureddin Aknoz aleyhte komıştu Ankara, 8 (Cumhuriyet • Teleks) Genel Kurmay Baskanının yaş haddinin birer yıl süre ile üç defa uzatllabilmesi içkı Bakanlar Kuruluna yetki veren tasan bugün B.M. M. nde görüşülerek kabul edilmiştir Bu kanunla 65 yaşını dolduran Kurmay Başkani Orgeneral Rüştü Erdelhun bu yıl emekliye sevkedilmiyecektir. Bugün kanun tasarısı üzerinde ilk sözü Tekirdağ Milletvekili Or Bir kamyon devrildi, 6 ölü, 22 ağır yaralı var Çarşambaya gelin almaya gitmekle olan kamyonda 60 kişi bulunuyordu. Tarsusta da bir otobüs köpriiden uçtu, orada da 3 kişi öldü Dün gecp yapılan D.P. Taksim BuZammın yüzde yüz olacağı ve önümüzdeki kış mevsiminde kömürün cağı Hacı Ahmet ocağı kongıesinde çikan hâdise yüzünden hazır kuvvet haLka serbest olarak tonu 150 liradan intikal ettirileceği söyleniyor polisleri cop kullanmak mecburiyetinde kalmışlardır. Kok kömürü fiatlarına yüzde yüz olarak kömür maliyetinin eskiye Kongrede iki hizibin çarpışacağı daha evvelce bilindiğinden tarafiar zam yapılması konusundaki çahş nisbetle bir misli daha artmış oldan Şeıafettin Atakı tutanlar kongre malar sonuçlanmıştır. İfade edildi ması gösterilmektedir. Kömür fiatr.irı başlama saatinden bir hayii evğine göre. kok kömürü önümüzdeki larının yükselmesi karşısında bir vel salona gelerek yerleri işgal et. kış mevsiminde halka serbest olamişlerdir. rak tonu 150 liradan intikal ettiri kısım vatandaşların odun yakmayı Arkast Sa. 5, Sii. Z de Daha sonra Cemal Ceıef ve taıaftercih edecekleri şimdiden tahmin lecektir. tarları kongıeye geldiklerinde üyeolunmaktadır. Bu zammın yapılmasına sebeb ••»••••••••••••••••••• lik vasıfları olmadığı ileri sürülerek kongreye alınmamışlar ve hâdise bu yüzden patiak vermiştir. İşe derhal polis müdahale etmiş ve hazırkuvvet • ten gelen polisler kongreye girnıek Bir banım okuyııcumuzıtn • isteyen Cemal Ceref ve taraftarlarıTarahyada, kendisini denize nı dağıtrmştır. Belediye 5askaitin.it Samsun. 8 (Telefonla) Dün Te ke köyünden Çarşambaya gelin almağa gitmekte olan ve içinde 60 kişi bulunan bir kamyon Delemen çiftliği önünde devrilmiştir. 3 ki Arkası Sa. S, Sü S da şi derhal ölmuştür. 25 ağır ve 15 Durum İl Idare Heyetine aksetmiş ve idare heyeti hâdise yerine derhal söylemesi ve hâdiseyi ileilileTarsus 8 (Telefonla) • kişi de hafif yaralanmıştır. Işçi bir müfetti.ş göndermiştir. rin leyid etmeleri, kayiD kızın Millî Piyango 7 haziran çeSigortaları ve Devlet Hastanesine Taksim Bucak Başkani Nüvit Up intihar ctmis olma«;ı ibtimalkilişinin en büyük ikramikaldırılan ağır yaralılardan üçü de Aygün şehirde iki türlü elektrik tarifesi tatbik edilerini arttırdı Arkası Sa. 5. Sii. N e yesi 500 bin lira şehrimizin • daha sonra ölmüş, bir yaralı da leceğini, troleybüs arabalarınm yapılmasına başlanİnceark mahallesinde 227 sokomaya girmiştir. On şündenberi kayıp bulunan dığını, istimlâk borçlarmın ödenmesine devam olunakak 17 numaralı evde oturan Tarsusta da bir otobüs kolejli M.U. admdaki genç kızın cağını bildirdi 6 çocuklu ve 50 yaşlarında devrildi, 3 ölü var esrarı bir bayan okuvucumuzun Diba Özulusever admda fa• Tarsus, 8 (Telefonla> Saat 21 sıverdiği malumat üzerine: y^ptığıkir bir kadına isabet etmişAnkaraya yaptığı 3 günlük seya lirahk bir bütçe tanzimi teklifine ralarında Adanadan Ankaraya git. n:iz thkik^t neticesinde yanvarıya tir. Bilet dörtte bir olduğu • hatten dönen Belediye Başkani Ke karşıhk Sanayi Bakanlığınm 124 mekte olan Kamil Ortakcıoğlu idaaydmlanmiş bulunmaktsdır. için 125 bin lirasını alacaktır. mal Aygün. dün saat 16 da Metro milyon liraiık bir bütçeye göre taresinde Ankara 22068 plâkalı bir oto2 Haziran Sah günü saat 17 ile Handa bir toplantı tertib ederek rife hazırladığmı söylemiş ve deSehrimiz Seher gişesinden • büs Tarsusa bağlı Camalan karako17.30 arismda Kavaklardan kalkan basm mensuplarına çeşitli konular miştir ki: satılan bu biletin talihlisi Ankara Universitesinde Atalu civarında bir rampayı inmekte iBoğaz vapuru Tar'byaya yanaşır da bilgi vermiştir. Diba, kargıdan yapümış bir türk aleyhinde beyanlarda buc Sanayi Bakanlığı, son zammı, ken 6 metre yüksekliğinde bulunan ^en bir genç kız elinde bir çanta ev içinde oturmaktadır. İlklundukları için iki öfrenci, Son siinlerde elektrik tarifesi zam sisteminde bir değişikJik yapabir köprüden aşağı uçmuş, içerisinde ve güzel. küçük bir sepeti olduğu | diye bir mevzu günlük konuşma rak hazırladı. Bu da çok az istihlâk mevcud kanun hükümlerine uönce çocuklarmm basını sobulunan 5 kişiden Sıddık Ergin, lb vularak tevkif edildiler. Hâdihalde kendi'ni denize at~r>ış ve per I halıne geldi» diye söze başlıyan eden esnafla, asansör ve tulumba kacak bir ev yaptıracağını ve rahim Biber. Şoför Kâmil Ortakcıseyi büvültmeye bittabi mâna vanenin anaforuna kapılarak kay Kemal Aygün. Ankarada münhası sahipleri üzerinde bazı normal ve geri kalan parayla da bir oğlu derhal ölmüş Ziya Ortakcıoğlu yok. Şu kadar yüz genç içinde bolmuş, bütün aramalara rsğmen ran bu işle uğraştığını bildirmiştir. psikolojîk tepkiler meydana gedükkân açacağını. parayı al • ve Zekariya Görgün ağır yaralı olaiki, üç volunu sasırmış. kandıbulunamamıştır. dığı gün bir kurban kes'p ] Sor> elektrik tarifesinin mart ayın tirdi ve dert buradan çıktı. Bütün rak Tarsus Devlet Hastahanesine ge nlmış, ifsad ediimiş zavallı elbütün mahaileye bir çiğ köftirilerek tedavi altına alınmışlardır. Vapurda bulunan bir bayan yol j da Sanavi Bakanhğı tarafından bu söylenenlere bakıp da zammı bet bulunacak. Bunlara kızmate ziyafeti vereceğini söyle Arkasi Sa. 5, Sii. .2 de cu tarafından verilen bu malumat j hazırlandığım ve hâlen tatbik edilen indirirsek zarar 40 milyon lirayı lı değil, acımalıyız. Bu biçaremiştir. Diba. cKurhan olayım lerin aklen zayıf olduUları muüzerine dün nksam üstü «örüştüğü tarifenin bu tarife olduğunu ifade buhır ki o zaman Nasredüin Hoca Allaha. artık beni ha?ır örthakkak. Bilgileri gibi iflrakle Arfco.ıt Sa. 5, Sü. S de eden Belediye Başkanı, 142 milyon misali elektrik idaresini kapatmak ri de yok, muhakemeleri de mekten kurtarmıştır» demişgerekir.» yok. Fakat şaşılacak şey, kalbtir. Kemal Aygün, bundan sonra Salerine ne oldu. kaltıleri niçin nayi Bakanlığınm hâl çaresi olarak •••••••••••••••••••••• yok? atan bir gene kızı gördüğünü dünkü toplantısı Büyük ikramiye Fakir bir kadına isabet etti Miihim değil, hazin! Yağmur, mahsulü cürütüyor Sıvasta hemen hemen iki aydır fasılasız düsen yağmıırun dinnıesi için köylüler dtıaya çıkıyorlar Sivas. 8 iTelefonla^ tlimizde iki tya yakm zamandanberi aralıksız yağan yağmur çiftçiyi endişelendirnieye başlamıştır. Bu~yüzden bir çok Koy naiKmm yagrnurun dınmesî ıçm duaya çıkacakları söylenmektedir. Yağmurun 1,5 aylık zarar blânçosu şöyledir: 10'a yakın insan 300 çeşitli hayvan binlerce dönüm çürümeğe Arkast Sa. 5, Sü 7 de Tarihin ender yetiştirdiği sovdan o Büyük Adam. hep biliriz ki, Türk milletıne âşıktı. Fakat bilhassa kalbinin bütün sevme çücü ile Türk gençliğine bağlanmıştı. O yüzden bu sevgiyi mukabelesiz bırakanların içinde Türk gençleri de bulunması belki mühim değil. fakat neye saklamalı, oldukça hazindir. Türk gençüğinin vazifesi böylece bir kat daha çetinleşmiş bulunuyor. Atatürk ve inkılâp düşmanlarile mücadelelprinde evvelâ kendi saflarını ayıklayacak, sonra düşmana karşı çıteae»k>Bf. Nevmid yok. Atatürkün mücadelelerinde de bu şartlar fazlasile mevcuddu. Gene ondan ders alsınlar. Belediyelerin istimlâk yetkilerî arttırılıyor Komisyonda müzakeresi bitirilen ve Meclise getirilen tasarıda ayrıca belediyelere istimlâke mütedair mutlak salâhiyetler de tanınıyor Arkası S,j. r>, Sii. S te PRJKNSİ ka P « Alb«rt, yukarıdaki resimde, 2 temmuzda evleneceği nişanhsı Prenses Paulo Ruffo Di Calabria'yı Romadan uçakla geldiği Brüksel hava alamnda karşılarken görülmektedir. Prenses şehre. Prensin otomobilile gitmiş ve Belçikalılar yol boyunca genc nişanlılara büyük tezahüi'at yapmışlardır. ••* Ankara, 8 (Cumhuriyet Teleks) Komisyonlardaki müzaieresi ta nıamlanıp Meclis gündemine alınan bir tasarı ile muayyen şartlar altında Belediyelere yeni istimlâk yetkilerı verilmpkt.edir K a n 1 | n a gorp imar faaliyetlerinden olarak yeniden açılan yol, meydan. yeşil saha, park ve otoparkı gibi yerlerin çevrelerinoe bulunan gayrimenkuller üzerinde Bclediyeler tasarruf edebilecekier ve Belediyeler bu yerlerde maksada uygun inşaatlara girişerek âmme ida re ve müesseseleriııe devrini sağhya caklardır. Ancak îstimlâke tâbi arsa. ların sahipleri imar plânma uygun olarak üç yıl içinde istenilen inşaatten hariç tutulacaklardır. Bu şartlaVÎ riayetsizlik halinde Belediyeler ga.vri menkulu hiç bir hüküm istih. saline kalmaksızuı geri alabileceklır. Belediye Ba^kanı Aygün dünkü basm topUui»unto
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog