Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

KIRMIZI TÂKKELİ KIZ Perrault'nun en güzel masallanndan birkaçı ile Grimm kardeşlerden iki masalı içinde bulacağınız bu güzel çocuk kitabı Tahsin Yücel tarafından çevrilerek Varlık Yayınları arasında çıktı. Fiatı yalnız 1 liradır. umhuriyet in/»İ vı\ DAKTILO SEKRETER KURSLARI Tel: 22 21 06 44 90 11 Öğretir. İş bulur. Ücreti taksitle alır Merkezi: Lâlcli, Kemalpaşa mah. Ağayokuşü cad. No: 14 Brvoglu Şubesi: Taksim, İstiklâl cad. Lale sineması karşısı No: 34 kat 5 19 Sâvasta demiryolları işçilerinin, kongreyi terkettikten sonra yaptıklan yürüyüşe polis müdahalede bulundu 1300 işçi bir Sendika Kongresini terketti « U P U C U S U r Y U N T J S NADt Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbuı Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 2 24298, Yazı İşleri, 224299. Matbaa: 224290 ; Q Bayar bugün gidiyor CumhırbaşkaRinın İtalya seyahati 6 giin sürecek Bu ziyaret sırasında Bayar, Vatikanda Papa ile de görüşecek. Basbakan da dün sehrimize geldi ve Cumhurbaşkanı ile görüştü İnönünün İzmirde CHP kongresine mesajı Tele alınarak Karşıyaka ilçe kongresinde yaymlanan mesajmda Parti Genel Başkanı, «C.H.P., vatandaşm çektiği iztırablar için bir teselli kaynağıdır» diyor "İktisa«î vaziyetimiz, C.H.P. iktidara geçtikten sonra istikrarh, hesaplı bir istikamete gidebilir,, diyen İtıönü iktidan tenkid etti Bir müddettenberl şehrimizde bulunan ve Küçiiksu Kasrmda dinlen raekte olan Cumhurbaşkanı Celâl Sivas, 7 (Telefonla) Bugün Bayar, Italyaya resmi bir ziyarette rer atölyesi sinema salonunda saat bulunmak üzere bugün saat 13,00 îzmir. 7 (Telefonla) C.H.P. İz13.30 da yapılması kararlaştırilan de uçakla eşi ile birlikte Romaya Devlet Demiryollan Işçileri Senmir Karşıyaka İlçe Kongresi bugürı hareket edecektir. dıkası genel kurul toplantısı, eski Ses Sinemasmda yapılmıştır. HaraCumhurbaşka'nı Bayar. 6 eün desendika baskanının toplantı saloretli geçen kongrede İsmet İnönüvam edecek olan bu ziyaretinin 3 nuna soku'.mak istenmemesi sebenün plâğa alınmış bir mesajı dinlebüe akamete uğramı^tır. gününü Romaya. 1 gününü Vatikan tilmiştir. Bu arada Turhan FeyziBundan bir ay önre hem atölHükumetine ve 2 gününü de Italoğlu da bir konuşma yaparak D.P yedeki işinden, hem de sendika yanin er.düstri bölçelerini ziyarete idarecilerini terfkid etmiştir. başkanlığından uzaklaştırılan Aytahsis edeeektir. Vatikartı resmen Hatipleri'n konuşmalarmda Inönü caı 9v Trnd^^anın ypnHen serclika ziyaret ed^cek oHn Cumhurbaskaismi söylendikçe coşkun sev.ei tehaşkanlığına getirilmesine mâni nı Bayar. bu arada Papa 23. John'la olmak maksadiyle Atölye Müdüzahürleri olmuştur. Necip Mirkalem da bir görüsme yapac&ktır. Bilindio rünün emri ile alınan bu tedbir oğlunun başkanlığında cereyan egi üzere Papa 23. John bundan evüzerine salonu dolduran 1300 kaYeni tâyinlerin Meclisin den konşrede Mustafa Kentliden dar işçi toplu halde binayı ter j velki yillarda uzun bir müddet İsara tatili sırasında sonra C.H.P. İzmir İl Başkam Leketmişler ve eski sendika başkanı tanbulda Vatikanm gayrı resmt tem açıklanacağı söyleniyor bib Yurdoğlu bir konuşma vapmış,.l ile işçi mümessili Hilmi Yazaroğsilcilieini yapmış bir kimsedir. siyasî mücadelenkı elli sene ewelu ismindeki işçiyi omuzlarına aAnkara. 7 (CumhuriyetTeleks) Alâkahlann belirttiğine göre sa line götürüldüğünden şikâyet etmiş larak şehre doğru yürümeğe başKabinedeki münhallere tâyinlerle, mimî bir Türk dostu olan ve gayet ve demiştir ki : lamıslardır. • yer degiştirmelerin önümüzdeki iyi türkçe bile.. Papa 23. John ile « Türkî"enin bugün dışarıda I Yolun birinci kilometresinde duSÜnlerde yapılacağına dair haberCumhurbaşkanı Bayar arasmd?.ki itiban vardır. Amma matbaalara rumdan haberdar edilen polis yüler artmıştır. görüştneye Dış tşlpri Bakanı Zorlu kuv\r«t sokulduğu için değil. 25 yaAncak bu haberler. ne teyid. ne rüyüşe müdahalede bulunmuş ve da k^tılacak ve Türkiye ile Vati şındaki genç Mustafa Kemsllerin de tekzib edilmektedir. Arkası Sa. 5, Sü. i te kan arasında resmî münasebetler basın hürriyeti için mücadele etYalnız umumî kanaat, BasınYakurulması mevzuu ele alınacaktır. melerinrlendir.» yın Bakatılığı ile, Koordina?yon 3 KOYDE D. P. KAZANDI Eyübe bağlı 3 köyde yapılan muh Bakanhğının lâğvı ile birlikte yeMuhtemelen Ankara ve Vatikan Feyzioğlunun konuşması tar seçimlerini D. P. kazanmıştar. Bir köy hariç, seçim neticelerine ni tâyinlerin Mechsin ara tatili sıarasında elçilikler ihdas edileoekDaha sonra kürsüye gelen Turhan İŞ ARAMAYA GELENLER Son günlerde Anadoludan İstanbula itiraz vâki olmamıştır. Küçük köyde C.H.P., seçime katılan 73 göç a açıklanaoağıdır. tir. A'âkalılar. Vatikanla Ankara Feyzioğlu, İnönünün Izmirlilere menin vatandaşhk hakları olmadığını ileri sürerek itiraz etmiştir. R g ! iş bulmak gayesile gelenlerin »ayısı gene fazlalaşmıştır. Yukandaki resimde, Kuşdili çayırında geceyi geçirmeğe hazırlanan bir köylü araaında eskidenberi gayrı resmî j S elâm ve sevgileruıi getirdiğini bilsimde, oyunu kullanan bir seçmen görülmektedir. ) Arkası Sa. 5, Sü. 5 te dirdikten sonra C.H.P. Genel Başgrupu görülmektedir. kanı ile bi> müddet evvel Egeye I yaptığı gezi intıbaîarını, bu arada 1 İstanbulda İnönünün kanşdanışı es ; nasıda vukua gelen hâdiseleri anBayraklar yanya indirildi v« larmış ve demiştir ki: Adanın her yanında törenler <ı Siyasî mücadelemiz bir ayyapıldı: Kıbrıs Türk Gençlik danberi yepyeni bir safhaya girTeşkilâtı süratle gelişiyor miştir. Memlekete ne vaad etmişlerse aksini yapanlar düşmek korLefkose, 7 (T.H.A.t 195558 sene. Fırınlara verilen un miktan arttınlıyor. Ekmek kusu içindedhler.» leri arasında şehit olan Türkleri anma maksadı ile Kıbrısta bugün bayfırınlarının francelâ imal etmeleri yeniden Uşakta vukua gelen hâdiseye de raklar yarıya indirilmiş ve Adanın temasia Feyzioğlu: yasak edildi. Ekmek ve francelâ imalcileri, her yanında törenler yapılmıştır. Bu « 75 yaşındaki İsmet Paşanın arada 7 haziran gününün bundan böy bir köşeye çekileceği yerde memlebuğday fiatları zam gördüğü takdirde fiat İrtiçaî hâdiseler üzerine hazırlanan tebliğ basına çatmayı ön plâna le Kıbrıslı Şehit Türkleri Anma Güketi karış karış dolaşması, yorgunnü olması kararlaştırılmıştır. artısı istivorlar alıyor; Dernek başkanı da gazetelere sert bir dille hücum etti. 1lik bilmeden, yılmadan dolaşmanın Bugün yapılan anma törenleri »ı Arkası Sa. 5, Sü. 2 de rssında Dr. Fazıl Küçük Girnede ko Dün Belediye Reis Muavinlerin birlikte francala çıkarmak üzere fu Ankara, 7 (CumhuriyetTeleks) ettiğini söylemiştır. nuşmuştur. Rauf Denktaşta Lefkoşe den Fuat Üstün Başkanhğmda Bele rancala unu almış fırmlar, ellerinSaffet Bilhan, bir buçuk saat kade Selimiye Camiinin önü ve içerisi Ankara üniversitesinde cereyan ediye Iktisat Müdürü Zabıta Müdü de un bitinceye kadar francala imâl ni dolduran Türklere hitaben bir ko den fon irticaî hâdiseler dolayısı dar devam eden basın toplantısınrü Ekmek ye Fuıncılar, Cemiyet ve edebileceklerdir. Bu gibi fırmlarda nuşma yapmıştır. Daha sonra Türk ile, bugün de ilâhiyat Fakültesi da, esas ıtibarile ve sert bir dille Sendika temsilcileri toplanmışlar, mütahassıs francala işçileri bulunma Saffet basına çatmış, bu arada, bir isler mezarlara giderek kırmızı ve be Oğrenci Derneği Başkanı i şehrin bazı semtlerindeki ekmek du d ğından imalâtın süratini artırmak | yaz güllerden yapılmış çelenkler koy Bilhan bir basın toplantısı tertip tanbul gazetesinin neşriyatı hakmaksadiyle yuvaılak tipte francala . tıımunu gözden geçirmişlerdir. kında da savcıyı vazifeye davet lemiştir. rr.uşlardır. ! Bunaan bir hafta önce imalâtçıla. çıkarılması da uygun görülmüştür. Dernek Başkanı, Fakültenin adı etmiştir. Basın toplantısında baDiğer taraftan, Kıbrıs TürK Genç Ayrıca halkın francalaya rağbeti ; rın, halkın fırancala isteğinin karşı1 lik Teşkilâtının yıldırım ekipleri faa nın irtica vak'alanna yanhşşlıkla 1 his konusu gazetenin, Ankara mulanması için ekmek fırınlarında da düşünülerek mevcut francala fırm liyete geçmişlerdir. Her kaza ve köy karıştığını, aslında irticai hareket habiri ile Dernek Başkanı arasın Arkası Sa. 5. Sü. 3 te ı fırancala çıkarlımasına dair tecrübe Arkan Sa. 5, Sü. 5 te lerin başka fakültelerde cereyan da, bu yüzden sert münakaşalar i ınahiyetindeki şartlı müsaadeden cereyan etmiştir. müsbet netice alınmadığı görülmüş Diğer taraftan, ilâhiyat Faküli ve tatbikata Belediyede son verilmiş 1 tesi Oğrenci Derneği tarafından tır. yayınlanan bir tebliğde de basına | Bugünden itibaren ekmek fırıhların çatılmakta ve «S.B.F. de bir kaç | da eskiden olduğu gibi sadece ektaiebe arasında çıkan bir münaEvvelki gece saat 23.30 da İstiklâl ! mek çıkarılacaktır. Yalnız ekmek ile | kaşayı kendi siyasî gayelerine ve caddesinde bir dükkânın vitrini meç şahsi ideolojilerine âlet etmek ishul bir şahıs tarafından açılarak 700 BELÇİKA KRALİÇESİ Mİ OLUteyen bazı gazetelerin Fakültemi800 lira değerinde 3.4 süet ceket ya YOR? Belçika Kralı Majeste ze hakaretâmiz yazılarını hayret lınmıştır. Emgen Apartımam altmKazma, kürek ve mavzerlerle dövüşen Kınık ve nefretle karşıladık.» denilmekda bulunan mağazanın sahiplerindsn Baudouin'in 26 yaşındaki Fransız tedir. Mehmet Tüfekçinin müracaatı üze Prensesi Maria Therase de Boür ve Acılar köylülerini ayırmak için Konyadan rine kovuşturmaya başlanmıştır. Ba bon ile evleneceği söylenmektedir. 150 kişilik bir jandarma kuvveti sevkedildi. Beşiktaş yangınmı müteakıp zı şahıslar hırsızı gördüklerini söy Yukandaki resimde, Belçika Kra lediklerinden onların verdikleri eşVişnezade mezarlığı arkasına kâl üzerine aranmaya devam ediL liçesi olması muhtemel Prenses MaKonya, 7 (Telefonl») Son 15 roa, »lindeki kuvvetlerle kavgayı yerleştirilen felâketzedelere, mekledir. ria Therese görülmektedir. Hâlen Loodrada toplantılar akdetmekte olan NATO'nun Atiantik gün içinde Bozkır ilçemiz üçüncü bastıramamıs ve Konyadan takvikendilerine verilen çadırların Kongresindeki Türk heyeti defa kanh bir köy kavgasına sahAntalya, 7 (Telefonla) Kendisiye istemiştir. Başlarında jandarma ne olmuştur. bugün söküleceği bildirildi alay kumandanı olduğu halde 100 nin Mehdi olduğunu söyleyen ve et 14 gün önce birbirİBa giren ve kişilik bir kuvvet olay yerine git refmdakileri in«nmadıkları için döv Haber aldığımıza göre, geçen haf jandarmaların bir kadını öldürmemeye başlayan, Şehrimizin Kır Ca ta çıkan yangın sonunda Kızılay j si ile bastınlan Kınık ve Acılar a miştir. Kavgada ölü ve yarahlar mii Imamı Süle>inan Civelek, polis tarafından Vişnezadede çadırlara rasındaki köy kavgası dün yeni olduğu söyleniyorsa da bu hususu tarafından yakalanmıştır. Akliî mu. yerleştirilen felâketzedelere, bu • den başlamıştır. İki köy halkı kaz tesbit mümkün olamamıştır. Ka%' v«ızenesinin bozuk olduğu s nılan > sabahtan itibaren başlarının çare ' ma, kürek ve mavzerlerle birbiri ganın bugün bastmlmı; olduğu sa Imam Devlet hastahanesinde müşasine bakmaları söylenmiştir. ne girmişlerdir. Bozkır Kaymaka nılmaktadır. hede altma alınmıştır. Kızılay, ayrıca, çadırların da buParis, topraklarına atom stokları yapılmasına şün kaldırılacağmı bildirmiştir. j Yangının sabaha karşı 4 de çık [ müsaade etmediği için, NATO uçaklarınm mış olması sebebi ile mal olarak orada kalmakla gayelerine hizmet edemiyeniç bir şeylerini kurtaramamış o • lan ve halen çadırda barınmakta ' ceklerine kanaat getirildi. bulunan felâketzedeler Kızılayın '• yardımı ve ihtimamının artmasını | Londra, 7 (Radyo) Haber alın ' bilinmektedir. Paris, Fransada hiç beklerlerken. birdenbire açıkta kal j dığına göre, Nato Bsşkumandam ; bir şekilde atom stoku yapılmasına man tehklikesi karşısında büyük ' üzüntü duymakta olduklarını söy j G«neral Norstad, Fransadaki üsler rua göstermiyeceğini bildirmiştir. lemektedirler. i de bulunan NATO'ya ait avcıbom' j Ger.eral de Gaulle iktidara geldikbardıman kuvvetlerini çekmeğe ka | ten sonra, Fransada atom stokları rar vermiştir. Sebeb. Fransanın | yapılmasına ancak atom bombalarıtopraklan üzerinde atom stokları j nin kullanılmasında Fransanın da yapilmasına müsaade vermemesidir. ! oy sahibi olması ve atom bombası Norstad, Fransa topraklarında a imâü metodlannın Fransızlara da tom bombası stoklarma müsaade ifşa edilmesi şartile izm verileceğiKonya 7 (Telefonla) etmediğine göre, uçaklarin orada ni belirtmiştir. Dün şehrimiden Haydarpakalmakla gsyelerine himet edemiye Diğer taraftan NATO Atlamtik şaya gitmekte olan yolcu ceklerine kani olmuştur. Amerikan Kongresine katılan 14 memleketten treninin bir kompartimanınve Kanada Hava Kuvvetlerine men 650 delege bugün komisyonlar hada ve eşya filesinde b;r çusup olan ve NATO'da hizmet gören linde toplanarak önümüzdeki 10 yıl val içinde 3" dinamit. 23 uçaklar, Almanyadaki üslere dağı zarfmda NATO'ya d3hil memleketkapsül ve 13 dinamit fitili tılacaktır. lerin takıp edecekleri politika hakbulunmuştur. Norstad'm sözcüsü ve Fransız Sa kında fikir teatisi'nde bulunmuşlprHepsi bir arada ve birbirivunma Baka'nhğı mesele etrafında dır. NATO Atiantik Kongresine. 15. ne bağlı olarak ele geçen di• „ 'v söylempklcıı istin ı memlkpt oUıı Izlaıuia, IııgilHr OTOMOBIL CÂMBÂZt ' Jean Sunny adındaki bir otomobıl cambanamit ve Kapsulıer îi'pnoe kâf etmişleı /. NATO Başkumani re ile olan bahk avlanma htilâfınzı. yol emniyeti ile ilgili dökümanter bir film çevrilirken Parisin korkıı havası yaratmiştır. BIB UMVERSİTELİYE DÖRT PO LİS Ekvator'da, Cumhurbaşkanı Camillo Ponce Enoieuezin İJadanlığı ile Fransız Hükumeti ara da n dolayı katılmamıştır. Çarş.amba meşhur cacldeleıinden Champ Elysese'de bir gösteri yapmıştır. Cad Persone'. yolcuları t<?slr;n otresine karşı talehelerin ayaklandığını, ölen, yaralanan ve tevkif edilepler olduğunu bildirmiştik. Yukansında iki yıldanberi müzakere mev günü yapılacak son toplantıds. âza ; denin kalabalık olduğu bir saatte yapılan bu gösteri, binlerce insanı miştir. M=Hdelerin sahibi bı>daki resim, kılıç taşıyan. süngü ve tüfeklerle mücehhez polislerin silâhsız bir üniversiteliyi karakola gözuu yapılmak'a beraber, mesele et memleketlere sunulacak deklerss | şasırtmıştır. Yukandaki resimde. Jssn Sunny otomobili iki yan tekerlunamamjştır. 1 türdükleri sırada çekilmiştir. [ rafında bir anlaşmaya vanlamadığı yon açıklanacakür. leği üstünde götürürken görülmektedir. Hâdiseye; Sendikanın eski başkanınm salona alınmak îstenmemesi sebeb oldu; eski başkan ile bir işçi mümessili 2 saat polis nezaretinde kaldılar Kabinede beklenen tayinler Kıbrıslı şehidleri anma günü ilâhiyat Fakültesi Ügrenci Derneginin yayınladığı tebliğ Ekmek imali için dün alınan yeni kararlar Konyada iki köy halkı arasında yeni çarpışma Beyoğlunda bir diikkân soyuldu Kszılayın teessür yaratan kararı Çıldırdı ve metıdiliğinJ ilân etti FransadaM N»A. T. O. uçahları çehiîeceh Trende bir çuval dinamit bıilundu! I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog