Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İngilizce öğrenenlere ve bilenlere en lüzumlu eser İNGİLİZCE TÜHKÇE RESİMLİ LÛGAT iamamile telâffuzlu 2500 resim ve tablo 68000 keüme, tâbir ve cümle 16000 idiomatik terim 100 den fazla öğretici şema. TL. 30 ANSİKLOPEDİK ÖGRETİM YAYINEVİ Ankara Cad 62/2. İstanbul II1CI umhuriyet K U R U C U S U r Y U N U S NAD' Ş A F A K ÇİCEKLERİ Çocuk edebiyatımızın tanınmış bir şöhreti olan Kemal Kayanın İsveç masallarınm en güzellerinden bir demeti içinde sunduğu bu kitab temiz bir baskı ve resimlerle Varhk Çocuk Klâsikleri arasında çıktı. Fiatı yalnız 1 liradır. 19 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbuı Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yazı İşleri. 224299. Matbaa: 224290 Buğday alım fiatına Ankara yüzde 25 zam yapılıyor Bakanlar Karulunun dütı bu hususu kararlaştırdığı bildiriliyor, azamı primsiz ahm fiatı elli kuruş oluyor Atatürk aleyhinde konuşan biri erkek diğeri kız iki öğrenci dün Bir müddettenberi devam eden zam rivayetleri dolaAtatürk Kanununa muhaîefet suçu ile tevkif edildiler yısile fırıncılar unları ellerinde tutuyorlar; şehirde Dün bir basın toplantısı yapan Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı, dün yer yer ekmek sıkıntısı görüldü "kızıl ve yeşil tehlikenîn ntaalesef Üniversiteye sızdığım,, belirtti ve bunlara karşı nıücadele açılmasım istedi; gençler, komünizmle irticaı teHn için ıtıitin* müsaadesi taleb edetek Ankara, 6 (CumhuriyetTeleks) Son günlerde, Ankara Universitesi camiası içinde cereyan eden irtica hâdiselerine adı kanştıgı için dün gece Birinci Şubeye götürülen Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinden Naci Yılmaz ile bu j gün eelbedüen Nuran Edilhan ad1 L kız öğrenci, akşam üıeri tevkif olunmuşlardır. Bugün sabahtan itibaren dinlenen yedi şahid, sanıkların Atatürk aleyhinde konu»tuklarını teyid etmişjer ve müteakiben Ankara Uçüncü Sulhceza Yargıçlığı. adı geçen iki öğrenci hakk'ida tevkif kararı vermiştir. Naci Yılmaz ve Nuran Edilhan, yakında Atatürk kanununa muhalefet suçu ile yargılanacaklardır. Diğer taraftan Siyasal Bilgiler | Fakültesi Öğrenci Derneği Baska1 nı Utku Acun, bugün bir basın i toplantm yaparak. bahis konusu hâdiseler hakk.nda izahat vermiştir. Oğrenci Derneği Başkanının ifadesine nazaran, yarın öğrenci dernekleri başkanları bu meseleyi görüşmek üzere müşterek bir toplantı yapacaklardır. Bu toplantı neticesinde. Ankara Universitesinin komünizm ve irticaı tel'in maksadı ile Valilikten bir mitinş m,üsa.adeşi jştihsali için harekete ge'ç'ecegiDiinfrıTmekf'eair.' TilrTa^ kika Dernek Başkanı. basın toplantısında «kızıl ve yeşil tehlikenin maalesef üniversiteye sızdıfı Arkan Sa. 5. Sü S da Universitesinde kızıl ve yeşil tehlike Mecliste tâtil meselesi D. P. lilerin kısa süreli taliklerle yaz toplantılarını sonbabara kadar götürecekleri ve böylelîkle C. H. P. ye Meclisi olağanüstii içtimaa davet etmek hnkânını vermek istemiyecekleri söyleniyor Siyasal Bilgiier «greaeileri adına Cemiyet Başkanı açıklama yaparken Şehrimızde dün bir frnnın önünde kuvrukta bekli yen vatandaşiar Ankara, 6 (CumhuriyetTeleks) Bakanlar Kurulu bugün saat 10 da toplanmıs ve bu toplantı 4 saat devam etmiştir. Iktisadi meselelerin görüşüldüğü söylenen bu toplantıda, hubu» bat fiatları üzerinde durulduğu ve bir müddettenberi Toprak Mahsulleri Ofisinde devam eden toplantıların neticesinde hazırlanan esaıU*n» «©Euçuldug» tahmin . edil : mektedir. Bilindiği gibi ahm fiatlannm Vanlan mutabakate göre, Türkiyenin Arkatı Sa. 5, Sü. 5 te Âmerikalılara olan 60 mtlyonluk Türk borcu onild senedç ödenecek Avrupadaki alacaklılan için 11 Mayısta Pariste yapılan 14 devlethk anlaşmanın şartları, Amerikalı alacaklılara da aynen tatbik edilecek Eskişehirde Pnlatkan dert dinledi Polatkan kredi sıkıntısmdan bahseden henışehrilerine. kredinin eskisi gibi verilmekte olduğunu sövledi Eskişehir 6 (Telefonla) Maliye ı Bakanı ve Eskişehir milletvekili Hasan Polatkan, diğer milletvekil lerile bugün şehrimize gelmiş ve Tüccar Kulübünde esnaf ve ta cirlerle görüşmüştür. Derdlerini an latanlar. Maliye Bakanına kredi dar lığı içinde kıvrandıklarmı bildir mişler ve ithal kotalarmdan memleketimize gelen malzemenin yerli sanayie biiyük darbe indirdiğini söy lemişler, elektrik eneriisinin pahah olduğunu bildirmişlerdir. Bir kereste tüccan da Rusyadan ithal edi len kerestelerin Türk kerestele rinin satışını tamamen durdurdu ğunu söylemiştir. Maliye Bakanı, banka krediTerinin eskisi gibi verildişini ve diğer hususlara bir hal çaresi aranacağını toplantıda hazır bulunanlara vadetmistir. Washinşton 6 (A.P.) Türkiye, mayısta Pariste yapılan 14 devlet. Amerikan alacaklanna önümüzdeki j iik andlaşmada mevcud şarthrın 12 yıl içinde muntazaman 60 milyon Amerikan alacaklılarına da *vnen do'.arhk borcunu ödeme hususund:, tatbik edi'eceğini ilâve etmiştir. Amerika ile dün bir mutabakata Ticaret Bakan Yardımcısı, Türvarmıştır. kiyenin. küçük miktardski AmeriAmerikan Ticaret Bakan Yardım kan taleplcrini karşılamak üzere cısı Henry Kearns, mezkur borcın bu yıl 2.649.000 dolar ödiyeceğini,, tediye proşramının Türkiye ile A 1 nisan 1960 tan itibaren 4 seneye merika arasında teati edilen karşı mahsus olmak üzere her yıl lıklı notalarla kararlaştırıldığını 3.485.000 5,010.000 dolar öfemeler • açıklamıştır. Kearns, Türkiyenin yap'îcağını beürtmiştir. Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Avrupadaki alacaklılan için 11 Arnavudluk ve Bulgaristanda roket iisleri! Hrntıef. Balkanlar ve Adriyatikte bir silâhsızlantııa anlaşmasına varılamazsa, Rusyanın Arnavutluk ve Bulgaristanda roket iisleri tesis edeceğini açıkladı Cumhuriyet Gazetesi Yazı i şleri Md. lüğüne 3 katii sanığı beraet etti 1) 1 Gazetenizin 1 Haziran 959 gün ve 12519 sayılı nüshasınm 1 inci sahife 5 inci sütununda (Konyanın 4 köy arasında üç gündür süren kanlı kavga) başlığı altında intişar eden haberde: Hadim ve Bozkıra bağh 4. köy arasında vaki kavgada, 5 ölü, 20 yaralı bulunduğu, bu arada jandarmaya da karşı konulduğu ve çarpışma strasında makineli tüfek de kullamlrhğı bil dirilmektedir. Mahallinde bizzat yaptığım tahkikat ve tetkikattan, bahse mıvzu köyler arasında ötedenberi müşteKonya /a'.isi Cemil Keleşoğlu Arkam Sa. 5, Sü. 8 de Ankara , 6 (CumhuriyetTeirits' B.M.M. nin 12 haaranda tatile gireceği haberlerine mukabil C.HP. Mea lis Grupunun da, Anayasanm 19 u n . cu maddesine dayanarak Meclisi olağanüslü toplantıya dâvet ednek istadıgı hâberleriAin dotaftığmı yazrrtl'tık Meclisin 12 haziranda tatile gir. mesi ihtimalinin çok kuvveüi olrrasına rağmen. C.H.P. Grupunun olağanüstü dâveti yapıp yapmıyacağl henüz münakaşa mevzuudur ve D. P. lilerin tezi daha ziyade. olağanüstü toplantıya çağırılamıyaoağı şek lindedir. D P. lilerin fikıine göre: Anayasanın 19 uncu maddesi, «Tatil esnasır.rin» âzadan beşte birinin talebilo içtimaa dâvet olunabileceğini âmir Arkan Sa. f, Sü. 1 de D.P. liler de sikâyetçi İzmir, 6 (Teleonla^ Seçmen kütüklerinden şikâyetler devam etmektedir. C.H.P. İzmir İl Başkanmın dünkü beyanatına paralel olarak bugün de D.P. çevreleri kütüklerden şikâyet eimişlerdir. D.P. İl İdare Kurulunungeniş bir raporla aksakhkları parti genel mefkezine aksettirdiği haber verilmektedir. D.P. İzmir teşkilâtm. dan salâhiyeili bir sözcü de bugün aym mevzuda şunları söylemiştir: • Kütükler mutlak surette islâha ve yeniden tanzime muhtaçtır. Bunlarla seçime gitmek bilhassa partimiz için zararlı olacaktır. Bu bakımdan kütüklere yeni bir şekil ve. recek olan kanunun en kısa zamanda kabulünü bekliyoruz.» Bir cinayetın faili olarak 1957 yıhndanberi yargılanmakta bulunan Moskova 6 (Radyoi Arnavudluk 3 sanık, haklarında suçu işledikve MacaristaıiM y«ptığı ziyaretten dö lerine daır delil bulunmadığından, nen Sovyet diktatöıü Hrutçef, bugün dün 2. Ağırceza Mahkemesinde iik defa olarak Bulgaristanda roket beraet etmişlerdir. Mahkeme, haüsleri kurmaktan bahsetmiştir. Mos. kiki katilin aranması için dosyakove h'=va alanına ayak basar basnıaz nın Çatalca Savcılığına iadesine Tekelin kiraladığı bir fabrikada çalışan 120 derhal Lenin Stadyomunda tertible karar vermiştir. nen mitinge giden Hrutçef. 45 dakiişçiye daha, tazminat ödenmeden yol verilCinayet 1957 yılın.n Ağustos aka konuşarak İtalya ve Yunanistana yında Çatalcada işlenmiş olup Hayeni tehdidler yöneltmiştir. Hrutçef, san Güler adlı bir şahıs çifte ile mesi, bu iş kolundaki buhranı arttırdı. İki Balk«nlfrrda ve Adriyatikte atom si vurularak öldürülmüştü. Yapılan firma aleyhine 225 tazminat dâvası açıldı lâhlanndan ve roket üslerinden âri kovuşturmada Nevcivan Dağ, Ali bir bölge tesisi fikri Yunanistan ve Kurt ve Halil Kurt isimli şahı*Usküdardaki Nemli Mithat Tü«Her yıl Nisan ayında işbaşı ya İtalya tarafından kabul edilmediği larla Hasanın babasının bir arazi tün firmasından çıkarılarak iki ay pan tütün fabrikası, işverenlerin, takdirde Rusyanın. Bulg^sristenda ve yüzünden aralannın açık olduğu danberi işsiz bırakılan 120 kadın yapıak tütünün pahalı olduğu id Arnavudlukta roket üsleri kurecağı tesbit edilmişti. Yapılan ihbarla işçi dün sabah I. Yaprak Tütün El diası ile müstahsilden mal alma nı söylemiş ve şöyle devam etmiştir: 3 sanık yakalanarak, kasden adam Işçileri Sendikasına giderek «iki malları yüzünden bu yıl işbaşı « Halihazırda Rusyadaki üslerdtn öldürmek suçu ile mahkemeye veaydanberi açız, fabrika bize taz yapmamışlardır. fırletılecak roketlerle Yunanistan ve rilmişlerdi. Sanıklar, kovuşturmaminatımızı dahi vermedi. Ne yapaBu arada Nemli Mithat Tütün İtalyayı dövebiliriz. Fakat çok yakın nın başındanberi suçsuz olduklacaksanız yapm, karnımızı doyura firması, fabrikayı Tekel Idaresine mesafede rokçt üsleri kurarak daha r.nı, cinayetin kendileri ile ilgisi cak iş bulun, para bulun» diye yal kiralamıştır. Tkel Idaresi de Nibüyük isabet sağlamek imkânlerı bulunmadığını söylemektedirler. varmışlardır. sanda işbaşı yaparken fabrikanm varken, neden istifade etmiyelinı? Bir cinayet dâvası Ekserisi 20 25 yıllık tütün iş 300 işçisinden 120 sine yol vermiş Üstelik Arnavudluk ve Bulgaristan karara bağlandı ç.:.i olan kadınlar derdlerini şu şe tir. Sendikanın tazminat talebi ise d&ğferı, roket üsleri in§asına son de. Kadın yüzünden 20 Temmuz 1957 Arkast Sa. 5, Sü 7 de kilde özetlemişlerdir: Arkan Sa. S, Sü. 3 te jnhnda Emirgânda işlenen ve fa Arkası Sa. 5, Sü 7 de Tütün îscîleri arasııtda tazminatsız tensikaî Şehrimiz 1 inci ve 2 nci Ağır Ceza mahkemelelerinde dün muhtelif cinayet dâvalarına bakıldı Okul sıkıntısı artıyor Amerikadan eetirtilmesi beklenen portatif okulların ithali imkânsızlastı. Seneye bazı okullarda 4 lü tedrisata gidilınesi bekleniyor Bundan bir müddet önce. deki ders yılmdan itibaren okul sıkmtısını gidermek, f?ydalanılacağl bildirilen port"tif okullarm Amerikadan getirtilmesi imkânsız bir hal almıştır. İlgili'erin belirttiğine göre. o zaman Millî Eğitim Bakanı olan Celâl Yar. dımcının Amerik«da yaptığı anlaşma İNSANLARIN FEZA ELBİSESİ Amerikan bahriyesi ilim adamla mucibince yurda getirtilecek olan por rı tarafından feza pilotunun hayat şartlanna uygun ilk elbise imal tatif okul binplarının 2 smıflı ve köy edümiştir. Aya seyahat imkân da hiline girdiği gün insanlar, resim okulu tipinde olduŞu anl. şılmıştır. Bu vaziyette bu binal>~rdan fayd<;de görülen bu elbiseyi kullanmaya başlıyacaklardır. lanmak imkânsız bir hal alm'ştır. Ancak önümüzdeki yıl okul sıkmtısı giderilmediği takdirde şehrmıtS ilk ve orta okullarının büyük bir kısmında üçlü veya döıtlü öğretim y?pmak ie:b edecoktir. Yağntur yurdda yer yer xararh oluyor Bilhassa Orta Anadolu bölgesinde birden bastıran devamlı yağmurların mahsul üzerinde büyük zararlar husule geîirdiği bildiriliyor. Yıldırım isabeti ile iiç kişi öldii. Seller. bir çobanla sürüsüniin boğulnıasına sebeb oldu 7 yaşında bir çocuk üvey anasını öMürdü Diyarbâkır 6 (Telefonla ı \ Yedi yaşındaki bir ilkokul öğrencisi bugün üvey anne. sini tabanca ile öldürmüştür. Fatihpaşa semtinde hayetmı bakkalhkla kazanan Ahmed Karabulutun oğlu Enver, babasının evde bırsktığı ve içı dolu tat»neasını bir ara kapmış. ve üvey annesi ile yalnız olduğu bir sırada kendisine «seni öldüreceğim» demiş ve silâhı Haticeye boşaltmıştır. Kadın bir kurşunl* can vermiş. emniyet makamları tahkiteta başlamışlardır. ( Yedi Dakika 1 KAN DÖKECKK PARTtLtLEK! D. P. Hasköy Merkez Ocağı kongresi dün saat 14 te, hâlen Kur'an dersleri verilen eski bir Havrada yapılmıştır. Kongreyi baştan sona kadar kalabalık bir üye ve dinleyici topluluğu takib etmiştir. Tenkid ve dilekler faslında üyelerin çoğu Hasköyün bakımsızlığından şikâyet et. mişlerdir. Bu arada söz al?n bir üye, D.P. nin icraatını övdükten sonra, oarkadaşlar, paıtiye r^dıktırlar, icabı halinde kanlarını dökecek partililere sahib D.P. nin geleceğinden artık endişe etmeğe lüzum yoktur» demiştir. H Avrupa ve Amerikada yap = § ij tığı uzun bir tetkik seyaha = §; tinden dönen arkadaşımız Do = Nadi (Yedi Pakfka» arttı ğ ݧ haftahk yazısım bugünden iti g = baren tekrar yazmaya başla = ş mıştır. 5 inci sahifemize ba p = kmız! ^ Bir cinayet daha Rıından haşka Hayro ilnor,in de bir kuş meselesi yüzünden k'vga eden Zeki Gürbüz. Sadık Zanseveni hançerle öldürmüştür. Katil yakplanmıç, tahbpslanmıştır. Tarsus, 6 (Telefonla) iki gündür bölgemize yağmağa başlayan yağmur, dün nisbeten dinmişse de bugün saat 15 sıralarında şiddetlı bir rüzgârla sağnak halinde dolu ile karışık bir vaziyette, 3 saat kadar aym şiddette devam etmiş, şehrimizde Şehid Ishak ve Inceark mahallelerinde bir çc"k evleri su basmış ve Kız Enstitüsü de tamamen sular içinde kalmıştır. M ^ ı ^ . , . . r a h.^ hahçoleri buyük. çapta zarar görmüş, bir çok meyve agaçları kırılmıştır. Şiddetli yağmurlarla şehrin yeni hamaminı da sular basmış ve hamamda buîunan kadınlar arasında panık Arkası Sa. 5, Sü. i U SOKARNO VE YILDIZ Uzun bir dünya ziyareti turnesine çık mış bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Sokarno, Güney Amerika memleketlerinder sonra Los Angeles'e uğramış ve Hollywood stüd yolarını gezmiştir. Resimde, Cumhurbaşkanı Sokarno, tanınmi| film aktrisi Joan Cravford'la tanıştırılırken görülmektedir. Sokarno, dün Tokyoya varmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog