Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İkinci Baskısı çıktı HAZRETİ MUHAMMEDİN HAYATI Yazan: Samih Nafiz TANSU Yeni ilâvelerle ve Âyâtı Kur'aniye tefsirlerile zenginleşmiş olarak mevcudlannın içinde en çok satılan en fazla aranılanı olan bu kitab, tatlı bir üslübla kaleme ahnmıştır. HİLMİ KİTABEVİ İstanbul Hediyesi 750 Kuruştur. 35 İHCİ V'll ' Savi a j l umhuriyet KURUCUSU: TUNUS NADt 1 Cehcnnemin Kapıları Japon edebiyatımn birkaç şiirinden başka bir tarafını tanımıyoruz. Bu boşluğu doldurmak için Varlık Yayınevi en güzel modern Japon hikâyelerinden bir kitab meydana getirmiştir. Dünya edebiyatının çok meraklı bir yanını aydır.latan bu eser Samih Tiryakioğlu tarafmdan dilimize çevrilmiştir. Fiatı 2 lira. 12 S 2 4 *«~'*^ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefonlar: Umumi Santral Numaras 1: 2 24298, Yazı İşleri, 224299. Matbaa: 224290 I O Bir hükumet tasarısına r Rusların .Ü D. P h ((T. Plâni)) hakkında if saat Türk sahillerinde Sovyet casiısluğuna dair bir acıklama yanıldı Bir mebus, elektrik işlerinin belediyelerden almmasını tenkid ederken, bunun demokrasiye uymadığını söyledi C.H.P. lilerin katılmadıkları dünkü toplantıda bir İstanbul millet vekili de aynı tasarıya çatarak "ben anlamıyoruıa İstanbula karşı olan bu husumeti,, dedi ve "ohh, olmaz sözünü geri alsın,, sesleri ile karşılaştı 9 dün Meclîse getirildi Tasan, 1957 ntartından bu yaıta (azla alman vergilerin hak sahiplerine iadesini tazammun ediyor C.H.P. lilerin tâdil teklifler inin de kabul edilmesi ile hazırîanan tasarıda, en düşük ve en yüksek vergi nîsbetleri yüzde 2 ile 44 arasında degişiyor Ankara, 5 (CıımhuriyetTeleks) Veraset ve İntikal Vergisi Kanun tasarısı malij'e ve bütçe komisyonlarında son şeklini almıs ve kanunlaşmak üzere Meclis umumi heyetine sevkedilmiştir. Senelerce birikmiş olan birçok önemli ihtilâfları halledecek oîan tasarı komisyonlarda. ügiüler lehine biraz daha tâdilât görmiiş ve Hükumetin sevkettiği metin bir hayli değişikliğe ıığramıytır. Bu arada C.H.P. Ankara milletvekiü İsmail Rıiştü Aksaj ve altı arkadaşının aynı mahiyette hazırlamış oldukları kanun teklifi de prensip olarak Arkıısı Sa. 5. Sü. 4 te Y ürkiyedeki Alman malları Harb içinde konmuş olan takyid ve tedbirler, dün Mecliste kabııl edilen bir tasan ile kaldırıldı Ankara. 5 (Cumhuriyet Teleks) Meclisin bugünkü toplantısında. Alman hükumetinin ve Alman te beası hakikî ve hükmî şahısların Türkiyedeki emvaline vazedilen tak yidî muamele ve tedbirlerin kaldı rılmasına dair kanun tasarısı tak dimen ve müstaceliyetle görüşüle rek kanunlaşmıştır. Bu kanun gereğince Türkiyenin Almanyaya harb ilân etmesinden sonra el konan Alman hiikumeti ve A'man tabiivetinde hakikî ve hükmî şahısların emvali, şahiblerine del'"edilecektir. Bahis konusu tasarının miizake resi sırasında Bolu D. P. milletvekili Thsan Gülez, Dıs İsieri Bakn nına, tasarının mütekabiliyet esasına müstpnid olup olmadığını.sormustur. Bakan. şu cevabı vermiş tir: Arkam Sn. 5. Sii. 5 fe Belediya Meclisi dünkü toplantısında Beledlye Nedisinde yapılan tenkidler Bir üye, odun fiatlarına zammm vatandaş için büyük külfet oldnğunu söyledi, bunun makul hadde indirilmesini istedi Ankara. 5 ıCumhurıyet.Teleksi Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de toplanmış ve gündemindeki konuları müzakere etmiştir. C.H P. li ırilletvekilleri bugünkü toplantıya dd katılmam'.şlardır. Ibıahim Kirazoğlunun başkanlığında açılan oturumda, önce Başbakc.nın verdiği bir önerge üzerine, subaylar heyetine mahsus terfi kar.ununun onuncu maddesinin değiş tirilmesi hakkındaki kanun teklifi tctkik edilmek üzere geri verilmiş. bunu takiben sozlü sorularm görüşülmesine gecilmiştir. Ancak C.H. P. liler salonda bulunmadıkları için 1 bu sorular yazılı soru haline çevrilmiştir. Bundan sonra da Türkiye Elektrik Kurumu Kanun tasarısınsı müzakeıesine devam edilmiştir. Türkiyede elektrik enerjisinin Tekelden istihsal ve tevzi meselesi hak kmda hükümleri ihtiva eden kanun 'asarısının görüşülmesi sırasında tar tışmalar olmuştur. Bayındırlık Bakanı T. 1leri ve Sanayi Bakan Vekili Sebati Atamanın izahlarından sonra söz alan Muhlis Erdener fD.Pj tasarının bu haliyle kanurılaşması halinde İstanbul Belediyesini büyük bir gelir kaynağının ortadan kalkacağmı, elektrik enerjisinin tevzie kadar kurum tarafından bundan sonraki işlemlerm de İstanbul Be. lediyesince yürütülmesinin doğru oİBcağını söylemiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Betı Almanyanm Münih şehrinde bulunan Sovyetler Birliğini Oğrenme Enstitüsü tarafından «Dergi» adı ile intişar eden eserin son sayısında Türkiyeyi ilgilendiren son derece ilgi çekici bir yazı çıkmıştır. Leningraddaki Yüksek «skerî deniz oku lu mezunlarından üstteğmen Lev Predteçevski terafından yazılan bu makale. Karadeniz. Marm ra, Ege ve Akdenize olan Türk sahilleri hak kmda Rusların nasıl ilmî ve fennî bakunl' rdan eskerî bilgi topladığını çok canlı bir şekilde ortaya koymak tadır. 1957 yılının martında hürriyeti seçip batıya iltihak eden yazının müel lifi Ruskrın «T plânı • adınd' ki faaliyetini şu şekilde anlatmaktadır: «İkinci Dünya harbi sıtasında Rııs ların almış oldukları mayın ferams, hücumbotu ve denizaltı avcıları gemilerini Amerikalılara iadesi 1954 yıI lırıın 78 temnıuz günlerinie yapılı • | Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Lâstik kauçuk iş kolunda buhran Sendika Başkanı, işverenlerin işten çıkartma hareketlerine karşı, Çalışma Bakanlığı ilgililerinin lâkaydisinden şikâyet ediyor İstanbul Lâstik ve Kauçuk Sana. yii fşçileri Sendikası Genel Başks. nı dün bir basın toplantısı yaparck, işçilerinin işten çıkanlmasına eöz yumulmakta olduğu iddiasında bulunmuştur. Buşkan ayrıca, işverenlerin işten çıkartma ameliyesine sık sık beşvur maları yüzünden, şehirlilerine lâstik işkoluna rağbet etmediklerini, bu sebeble imalâtın kalitesiz olduğunu | belirtmiş ve demiştir ki: «Eğer çalışma Genel Müdürlüğü Avrupada ve Amerik'sAa görülme• yaa b*ı «Seıon tetili» yapmaya miisaade etme hatasını işlememiş olsay dı, hem lâstik kauçuk fabrikeları yı kn 12 ayında çalışan bir iş düzeni ta kip eder, hem bu iş kolu gelişir, çü rük imalât önlenir, kontrol kolaylsjır, hem de işçiler her ay işsizlıkle tehdit edilmezdi. îşverenler şimdi bayram ârefesin» de yeni bir taktiğe başvurmağa baş ladılar: Sezon yapma haklarını bayramdan Snceye almakta, kanunen b«ıyr"mda isçilere ödemeleri gereken ücreti vermemek yolunu tutmaktadırlar. Maalesef, Bölge Çalışma Müdürlüğü de bunlarla esla ilgilenmemektedir. Bolge Çahşma Müdürlüğünün bu durumu Çalışma Genel Müdürlüğünün lâstik işvereni ve tanıdığı bü. yük avantaj yüzünden binlerce işçi âilesi perişan olmaktadırr.» o Belediye Meclisi dün saat 15.25; rahndan verilen bir takrir riyasete DİİD Uolmabahçcd» vukua gelen kazada otobüs ve devirdiği ağaç de Dr. Hamdi Akça'nm başkanlı j havale edilmiştir. A. Nasuhioğlu 1 : âfUIIIIIIIIÜII" 'liüiiilB! ! "'•••'•" il!!llllllltlllll|||fe ' gında toplanarak Hazira n devresi takririn okunmasından sonra yapçalışmalarına devam etmiştir. tığı açıklamada k.saca şunlan söyGündemdeki tekliflerin ilgiü ko lemiştir : misyor.lara havalesinden sonra, I , „ c. „ 195» Avrupa mükâfatınm İstanbula ^ 7 . " " f l a t l a n n » Encumenınl 1 Zam „ verilmesi dolav.sile Dış İ . I . * Ba ,* ™ lira olan odun 36 Hraverilmesi dolayısile n , . İşleri nJ.l" Geçen 35 ^zeteleMe okudum.lYen, t e s k i l â f n . 35 bin üvesi yll olacak ve Rum gençlik teskikanlığından gelen yazı ile Avrupa [ y a c l k a r t ] l m l ş B u n ürahk zam Konseyi Mahalli îdareler Komisyo I v a t a n d a ş ;,.;„ b ü y ü k külfettir, al lâtı ile işbirliği yapııııyacak için nu Başkanmin Vali Ethem YetLefkoşe 5 (Hususi) Aza sayısı kiner'e gönderdiği telgraf okunmuş ması imkânsızdır. Halbuki satış serbest bırakılsaydı rekabet. fiatuı nın 35.000 civarında olduğu tahmin tur. düşmesini sağlardı. Ya satlşı ser edilen yeni bir Kıbrıs Türk Genç § Atlalet Komisyontında m Siyasal Bilgiler Fakültesinde Bu arada Alâeddin Nasuhioğlu te A r k a s t S a . 5, S ü . l d e lik teskilâtı kurulmuştur. Bu teştertiplenen konferansta Dokiiât mensublarının yaşlar. 12 ilâ ğ başlıyan nıiizakerelerin î kısa zamanda bitirile § 35 arasındadır. Bu teşkilâtın ku % çent Dr. Fahir Armaoğlu rucusu Türkiye Milli Talebe Fe s ceği tahmin ediliyor 1 paktın fiilen sona ernıiş derasyonunun eski idarecilerinden o olduğundan bahsetti Dün şehirde muhtelif, semtlerde ı paşa caddesinden geçerktm MehmPt Celâl Hordandır. Celâl Horrian Ankara 5 (CumhurîyetTeleks) o çarparak Meh yaptığı basın toplantısında teşek Adalet Komisyonunda bugün Iz meydana gelen 12 trafik kazasında j Kozanla altuıdaki ata çp Ankara, 5 (Cumhuriyet Teleks) külün Rum Gençlik teskilâtı ED mir milletvekili Kemal Ser^iroğ bir kîdın ölmüş, 26 kişi de yaralan j Arkası Sa. 5, Sii. 1 de mıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış MA'ya karşı kurulmadığını ve lunun trafik sııçlannın affı hak• ••«•*••••>••• t ••••••*•*•< Şoför Ferit Tunca ideresindeki Sir benzeri Rum teşekküLterüe işbirMür.asebetler Enstitüsü tarafından kındaki kanun teklifi görüşülmüş keci Emirgân arasında işleyen 27212 liği yapmıyacağını aç.klamıştır. tertiplenen ta'rtışmalı konferanslarAlman Başbakanının, dünya siyasetinin kritik Arkast Sa. 5, Sü. 3 te plâkalı Belediye otobüsü Dolmabah dan sonuncusu bugün %'erilmiştir. çede Camlıköşk önündeki virajı alır bir devresinde mes'ul mevkii terkedemiyece«Türkiyenin Ortadoğu Politikası» ken yerlerin kaygan olması yüzün. ile ilgili olan bugünkü tartlşmalı ğini bildiren bir mektubu, partisinin Meclis den süretle yol kenenndaki bir ağa konferans, ilim adamlan, tanmmış ca bindirmiş ve ağacı devirdikten Grupu tarafından kabul edildi. hariciyeciler ve bu arada eski Büsonra durmuştur. Kaza sırasında oto Ankara, 5 (Cumhuriyet yük Elçilerden Ethem Menemencibüste bulunanlardan 16 yolcu hafif Teleks) 1957 yılında aya Bonn 5 (R.) Batı Almanyanın Heuss'un yeniden Cumhurbaşkanı i oğlu tarafından ilgi ile takip edilşekilde yarelçnmışlardır. seyahat tertip eden bir şir83 yaşındaki Başbakanı Dr. Konrad seçilememesi üzerine iktidarda bu ' miştir. Ramazan Toker, idaresindeki 615 kete kaparo olarak 52 bin lira Adenauer, onümuzdeki ay içinde lunan Hıristiyan Demokrat Partiplâkalı otomobille Eminönü Balıkyatırmak iştiyen BurhanetTartışmalı konieransı idare etmek yapılacak Cumhurbaşkanhğı seçipazanndan geçerken 60 yaşmda İktin Gündoğan adındaki tacir tizere Ethem Menemencioğlu Baş minde Hıristiyan Demokrat Parti si evvelâ Başbakan yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Dr. Erhard'ı Basbal Bü\rükbilgin isminde bir kedına ile kolejli kızı Ceyda. şirke. kanlığa, Prof. Bahri Savcn da 2. sinin aday. olmaktan istifa etmişkan adayı göstermek istemiş, fakat çarparak ağır yaralanmasına sebebitin nihai cevabına intizar etBaşkanhğa *<çildikten sotnra Do tir. Dr. Erhard bu teklifi kabul etmeyet vermiştir. Yaralı hastaheneye mektedirler. Şirket esas mer Arkast Sa. 5, Sü. 2 de Hâlen Başkan bulunan Theodor yince Başbakan Dr. Adenauer üzekaldunlmıştır. kezine durumu bildirmiştir. rinde tazyik yapılmıştı. Evvelâ Tacir, kızı ile kendisi için iki İsmail Gülbay, idaresindeki 81978 Başkanlık adayı olmayı kabul eden kişilik bilet bedeli olan 600 plâkalı kamyon ile Çemberlitaş VeBaşbakan, dün gece partisine gönbin liralık bir taahhütname şirhan caddesinden geçerken oto derdiği bir mektub ile Cumhurhazırlamıştır . parkmde duren 51647 plâkalı taksiye başkanı adayı olamıyacağım bilbindirmiş ve taksinin camlarıru sidirmiştir. len İlyas Kahveezicinin ezilerek yaralanmasına sebep vermiştir. Dr. Adenauer'in gönderdiği mekAli Yılmaz. idaresindeki 28286 plâtubu müzakere etmek üzere H.risI kelı otobüs G>3İatada Kara Mustafa tiyan Demokrat Partisi meclis grupu bugün bir toplantı yapmıştır. Başbakan Adenauer, dünyanın siyasî bakımdan çok kritik bir safSÜT TOZU Kanadanın Türkiyeye hediye ettiği süt tozları dün yahada olduğunu bildirmi'5 ve Alman pılan bir merasimle teslim alınmıştır. Törende Kızılay mümessilleri. Arkası Sa. 3, Sü. S da Amerikan ve Kanada konsolosları hazır bulunmuşlardır. Resim, 3000 tonluk gıda yardımının bir kısmını n dün teslimi sırasında çekilmiştir. Bağdad Paktmı tenkid Kıbrısta Türk Gençlik Teskilâtı Trafik Şehrimizde dün 12 sudanmn t r a f i k k a z a s ı affı Bu kazalarda 1 26 kişi de I Adeıtauer Cilinhurbaşkaıu olmaktan dün vazgeçti kadin öldü, yaralandı Bartında bir hâdise Ben Vatan Cephesi Partisindenim» diyen bir şahıs bir kahvede rastgele tabanca boşalttı Bartın 5 (Telefonla) Şehrimizden Kokarsu tren istasyonuna 40 yolcu ile giden şoför Kadir idaresindeki Işletme Şirketine aid bir otobüste bulunan Ihsaniye köyünden Mehmed isminde bir köylü, siyasî münakaşaya tutuştuğu şahıslara kızıp otobüs içinde tabancasını çekip ateş ederek, «ben Vatajn Cephpsi Partisindenim. Bizlere karşı gelenin alnını karışlarım, bana bir şey yapamazlar ve hattâ hapsedemezler» demiş, bütün ısrar ve yalvarmalara dahi aldırış etmemiştir. Otobüs, istasyona geldiği anda oturduğu kahvede de münaksşaya Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Aya gitıtıeye hazırîanan tacir Lüks Nerminin dünkü duruşması Günde 50 kilo balık yiyen balık! Bartın, 5 (Telefonla> B.i lıkçıların 3 metre boyunda 700 kilo ağırhğında ruttukları erkek ayı balıgı şehrimizde halka 50 kuruş mukabilinde gösterilmektedir. Ve bu ayı balığı gunde 50 kilo balık yemektedir. Ayrıca dişi sıkıntısı çeken ve bu yüzden de çok hırçmlaşan ayı balığı. na dişisini bulmak için yapılan teşebbüsler netice veımpmİStİr Cumhuriyet Gazetesi Y azı İşleri Nüdürlüğüne Gazetenizin 30/5/959, 1/6/959 güm 12517, 12519 sayılı nushalarının birinci sahifası 4 üncü ve 8 inci sahifası 8 inci sütunlarında (Eyüp Camii :mamı 15 bin liralık teberruu reddetti) ile (Haftabaşı notlan) başlıklı yazılarında Lüks Nermin tarafmdan yapılıpta imametimizce kabül edilmeyen teberrudan bahsedilrrektodir. Havadis temamen asılsızdır. Bu yolda bir bagış için ne imametimize nede yaptlgım soruşturmaya göi re Eyüp camii Onarım Demegine hiç kimse ve bahsıgeçen Lüks Nermin tarafından müracaat vukubulmamıştır. Esase n vazifem itibarile bu kabil teberrüleri kabüle selâhiyetim bulunmadığı gibi buîilan redde de mezun olmadıgımdan imametimize müracaat mevzuuahis olamaz. Keyfiyetin ilk çıkacak nushanızve her ikisutunda ayni puntolarla neşredilmesini saygılarımla dilerim. Eyüp Camii Baş imamı ve hatibi Sait Çayırlı I Kaçakçılık ve fııhuş yaptırtmaktan sanık Lüks Nermin, yakalanan eşyaların kendisine tanınmış kimseler tarafından verildiğini iddia etti Evine ve «işyerineo yspılan baskınla döviz, gümrük kaçakcılığmdan sanık olarak hakkında 2 dâva açılmış olan Lüks Nermin'in 2. dâ', vasına, dün Bakırköy Asliye Ceza' Mahkemesinde başlanmıştır. Bu defa gümrük kaçakçıhğından yargı1 lanan sanık iddiayı gene reddet. miş, eşyaların bir kısmının kendisi, ne ta'nmmış mühim kimseler taraItmfenhibe edildiğini soylemiştir. Duruşnıaya tanık olarak gelen ve Bakırköydeki eşyalan boşaJtırken görüldüğü için kaçmış bulunan e Arkası Sa. 5, Sü. 3 te ORDUSLNDA YENİ SİLÂHLAR Italyaıı CumhuııytüflİDü yüdönüroü müjiasob^tUe Romanıntaıilıikolozitlrmı öriuhrle" yapılan askerî geçid töreninde AmerikRmn verdiği «Honest John* güdümlü mermileri ilk defa halka gosterilmiştir. Resimde, görülen bu füzeler, atom harb başlığı taşıyacak kapasitededir. de denitde acı acı bağırdığını söylemektedjrler. ıııevMiııiıı .vaKid.şıiMsı ıııu nasebetile kara sineklere karşı memleket çapında bir mücadeleye başlamışlardır. Resimde. bu vesile ile y3pılan bir basın toplantısında 4 çift, kara sinekten üremiş olan 3.000 sineklik sülâle gazetecilere gösteriliyor. j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog