Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CANDİDE (İkinci baskı j Voltaire'in, Fehmi Baldaş tarafından dılımize çevrılen bu meşhur esennın ıkıncı baskısı çıkmıştır Istanbul, Devlet Kıtabîarı Mudurluğu ue yavınevlennde ve butun kıtabçılarda 200 kuruş fiatla satılmaktadır. umhuriyet KURUCUSU.TUNUS NADt Telgraf ve mektub adresı Cumhurıyet Istanbıu Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 224298, Yazı Işlerı, 224299 Matbaa 224290 tUIIld J Avrupa gezısı donuşunde şe hrımıze uğravarak bır gece kalan Iran Şahı Pehlevı ve kız kardesı Prenses Fatma d u n sabah ozel uçakla saat 11.30 da Tahrana gıtmışlerdır B a Ş b a k a " M e n d e r e s D l * ^ l e r l B a k a n l Z o r I u ta.af.ndan ve * « * Çmarda Iran Şah, ,1e Turk Hukumet erkân, arasında KIRMIZI ZAMBÂK Anatole France'ın butun dunyaca bılınerı ve sevılen bu unlu romanı Tahsin Yucel tarafından yenıden dılımize çevrılerek Varhk Yayınlan arasındaçıkmıştır. Fıatı 4 lıradır. Zonguldak Maden İşçileri Kongresinde yeni hâdiseler Sendikanın eski ikinci başkanı ile 3 delegenin polis marifetile kongreden atılmaları üzerine 57 delege salonıı terketti Bir C.H.P. milletvekilî ile dâvetli bulunan muhtelif sendikal arıtı temsilcileri kongreye sokulmadı; îçeriye girenier ise silah aranmasına tâbi tutuldu; Toleyis Federasyonu Başkanı "Hâdiseler,memlekette sendika hürriyetinin olmadığım bir kere daha teyid etmiş bulunuyor,, dedi Zonguldak 4 ( \rkadaşımız Se dat Ağralı telefonla bıldırıvor) Dun hukumet komıserı olan Valı Muavınının emnle tatıl edılen Zon guldak Mad"n Isçılen kongresıne bugun saat 13 de dev am edıldı Her ne pahasına olur«a olsun Mehmet Alpdvındar taraftarlarının seçımlerde ekarte edılmesı ıçın alınan tedbırler netıte \erdı Alpdundar ile uç delege kongre başkanınm verdıgı emırle polısler tarafından kongre salonundan dı>an altıldı ve bunu prote'sto eden 5 delege de 7 salonu terketti Kongre başlamadan bır kaç laat e\\el re^mı \e sıvıl pohsler kongrenın vapıldıgı Belet 1 " e iınemasının onunde Mkı tedbırler almıçlardı Saat n de delegfcler ı<,erı\e alınmağa başladı Kongre%e delegelerden başkasının gırmemesının karar altına alındıgı, Arkası Sa 5, Su 4 te ^ feded.r *n T A T ' ,İ T " ,l>: t k " l ü a r ' Ş ' e ^.ıld.gmı ve Ortadogu durumunun gozden geçırıld.ğım l»n.ndan avrıl.rken go.uluvor Ir.na da.r haberlermuz bejnc. s L •» • • »• • f GiresurTDemokrat PJI kongresinde Muiıalefete sert hücumiar yapıldı Ticaret Bikanı: " M ^ M e t i n iktidardan düşneaıizi bekleıaesi beyhudedir,, dedi D.P. Meclis Grupu <lün toplandı Gııesun 4 ıTelef.mid ft.a,ld( le zıhı ıvetınm dPv«,mıdıı Ka d<ie zıhı d mısıır nız bolge^nde tfk.klerıne devam Iktnadî pol.tıkamıra temas eden etmekt olan Ticaret B d k nı Havret I H • rettın Erkmen şunlan soylemış« tın Frkmen dun çalışm. hrına baş tıı levan D^mokrat Pnrtı II Kongre'ın•Artık nıallarım!7i vatjm. k jçın çok «e ' i " *llmş VP gıırrtîn ol v laı"ına te kolav ımkSnl ıa sahıp bulunuvoruz masla «muhalıfleıımıı hunıma geçı. Satılan mallar ve dış vardımlarl» ıhvoılar fi kat mudafna erphe me ta tıv. çlaıım 71 tprıın ednoruz Karahammul edemıyorlar Bu. tek p rtı Arkatı Sa 5 Su 3 te : «Neşir yasafı alırız, olur biter..)) ZoıiKtıldaktaki kongrede kendisine «gazeteler hepsini yazacak» diven bir Emni\et Mnduni bu şekilde mukabelede bulundu Zonguldak 4 (Sedat Agralı bıldıriTor) Bugun Maden Işçılen kongresinde hadıselerın cere\ an etmekte oldugu bır >:ırads kadın delege Avtenllkuş dişarı çıkmakta ıken «alonun gerılerınde oturan Emnnet Muduru Durmuş Yalçın a • Şu kanun«uz hareketlere nı«~m mudahale etmnorsunu?' Ga7"~teler hepRinı vazacak» demı« \e Emnıvet Mudurunden şu cevabı almıştır « Onlar ıstedıklennı var^ınlar. Bu ne»ır vtsağı alırız, olur bıter> Meclisin bugünkü gündemi Tahkikat önergeleri gündeme alınmadıjjından C. H. ^.Kbîrht pene MecJise girmiyecekleri anlaşılıyor Maden işçileri kongresinın yapıldığı bina onunde toplanan delegeler Elçimizin tenıasları Ba> ramoğlu, Irak Dıs 140 polîsin nezaretinde yapılan kongre Istanbul Şoforler \e Otomobilciler Cejniyeti;. nın \ılhk kongresi sâkin geçti, bir D.P. milletvekili ile bir C. H. P. li milleUekili adayının müştereken hazırladıkları lıste seçimi kazandı Bakanı ile 2 saat goriıştıi Ankara 4 (Cumhurıvet Teleks 1 Yarın saat 15 te toplanacak olan B M M smın gundemmde vedı soru Ankara 4 (CumhurıvetTeleks) almaktadır Sozlu so. orergesı yer almaKtaaır sozıu so. Irak nezdıne Buvuk Elçılıge tayın rularm hepsı C H P Mılletvekıllenne j edılmış bulunan Fuad Bavramoğlu = Ankarava donen Basba = ıtımadnamesını takdım ederek resaıt olup rruhtelıf bakanlara mute Atatürke dil uzalan 3 t*'<^e E kan tonlantıda hazır § f men \azifeime başlamıştır Dış Işveccıhtır hakkında takibata gecildi 1 bulundi! = oğrenıldığıne • O Gundemde a>ııca 1 t<me kanun lerı Bakanlığından 5 teklıf ve to^aı ısı bulunmak'adır Mec gore Fuad Ba\ ramoğlu dun Irak Ankara 4 (CumhumetTelck) Ankara 4 (Cumhurn et Teleks) lısm yarınkı gundemmde CHP Mec Dış Işlen Bakanı ile ıkı saatten faz | S'\asal Bılgıler Fakuite^ırde Vılâ\ete \enlen dılekçede bu kutuklerle \ala suıen bıı konuşma yapmıştır Başbakan Adnan M»nderes budun akşam uzen vukua gel~n »e lı<. grubu tarafından veıılen meclis 1 Buyuk bır anla\ış havası ıçınde ve Bun beraberınde Dış Işlen Bakam pılacak seçimlerin muallel olacağı ka\dedilivor gece yarısına doğru netıe°ve hag'atahkıkatı onergelerı ahnmamıştır ıkı memleketın munasebetlerının Fatın Rustu Zorlu Istanbul Belenan hadıse \enı bır s'fhaya gırmış Bu sebeple, C H P Mılletvekılleı 1musbet ı^tıkamette mkışafına raedıve B'kanı Kemal A\gun oldutır Bılmdıgı gıbı Hukuk Ilâh'\ =t nın yarırkı meclis çahşmalarına ge dar olacak sekılde cereyan etığı C H P II Ba=' anı GıınaİM\ Pa yoklama ğu hslde 13 00 jçagıle Istanbuldan netıceleı nm, ve Sıvasal Bılgıler Fakultelerınden z^rtesı gunu askıva q karıkn seç emrettığı şekılde do>t avn kutukj ne katümayacakları dnlaşılmakta so\lenmektedır Ankarava gelmıştır bırer talebe Sıvasaı Bılgıl°r FakulBaşbakan Ha\a Alanmdan doğ men kutuklenne Vılâvete b r dı h3İmde askıya çıkanlmcdığı b=lırı d 1 tesının kantınmde devrırcı gencruca toplantı halınde bulunan D P lekçe gondererek ıtıraz etm ştır lere karşı bazı ırtıcaî propagandatılmektedır Dılekçede avrıca. belır' Bu dılekçede seçmen kutukierıMeclis Grupuna gelmıs'ır lar vapmışlar, Tietıcede ıkı ta' f tılen hu^u^laıin duzoltıİTiesı volul Grup bugun sa t 15 00 te toplan nın bır suretnm partılere gordrılarasında hakaretler ba«Hmış ve Ilâna gıdılm^sı ıstenmekte ve bu ya1 mış ve gundemmde bulunan sozlu mesı ıcın luzumlu kırtasıyenın K vhıvat Fakulte=ınden olan tal°be pılmadığı takdırd" de bu kutuk'er| sorularl goıuşmustur Toplantı saat makamlıkca tetiın edılmed'gı Mılbıraz ılen gıttığı ıçın, de^\ rımcılerın letvekılı Be'edne Vılâvet Meclısı, le herhangı bır secım vap'lamıva18 00 e kadar de\am etmıştır hucumuna ugramış ve kaçıp bır kov ile mah?ll= möht=rlık ıhtn ir cagl ve bunlaıa Tu«t"nıden vapı e^e sıg'nmak suretıle kurtul~bılm ş (: hevetleu \e ıhtnar meclıslerı se lacak Siddetli \a?mur ve dolu Ada ( ç muallel olacagı tı Dun gece yansına kadar mahalçımlerıne aıd seçmen ku'ukleıının bıldırılmektedır na, Icel Iskenderun. Si^as• lî karakolda \urutul»n tahk'kat taTuıgudlu 4 (Telefonlal Yozgad \ e Denizlide can ve rafların uzlaşmasıle sona ermış sozTurgudluva baglı Sınıılı konıal kavbına %ol actı lerım gen a!?n taraflar bır dâva vunde koy mer asının taksıyolura gıtmemışlerdır matı >uzunden D P lilerle C 1 Anka'a 4 (Telefonla ! Bugun H P hler arasında dort a\ Ancak, bır muddettenberı ırtıcal vurdun mubtelıf jerlenne şıddetlı danberı de\am eden ıhtılâf Dunku kongrede jopu elınde bekle\en bir polıs Arkası Sa 5 Su 6ria vagmur duşmuş ve bazı verlerı selvuzunden dun gecevarısmIstanbul Şoforler ve Otomobilcil«r kapl=mıstır dan sonra saat 2 de Halk Tarvusta «îabah başl varak zaman ler Cemıvetınm yıllık kongresi, dun Partısı ocağına kalabahk bır zamaT dolu\a çevıren şıddetlı \ağ saat 10 dan ıtıb?ren Emınonu Oğgruo halınde bucum eden mur netıcesmde sehnn bazı semtle rercı Lokalınde 1000 1 asan bır u\e D P lıler ocak levbasını sonnı sel basmıstır K'z Enstıtusunu topluluğu ile 70 kadar gaz maskelı kup parealadıktan soıjra Fenerbahçenin Lefkoşe>e bir Yunan uçağı ile s ^ılar ıstılâ ett'ğınden okulda ımtı ve goz >aşartıcı bombalı resmî ve mutecaMZİer 15 g\ın evvel hana gıren ogrencıler Ramvon var bır o kadar da sıvıl polıs huzutıle gıtmek mecburi\etinde kalışı üzerine propaD P ocak baskanlığından ı=Cemıyetın daha once dımıle tahlıve edılmışlerdır Sebze yapılmıştır tıfa edıp Halk Partısı ocak Millî Savunma Komisyonu dün Harb Okulu ile ganda\a başla^an Rumlar, Kıbrıslı Turkleri bahçelerı doludan bır ha\!ı zarar vapılan kongresmm gurultulu geçbaşkanhğma seçılen Şemmesı bovle sıkı bır emnıvet tedbırıSubav Okullan kanun tasarısmı kabul etti gonıustur seddın Savılganın evıne taşRum mağazalarına >aptıkları bo\kotu larla hucum ederek cam ve Merstnde bılhassa merseze bağh nı n alınmasma sebeb olmussa da durdurmağa Ja\et ettıler cerçevelerını parcalavan D kov'erle Erdemlı \e Sılıfke kaza toplantı bu def< tahmmlerın hılâAnkara, 4 (Telefonla'» Bu sebah tır Onumuzdekı gunlerde meclis P lıler hakkında bugun tasaat 10 da toplanan Mıllî Savunma umumî he%etme «evkedılecek olan larmdakı sebze bahçelen %aga« f na sakın gecnrştır L fko^e 4 (Erdogan Arıpınar bır uçağı ile gelme«ı burada buvuk kıbat açılmak uzeıe ceza hâşıddetlı % ağmurlar netıcesınde havKongre Sehm Erengılın başkan Komısvonunda Harp Okulu Kanun Harp Okulu Kanun tasarısı şu esas. bıldırıvor) Kıbrısı zıjaret eden uzuntu varatmıştır kımı jandarmalarla zarar ve b 7arara uğramıştır uğmda toplanmış ve faalıyet rapo tastrısı ile Subay Okullan Kanunu ları ıhtıva etmektedır Fenerbahçe futbol takımma Turk Rum gazetelerı bu fırsattan ıstl Arkası Sa 5 Su 3 te zıvanı tesbıt ıçın hâdıse maSıvasa bağh Istırefı kovunde sağ runun okumıasından «onra terkıd tastnsı muzakere ve kabul edılmışHa% a\ollarının uçak tah«ıs edeme fade ederek propagandaya başlahallıne gıtmışlerdır jnak hâlmde vağan yağmurların lere gecılmıstır Dılekler kısmmda mesı \e Tin Lefkoşe\e Yunan mışlardır «C%prus Maıl» bırıncı lılann Olımpıc ^ınsays şırketının ımeydana getırdığı sel bır kov ço soz alan u\eler plâka sokulmesıne ATIMM Sa 5, Su. J t« Katıl Kpndemır banmı \e 60 kovunu Alıcra ırmagı mânı olunmasmı, u^elerın sıgorta na suruklemıştır Çoban kurtulmuş ettırılme=mı ıstıkamet kartları mec tur bunvetınm kaldırılma=ını ve muş Arkası Sa S Su 3 te Atkası Sa 5, Su 5 te Ankarada irticaî hareketler fcütüklerine îtirazı Turgudluc'a D.P. lilerle G.H.P. liler aras'iufa hâdise Sellerin tahribatı Kıbrısta üzüntü yaratan hâdise Askert ohulların alacağt yeni sehil Salacak canavarı sinirlendi Kandemir Sıpahıpala Ağır Ceza mahkemesinde alejhinde sahadet eden basın nıensuplarına catan bir konusma yaptı o • Salacak cana\an> dı\e adlandırılan Kandemıı Sıpahıpalamn duıuş masına dun Uçjncu Agıı Ceza Mahkeme<!inde devora edılraıştır Duıusnıada Adlı Tıb Baskanı Ca hıd Ozen ve sanıktan ıtııafı dınle >cr gazetecıleı ile Kandemıı ın pollg larsfınHan valraianHtgl RaVlpp Lâtin Âmerikaıla unn de karışıklıklar oldu Ekvator'da halk emniyet km^'etleri binasını ateşe verdi, Paraguay'da örfî idare>e rağmen halk muka\emete de\am edıvor, Endonezva ile Sudanda durum sâkin Paııs 4 (Radvo) Lâtın Amerı hızıpleşmelerden sonra Colorado ka memleketlermde karışıklıklar Partısı lıderlerınden bazısı Baş^an aİ9jf D* T " l ı Halen Ameııkan sınema bd5ve huzursuzluktan mutevelht nu Stroessner taı fmdan hapse atılm.ş II | | BTH iT mayışler 3ün de "devam ermîşiir^ \e dığeılen de jabancı elçılıkleıe ll0liyWOOII » d Wt H H * ~ t e n t m J e • u u mk i o'aa Paraguavda 01 ft ıdareye ragmen e nmıştır Turk fılm yıldızı Muzaffer Tema'nın, < o çevırdıgı =n «Aya dogru 12 haik j e r >er hukumet lehın. e ve Ekvatoıda ıse son numayışîerc'e kışı» adlı fılmı muvraffakı\ et kazanmıştır Amerıkada «Tema Bev* olaalevhmde gosterıler vapmıştır Dık16 kışının olmesı \e 38 kısının vaı . lak tanılan artıst bu fılmde bır Turk âhmı rolundedır. Yukarıdakl tator partıa ıçınde vukua gelenı Arkası Sa. 5, Su. 2 d« resımde Tema bu son fılmınde goıulmektedır. koj dekı fotogıafçı O^rranuı 2 kızı tanık olarak dınlenmışleıdır 1 ile 2 lb \dşında bulunan Atıve ve NurGIDI\ORL\R Şehnmızde bazı yerlerde gfcekonduların \ıkılması ışıne dun de de\am edılmısür hayat, sdnıgm \akpldndiei aeman Arkcısı Sa 5, Su 2 s e Yukarıdakı resımde sahıl yolunda yıktırılan bır gecekondunun sahıblerı eş>alarını toplarken goruluyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog