Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Avukat Ömer Malkoç İŞ KANUNU ŞERHİ Temyiz Mahkemesi, Şurayı Devlet Kararları ve Tamimlerle birlikte Fiatı: 5 T.L: İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıd İstanbul Tel: 22 81 44 NOT: Kitabçılarda bulunur. İstiyenlere posta ile ödemeli olarak gönderilir umhuriyet inri vıl 19^29 VCDCİ. T«lgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstatibm Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 2 24298, Yazı İşleri. 224299. M&tbaa: 224290 [' » Yıllar Boyiınca Yaşar Nabinin Yıllar Boyunca edebiyat meseleleri, genellikle bizim edebiyalımi7 üzerine düşüncelerini belirten yazılarından seçilerek meydana getirilen bu kitabta günümüzün edebiyatının en çok konuşulan yanları ele alınmaktadır. Fiatı: 2 Liradır. 4 Hîl7İran 1 9 5 9 Zonguldak'ta hâdiseli geçen son unya işçi kongresi yarıda kaldı dokuz memlekei karışiı Vali muavini, Maden îşçileri Sendikasının kongresini tasvîb etmiyen D.P. lilerle bir kısım sendikacılarm onu ekarte etmek için yaptıkları kulis faaliyeti hâdiselere yol açtı Jakarta'da "Güdümlü Demokrasi.. plamnın reddi üzerine Ordu Ku mandanı Zoneuldak. 3 (Arkadaşımız Se dad Aşrah telefonla bildiriyor) duruma müdahale etti. Ekııvator'da Üniversiteliler kılıç ceken Zonguidak Maden İşçileri Sendikas'nın 12 nci devre yıllık kongresi polisle çarpıştılar; NiRaragua'da da dahilî harb başladı bueün saat 13 te Belediye sinema3 (R.) Son 48 saat zarfınd» dünyada dokuz memleket kansm.ştır. Bunların altısı güney Amerikada. biri Afrikada. biri Arabistanda, diğeri de Uzak Şarkta '. dır. Endonezyada bütün siyasi i partilerin faaliyeti yasak edilmiş' tir. Yemende ciddi karışıklıklar • başgostermiştir. Sudanda ise örfi : idare ilân edilmiş, 16 subay.tevkif edilmiştir. Güney Amerikadaki karışıklık1 Isıa dair son haberler şöyledjr: j Nikaraguada hükumet kuvvetlerinin âsilerle çdrpıstığı bildirilmek'.e. dir. İki gün önce patlayan ihtilâl hareketi »ırasındo 300 kadar âsi Sali cadeki Nikaragua Millî Muhafız kuv vetleriyle çarpışmıştır. Dün yayın ' lanan bir âsi büheninde 50 milİi mu hafızın öldürüldüğü ve âsi kuvvet ' lerin ksybının ise 23 olduğu bildi • rümiştir. Âsilerin lideri Dr. Farfan mevcut rejimin yıkılacağını söylemiş tü. i Diğer Latin Amerika memlekelle ) rinde de tynı şekilde huzursuzluk.: dan doğma nümayişler cereyan etmektedir. Brezilyada 37 gündenberi devam eden gomi ters'neleri işçilerine Sso Polo endüstri işçileri de katılmışlardır. Ücretlere yapılan lam Un proteeto M h < p M 4n »skertersün^ii çekm*k ve bası atm k «tunmtunda W«lmrfi«r<*»r. Peruda nnuhstefet liderinln tevkifini protesto etmek gayesiyle gösteri yapan Halk H reketleri Partisinin 5 lideri daha hapse atılmıştır.. F.ııdonezya Cumhurbaşkanı Sokarno'nun, hâlen bulunmakta olduğu cekiien bir resmi "kongre kongre olmaktan Clkü,, diyerek bllgülte talik Çeşidli hâdiselere sahne olan memleketlerin biri Uzaketti, Polis Müdürü de salonu tahliye ettirdi doğu bölgesinde, biri Arab yarımadasmda, biri Afrikada, Sendikanın 2 nci başkanı Alpdündarm Ankarada verdiği bir beyanatı altısı da Güney Amerikada bulunuycr smda sert tartışmah ve e'.ektrikli Hr hava içinde yapıltmştır. Sendika Başkanlığı seçimlerine geçildiği sırada toplantının takib edilmez bir hal alması üzerine Vali muavini Arif Onursaç kürsüye gelerek «kon pre, konsrre olmaktan çıktı» demiş ve toplantıyı ertesi güne tâlik et nvs'ir. SUDANDA Konşreyi 169 delege ve 500 e yakın maden işçisi ile İstanbul ve Arkası Sa. 5. Sü. 4 te •••••••••••••••••••••• • • CHP Medise girmedi Grupu, kararını tahkikat önergelerinin * {ründpınde bulunmadığını • lesbit ettikten sonra verdi, w ~ Mecliste «Tiirkiye Elektrik Kurumu» kanun tasarısı gorüşüldü Orfî Idare etti İkisi general olan 16 subav tevkif edildi Hartum, 3 (R) Sudan Ask?rî Hükumeti bugün örfi idare ilân etmiştir. Resmi bir açıklamaya göre, ikisi general olan 16 subay ile bazı siviller, hükumeti devirmeye teşebbüs etmekten sanık olarak yaJtalanmışlardır ve yakında muhakeme edileceklerdir. Bütüîi askeri birliklerin kışlalarından aynlmama ları emri verilmiştir. Tevkif edilen iki general de Baskumandan ve Başbskan ^J«neral İbrfhim Abud' Un kabinesindis l*a bulunuyorlardl. Muhabirlerin bildirdiklerine RÖr« Hu iki general ve etrafmdakiler bu darbe ile iktidarı ele g«çirmeyi plânlamışlar fakat plânlannm son dakikada öğrenilmesi üzerine yakayı ele vermişlerdir. Sudan'da şimdiki askerî hükumet, 1S58 yılı sonunda siyasî p?rtileri lâğvetmiş ve idareyi ele almışü. YIKTIKILAN GECEKONDULAR Şehrin çeşidli semtlerinde kaçak olarak inşa edilen gecekondular hakkında ahnan yıkma karaıınm tatbikine devam ediliyor. Bu cümleien olarak, dün Hasköy sırtlarında 1959 yılı içinde yapılmış olan 65 gecekondu yıktırılmıştır. Daha önce de, Kasırnpaşada 16 ve Zeytinburnunda 20 gecekondu yıktırılmıştır. Yukarıdaki resimde, Hasköy sırtlarında gecekonduların yıkılması dolayısile açıkta kalan bir aile görülmektedir. t J • « J • C.H.P Iki gazetecı daha 16 şar öana lö ay hapse mahkum oldu ESDONEZYADA Ankara, 3 CCumhuriyetTeleks) C H P . Meclis Grupu bugün gene Bir ay kapatılacak olan «Demokrat İzmir» gazetesinin sahibi ile Yazı MsrHs çalışmalarına iştirâk etmeİşleri Miidürüne ayrıca 4 biner lira para cezası verildi; şehrimizde mistir. Öğ!eden sonra s?at 14,00 te torlanan C.H.P. Meclis Grupu B.M. dün 33 gazeteci yargılandı. M. nîn bugünkü gündeminde Meclis tahkikatı önergelerine yer veIzmir. 3 (Telefonla) Toplu Ba'miştir. Ayrıca gazete de bir ay ri'mediğini tesbit etmiş. bu sebepten Meclisin bugünkü çahşmalan sın Mahkemesi, Demokrat Izmir kapatılacaktır. Aynı gazetenin, bir başyaz.da dâvalardan na da iştirâk etmemeyi kararlaştır gazetesı hakkındaki ikisini bugün neticelendırmis, biri Cumhur Başkanına karşı hürmete mıştır. için mahkum J et, diğeri için de münafi neşriyatta bulunduğu iddiasile açılan dâvada ise suç görülBujjfün Mecliste gündemin mad beraet kararı vermiştir. Mahkumiyete sebeb olan yazı memiş ve mesullerin beraetlerine delerine geçilmeden evvel İçel Mildaha karar verilmiştir. letvekili Yakup Karabulut'un b*r • Savcının bir tarafgirliğini Savcı Radi Okbaya neşren haka j önergesine dayanılarak Harb Okul ortaya koyduk» başlığını taşımaktadır. Mahkenıe bu yazıda savcı ret iddiasile ve Hür. P. nin' bir larınm ve subay okullarınm aç>lnın küçük düşürüldüğü iddiasını tebliği sebebile gene Demokrat Izmasma dair iki kanun teklifi iade varid görmüş ve gazete sahibi Ad mir gazetesi hakkında açılan dâvaedildi. Müteakıben söz alan Yakup nan Düvenci ile mesul müdür Şe lar da başka günlere bırakılmıştır. Karabulut 15 av evvel Meclise ver ref Bakşık'ı 16 şar ay hapis, 4 er Izmit milletvekili Sadettin Ya Arkası Sa. 5, Sü. 3 te bin lira para cezasına mahkum et lıma neşren hakaretten sanık Vatan Cephesi gazetesi mesulleri, Yalımın feragat dilekçesi göndereceğini ileri sürerek mehil istemişr;iir. Mahkeme de bu talebi kabul etmiştir. Şehrimizde dün 33 gazeteei yargılandı Toplu' Basın Mahkemesinde. dün 15 dâvada 33 gazeteci yargılanm.ştır. Dâvalardan 10 u hukuku âmme. 4 ü Adnan Menderes ve 1 i de Ankarada, Siyasal Bilgiler Fakültesi talebele;" Refii Cevad tarafından açılmış bulunmaktadır. Adnan Menderesin ile, Hukuk ve İlâhiyat Fakülteleri öğrencileri açmış olduğu dâvada gazetemiz dahil 4 gazete ile 12 şahıs Başbaarasındaki hâdisenin tahkikatı başladı , kan Adnan Menderese yayın yolu ile hakaret etmek suçundan yarAnkara 3, (Cumhuriyet Teleks) lî polis tahkikata baslamıştır. gılanmıştır. Ayrıca «Pulliam dâva Siyasal Bilgiler Fakültesinde son Fakültenin kantinine bir müd i sı» diye adlanan ve şehrimizde 3 günlerde irticai hareketler sebebi dettenberi gelen. İlâhiyat Fakültesi Kazete ile bir mecmua mesulleri le umumi bir iniial havası esmeğe ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinden hakkında. Başhakan Adnah Menbir kaç kişi iddiaya göre, Mecelleyi baslamıştır. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te İmtihan zamanı olduğu için dev methetmeği vazife edinmişler ve rimcilerin sabırla geçirtmeğe çahş bugüne kadar gençlerin âsablarını tıkları hâdise. bugün patlak ver iyice germişlerdir. Nihayet bugün Arkası Sa. 5, Su. 3 te miş, gerek Dekanlık, gerek mahal i Ekvatorda üniversite öğrencileri gösteriler sırasında kendilerine kılıç I çeken po'islerle çarpışmıştır. | Arkası Sa. 5. Sü. 5 te Siflsl partilerin faaliyeti menedildi «Güdümlü Demokrasi» tasarısmın Kurucu Meclis tarafından kat'iyetle reddi üzerine Genelkurmay Başkanı idareyi ele aldı; Sokarnonun güney Amerikadan dönmesi bekleniyor Mecelleyi metheden bh Üniversiteli kovalandı Jakarta. 3 (A.P.) Endonezya ı Sokarno bu yolla •şüriurr.lu rîeGenelkurmay Başkanı Nasution I mokrasi» plânını da tatbık ettirbütün Endonezya sdalar.nda siya mek istemi.ştir. sî faaliyetleıı >a r ak etmiştir. Nn.utıona göre meclisi teşkil Genelkurmay Başkanı ayrıca bü pdtn m'ilıtelif partiler arasındaki tün ordu, birliklerin de vazifeleri fımr ayrılıklar. fanatizmi doğurabaşında kalmaları için emir ver cak ve mücadeleye yol açacaktır. miştiı. Nasution'un çıkarmış olduğu kaBu emirlerin ihlâli âzami 10.000 rnrnamaye göre bütün gösteriler rupi para cezasını veya bir sene siyas' resim ve risaleler yasak ehapsı ıntaç edecektir. Nasution'un bu kararı Sokarno dilmiş bulunmaktadır. Endonezya t'srb r.dan 1945 anayasasının yeni Paşvekili Cuanda daha evvel mecden \ürürlüğe konması için yapıl hsın 1945 anayasasını reddetmesimış olan teklifi Meclisin üçüncü nin askeri bir kontrola yol açacar!efa reddetnıesi üzerine vermiştir. ğını bildirmiş bulunuyordu. YEMENDE Taiz'de garnizon ayaklandı Yemen Radyosu, «ha'inleri» takbih ed^n teigrafları okııyor 1 İran Şahı dün gece Cumhurbaşkanı ile Başbakan Yesilkoyde karşılanırkon tftrafmdan Belgrad, Balkan Paktının askerî cephesine muhaliî ' Paris 3, (A.P.R.) Norveçte resmî bir ziyaret dolayısile bulunan Yugoslavya Başkan yardımcısı Kar delj. <Balkan Paktının askeri hü | kümlerini yeniden canlandırmak ! çok zararlı olabilir» demiştir. j Norveç Parlâmento binasında yap tığı basın toplantısında konuşan Kardelj'in yanında Norveç Başbakanı Gerhardson da hazır bulunuyordu. Kardelj, Yugoslavvanın Tiirkiye ve Yunanistanla iktisadî. kültürel Vazife kurbanı bekçinin cebinde 5 kuruş buiundu İran Şahı dün gece şehrimize geldi Dost ve kardeş Hükümdar, dün gece Cumhurbaşkanı ve Başbakan Menderesle, her iki memleketi alâkadar eden meseleler üzerinde etraflı fikir teatisinde buiundu, görüşmelere bugün de devam edilecek Ingiltere, Hollânda ve Danhnarka ye resmî ziyaretlerde bulunduktan sonra mEînleketine dönmekte olan dost ve müttefik İranın Şahı Pehlevi, beraberinde kızkardeşi Prenscs F.;tma bulunduğu halde dün gece 22 de uçakla Paristen şehrimize gel miştir. Şehrimize 24 saat sürecek bir g y rı resmi ziyaret yapacak İran Şahı, dün gece Yesilkoyde Cumhurbaşkfinı Bsyar. Başbakan Menderes. Dı? İşleri Bakanı Zorlu, İran Büyükelçi si General Arfa. İngiliz Başkonsolosu. tstanbul Valisi Yetkiner. Belediye Başkanı Aygün, Dış Işteri Genel Sekreteri Esenbel, Prniokola dahil General ve Amiralierle kakbalık İran kolonisi tarafından askeri mera simle karşılanmıştır. of3uwu te^tycıı 8nel uçak mevdana indikten sonra ev\<?lâ İran Büyükeîçisi uçağa girerek S > =. hı kavşıl^mıştır. Bir müddet sonra Eivîl dumnn rpngi bir eîbise gfyrniş Yugoslav Başkan yardımcısı Kardelj Paktın zararlı olabileceğini iddia etti Kahire. 3 (R.) Mısır leri. Yemen'cle kanşıkhklar çıkbğıiıı ve Taiz'de bir garrizcnun ayaklandığım teyid etmektedirler. Verilen malumata göre, âsiler subaylsrınin emri altında bazı resmî binalara da hücum etmişler ve yağmacılık yspmışlardır. Halen Yemen İmamı İtalyada tedavid?dir. Velive siyasî alanlarda sıkı bir isbirli ahd Bedr'in müşkül durumda buğini iyi karşılıyacağını ilâve et lunduğu da iîâve edümektedir. Arkası Sa. 5. Sü. 2 de miştir. Arka^ı Sa. 5, Sü 6 da TÜRKIYEYE OTOMOBİL SOKMAK IST1YOR Rauf Halat isimli bir iş adamı (ortada konuşan), dün yaptığı bir basın toplantısmda Amerikadaki servetini mal olarak yurda sokabilmek icin Türk Hükumetine bir teklif yapmıştır. Halat, 57 58 modelleri 2.000 otomobili Amerikadan getirterek Türk şümrüğüne teslim edeceğini, mukabiünde hükumetten modeli 50 d'n aşağı olmamak şartüe 2.000 otcmobil istediğtni açıklamıştır. Haberin tafsilâtı üçüncü sahifemizdedU. Izmir. 3 ıTelefonla' Bayrakhdaki Turyağ Kooperatifi İşçi Evlerine dadanan bir h;rsızı yakalamak istiyen iki bekçiden biri. dün geceyarısı hırsızla aralarında vuku bulan müsademe sırasında iki kurşun yarası alarak ölmüştür. Maktul. İsmail İnvay isim. li bekçidir. Arkadaşı Cevdet Sevinçle birlikte pusuda hırsız bekleyen İsmail. müsademe sonunda ölü bulunmuş. ancak silâhı atanır. Cevdet Iri yoksa hırsız mı olduğu kat'i surette anlaşılamamıştır. Otopsi maktulün vücudünden çıkarılan mermilerin Kırıkkale tipi tabancadan atıldığmı meydana koymuştur. Bununla beraber diğer bekçi Cevdet, kaçan hırsızın da ateş ettiği. ni söylemekte ve onun da aynı tip silâha sahib olabileceğini ilâve eylemektedir. Evli ve dört çocuk babası ftlan yp ay haşıntin cobîndt* sadece 5 kuruş bulunan maktul bekçi bugün merasimle defn edilmiştir. i bulunan Ş h ve kızkardeşi Prenses Fatma uçaktan inerek Bayarla Men deres mülâki olmuştur. Şah bundan sonra kendisini selâmlay..n ihtiram kı'.r?ını teftiş etmiştir. Teftiş sıra sında merasim taburu Alay Sancagı ve Türk Bayraşıyla birlikte İran Kr>?liyet Bayrağını da t'şımıştır. iran kolonisi ve halk meydanda Iran Şahma alkışlarla tezahüratta bulunmuştur. Protokol salonunda kısa bir müddet dinlenen. daha r X*niversife ve viiksek okul sonra Bayarla aynı otomobile bi j m e n s u b | a T j , e H s e m e Z U n l » r ı l l j nen Şah. arzusu üzerine ikametine tahsis edilen Çınar oteüne git dan test sınavında mnraffak miştir. Iran Şahı burada akşam olamıyanları yedek assııbay yemeğini Bayar, Menderes. Zorlu, yanacak kanun tasartsı Iran Büyük Elçisi, iranın BirleşMeclise, sevkedildi miş Mılletlerdeki temsilcisi Büyük Elçi Hamzavi ve D.ş işleri Genel Ankara 3. (CumhuriyetTeleks) bırliktg ^Ae Ywfck Assubay miştir. Yemek sırasında her iki Kanun tasarısı. B. M. Mec'isine sevmemleketi alâkadar edpn mesele kedilmiş ve f'îVa'ı komisyon günler üzerinde etraflı fikir teatisin demlerint alınmıştır. Arkası Sa. 5, Sü 6 da • Arkrsı Sa. 5, Sv. 5 te Yedek Subay Kanun tasarısı üecüse eeldî Rtıs diktatörü Hrutçef, Tiranadaki bir parkta ağaea 58
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog