Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SENBİR ME1EKTİN EMILE ZOU'm. m a LüksriltliYENİ ÇIKTI 12,5 L. 8ÜLTENİMİZİ G»â3İoglu Yokuşu, Narlıbahçe S. t l İSTANBUL iıu»i yil: inCl tril u m h u ri yet K U R U C U S U : Y U N U S NAD> Türkçeden İngilizceye Büyük Lugai " •CiIt:I,{A.K) 618 sayfa, TL. 37,50. Ödemeli gönderilir. ," ,' . , . '• * 19 Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanları ile görüşen Heyet Alâkalılar, mer'î basın mevzuatının tatbikattaki aksakBaşkaıu yarın bir basın toplantısı yapacak lıklarını bu tasarının ortadan kaldıracağmı söylüyorlar Ankaraya dönen Menderes de. B aşbakanlıkta gece geç vakitlere kadar süren bir toplantıda OECE heyetile yapılan temasları inceledi Tasarının, hazırlanmtş bulunan basın suçlarının affı tasarısı ile birlikte Ankara. 29 (CumhurlyetTeleks) Meclis Grupunun 16 temmuz toplantısında göriışuleceği bil diriliyor ! Koordinasyon Heveti bu sabah D.P. I lâkal OECE Heyeti ile ikfisa Basınıa aıaKaıı yenı pruşmeıer sona erıyor bir tasarı hazırland ı Kredilerin arttırılması isteniyor i Merkez 3ankasında toplantılanna I devam etnıiş ve toplantı iki saat! ten fazla surmüştür. j Diğer tariftan Mr. Chan'ın baş• kanlığındaki O E C E heveti de I teknık elemanlarla birlikte yaiış' mış. bu arada Baskan Chan öŞleden sonra Maliye Bakanı Hasan Polatkanı. Ticaret Bakanı Hayrettin Erkmen ve Sanayi Bakanı Sebati Atamanı makamlarında 71yaret etmıştir. Dış Işleri Bakanlığı, Genel Sekreter Muavini Hasan Işık'ın da kahldifcı bu gnru^melerde Chan. Bakanlarla görüş teatisinde bulunmuştur. i Mr. Chan, çarşamba gunü bir | basm topl ıntısı yapacak. daha son ! rs Istanbula gidecektir. Ikı gün I lstanhulda kalacak olan Chan, ! O.E.C.E. ye raporunu Parise dön1 dukten so.ıra verecektir. Guvenilır kaynaklardan aidığımız bıleıye , gore Mr. Chan, Türk hükumetınce I bir yıidanberi uygulanmakta olan j stabüizasyonda başan gosterdiğıni raporunda belirtecektir. Arknsı Sa. 5. Sii. 3 te Arlcnjı Sa. .1. Sv. Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbuı Posta Kutusu tstanbul No: 248 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 2 24298, Yazı Işlerı 224299 Matbaa: 224290 ç i 5 f ) DW;r«n 1 Q C,Q TARHAN KİTABEVİ•% ^r Kızılay Ankara •" • Ankara. 29 (Cumhuriyet Teleks) I Mer'i basın mevzuatının tâdili için hükü | metçe yapılan hazırlıkların tanıamlandığı ve tatbikatta görülen aksakhkları ortarian kaldırscak bir tasarının hazırlanmış bulunduğu alâkalı çevrelerden haber v«rilmektedir. Basın Kamınundski tadilâta nıüvazi olarak. basın sııçlannın affı tasarısı da hazırlanm'ö bulunmaktadır. D. P. Meclis Grupunun umıııni tcmayüliine uygun olarak hazırlandığı bildirilen bu tasarıların yakın zamanda Meclis Grupıına verileceği ve muhtemelen Grupun 16 Temmuz toplantısında müzakere edileceği ısrarla «riylenmektedir Çifte tekzib! Akhisarda Kaymakam ile D. P. İlçe Başkanı bir tekzib yarısmasına girişriler Izmır. 29 (Telefonls) Sarr,et A^aoğlunun Akhisarda hulunduğu sırada cereyan eden bir hadıse, tekzip hakkının kullanılma tarzı bakımından enteresan bır y«rışmaya sebeh olmaktadtr. Şehrimizde çıkan vr iktidarı tutan bır gazetenin sütunlarında «ereyan eden bu yanşmanın t«^af!arından bıri Akhîsar Kaymaksmı, diğeri 6e Akhısar D.P. Ilçe Ba»kanıdır. Hatırlarda olaoağı üzere Ağaoğlunu karşılamak isteyen AkTu5'3i«lıların. Kaymakam tarafından Toplantı ve Oosteri Yiiruyııj'eri kanununa dayanılarak daptıldıjı bildırilmişti. Bu haberi bırınci sahifesinde nesre<ten gazete. ifci gUB i Kaymakamın, Savcılıic k* Arbam Sa. S, İSii. 3 ** ~" s | I 1 Egcli Sanayiciler Osman §j Kibarın son beyanatını s tasvih ettiklerini 1 bildirdiler § İzmir 29 'Telefonla > Bugün sa st 17 de yapılan ve geç saatlere kadaı süren toplantıda Ege Bölgesi Sa nayıuleıi, Başkanları Osman Kibarın oun beyanatını tasvib ettiklerini belırtmişlerdir. Milletvekillerinin de bulunduğu toplantıda sanayiciler, b j »rada 4 ağustos kararlarını da umumiyetle tasvib ettiklerini söylemişler •oir. Sanayiciler Hükumetten bilhassh şu hususları istemişlerdir: 1 Sanayici kredileri ihtiyacı karşıtaya cak seviyeye çıkarılmalıdır. 23. ko. tanın ilânmda acele edilmelidir. 3 Istihsal vergisi imalât ve satışı müttakıp alınnnalıdır. 4 Millî San«yi korunmalıdu. 5 Resmi sektörle, özel sektör arasında başgösteren re kabete hükumetçe müdahale edilme h ve bu rekabet mâkul ölçülere irca olunmaJıdır. 6 Kotalara ithal edilecek maddeler üzerınde hassasiyet Arkası Sa. 5, Sii. 4 te D.P. Kalabalık gezi ekipleri kuruyor •t'f» *^** OECE Heyeti Başkanı Maliye Bakanı ile el sıkışıyor I. Istimlâk yolsuzluğu \ KİİOSH 15 liraya t saniklarından dördü Urfa yağı 94 yıl hapis yatacaklar ı"" Kudıet Şen ile Sedad Güısel 36 şar, Osman Geçim 16, Mahmud Yener 6 yıl hapse mahkum oldular; Komisvon başkanı Ali Kemal Şahin beraet etti. »•••••••••• ••••••••••* îstanbul polisinde nakiller 6 Başkomiser, 6 Komiser, 5 Muavin ve 47 poiis, Doğu vilâyetleriııe verildi îstanbul emniyet teşkilâtında yeni den bazı terfi ve nakiller olmuş, 6 Daşkomiser, 6 komiser, a komiser mu avini, 47 polis, 1 muamelât âmiri ve 1 muamelât memuru doğu vilâyetleri ut verilmişlerdir. 6 Başkomiserden Basın Odası şefi Halit Elver Mardin Emniyet Müdür Vekilliğine. Talât Somer Erzuruma. Ssim Özkalb Bitlise, Reşat Tanören Siirte. Fikret Erman terfian Turhala, Şemseddın Sayıner Vana; 6 komiserden Münir Göktürk Diyarbakıra. Ab. dullah Pektaş Erzuruma. Altan Güvenel Urfaya, Mehmed Oğuz Erzu Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Toplu Mılli Korunma Mahkemtsi. I. İ5timlâk Yolsuzluğunun 4 sanığın& dün 9 yıl hapis cezası veınıiş. 4 tiı. Mahkeme böyle<'e kurulduğu gün den bugüne kadar en yüksek cezayı vermiş bulunmaktadır. Mahkeme heyeti bu kararında. Temyizin teselsül hükümlerir.e uyul ması isteğini tatbik etn'işlir. Sanıkiardan Kudıet Şen ve Sedat Giirsel 36 şar yıl. Osman Geçim 16 yıl. Mah mud Yener 6 yıl hapis cezasına ve hepsi müebbeden memuriyetten men e mahkum edilmişlerdir. Komisyon Ea$kaııı Ali Kemal Şahin ise hakkıudaki iddiayı gerçckleştırecek en küçük bir delil bulunmadığından, 21 ay 26 gün hapis yattıktan sonra, beıaet etmi^tır. Fatih 1 numaralı İstin*'lâk Komisyo nu Başkan ve üyeleri ile bazı ilgililer, 2 yıla yakın bir zaman önce; FaSih bölgesinde istimlâk edilecek vlerin sahiblerLnden ikna yoluyla I milyon liraya yakın haksız men. ;aat tenıin e'mek suçu ile mahkeme ye verilmişlerdir. Toplu Millî Ko Arkası Sa. 5, Sii. 4 te Ankara. 2« (CumhuriyetTeleks) D P. Genel Merkezi, D.P. ekiplerınin yurd gezılerine hız vermiştir. Bilhassa C.H.P. nin seçimi kazandığı bolçelerde sayısı fazla ve kuvvetli eKipler hazırlanmaktadır. Bu cümlııen olarak Başbakan Adrıan Menderes bugün bir çok illere gıdecek D.P. ekiplerine aid listeleri tasvib etmiştir. , C.H.P. nin kazandığı Maras, Mar Arkası Sa. 5, Sü.. 1 d« ••••••••••••••••••••• Fiat tnhdicli K.ırarlııjının kal T dırılmacı azfTtnr t'rfa. Slvtrrk. Dlyarbakır \r Karadfniî istihsal bölüelprindcn >ehı*1mlı piynsnlanna bol mlkt»rd« vağ gelmeıte baslamıştır. Yoldü da bir havli v«n olduaıı hildlrllmpktpdir. Flatl.ır Trabzon vagı 1«. Kars yam « l'rfa M.5 . 15 • Ura. stvprek 14.5 liradır. Peynir flatlarında bir miktar yükselme olmustur. Pera kenrit* 710 kuruş olan kastr 800. bpvaz peynlr İ.4P 470 ten M)« r v'kmıstır Bunlar bilhassa C H. P. nin kazandığı illere yollanarak: Denizlinin bir nahiyesinde C. H. P. nin yaPtığı toplantıyı dağıtmak istiyen jandarnıa kıınıandanına halk KHiirriyet. adalet, miisavat isterjz» diye hağırdı Yİski 65 liradan satılaeak Tekel tarafından ithâl edilen 309 bın1 s.şe Viskinin satijma öniimüzdeki gjnleıde baslanacaktır. Viskmh» şişesi nin 65 liradan safışa çıkarılmasr uygun görülmüstür. C.H.P. Genel Başkanı, dün ekspresAyrıca Tekel tatafından hazırlattı le Ankaradan şehrimize gelmiştir. rılan liköılerden geçen yıl 1 milyon Inönü doğruca oğlu Omer İnönünün evine gitmiştir. Öğ'eden sonra 440 bin şi^e sstıldığı tesbıt edibms da annesini Bostancıdaki evinde ziyaret eden ve bir ara denize sçi" tır. Bu miktarın 2 milyona ulasması ren Inönü, seyahatile ilpili olarak gazetecilerin sorduğu suale şoyle için çalışmalara hır verilmiş ve mücevap vermiştir: « 1 2 gün dmîennnek icin geldim. Annemi ziyaret bayaalara baçlanmıştır. Öte yandan geçen hafts içinde saedeceğim. Sıhhatimiz iyi. şevkle vazife yapıyoruz. Vatandaşlann teştışa çıkarıian Amerikan tipi filitreli vikınden, desteklemesinden bahtiyariz> înönü şehrimizde bir hafta Samsıın sigarasi fazla rağb*t göe" kalacaktır. Resimde Inönü Taşlıktaki e\inde kendisini. ziyarete gelen müştür. Bir hafta içinHe 150 bm pabir ahbabı ile görüşürken görülroektedir. ket Samsun sieara.sı snülnM» v« bu»! dan 450 bin lira hâsılat eWe edilmıç tir. İnönü şehrimizde Vanda üç âşiret arasında çarpısma Arazi ihtilâfı yüzünden çıkan çarpısma, bir gün bir gece devam etti, 3 ölü ile bir çok yaralı var; baskın yapan aşiretin makinetitüfeklere sahib bulunduğu söyleniyor. Varı, 29 (Telefonla) Varnn Çatak ilçesinde üç büyük aşiret 24 saat süren silâhlı bir şekilde çarpışmışlardır. Kanlı çarpışmanı n so^ nunda üç kişi öldürühnüş, bir çok kimse de yaralanmjştır. Çomak Yaylasında oturan Alan a^ireti ile Mafura ve Giravi aşiretleri arasında çıkan bu kanlı mücadel<?nin sebebi arazi ihtilâfıdır. Musa Bekiroğlu idaresinde GİTST4 ve Mafura aşiretleri. Alan aşiretiae silâhlarla baskın yapmışlardır. Çar Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Bir imam münakaşa ettiği genci bıçakladı Bartın, 29 (Telefonla) Zonguldağın İncivez mevkiinde bir camide imamhk yapan Muhammed Akbuîut, bir kira meselesi yüzünden münakaşaya tutuştuğu Ali Kemai isimli bir genci yamnda taşıdığı bıçağı ile 'karnından ağır surette yarslamiştır. Mütecaviz imam tevkif edilmiştir. Hoparlör m«vsimindeyiı! n ynzlıV derdleri mtılutn: Sit'rmnefc. karusinek, »U«IÜluk vemire. . Bunlara en ıtm katılan bir tnneji rardır )ci belki hepsinden belâh, hepsinden müthiştir: Hoparlor... Yazitfc ko.hu* »e gazino\»rdn tabah demeden. akşam demedeH. gece demeden mütemadiye* haykırtın hoparlor... Yerlisi ile. yab<iTict»ı ile biıtıın şehir sâkinleTİyıe uykuyu hartırn eden hoparlor... İtira.f edelım ki hu derd de upni değildiT. Fakat diğerlerinin hepsine az çok çare bulunduğu halde buna henüz dddi şek'ude el süren ohntırm^ttr. Halbuki halkiv islimhati ve uykusv demek, hnlkın nhhau demektir. İatanbid Belediyemnden. Saplık Miidiirlügunden, Emniyet Miıdür. liiğiindeyı hiç bir rnedeni şeh\rde giyriilmiven bu uykv ve ısttrahot duşmamna karşr ayn nyn. yahud hep bîriikte harekete çeçtnelerini istiyoruz. Bıt çehrin fiıkran ve irtinnetin* kaznnmak hiç bır dSrnWö HcrparloV dâvatsında olduğv kudar koluy değildir. Mesele sadece 2036 solof kahve ve gazuıo sahibini yola geurmekten ibarettır. Bunu yapacak babaviffiti hacı bekler gibi bekliyoruz. Edime 29 «Telefonla Bufün ^a ai 13 de Enez kazamıza. Rumanj» Halk Cumhuriyetin* aid bir tâlım uAlnıanyada Berlin meselesini teikik eden 11 kişilik ^««ğı iniş yapmıştu". heyete mensup bulunan Kasım Giilek, Türkiye dışında Alman malurrat» aöre, uçagiB Türk iktidar ve muhalefet milletvekillerinin birlik pi^oru Bükrpş Üniversitesi talebele. olduklarını, dış işlerde daima beraber hareket rırtden Morin isminde birısidir, Pilot iltica kasdile memleketinden kaç ettiklerini söyledi PRENSES NESLİŞAH GBLDİ t'.eını. fakat benzıni bittizi için buMısır'da Albay Abdülnâsır'ı deviriaya inmek zorunda kaldıjfnı soylemek maksadile komplo kurmakla Münih, 29 (Faruk Arık bildiri het Ulusoy. Süleyman Çağlar. Nu mi^se de ilgililer dwha yakm meysuçlandırılan ve iki yıl mevkuf tu yor). Bonn Hükumetinin dâ man Kurban, Hidayet Şi>ranoğlu, danlar varken Eneze kadar uzanması tulan Prenses Neslişah, dün kızı vetlisi olarak Almanyayı ziyaret Mehmet Daim Sualp, Kemal Terzi srbebi üzerinde durmaktadırlar. Ikbâl ile birlikte şehrimize gelmiş etmekte olan onbir milletveki oğlu ve muhalefet p?rtisi mületvttir. Prenses Neslişah. mevkuf tutul linden müteşekkil Türk Parlâ killerinden Kasım Gülek. Esad Mah masma sebeb olan komplo iddiası mento Heyeti başta Bonn olmak mud Karakurt ve Halil Gürün behakkındaki bir suali: « Yapılan üzere Doğu ve Batı Berlin ile Mü yete dahi! bulunmaktadırlar. tahkikat sonucunda bizi suçsuz nih şehirlerinde Alman devlet ve Bir haftadanberi Almanyada bubuldular. Kabahatimizin olmadığı parlamento ileri gelenlerile temas lunan Türk heyeti, Berlin mes^lesianlaşıldığınâan serbest bıraktılar.» lar yapmışlardir. Bugünlerde yurda ni tetkik etmişlerdir. Batı ve Dogu diye cevaplandırmış, fazla bir şey avdet edecek olan Türk milletve Berlini gezen Türk milletvekilieıi ) Uçi.iıujHiğj kaz=<rıan ıopcrtaj! söylememiştir. Resünde. Prenses killeri kafilesine Aydın Milletveki Batıya iltica eden mültecüer ile He lîuçün dörd'incü saHifede Neslişah pasaport kontro'.ünu yap !i Nihat İyriboz başkanlık etmekte görüşm üşlerdir. tınrken gcirülmektedir. dir. İktidar partisinin milletvekılleBatı Alnıan Dış İşleri B?kanhrinden Rüknettin Nasuhioglu, Nüs Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Yurd dışında iktidarla muhalefet yanyana Trakyaya bir Rwnen uçagı iniş yaştı 1 Yunus Nadi Arrnağanı Geçimsizlik yüzünden cinayet Evvelki gece Mecidiyeköyünde çıkan kavgada bir şoför ' kornşusunu vurdu '• Evvelki gece Mecidiyeköyde kıs i kançhk ve komşu geçimsizliği yübir ci'nayet işlenmiştir. | Mecıdıyekoyunde Fuıya Bayırın ' da Yedicüceler sokağmda 15 numaralı evde oturan 26 yaşmda Hüseyin Çınar isminde bekâr bir şoför, j e\^velki gece saat 23.30 sularında j işinden evine donerken. aynı so | kaktu bitişiklerindeki evde oturan | Arkan Sa. S, Sü. 4 te j Subay öğrencileri, dün saat 15.30 Okullan Kumandanhğında yapılan bir merasimde diplomalarını alarak donanma saflarına asteğmen olarak katılmışlardır. Deniz Yedek Su bay Okulundan bu sene mühendis. güverte ve makine subayı olmak üzere 73 kişi mezun olmustur. Yukarıdaki ıesira, dün Yassıadada yapılan diploma toreni arasında çekilmiştir. 13 Deniz Deniz yedek sübayları ,da üncü dönemGüverte Yedek Yassıada Sınıf • •• J Türk milletvekillerin den bir grup, Alman
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog