Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Her türiü banka ışlenmz ve Ikramıyelı tasarruf hesablarınız Içın DEMİRBANK Daima emnnızdedir I11C1 yil umhuriyet (CURUCUSU:YLINU5 I Teigraf ve mefctub adres Cumhunyet îstanbul Fosta Kutusu Istanbui No 248 Telefoclar: ümuml Santral Numaram 2 24298 Yazı Işleri 224.J99 Matbaa 224290 fla ; r , n 1 Q S 9 Tahır Alangu'nun hazırladıgı \e Ataç Armağaru ]urı kurulunun ıncelemesınden geçtıkten sonra Varlık Yayınları arasında çıkan bu kitabta ölumunden sonra buyuk Ataç ıçın yazılanların en dıkkate değer olanlan bır araya getırılmış Ataç'ın hayatı ve eserlerı hakkında kısa bılgıler verılmış ve kendını anlatan bır yazısı kıtabın başma konulmustur Fıatı 2 lıradır Ataç'a Saygı sııçlarının affı C.K.M.P. iç duruma dair bir tasarının dün bir tebliğ yayınladı Meclise sevki bekleniyor İkinci muhâlefet partisi de C.H.P. nin Meclis tahkikatt takrirlerinin müxakeresine inthân ver ilmesini îstiyor B.M.M. nin Tebliğde; «Rejim meselelerinin halli için lüzumlu mütareke zemininin, B.M.M. nin vekarına yakışmıyacak hareketlerden sakınılması ve mevcud b uhranı daha da arttıracak yeni şiddet tedbirlerinin alınması temayülünden vazgeçilmesi ile elde edilecegine^ işaret olunuyor tatile giıeceği 12 Haziıan günü aıilesinde tasannm müstaceliyetle göıüşülmesi muhtemel Ankara 2 (Cumhumet Tel=l«) Basın «uç'aımın a'fı hakxırda D P ılerı kadenn lrıınde ve D P grubund kı tema\u!un vak ni? h v veden fııle çıkacagı ıhtımalİTi kuvve*l»nmıstır Bu aradi scvlentılpre sorp M" U«m tatile gırecegı 12 hazıran guru arefpsınH" sııçları spt'^17 (ls r ak pfJ"a ugratan bır taç rının mechsp «P^ ••> '••dılmesı bunun mn'îtacelıvetl" g"i J şulmes! ve tatılf pırılecegı gun ds kanunlaşmiM beklenrrek'edır Aldıgımız h beılerdr1 bızzat Başbakan Adnan Menderesın bunu ı»te aıaı belırtılmektedır Bovle bır netıcenın onumuzdekı kı se gunler zarfında tahakkukuna ıhti mal vermeven çevrelere karşı ko. nııştuğumuz D P \Tılletvekıllen basuı suçlannın affı hususunda esa«en pren<Nip kararı alınmı^ oldugu t^harf kukunun da ıfade edılen pun]»rde mumkun bulundugu uzennde dur» m^ktadırlar Ancak ba7! çevrelerde ıse âf teklıflerının meclısm Kınhan bi^r* ml muna«ebetıvle 12 temmuzda vapacaSı uzunca bır tatılden «sonra akteHı's cek toplflntılarda gorüsulnvsmm muhtemel oldugu kav dedılmekted r. Fılhakıke, Buvuk Mıllet Me<Jı«nın Kurban bevramı ıçın vap'İ3"=k tatılden sonra «ra aecımleri konu•unda Hr \«rsr v#rmek ıirere tep' n ması mntlak gibt<Hr Bu ıkırni • " kuıtıda ara seçımlermın bu rrl ?•ri bırakıkna^ına karar T»nleee§ı k y d«dılmektedır Meclı<«m bu ıkır 1 lantıvı tokıben kasmı ayuia k a ^ r buvük tatile gırecegı ifaı<le olunm ktadıır Bir f etimiz toprağa saplandı Yerdeki hedefe hucıınıa gecmis olan ucağın Teğnıen pilotu şehid oldu Dıvarbakır 2, (Telefonla) Bu gun saat 1130 sıralannda şehnmız sekızmcı hava ussunde çok fecı bır uçak kazası olmuştur F 84 tıpın dekı jet uçağı ıle havalanan pılot tegmen Ruhı Turan talım atışı ıçın jerdekı hedefe doğru geçtığı pıke dahşından tav % aresını kurtarama mış ve saatte 800 kılometre\ e va kın bır hızla toprağa saplanarak çok fecı şekılde şehıd olmuştur Bekâr bulunan şehıdm etraftan toplanan mubarek nâşı, yarın aa kerî torenle defnedılecektır Olay îehrımızde çok buyük bır teessur yaratmıştır Üç gundenben şehnmızds bulunan C K M P Genel İdare Kurulu dun oğleden sonra çalışmalarıru bıtırmıştır Toplantı sonunda, Genel Id?re Kurulu bır tebbğ vayınlamıştır Bu teblıgr'e şunlar denjhnekteriır «Demokıatık rejımden devamh Te tehhkelı mhıraflarla eunden pune bozulan dahılî sulhun ıadesme ve rejmnn ı^îahına medar olacak mânev î bır mutaıeke zemını elde etmek ga\esı ıle, ıstıklâl ve muva. ^ne unsuru olarak memlekete mıllete ılâru. ett hızmet edeceeını 'nuş bulunan C K M P gereklı ]te«ebbuslerınde bulunmustur I Bu mak^at'a ıktı ar ve C H P temsılcılerı ıle vanılan temaçl'rdu, Arkası Sa 5 Su 1 de CKM.P Genel Idare Kurulu âzalan dunkü toplantıda İETT zammın kaldırılmasına taraftar değil Elektriğe yapıian zammın kaldırılması yolunda Belediye Meclisinde yapılan teklif idarece mumkun gorülmıiyor Beledıve Mech'imn Pazartesi gunku toplantısında uveden Alaeddın Nasuhıoğlu tarafından teklıf edılen ve makama havale edılen Elektnk Idaresınce yapılan wn zamların ındınlmesi hususu dun şehnmızde buvuk bır tepkı yaratmıştır Ancak Elektnk Idaresınc yakın çe\relerın belırttıklerıne gore, mize kötü günler göstermesin» zaralann kaldırılması pek mumkun gorulmeraektedır Teklıfın en kı*a zamanda sonuçlandınlması Kon\a 2 (Telefonla> Dundenbe nun açılış torenmde bulunmuşlar ka\dnla makama ha\ ale edılmıs rı şehıımızde bulunan B M M Baş a>rıca ıkı jenı îfesısın temelını at. bulunduğuna ışaretle Meclı«ın kanı Koraltan ve Sağlık Bakarı Kır mışlardır Pıevartoıyomun açılışında zammın ındınlmesıne taraftar ol dar bugun Meıam Pıe\antoı mu kısa bır kcnuşma >apan Koraltan D madifcinın \apılan konuşmalardan P çalışmalarını ovmuş eserlerden anlaşıldıjjım bıldırmektedırler bahsetmış ve şunları da sovlemıstır « Sıze dunden bahsetmıyorum Bırbırmı se\en bırbırme manan, go iıul veren, yuvasını, yavrusunu mu Kcddesatını koruvan a"ul ruhlu mılletımız bu ulvı duvgular ve ulku bırlığı ıle kendıne lajık parlak ıs tıkbale dogru hızla yurumektedır Inşaallah bahtıvarhk ıçınde kutlaya. J Bu vatanda Turklusu ^ cağımız bu gunler uzak degıldır Tan Ankara 2 (Cumhunyet Teleks) • pahasına mudafaa edecek mıl• rı mılletımıze kotu gunler goster Ankara Unıversıtesı, Hukuk Fa J vonlardan bırıvım Aahmı na £ mesın » kultesıne, bundan bovle alınacak Koraltan gunları da kavdetmıştır • sıl mkâr eder \e kendı kendı* oğreneı adedım sınırlandırmak mak 1 • Bu eserler ve çahşmalarımızla Jme nasıl hakaret edenm *^ sadıle gınş ımühanı konması ka • Hakkımda mahkemece verıl • 20 sene sonra Tuı kn enın nufusu S0 rarlaştırabnıştır ^ mış bır hukum voktur Alpu + mılyonu bulacaktır » Fakulte ıdarecılen, bövle bır sısKoraltan bu akşam Ankaraya don• daki vazıfem başındavım j muştur tem koj ma sebebı olarak, nnn er X Eskışehır Alpu D P İlçe + Bir D P lınin vasıveti sıteye gırmek uzere j apılan mu Başkanı • Konya 2 (Telefonla ı Mecbs Baş. racaatlerın buvuk bır kısmımn HuHasan Işcan • kanı Koraltan ve Saglık Bakanı Kırkuk Fakultesıne yonetılmesırı gos•••••••••••••••••••••• dar da dahıl bulundugu Meram Pre termektedırler. vantorvomunun açılış toıenınde bugun çok enteresan bır «ahne cerevan etmıştır Mısafnler arasında bulunan Şehı ımızde bulunan B şbakan Ad nan Menderes dun «ab htan akşa^na kadar Paık Oteldekı daıresınde çalışmıştır Başb kan Mendeıesın çahşmalanna z man zaman kendiMnı zı>aret eden Dış Işleri Bakanı F tın Ruştu Zorlu Iç Işleıı Bak nı Dr Namık Gedık DP Meclı» Grubu Başkanı Atıf Benderjıoğlu, Beled Yargıca «Ustun memut» vasfını tanıvarak ye Ba^ki}nı v$ D P II B^şkatu Kemal Ajgun de ıjtırak etmışlerdır ona ıstiklâl ve teminat sağlnacağı bîldirilen C.H P. Meclis içı mesaisine pıensip olarak devama karar verdi; BM. Bagbakan ak# mustu otomobılle »eh rın unar sahalarını doldşmıştır tasarının önumüzdeki gunlerde Meclise Meclısinin bugunktı gündemınde de tahkıkat önergeleri ver almadı; İç Işleıı B kanı Namık Gedık İle sevki bekleniyor Kasım Gülek, Cumartesi \urd içi gezilerıne başlıyor D P Meclis Gurubu Başkanı Atıf x Benderlıoglu dun s«iat 18 de kara vo 1 luyla Ankaraya hareket etmışlerdır Bızzat Ankara 2 (Cumhurıyet Teleks) memnunıyet ujendırmıştır Ankar a 2 (Cumhurıvet Teleks) meseleler üzerınde toplanımştır Namık Gedık hareketınden once Kaza kuvvetını tam bır ıstıklâle bakanın tesarıyı kanunlaştırmak uze C H. P Meclis Grupu bugun NATO, Kıbrıs ve dığer konular Valı Ethem Yetkmerle Pörk Otelde ve yargıçları bu ıttıklal ıçınde te re BMM ne sevketmekte î'tıcal gos «aat 15 ten 18 e kadar bır toplantı muzakere edılmış ıktıdar partısıbır goruşme \apmıştır mınata kavuşturucu hukumler ıhtı terdıgı ıfade olunmaktadn yapmjş ve gundemındlekı mesele nın hancî sıyaset ve kararları tarve eden venı hakımler knnunu taialerı goruşmuştur tışma konusu yapılmıştır Netıcede, rısının onumuzdekı gunlerde B M M Bugunku mesaı bılhassa harıcî Arkası Sa 5, Su i te ne sevkedılecegı haber alınmıştır Yaıgıcı goı^vıne başladıgı tarıh'en olumune kadar takıp edecek musi«kıl bır statuve tabi kılan tasarı rr zı Sıvas 2 (Telefonla) liiTiızde vıbatı memleketlerındekı anlavısa uvjrun olarak \argıca ustun memur vas lın en entere«an varşı Yıldızeb ılçemızrie ter1ıplenmı«tır fını kazandınncaktır Kızılav vaıaıına merkeplerle viTasarı adalet mensuplan arasmia 1 Endonez\a Kurucu Mec İ pılacak bu v» rı^ta odul bırıncı e^ıene degıl <wnuncu gelene verılecektır H Iisi, Baskan Sokarno = 1 * ) metrelık bu varış ıçın sond^n 0X «Size dünden bahsetmiyorum» diyen B.M.M. 1 nun tasarısını uçuncu = bırıncı gelen merkep «ıhıbme 100 § defa reddetti İ Başkanı, şunları da kaydetti: «Tann, milletilıra odul verılecektır Halk Partisi Meclis Grupunun kararı öaşbakanın diinkü temasları U İolOM Pı\t'%rt\'%tt\'%r Kıryako Pamukoğluna aıd mensufahrlkasının kldem mud ışıen r 1 t.ıraıı ^•na'la olan 12 ı%ç c r n daha tazmınatlarını vermedpn ı ş ten çıkaıdısı ıddıa edı'mektedır A\nı ış\erenın daha once 80 1ŞÇ1sın3 a\nı «ekı'de %ol verdığı snlenmektedır Resımde, kendılerıneyol vt.ılen ışcı'e'df bır gıup gotulnıektetlır yi^dnıanıar c a t detı e Yeıti Hâkimler Kaııanu hazırlıkları bitîrildi tfefflf ithali için yeni karar Armatorlerin aiaraklan eemi ler uc MI dıs batlarda çalısacak Ankara 2 (Cumhurıvet Telekî) Tıcsret gemısı ıthak ıçın Ik*l<arh Koordına=\on Heı.etı tarafından hazırlanan bır tahmatname bugun ^unırluee gırmıçtır TaHmıtnamp e gnre B»mı rruba\aa<;ı do> 171 pe»ın veva kr»d h odenmek suretıle vapılacak'T Kreriıh genu mubavaa^ırda peşın olarak odenecek dovız mıktarı ge Arkası Sa 5 Su 3 te dün yaptığı konuşma 1 demokrasi I ! KoraJtanın Konyada 1 1 istemiyenler ( Cakarta 2, (Radyo) Endoneı\a Cumhurbaşkanı Sokarno nun gu dumlu demokrasi tasarısı tamamıle su\ a duşmuştur 1945 Ihtılâl ana 1 vasasınır Endonezvanın daımî anay asası olması hakkında Sokarno nun one surmuş olduğu teklıfı Kurucu Meclis, bugun nıhai oıarak reddetmıştır Chlamağa 468 kışı ka I tılmış, lehte 263 aleyhte de 203 rev | verılmıştır Uçte ıkı çoğunluk sağ 1 lanmadığı ıçın Sokarno'nun 1leri surdugu teklif reddedılmış sayıl maktadır Sokarno, carî demokratık anavasanm ılgasını ıstemektevdı Sonuncu birinci olacak! Bir kamyon devrildi yaralı var Kandırada vukua gelen kazada 2 kadın oldu. 8 ağır Izmıt 2 (Telefonla) Bugun Kandıranm Osmanlı kovunde bu vuk bır trafık kazası olmuştur Ab dullah Kara ıdaresındekı bır kamvon, Kandıradan O<:manlıva gelmektevken hendeğe vuvarlanmıştır Bu kazada Esma ve Avşe ısım ll ıkı kadın derhal olmuş sekız kısı de agır surette \ aralanmıştır Taksı bır ço«uga çarptı Şoför Faık Gurkanad, ıdaresmdekı 50145 plakalı taksı ıle dun Sarıyerde Kocataşsuvu mevkıınden geçerken 4 yaşında Zerrm Oztoprak ısnıınde bır kız çocuguna çarparak agır yaralanmasına sebeb olmustur Kazaze de javru koma halınde Şışlı Çocuk hastanesıne vatırılmış, şofor yakalanarak tahkıkata başlanmıstır Bu kazadan başka ıkı çocuk re vaşlı bır adam da trafık kazalannda agır varalanmışlar ve tedavı altına al nmi'lardır Tîirk HavayoParmm yapmadığuu Yunan Havayolları yaptı! Bir Turk futbol takımını T H.Y., Kıbrısa gotüremiveceğıni bildırince, Lefkoşeve, İstanbuldan normal seferi olmamasma rağmen Yunan Olympıc Ha\a\ollan, hususî uçak getirterek, bu güzel propaganda imkânını kendisi kullandı. Dış hfitlarda buvuk hava şırketleri rıne yer bulunnvdıgı cev»=bı venlile rakebete hazırlanmakte olduğu mıştır Bunun uzerıne kalabalık bır bıldırılen Turk Havajolları evvelkı kafılenm gırmeVte oldup na iEar=t gun çok muhım bır propaganda fır olunarak hu^usı bır uçagm tah ı«ı satını Yunan HavvoM r 1 a <"ar D Dır ve Turk futbolcularının bır Ta'k şekılde kaptırmıştır Teşkılâtcılıeınu uçağı ıle Lefko==\e ınmeleıınm ^"Szın zavıf taraflarını behrten bu hâ lfirtm sı talep edılmıs ^kat bu talep de redle kar=;ılanTnstır Bı v>"idıse şovle cerevan etmıştır Lefkoşede bır knrşılasıne yapacak vet karsısında Fenerbahçe kulubu, olan Fenerbahçe futbol takımı THY ın en vakm rakıbı bulunan Yu THY'e başvuımuş ve rezervasvon nan (Olımpıc) havavolls n V «vıır Arkası Sa 5 Su 3 te vaptırmak ıstemıştir Fakat kendıle Ankara Hıikukana imtîftanla öğrenci alınacak İ D.P. İlçe Başkanı: t Hakkındaki, Haber Bovlece Sokarno'nun ılen surdüğu teklif gecen Cumartesınaenbe ; n uçuncu defa reve arzedılmış bulunmaktadır Kurucu Meclı«tekl Musluman gruplar, her defasında TATBIKAT Istanbui ıtfaıvesu muhâlefet parbsıni desteklem^ler dun bır tatbıkat yapmıştır Muhtelıf yangın şekıllennın mevzu ola dır rak ele alındığı tatbıkatta basır mensubları da hazır bulunmuştur Resımde kurtarma brandasına atlavış vapan bır ıtfaıve en gorulmektedır Gecekonduların yıktınlmasma devam ediliyor Sehrımızm Arkası Sa 5 Su 3 te gecekonduların Dün yurdda işlenen cînayetler Komada vazifesinden alınmıs olan genc bir ka\makam karısını bır sinir buhranı sonunda balkondan sokağa attı çeşıtlı semtlerındeki Mktınlması emelıve sıne devam edılmektedır Bu cumleden olmak uzere dun de bır kısım gecokondular tahlıje edılmıştır Bu aradi Çatladıkapı semtmdekı gecekonduların vıktırılm sma da danden ıtıbaren başlanmıstır Yağıttur yurdda yer yer biiyiik zararlar yaptı Bilecikte bahçeler J,5 metre kahnhğında dolu yığınları ile örtüldü. Mahsul, mahvoldu. Su borulan harab olduğu için, şehir, susuz kaldı. İzmir, Manisa, Antalya ve Adanada da ağır hasar var Bılecık, 2 (Telefonle) Bugun oğ yığmkrı ıle kaplıdır Bılecık ve Ino le uzerı baslavan vagmurk karışık nunden celbedılen amele gece de çe dolu Bılecık ve kovlerınde muthış hşarak hattı sevru=efere açmaga çatahrıbat vapmıştır Bu arada Seloz hşacaktır Pehtozu Llupınar Çakupın. r DeŞımdı şu dakıkada oşrendıgıme go reşemsettın kovlerı ıle Bılecıgın De re hit sejrusefere eçılmıstır Zarar rebaglr ve Oguz mevkıleındekı ve zıvan tahmınlerın çok ustundemeyva ve sebze bahçelerı tamaiı yle dır Bılecıgın suvunu temın eden bo denebılecek kadar haıap olmuştur ruların bır ki";mı ^ell»! ın tahrıbatıvla Boğaz bahçelerı ıle Pclıtozu Vezır vok olmu=tur Bılecık su<;uz kalm k hen v^ BavırfcSy m^vva b TıçelgrTseT uzeredır Eldeki sıi dcposu 7 saat lerın getırdıgı 1 S metre dolu ıle or. şehıı ıddie edecek duı 1 m 'ic'ır 1 tulmuştur Anadolu hattı selleun tah Izmırtle ^açmurun larrıbatı Izrrır î (Tclefonla) Djn •.int rıbdtı ^u?unden 6 7 saat ışlemez ha t n b ı =ld\an sıHiotlı le gelrm^tır Peh*ozu I« a«onu lo) 16 d a n ı t ı manları ıle tren hattı guzeıgahı buz A l n t 5 a 0 Su 3 le • • Gerdekten çıkıp ilkokul imtihanına giden damad Sıvas 2 <Telefonla> Sehu m zın Akdegırmen mahallesın de bugun gerdeee gıren 15 vaşlarında îsmaıl adında bır genç çocuk gerdekten çıktıktan sonra ilkokul bıtırme ım tıhamna gırmış ve bugunku dersı başarı ıle vermıştır Gerflefcodâeında icendismrhevecanla bekl»ven gelm bıı gunluK kncasınm bu başaris nı tebrık etmış ve bır kıravat hedıie etmı«tıı Gizli komünist ajanları nasıl yetiştirilir? Yabancı memleketlerdeki komünist casusluk şebekesi nasıl çalışır? Sovyet liderleri nasıl korunur ve nasıl goz hapsinde tutulur? Senelerce Kızıl Emniyef n <onra Batıya Teşkilâtında iltioa eden Kon\a 2 (Telefonla) Bu sa bah saat 8 sıralarında sehrımız Tarla mahallesınde hazın bır hâdıse cere\an etmi'; Zonguldak îlçelerınden bırınde kavmakam ıken Bir arman ve şlmdl $ehsullerın ıçmde fezada 480 kılometre kadar vukselıp tekrar aıza d o rımızde bulunan Hasan Bılecı »nen 2 ma\mundan buMigu ve 3 5 kılo gelenı <Able» olmuştur Ame dında bır senç v ıne genç karm rıkan ordusunun icıklad s na pore olum ftza \olculuğu )!e alâkalı Me«ud«" Bılecıvı bulunduklan degıldır Yukaııdakı rcqm, feza \olcuhıgundan sonra ( Able fsol ıkıncı krftın balkonundan asagı ] | da) ve yarım kıloluk «Baker» gazetecılere gostenlırken çekılmısur. Arkast Sa. S, Su. i tt {, ıif S§?yst Gizli anııiîE DÜNYADA İLK DEFA Bugiin ikinci sahUede başladık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog