Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

BİRE BİN KAZANMAK İÇİN Daktılo Sekreter Kurslarına vereceginiz afgarl ürret mukabilinde ömrünüz boyunca HAYATTNIZI KAZANACAKSINIZ. Türkiyenin en iyi Daktilograflannı yetiştiren bu tek müessese. Daktilografi ve Ingilizce kurslarından mezun olan herkese pn iyi şartlarla iş bulur. iş bulduktan sonra kurs ücretini taksitle almak gibi ödeme kolaylıkları yapar. Merkezi: Lâleli, Kemalpaşa mah. Ağayokuşu No: 14 Tel: 22 21 06 Beyoğlu Şubesi: • lâle sineması karşısı No. 34 Kat: 5 Tel: 44 90 11 u m h u r i yet (CURUCUSU : YUNUS NAOI ınr İNGİLİZCE TÜRKÇE R. Alaylıo&lu . R. Göndem Örnekli İdiyomlu İzahlı Prepozisyonlu Fonetikli Her kelime cümle icinde kullanılarak izah eöilmiştir. Fiatı 10 liradır. LÛGAT İNKİLÂP KİTABEVİ ı;ıl Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu tstanbul No: 246 Telefonlar: Umurai Santra] Numarası: 2 24298, Yazı işleri 224299. Matbaa: 224290 ; OQ 1 QÇQ Bu Kurulda Adalet Bakanlığının ileri gelenleri ile memle Gaziantep kongrtsinde radyonun tek ketin tanınmış bir çok hukukçuları yer alacaklar taraîlı neşriyatına son verilmesi ve Bakanlık için bir Nerkez Teskilât Kanunu hazırlandı. Yeni ümom Müdürlükler ihdas edilerek, istişare KuruUı aıer'î kanunların tatbikatım yakından takip edecek urulu teşkil olunuyor iktidar tenkid edi ispat hakkının taıtm«ıtası Ankara 28 (CumhuriyetTeleks) Adalet Bakanlığının Merkez Teskilât Kanunu hpzırlanmıştır. Her Bakanhğın bir kuruluş ve Merkez Teşkilsi Kanunu olduğu halde. Adalet Bakanlığı eski bir nizamname ile çalışmakta, fakat bu nizamname, Bakanlığın rasyonel çallşmasına imkân vermemektedir. HazTlanan kanun tasarısı kabul edildikten sonra, Bakanlığın genel müdiirlükleri kadro bakımından genişletilecek ve bazı yeni umum müdürlükler de ihdas olunacaktır. Tasarının en mühim tarafı, Adliye Bakanlığı bünyesi içinde bir istişare kurulunun teskil olunmasını derpiş etmektedir. oAdliye Vekâleti İstişare Kurulu» ismi ile fpaliyette bulunacak olan bu ku Arfcasi Sa. 5, Sü. 3 te Cihanbeyli Belediye Meclisi, Tarım Bakanıııa fahri henışehrilik verilmesi teklifini 2 ye karşı 18 aleyhte oyla reddetti Konya, 28 (Telefonla) Tarım Bakanı Nedim Okmen'e bir ziraat merkezi olan Cihanbeylinin fahrî hemşehrilik pâyesinin verilmesi hususunda ilçe Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine getirilen teklif reddedilmiştir. Teklifte 2 lehe karşı 18 aleyhte oy veren Meclisin bu kararı çevrede sürpriz tesiri yapmıştır. Nedim Okmfne bir ay evvel Konya fahrt hemîehriliŞi verilmişti. Bazı DP kongrelerinde isteıtdi Gazianteb. 28 (Telefonla) Şehrimizde iki sene<Jenberi yapılmıyan D.P. ilçe kongresi bugün yapılmış, söz alan hatipler muhalefet« ve basına hücum etmişlerdir. Faaliyet raporunun okunmasım müteakip söz alan delegelerden Şeyh Mehmet Sâki, hulahop çemberinin satılmasının men edilmesini istedi. Basına da hücumlarda bulunan hatip, bayilerin bile partizanca hareket ettiklerini iddıa etti. Bundan sonra konuçan avukat Adil Ozbilge ise ispat hakkının tanınmasım istefli ve: « Radyo nun tek taraflı neşriyatı, tnplantı ve gösteri kanunu kaldırıldıgı tak dride onların şikâyeti kalmaz> dedi. Diğer bir delese de, din adnmlarının. dini kisve ile Eeznıelerini, merhum Mareşal Çakmak icin bir âbide yapılmasını ileri sıırdü. Antakya Kongresinde şikâyet!»r Antakya, 28 {Telefonla) D P. İl Kongresi 1957 seçimlerinın kşvbedilmesinden sonra bugün ilk olarak yapılmıştır. Genel Seçim Rivayeü uhtar seçimleri, beledive seçimleri, ars seçimleri derken. bir kaç çündür, önümüzdeki aylarda genel seçimlere gidileceğinden söz edildi&ini isitivoruz. Şimdilik bu siivleııtilerin eerçefe uygunluk derece§ini kestirmek çüçtür. 1957 seçimleri yapılalı daha iki yıl dolmadığı bir sırada veniden halk ovuna basvurmak lüzumunu iktidar sahiden duvuvor mu? Duvuyorsa bu lüzumun sebebi nedir? Ökmene Eahrî hemsehrilik verilmedi Aniakyadaki Demokrat Parti kongresinde pahalılıktan bıkkınlık geldiğini söyliyen hatib alkışlandı. Cumhariyet Halk Partisinin ekipleri gezilere devam ediyor. L Dış Ticaret Enstitüsü vakmda kuruluvor Dış İşleri Bakanlığı ile Odalar Birliği bu konuda işbirliği yapacak Iktidarlann vatanda; iradesi ile liurulduğu rejimlerde vaktinden önce çenel seçimler vapılması ara D'ş İş!eri Bakanlığı ile Odalar, Ankanı. 2H (CumhuriyetTeleks) sıra çörülen bir haldir. Reklenmrdik bir olay memleketteki sey «Dış Ticaret Enstitüsü.. adiyle Birliği arasında da bu konuda işDiin şehi'imizde açılan yeni Vatan Cephesi ocağı yal dengeyi göze rarparcasına de bir enstitünün kurultıası yoluT.da birliği yapıİTiaktadır. Birlik. enstiğiştirebilir. Muhalefetin gittikçe yapılan hazırlıkiar ilerlemektedir. tüyü maddî ve mânevi her alanda artan üstünlük iddiaları karşısın Fetleral Alman Hukümetile Tiirk da iktidar yeni bir boy ölçüşmeyi Hükumeti arasında bu enstitürün destekliyeceğini büdirmiştir. Biruygun bulabilir. Partiler arası hu kuruluşunda işbirliği yapmak üze lik bütçesine bu iş için konulan Konya Milletveküt H'mmet O'~ zursuzluk havasım gidermek, kenAnkara. 28 (CumhuriyetTeleks) Menin haşkanlık cttici kongreda re prensp aiİBşmasına daha önce t?hsisat önemü bir yekun tutmakdi prestijini yükseltmek kayçusn Ziraat Fakültesi öğrencilermden sert tenkidler yapılmıştır. tadır. varılmış bulurulmaktadır. ile de iktidar bSyle bir yola RitAYŞEGÜL SARICA'NIN BAŞA 400 ü her yıl stajları sırasmda ker Mürsel Dağlı isTundeki bir d"'?* mevi düşünebilir. BISI Genç piyanistlerimizden dilerine verilen «staj ücreti» nin ge, son zamlardan ve hayat p=hiBizim bakımınıızdan. yukarıki Ay|egül Sarıca. Parist* M. Long bu yıl verilmemesinin ksrarlaştınllılıgından halkm son d°rece sikâgşbeblerden herhanyi birinin iktiJ. Thibaud yarışroasında 4 üncü ması üzerine bu yara mshsu» olyetçî oirhıgunu söylfmNtir. Sk'ntıdar partisini yeni seçimlere heves; mükâfatı kazanmıştır. Resimde, mak üzere boykot yapmajn karaı nın hârf safhaya celdiğini sövliy;n leııdirebilecegini ve şayed seçimI Ayşeşrül Sarıca görülüyor. (Buna vermişlerdir. delege alkışlanmıştır. ler yenilerirse memleketteki hnI dair yazı 5 inci sahifemizde «Sazursuzluk havasının giderilebileceÖğrenciler, her yıl muntazaman Daha sonra konuşan Himm^t Ö'~ nat Âlemir.de» sütunumuzdadır.) ğini iddia edehilir miyiz? verilen staj ücretmin Dekanlıkça Sivas. 28 (Telefonla) 1300 iş emniyet tedbirleri altında yapıl men, basına, İnöiii'ye ve mııh'le. bu yı! veriiemiyeceğinin bildirilrneBiz sanmıvoruz. Otedenberi bu Arkası Sa. 5. Sii. 4 te cinin toplantı yerini terketmeleri mıştır. rada tekrarladıgımız gibi, çekmeksi üzerine bu karara varmışlar ve üzerine yapılamıyan D.D, Yoüarı Başbakan 1 inci yardınıcısı Kozlof'u NewYork'a Eski Sendika Başkanının katılte olduğumuz sıkıntıların asıl kavj staj ücretlerinin verilmesi için ilgi" j Işçıleri Sendikası senel kurultop madıeı bu toplantıya Aydaner ••••••••••••••••••••*> getiren TU. 114 uçağı hava alanına bir Amerikalı ııagı, demokratik düzenin temel liler nezdinde teşebbüse geçmişler j lantısı buçün saat 13.30 Ha Cer A Tandoğan taraftarı oldukları sabinbasının rehberliği sayesinrle inebildi kaidelerine iktidarca pek aldırıs dir. I telyesi sinema salonunda çok sıkı Arlcnst Sa. 5. Sü. 1 de rdilmemesidir. Bir defa seçimi kazanmakla yurdda (hâkimi mutlak) New York 28 'Radyoı Kus Baş. I Kozlof'a bu seyahatiııde Özbekiskesileceğimiz, her dedi£imizi yap br.kanı Birınci Yardımcısı Frol Koz | tiır: Cumhuriyeıinin kadın Başkanı tırabileceŞimiz düşüncesi demok lof burada 10 gün devam edecek Rus Nasreddinova. Sovyet Plân Komis j ratik zihniyete aykırı, sakat bir sergisini açmak üzere New Yorka ycnu Başkanı Novikof. Rus Dış İş. j üzere düsüncedir. Seçimlerin nasıl ya! ieri Amerika Dairesi Müdürü SulAnkara 28 (Cumhuriyet Te • pılması serektiji konusu, başlıba muvasalat etmiştir. ! datof, Tu114 uçağının mühendisi T ^ , S t s l e r j konferanslar Jleks) 4 gün önce Iğdırds £ Hrutçef'in en emin adaını olarak ! Tupolef refakat etmektedir. şına bir dâvadır. Seçimler eşit şart* verecek ve bazı siyasî temas• sınırı geçerek resmî makam^ lar altında, zihinlerde hiç bir şüp bılinen Kozlof Tu114 tipi Rus tepkiRus Başbakan Yardımcısım taşıH uçağile Moskovadan direk olarak jön Tu 114 uçağı hatalı hareket et larrla bulunacak • lara müracat eden 3 Rus, bu t taeye yer vermiyecek şekilde yetkili organların kontrolu altında 11 saatlik bir uçuşla New York'a gel tığinden ilk teşebbüsünde hava ala i r, * , • sabah Ankaraya îetirilmişler • ,, , „ . „..... dürust olarak yapılmalıdır. Mev nıiş ve kendisini Moskovadan ayrılı ! Dış işleri Bakanı Fa'ın Ruştu ZorJdir. ' " l . ; , zuatın harfi harfine, iyi niyetle vü ç! sırasmda Başbakan Yardımcısı Mi nına ınememış daha sonra uçağın ını i , ,. . , , • Siyasi mülteci olarak k a b u l . * , , , , , , | lu dun oğleden sonra Ankaradan İki memleket de askıda kalan meseleleri incelemek üzere birer temsilci \ , llerini istiyen Rusların durumu.^ rütülmesi bile ynrd huzurunu safc koyan ile Amerika Büyiik Elçisi . . . şmı kontrol eden Amerikalı bir bın f ü.nsız uçağı ile New York'a ,hare. • , . ,, , . lamaya yetmez. Ayrıca. mevzuat Thompson uğurlamıştır. seçtiler; Dış İşleri Bakanlığı Genel Sekreter yardımcısı Zeki Kuneralp, \ Oilgili makamlarca tetkik edilJ ? , ... . „ | ket etmiştir. şrhrımıze gelmış ve saat 17 de bir da esitlik ve dürüstlük şartlarına 4 > mektedir. ^ taşınm yardımıle pavyonunu açtık. Seıgisindeki Rus ınebılrrıştır. Koz ' Zorlu Arrerikada Colgate Ünivertam elverisli olmalıdır. Oysa, 1954 Yunan temsilcisi ile buluşmak üzere Temmuzda Atinaya gidecek ioi sonra New York Milletlerarası tan yarın Washin'gtona giderek Baş sıtesinde konferanslar verecek, fah$••••••••••••»•••••••• den bu rana yapılan türlü dejikan Eisenhower tarafından kabul ri doktor ünvanı alacak ve bu vesile siklıkler yüzünden seçim mevzuaAnkara 28 ıCumhuıiyet.Teleksı sı Zeki Kuneralp temmuz ayı içinde edilecek ve Dış İşleri Bakanı Herter'le ile bazı siyasî temaslarda da buluna tımız vatandasa ve siyasal partigörüşecektir. Türkiye ile Yunanistan arasında as Atinaya hareket edecektir. aktır. lere eşit şartlar altında güven sağlama sücinü yitirmiştir. Son geMayıs başmda Ankarada yapılan k;da kalan meseleleri görüşmek üze nel seçimlerdenberi çektifimiz rare Atinaya gidecek olan Dış İşleri j Türk Yunan resmi görüşmelerinde ,J hatsızlıfın baslıca kaynaklanndan iki memleketi ilgilendiren ana meBakanlığı Genel Sekreter Yaıdımcı Mudanya, 28 (Telefonla) Cum j biri de o seçim kanunu ve onun seleler üzerir.de mutabakata varılhurbaşkani Celâl Bayar bugün saat tatbik edilis şekli deşil midir? m!ş.hususi hal şekline ihtiyaç gös tfcien tâli meselelerin de her iki hü13 de beraberinde Büyük Millet Aynı kanunla ve aynı zihniyetle kumetin seçeceği birer yüksek memu Meclisi Başkanı Refik Koraltan.; yeni bir seçime gitmekle biz yur»a tevdi olunmasına karar verilmişti. dumuzdaki tatsız havanın çideri Büyük Millet Meclisi Başkan VeBu karara uyularak, Türk hükulecegine ve iktidarın aradıgı hu killerinden Agâh Erozan, D.P. MecMillî Tütün Komitesi, ekim. nıahsuliin toplanması n.eti askıda kalan meselelerin görüzuru bulacafına inanmıyoruz. Alı Hs Gıupu Başkan Vekili Mazlum şülmesi için Zeki Kuneralp'i memur ve tiplendirilmesi hususlarını yeni esaslara bağlıyacak nan ve almacak ekonomik tedbir Kayalar. İstanbul Milletvekili Muh j eımiş Yunan hükumeti de kendi lerle Demokrat Partinin yakın za Hs Erdener. İstanbul Valisi Ethem ' hariciyesinden möşyö Bityes'i vazife manda genis kitlelerin veniden Yetkiner. İstanbul Belediye BaşkaAnkara, 28 (Cumhuriyet Teleks» yuıdıunuzda yeni tütün çeşitlerinin iendirmiştir. sevgisini kazanması, belki de 1954 r.ı Kema! Aygün. Birinci Ordu Ku Tarım Bakinhğına bağlı Millî yerleştirilmesine de başlanacak'ır. yılındaki üstünlük çizgisine ulaşTürk Tütün Komitesi. tütün istihsa Deneme ekimlerinin muvaff'k olduTemmuz ayı içinde Zeki Kuneralp rasndanı Korgeneral Fahri Özdilek. tnası ihtintali daima mümkündür. linin artırılmasıyle ilgili çahşmalar ğu bildirilmektedir. ile Mösyö Bityes müştereken çalışa Donanma Kumandanı Koramiral Fakat bunu tarafsız vatandaş çoyapmaktadır. Bu konuda hazırlsnan ıak en kısa zamanda halli gereken Öte yandan. bir müddet sonra Cefunlu|una ispat edebilmek için I Zeki Özak, Başyaver Deniz Kur bir rapora göre, tütün ekimi, mahsümeseleleri müşterek bir teklif halindemokratik kuralların ısıgına dön may Albayı Faik Talu ve maiyeti lün tcplanması. tütünleimizin tiplen nevrede toplenacak olan tütün isti j % Rumlar, Tiirklere müs 1 de Türk ve Yunan hükumetlerine takil belediye kurma yet §j arzedecek. bunu müteakip, muhte. olduğu halde Umur motörü ile İsdirilrnesi yeni b^zı esaslara beğlana şare görüşmelerine, memleketimizden nıekten başka çare yoktur. Normal seçimlere daha önümüzde iki yıl tanbuldan Mudanya'ya gelmiştir. kisinin verilmesine 1 melen Dış İşleri Bakanları seviye Al'İNA'YA GİDEN TÜBK GAZETECİLERİ Yunan Gazetecılsr cakör. Bu seneden itibaren ayrıca de bir kurul katılacaktır. var. Bu süre içinde antidemokraşiddetle çattılar I sinde bir toplantı yapılarak. askıda Cemiyeti tarafından dâvet edilen Türk gazetecilerinden bir grup dün tik gidişten vazEeçilir, kanunlarda kalan pürüzlü meseleler imzalanacak bir hafta Atina'da kalmak üzere uçakla şehrimizden hareket etrişgerekli deeişiklikler yapılır, seçim Lefkoşe, 28 (T.H.A.) Solcu iş anlaşmalar ile kökünden halledilecek lerdir. Resimde, arkadaşımız Burhan Felek'in (solda) riyasetindeki mevzuatı 1950 de ne idi ise o hale çi birliklerinin on binlerce Rumun tır. gazetecıler grupu uçağa bmerken görülmektedir. getirilir, söz ve yazı hürriyetine iştirakiyle bu sabah Lefkoşede yap veniden sayçı gösterilirse her şetıkları mitingte halka hitap eden yin düzelmemesi için ortada hiç Akel Genel Sekreteri Esekiyas Pabir sebeb kalmaz. payuandro, bazı kimseler için deBu şartlar altında Demokrat mokrasi, bazı kimseler için de dikPartinin kazanacağı bir seçim yaltatörlük olamıyacağını belirterek nız Vatan Cephesi sayın üyelerini demokratik bir sistem kurulabilde£il, bütün tarafsız vatandaşlan sevindirir. Henı de öyle lâfta demesi için Akel'in kanunlaştırılğil, yürekten sevindirir. ması, söz ve basın hürriyeti olması gerektiğini söylemiştir. NADİR NADİ Ziraat Fakültesi Hrııtcef'in en emîn adamı Âmerikada Sivasfaki Demiryolu işriJerinin kongresi Eski başkan saiona alınmadı, sert tenkidler yapıldı, Emniyel, sıkı tedbir aldı Zorlu diin Amerikaya gitti Tiirk Yunan münasebetleri ötrafında yeni müzakereler 3 Rus bize iltica etti Cumhnrbaşkam Celât Bayar Mudanyada Tütün istîhsalini arttırmak icin Ankarada yapılan çalı^alar ( Kıbrısta | ( solcular ( ( miting yaptı ( Yuntıs Nadi Armağasıı İÖPOKTAJ MÜSABAKAStJjj ida İkinciliği kazanan z Tosun'un « Â S İ 'D E N r.F.I İYORUM» Röportajı bugün 4 üncü Adanm solcu belediye reisleri başkanları da mitingte birer konuş ma yapmışlardır. Bunlardan Limasol Belediye Reisi Partesidis, Zürih ve Londra andlaşmalarının adayı mutlak Ingiliz boyunduruğundan kurtardığını maamafih. bağımsızlığın esas mânasLnı tahfif eden bazı şartların bu anlaşmalarda yer aldığını iddıa etmiştir. Solcu belediye reisleri, Türklere müstakil belediyeler verilmesi meselesine şiddetle çatmışlardır. ~j©rfer taraftan Mıgün tsaı Kazasında Eleftira köyü civarında 8 yaçında hir Rum çocuğu ölü olarak CEZAEVIN'DE GÜBEŞ Dün Sultanahmet Cezaevmde yatmakta ola n tutuklu ve m^^krrmlar arasında güreş rrüsobakalan yapılmıştır. Yukandaki resimde, seyirciler Urafmdan heyecan ve alâka ile takip bulunmuştur. Bu Rum çocuğu. kaiasına vuruiarak oidurulmujtür. edilen bir gürej müsabakası görülmektedir. MİLLt NAMZETLERİN MAÇI 5 Temmuzda İspanyanm SanSebastian şehıinde İspanya B Millî tnkımı ile karsıJaşacak olan B Millî takım namzetleri dün son maçldrını İstanbul Amatör karması ile ydpmışlar ve 21 çalib gelmişlerdir. Yukandaki resimde Amatör kartnanın kaleciii bir kurtarrş yaparken görülüyor. (Tafsilâtı ve diğer haberleri SPOR saJıüemizde bulacaksınız)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog