Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Tasarruflanoızıa b * Insmuu da DOĞUBANK'a yatırmeyı Krt*w» ihmal etmeyinis. TaJihtaisra daha açık, isabet Ihtimalinin daha fazla olduğunu görmekte gecflcmiveeeksinlz DOGUBANK 3 5 inCI yil u m h u r i yet « n r j o 12.543 KIJP' »<"* TSU r TITMTJÇ NAD* Tdgraf v« mektub adresı Cumhurıyet Istanbuı Posta Kutusu Istanbu) No 246 Telefonlar Umumî JSantral Numarasr 2 24298, Yazı I S len 22429». Matbaa: 224290 le seçım onces) propagandaja başlamak vurundavdı tasav SANAT ENSTITİİS'J MEZUNLARI İÇİN (21 Temmuzda yapılacak oUıı ) Teknik Okul Eleme Imtıhanlarına Hazırlama Kursu 6 Temmuz 1 Ağustos • •• •• Matematik Teknikresim Bügi DERSHANESI Cağaloğlu, Başmusahıb So. No. 9/1 Ankarada yapılmakta oîan iktisadi müzakereler sonunda mühim kararlar almacağı bildiriliyor Konusmalartn neticesi hakkmda Basbahan Adnan Menderesin bastna açıhlamalarda bulunması m ahtemel Kocrdinasyon heyeti dün de toplandı Menderesin başkanlığında japılan toplantı üç saat sürdü Ankara 27 <CumhumetTeleks^ Koordına^on He\etı bu sabah Ba^bak.ın Adnan Menderesin başkanhğında ııç saat suren bır toplantı \amnıstır Bu toplantıda He>etın Teknik Komıtenın O E E C hevetı ıle vaptıÇı muzHkereler uzerınde mejgul olduğu tahmın edılmektedır Bu aıada Brfkinlıklararaçı Tekti'k Komıte ıle O F E C he\etı bu sabah Merkez Banka'inda oğleden sonra da Malne Bakanlıgında toplanmıştır O E E C ı)e rapılan çali'maların onumıi7dekı çarşamba gunu «ona er=>ceğı tahmın edılmektedır Bu arada he\ et ba'kanı Chatı, çaışamba gunu bır basın toplantısı \apaıak Bakanlıklararası Teknik Komıte ıle vapılan eoruşmeler hakkında basına ızahat I verecektır H •kumete vakın çesreleıden aldıgımız malumat? gore Demokrat Partının Ara ve Beledıje seçımlerı ıçın başhvdcağı propaganda faahyetını bır muddet ıçın tehıı etmesının başlıca sebebı. Ankarada cerevan etmekte olan lktısddî konularla ılgılı muzakerelerdır Bılındığı gıbı. ıktıdaı paıtısı 1 Temmuzda Gıresun hmanının açılış tonnı mıına^ebetı Ancak Ankara muzakeıelerı Başbakau Adn«ı Menderes ve hukumet ılerı gelenlennın Ankaradan ayrılmasına ımkân bırakmamıştıı Bu sebeble Gıresun hmanının acılış torenı ve bunu takıben gırışılecek dığeı faalıvetler Arkası Sn 5 Su * de I»o8 195» lunııs Nadı Mukâfatının bu\Tik jurisi dunkıı toplantıdan sonra )>a5,\a7,ırımi7İa bir arada kazananlar belli oldu Büyük jüri dün sabah Divan otelinde toplandı; öğleye kadar süren hararetli müzakere ve tartışmalard an sonra reye geçilerek birinci, ikinci ve üçüncülüğü alacak röportajlar seçildi 19S8 1959 Yunus Nadı Arma|anı Roportaj Musabakası dun sonuçlanmıştır Busuk Jurı >;aat 10 30 da Dı\ an otelinde avrılan ozel salonda toplanmış \e çetın tartışmalardan sonra \apılan o\ ta^nıfı netıce^ınde karannı vereıek bırıncı ıkıncı \ t m,ııncu\u se(,mıştır. Bınnııhiı Mustala Gumuşkavh rnportajı iKindlığl Oğuz Toiun un IAII dan gelivorum», uı,un Evvelki gece New York'U 30 000 euluğu Mahızer Şımşek'ın «llk kışılık Yankee stadında vapılan gun» adlı roportaılan kazanmışdunva ağır sıklet boks şampnonası mdçında Isveçlı Ingemar Johansson rakıbı Ameııkah zencı şampılardır >on Floyd Patterrson'u 3 ravundda t»knık knock out la mağJub ederek dun>a şampıyonu olmuştur Karar ılan edıldıkten sonra mısaYukaııdakı resımde 7 defa vere duşen Patterson'un son duşu^u ve a>akta Johansson goruluyor (Maçın fır j u n he\etıne Dıvan otelinde tafsılâtını spor sahıfemızde bulacaksınız). Başvazarımı/ Nadır Nadı nın de katıldıgı bır ogle vemeSı verılmıştır Toplantı ba^larken Toplantının ılan edıldıeı iaatte, unus Nadi Ârmağanını Büyük Jürinin karan Buyuk juıının dunku kaıarına gore 1958 1959 Yunus Nadı Armaganı roportaj vaıu,masının neticesi şovledır Bırıncı .Tuzko\u Tepesıdelık» adlı roportaj ıle Mustafa Gumuska\nak îîcın"i «Asıflan Geİıjorunı» adfî îopoı^ajî fle öguz "tosun Uçuncu «llk Gun» adlı toportajı ıle Mahızer Şımşek Bıuncı 3000, ıkıncı 2000, tıçuncu 1000 lıra mukâfat alacaklardır Buvuk juıı dunku top'antısında yarışmava vollanan roportajlaıın ustun kalıtesı uzerınde ısıarla durdugundan gazetemız jurıye sunulan 27 roportajı bır kıtab hahnde neşretmevı \e hasılâtını Gazetecıler Cemıyetıne bırakma\ı duşunmektedır 1959 1960 Yunus Nadı Armağaıunın hangı konuya tahsıs edıleceğı ıse bır kaç gun ıçınde ılân olunacaktıı Birinci Kıbnsta varılan anlasma Doktor Kuçük ve Makarios, Türk ve Rum Belediyelcrinin ayrılması hususunda anlasnıaya vardıklarını acıkladılar Diinya Ağır Siklef Boks Şampiyonn Leikoşe. 27 (Htısusil Doktor Fazıl Kuçük fle Başpıskopos Makanos yapUklan toplantıyı muteekıp bır teblıg yeymlavarak Kıbrısın başlıea şehırlermde Turk ve Rum Beledıve 7 lermın aynlm«sı meeelesı uzerınde D.P. Konya mebusu Ağaoğlu, «Türkiye Cumhuriyeti anlaşmaya v»rdıklaruıı bıldırmışler. dır Toplantıdan sonra Başpıskopos İslâm devletidir» şeklinde Anayasayı tâdil eden Makarios beşan ı*tıkametınde buvuk bır edım atıldığını ve goruşmelerm Konva, 27 (TelefonJe) Şehrımu rant, her jerde hazır ve nâzır olan. akâmete uğramaa ıçın sebep kalmade bulunan Konya Mılletvekıllerı her yerde sozu ve kulagı bulunan dığım »öylemıştır. dun gece Borse bmasında halkla geç Be^bakanın bıraz evvel kendısını aı* Arkası Sa. 5, Su. 4 te rakte kadar suren bır toplantı y«pü >arak Konvalılaıa selamlannı gonlar. Mahallî ıhtıjaçlar belırtıldıkten derdıgını bıldııdı uzun konusmasınsonra toplantıde bulun<an Fehmı Yıl da C H P >e ve Inonuve çatmıs ve so maz adında bır terzı Konyada D P zü taş hâdısesıne getırerek, *A Paaievh'nde bır kampanja açıldığıru, şam' Yermışhk bıı adamsın Taş atı D P nm Komunıstler ve Mesonlarla lacak \eıde ışın ne » dedı mucadele edemedıgını sovledı ve rad Eskı Dıjanet Işlerı Musaveıe He. yoda her gun Kur'ân okunmasını i« yetı üyesı Konja Mıltetvekılı Mustedı. tafo Rumyun, konuşmasını â>et ve Mılletvekıllerinden ılk konuşan hâdıslerle tamomladı Ve Uşakta tnoFehrı Ağaoğlu, Mason Derneginm C. nuye atılan taşın Allahın kulundan H P xamanında kurulduğunu, Imam aldığı bır ıntıkâm oldugunu belırtü Tör©n« katılanlar bir hatibin Hitıp Okullannın tektmmul ettığını, Teşın vme C H P lıler tarafından atıl «Buraya seve seve gelmediniz dın der'lerınm ılerıde lıselerde de mış olm«sı lâzım geldığmı hâdıseler 1« ızah ettı. , mi?» sualine cevab mecburi olacağını belırttı ve kendısı Son olarak konuşan Hınımet ÖlçYermediler nın hazırladağı Anayasa tekhfınden mısaller verdı Ağaoğlu teklıfınde men, D P ıktıdarının ıcraatını bır ı Ankara, 8T (CHıınhurıvet Teleks) Anayasanın ıkıncı meddesındekı altı bır saydı, yapılan ışlerın bugünku, neslın omuzl=rına \uklendıgme d n r ; Bugön »aat Ü 0 0 te C H P . G« oku ve lâyıklık tâbırınm kaldınldığı çıkarılan dedıkodulsrın doğru obna1 nı, uçuncu meddenın »Turkne Cum nel Başkanı İsmet înönu'nün A dığını. sovledı, ve jakında Hırfanlıj m«t etenekte okiuğu evın yanında hurıvetı eyâletlere aynlmış bu ıslâm Barajından Kon\e\a elektrık gelece. devletidir» şeklmde değıştırdığını bıl gını bunun ıhtıyeçdan fazla olacagıbır Vatan Cephoeı Ocağı açılmıştır S«rt tenkıdleruı yapıldığt açıhş dırdt nı bu fazla elektrıkle Kon\a An Arktuı Sa. 5, Su 5 te D P Genel Kurul ujesı Remzı Bı 1 ^ında trolejbus ışletıleceğını Löikliği kaldırtmak isteyen milletvekili eyaletleri aynlmış bir bir teklif hazıriamış A r k a t t S a 5, S u l d e Birinciliği kazanan roportaj TÜZKÖYÜ TEPESİDELİK Bugun 4 ııncıi sahıfemızde C. H. P. ekiplerinin faaüyeti artıyor Bir ekip Trakyada. bir diğeri de Karadeniz bolgesinde her uğradığı >erde konusmalar japıyor. Şehrimizde de 3 kongre akdedildi Kırklarelı 27 (Egemen Bo^tancı bıldırıvor) C H P Adana mılletvekılı Supkı Ba\kam Ankara mılletveKilı Bulend Ecevıd ve Te kırdağ Genel Merkez temsılcısı Sa lıh Nurı Tuzel den muteşekkıl C H P. gençlık ekıpı Trakia gezısı I nın llk gununde 8 >erde konuşmuşlardır CHP genı,hk ekıpı bu konujmalarında Uşakta ve Istanbulda cere\an eden hadıselerı halka anlatmışlar ıçınde bulunduğumuz ^ıvası ve ıktısadı buhranı şıddetle tenkıd etmışlerdır Inonu\e Uşakts ve Istanbulda vapılan lehte Yunua Nadı Armagam roportaj jarışması bırıncılıgını kazanan Mus taia Gumuşkaynak 1925 te Kayserı. ae doğmuş ve çok kuçun yaşta gazetecıhğe atılmıştır. Gumuşkaynak kendı bolgesınde gazetecı olarai tanınmış ve sevılnuş bır gencdır. Tebrık ederız. jnönunün evinin yanında acılan V. Cephesi Ocağı ve aleyhtekı hareketler anlatıhr Arkan Sa. *, Su. 4 te İzmit D. P. teşkilâtındaki ' ihtilâf Milletvekili Dursun Erol, «bize muarız olanların sivasî hayatını mahvedecek \esikalar elimizdedir» dedi ŞahAkis dâvasma ait neşriyat yasak ! vıllık başlıem<,ire Ha>ri>e Ece arkadaşımızla konuşurken bıldirdi. ı ı ı gece jarısından sonra sorfe erdı Hemsire sıkıntısı Türk Hemşireler Derneğinin ikinci başkanı, kızlarımıza mesleğinin ehemmiyetini \e cazibelerini anlatıyor « Kuçuk bır kız çocugu ıken ame lı\at geçıren annernın hasta basını ıkı mu'îfık hemtuenın elleıı rasınds gorunce tnjieme onlaıın benden daha \akın olduklarını hıssetjnışîım Anreırı'n o esnada hem^ııeleı^e çe\ırdıgı bakışiarındakı • e g \e mmnet•\ı toil'k ıfadesı mesîegımı seçmemde ttk âmıl olmuştur Işte meslek oskım bo\Ie acı bır hatıid ıle ba^ladı fakat çok tatlı devam ettı» Aşagı GuraDa ısnıını taşıyan has tnenın Bdşhemşııesı Havııve Ece feozlerı >aşaic)rak bovle so\lu>oıdu Halen Turk Hemşıreler Dernegınm Ikıncı B skam ve Mezunlar Cemıvetı nın Ha\ sı> et dıvanı başkenı olan Ha\rıje Ece 1932 yılında Kızılay Hemşire Okulunun ilk mezunlanndan nlarak Çoıumo Başhemşire tâvin olunmuş ve VI\T npda da ebe ' • n e" •a rerek mesiekt» muvafiakrjeüı 32 iil Neşriyatın menedilmesine Ankara Topliı Basın Mahkemesi karar verdi îzmıt, 27 (Telefonla) tzmıt D P teskılâtmdakı 3 hızıpten bırmı teşkıl e<len Kocaelı Milletvekili Dursun Erol bugun basına şu beyanı tı vemnş tn: c Şahsî bır hedefe vâ=ıl olmak içm pertının umumı menfaatlerı dışında kendıne ı^tıkamet vermek ı=te yenler çıktığı takdırde onların k faaıu ezmekte aslâ tereddut go^termı Arkası Sa. 5, S" 3 te 5 tncı sahıjede Bir G.H.P. ekipinin bulunduğu otobüs taşlandı Denı/h 27 'TelefonU Bu sabah aat 9 da Deni7İ den kalkan ve ıçınde C H P Denızlı bolçesı mufettışı \ Burduı Milletvekili Dı Alır Sıpahıoglu BaskanUgında k CHP ekıpının bulunrkığu hı otobus Saıa\kov Ilçetiı • Kumkısık semtı cıvaruıda ko luler tarafından taşlanar^ camları kırılmıştır Hâdıseden sonıa kaçan s' lulardan Ramazan Kıvrak C HP Milletvekili partılı! ve otobus jolcu]aıı taıafındrmıs ve Saravkoy polısıne lım edılmiştır DUŞEN UÇAĞIN ENKAZI Mılano yakmUrında bır Amerıküi bıldıntııştık YukarHakı resımde eîektrık ynklu bulutlarm arasına şıddetil bn hrtın* ıl« surukiendıkten sonra düjen uçajın enkaa go geçırmış bıı hem^ııe ıdı Bıına n*ğmen meslekı olgunluşu ve tevazuu, bu yılkı Hemşneler H ftası munasebetnle konu»mak uzere kendısını seçmış olmamızı kabul edemnordu Memleketımızı 2 defa Be> nelrnılel kungreleıde tem^ıl edeıek meslegının sosvil bakımdan ıleılemesıııe de bu\ uk hızmetlerı dokuıirfn B<ishem^ıre be\az jdka ve m nsetlı lacıveıt gomlek ve bevaz ki7ila\ kepı ıle kaı şıms otuıdu Ak sdçlarınm çevıeledıgı vuzunun nmıııs h'itları ve muşfık bakışkrı ınsana huzur verıvordu 2 eskı doat gıbı konuşma\a basladık « Meslegınıze kar^ı ılgınızde za msnla bır feık oldu mıı'ı « Hıç bır fark goımu\orum. mes ! • • ; ;r~, leğımde ^aslnm.ş olmanın baht.var | H A L K OYUNLARI BAYRAMI 3 Halk Ovunlan Bavraml dun gece Açık Hava Tıyatrosunda kalaba. lserı içındevım 32 vıldn a>m 7evkle »k bır sejırci topluluğru kar^ısında başlamKtır K=ırs, AntaK a Van Muç'a K<ı=tamonu Bodrum Sılıflce, çalıjıyorum ve ınanır mı^ınız mei| Kovun'>r ko\u F s " A7'me t e K rkhıeh ekiplerinin kadınlı, erkeklı cazıp oyunları ılgıyle karşı. Arkası Sa. 5, Su, 1 de i larjnıjtır Resımde Bayıama katılan bir ekıp gorulmektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog