Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HER TÜRLÜ B AN K A İ ŞLERİNİZ ve İKRAMİYELİ TASARRUF HESAPLARİNIZ için DEMIRBANK Daıma emrinizdedir. u m h u r i yet KURUCUSU: Y U N U S NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 2 24298, Yazı İşleri. 224299. Matbaa: 224290 Bütün Türk münevverlerini tenzilâth fiatlarla LIFE TIME PARİS MATCH L'ILLÜSTRE SPIEGEL MÜNCHER FRANKFURTER IHus ır'ecrKualarına abone olmağa d; ederiz. İzahh broşür için: DER j 9 7 Hazİran 1 5 9 Q İNT. FORUM İNSTİTUTE Dept. 5 P.K. 1237 İstanbul toplantıl son Dün gelen ve derhal çalışmalara istirak eden OECE Heyeti Baskanı H a z ı r , a | | t a s a r l M e d î s e v e r î M Î , Y ü k s e k Khan: «Türkiyeye kredi veren milletler, bu yardımların nasıl kulla Mühendisliğe teğmenlikle kıdemli yiizbaşillk nıldığmı bilmek isterler, onlara bilgi vermek zoru ndayım» dedi arasındaki rütbe sahipleri tâlip Oİabilecek İstikrar tedbirlerine dair dışarıda» edindiği mtıbaın ntüsbet clduğunu bildiren heyet baskanı, yapacağı tetkiklerin netkesi.ıi teşkilâta bir rapor hâl inde sunacağını da söyledi Ankara, 26 (Cumhuriyet Teleks) Ordudaki muvazzaf subaylardan, yurd içindeki tahsü müesseselerinde yüksek mühendis yetiştirmeyi teşvik etmek ve yüksek mühendis olacak subaylara dört yıl kıdem vermek üzere hazırlanan bir kanun teklifi. B. M. Mecüsine verilmiştir. İçel milletvekili Yakub Karabulut tarafından yapılan teklifin metni şudur: « Madde 1 4273 sayıh subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 5611 sayıh kanunla muaddel 16 ncı maddesi ikinci bendi aşrğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu Arkast fhad 4 yıllık kıdem alacak Ankara, 26 (Cumhuriyet Teleks) Bir kaç gündenberi Dış Içleri BakaT.lığında çalışmakta olan OECE Heyetinin Baskanı J Flint Khan dün gece şehrimize gelmiş ve heyetin çalışmalarına katılmıştır. Aynı zamanda OECE Genel Sekre ter Yardımcısı olan heyet başkanı Flint Khan. bugün öğle üzeri Dış İşleri Baksnı Fatin Rüstü Zorlu'yu makamında ziyaret etniştir. Bu kabul esnasında Dış İşleri Bakanlığı İktisadî İşler Muavini Hasan Işık da hazır buîunmustur. Khan zi<ı!<rpti müteakm a "=*orilere şu bevanatta bulunmuştur : ıt Stabilizasyon prograrrunın tatbikinden bir sene geçti. Programın nasıl islediğini y?rinde görmek lâzıı^dır Çünkü. OECE've mensup milletler Türlciyeve verdikleri kredilerin nasıl kul'"" 1 '' 1 '*" 1 ' bilmek Arknsı Sa. 5. Sii. 2 de Sa. 5, Sü. 4 te Seçimi stanbuJ tniversitesi Rektörlüğüne Profesör Sıddık Swnt Onarın seçilmesi aydın çevreleıimizde çok iyi karşüandı. Bu, şüphesiz seçimi kaybeden öteki saKuzcy İtalyada yıldmm jın adavların şahsireti hakkmda isabeti alarak havada ters diişiinceler beslendiğine bir yanıp ifciye bölünen işaret sayılamaz. Evvelki günkii seAmerikan yolcu tayyaçimden ötürii sevinç duyulmasının resindeıı kurtulan olmadı başlıca sebebleri, bundan on iki yıl önce. az çok şimdikine benzer memleket şartları altında aynı yere feMilano, 26 (Radyo) Amerikau tirilen Sıddık Sami onarın bir huTWA Şirketine ait bir «Lockheed» kukçu olması ve görevinde o zaman uçağı. Müano'dan hareket ertikten büyük bir haşarı gostermesidir. az sonra düşerek parçalanmış ve Rir süredir Türk toplumunun ilk gelen haberlere göre, içinde bunazik bir buhran geçirdiğini inkâr lunan yolcu ve mürettebat 71 kişiedemeyiz. Kimimiz sosyal buhran den hiçbiri kurtu'.amamıştır. Parise diyoruz. kimimiz siyasal buhrandaıı gitmekte olan uçak. Kuzey İtalyasoz ediyoruz. Ekonomik buhran da bir yıldmm isabeti almış, yaTürk Alman koıiM.lidasyon anla^ması dün Ankarada izma edilirken iızerinde direnenlerimiz de pek çok. narsk ikiye bölünmüştür. Olaym, Fakat bülün bu buhranların kay1959 un «n feci uçak kazası oldjnağı, aslında bir hukuk buhranı deÇı" belirtilmektedir. ğil midir? Hukuk, insanlar arasındaki münasebetleri düzenleyen kaideler biliminin adıdır. Kaideler toplumdan *!r«rrit, 26 >THefunta> Kaiöplüıha, ya ()« zamanla a>ni fop' bakoğlu köyünde 1 yaşlaıın. 0 lum içinde defifebilir. Örneğin. bir da bir kız çocuğuna 70 yaçlaATIŞ KKİPİ NORVEÇE GİTTİ 3 Temmuzda Norveçte Oslo vakitler hırsızlık edenin eli kesilrında Habib Kenan adında yaş civarında yspılacak (NATO) atış müsabakalarına katılacak Türk ekimesini. borcunu ödeyemiyenin hapo lı bir hacı tecavüz ettiğinder. pi dün ucnkla Norveçe müteveccihen haıeket etmiştir. Müsabakalara se atılmasını gerektiren hukuk kaiyakalanmış ve adalete teslim dderi yürürlükte imiş. Toplumlar bütün (NATO) devletlerinin ekipleri katılacaktır: Müsabakalar 3 gün edilrr iştir. ilerledikee. in.sanın soyut değeri devam ederektir. Yukarıdaki resimde ekipimiz uçağa binmeden önce Bonn Hükumeti temsilcisi, Alman Ekonomi Bakanı Dr. Erhard'ın arttıkra sert kaideleri yumuşatmak, görülmektedir. cürümle ceza arasında bir nevi kaTürkiyeye geleceğini belirtti ve «biz Almanlar Türkiyenin iktisaden ba takas sisteminden ziyade, daha geri kalftlış bir memleket olduğunu vârid görmüyoruz. Bizim teknik yapıcı. daha uslandırıcı bir münasebet kurma yoluna doğru gidiliyor. fo'numuzdan Türkiyeye yardım yapmak mümkündür» dedi Fakat ne de olsa hırsızm eli kesil««»•••«««« mesi ile, yahııd borçlunun hapse Röportaj müsabakasımn Ankara 22 (Cumhuriyet Teleks) » Türkiye ile Almanya arasın atılması ile adalet duygusu tatmin birinci, ikinci vc üçüncü Almanyaya olan borçlarımızın daki iktisadî münasebetlerin inkişaedilen railleller tarihte göriilmüşsü yann ilân edilecek tecilini sağlıyan konsolidasyon an f.nda yeni bir merhale teşkil eden tür. Belki bugün bile kıyıda köşede laşması bugün Dış İşleri Bakanl; bu anl?şma ile iki memleket ticabu gibi toplumlara rastlamak rnüm1958 1959 Yunus Nadi Armağmda, Almanya heyeti Başkaaı. A£ ret muhitlerinin yekdiğeri ile daha 'kündür. Ama hırsızm değil de suçğanı Röportaj müsabakası Bümanya İktisat Bakanı Erhard'ır sıkı bir işbirliğini mümkün kılabi. suz insanın elini kıran. borçluyu yük jürisi bugün saat 10,30 da ysrdımcısı Kurt Daniel ile. Ticarei lecek imkânlar' hazırlarriiB olmakdeğil de alacaklıyı hapse tıkan bir Divan Otelinde jüriye ayrılan \ Aanlaşmaları Dairesi Genel Mü tadır. hukuk diizeninin kurulup da yiirii3alonda toplanıp kararını vere dürü Oğıız Gökmen arasmd a irazaIktisad Bakanımız Erhard'ın Ağus tüldüğü ve halk vicdanınca benimcek, birinci ikinci TB üçüncüyü fsnmıştır. ! tos ayında Türkiyeye yapacağı zisendiği yeryüzünde görülmüş şey »eçecelctir. Bilindiği sribi kü \ Anlaşma merasiminde. Kurt Ü3 yareti müteakıp iki memleket a^a •;ük iüri tarafıtvdan Büyük jü i midir? niel, Türk . Alman dostluğunu öv sındaki iktisadî işbirliği mevzuunriye takdim edilnı«k üzere 27 Ferdler, gruplar veya zümreler müş ve demiştir ki: Ankara, 26 (CumhuriyetTeieks) Arkası Sa. 5. Siı. 2 te röportaj aynlmıştı, büyük jüri Ankara 26 fCumhuriyet.Teleks> tın birer sureti Bulgaristan, Yugo». hukuk dışı hareketlere başvuraH Avrupa para anlaşmasına dahil derece alacakları bunların ara Rusyanın. dün Moskovadaki Büyük lavya, Yunanistan. Italya. Amerika, olup da henüz iştirak hisselerini lirler. Devletin emrinde kanunun Elçiliğimize tevdi ettiği yazılı beya İngiltere. Fransa. Amavudluk ve Ro sından ayıracaktır: Karar yaödememiş devletler arasında Türve hakkın eğemenliğini sağlayacak rınki nüshamızda ilân oluna , natm Türk Hükumeti tarafından red manyanın Moskovadaki Büyük Elçile kiye de bulunmaktadır. türlü araçlar vardır. Halkın gözü Arkası Sa. 5, Sü. 2 de \ dedileceği açıklanmıştır. Yazılı be cıne de verilmiştir. önünde adam parçalayan bir katili Filhakika, Avrupa para anlaşma İlgililer. yazılı beyanatın henüz An vanatta Rusya, Balkan yarımadasmsı, bazı üye devletlerin özel dubile polis linç edilmekten kurtarda ve Adriyatikte atom silâhlarm karaya ulaşmamış olduğunu belirtrumları dolayısiyle. iştirak hissele makla görevlidir. Hakh bir heyean i can ve güdümlü mermilerden tecrid mektedir'er. Yazılı beyanatta, Türki rinin diğer bütün üye devletlerin dan doğsa da. bu gibi hareketler edilecek bir bölge ihdasını teklif e1 .e ve Itplyanın kendi toprakları üzetediyesinden sonra ödenebileceğini karşıstnda sevirci kalmak, devlet ı'inde Amerikaya atom harb başlıkları melrtedir. derpiş etmektedir. Türkiyenin bu kuvvetlerini zayıflatır. otoriteyi sar Arkan Sa. S, Sü. 5 te esasa dayanılarak tâlik edilen işti Ankara 26 < Cumhuriyet.Teleks^ Teklifi ihtiva eden yazıb beyanaOrd. Prof. S. Sami Onar öğrencilere dedi ki: sar ve hukuk düzenini bozar. Fakat rak hissesi üç milyon dolardır. D.P. Genel İdare kurulunun evvelce asıl tehlike, devletin elindeki or«Hangi partiden olursanız olunuz, herhalde Bu şekilde tâlik edilen iştirak akJığı bir karar gereğince D.P. İl ganları hukuk dışı teşebbüslere âlet hisseleri toplamı 36.850.000 dolardır kongreleri önümüzdeki aylar içintalebe teşekküllerine siyaset sokmayınız.» etmeğe kalkışmaktır. Boylesine davve iştirak hisseieri tâlik edilen dev d« süratle tamamlanacaktır. ranışlar halk vicdanında daima kotü Arkast Sa. 5, Sii. 3 t« Rektör dün eski rektörleri ziyarete başladı letler arasında Türkiyeden baska tepkilere yol açar. Zorla bastırıldığı Danimarka. Norveç, Yunanistan ve zaman bu tepkiler, bir giin patlaIziânda bulunmaktadır. (Yazısı 5 inci sahifede) tnak üzere şuurun dip ambarına birikirler. Yeryüziindeki kanlı devTörene iştirak eden C. H. P. rimlerin hemen hepsi. devlet kuvliler merasimi terkettiler vetlerinin hak ve hukuk dışı gayeler uğruna kullanılması yüzünden olmuştur. Birleşmiş Milletler İnsan Eskişehir. 25 (TelefonJa) EskiHaklan Evrensel Beyannamesinde şehir Beton Travers Fabrikası^ın de, Avrupa İnsan Haklan Andlaştemeli buşün atılmıştıı. Törene MaAnıerikah dottlartmıza ktmdi. masında da bu tarihsel gereek acıkliye Bfkanı Hasan Polatkan, Devlet m*zi bir türlü olduğumuz gibi ça belirtilmiş, hukuk devleti şartBakanı ve Ulaştırma Bskan Vekili Utmtamadık. gitti. Onlardan eski İskenderun. 26 (Telefonla) Son ellerinde stok mal bulunduğu için larına uyulması lüzumunu belirten fikâyetirniz bugiinfcü Türkıye ile Muzaffer Kurbanoelu, milletvek'lgünlerde şehrimizde başgösterer. iş tessikat yaptıklanru bildirmektedirbaşlıca sebebler arasuıda idareye diinkü Türkıyeyi birbırine kanileri. D.D.Y. Genel Müdürü sizlik gittikce genişlemektedir. B U kr. aid haksızlıklarm halk vicdanında tırmalarmdandı. Bundan o kadar etmişler ve Kurbanoğlu kısa biı arada Apala Fabrikası Sanayi İşÖte yandan Liman Müdürlüğü de derd yandık ki nihayet rotayt deyaratacağı hakh tepki de gösterilkonuşma yapmıştır. Temele i'k letmeleri 150. Elsoy İplik Fabrika bugüü öğleden sonra hiç bir sebep ğiştirdiler. Hakikati görmeye kamiştir. rar verdiler, fakat gene sapıttılar. Sı ise 40 işçiye bugün yol vermiş: göstermeden 30 liman işçisinin işi harç konmadan önce yapılan din) Sajin Sıddık Sami Onar, şahsimerasimde Osman Gazi Cmii Bu »efer de bugiınkü Türkiye ile tir. Fabrika sahipleri imâl edilen ne son vermiştir. yeti itibarile geni; kültürlü, gerek Arkası Sn .5. Sii h ' »nnnlci Türkiyeyi birbirine ka. maltarın dabilde satılmadığından tiği zaman diişündüğünü söylemeknştvnyorlar. ten kaçınmıyan, opportünist eğilimAinerika mecnıualarında muaz~ lerden uzak, demagojiden nefret zam reklâmlar: Türkiyeye gelmek eden, şöhret veya menfaat uğruna üzere uçak bileti almış yolculor herhangi bir kaprise tenezzül etmiaral/ırtndafconuşarofc«artıic hali» yecek yaradılışta değerli bir bilün Tiirk kahvesi içmeye hazırtz» diadamıdır. Şimdiye kadar daima | yorlar. Dün memlekeümizde jes : gündelik politikanın dışında yaşave kafes gönneye hazırlamp da mıştır. Uzun hocalık yıllan boyun i göreıniyen Amerikan türistleri böylere bngün de bir başka türlü «a memlekete övüneceğimiz genc hayal mkutiına mahkum edilielemanlar yetiştirmiştir. ynrlnr. Kahve nerede ki Türk Demokratik hayatımızın bir çıkıısulü ile pi^iriisirt de turistler maza saplanır gibi olduğu birinci Kendisine deli süsii veren ve de içsinler?. rektörliik devresînde nniversiteye koğuşa yatırılan sııçlu gene Yakin veya uzak bir günde elÜçüncü Halk Oyunlan Bayramı temsilleri bu gece Açıkhava Tiyatve dolayısile rejime büyük hizmet . katilden sanık bir arkadaşını bet kahvemiz de olacak. Belki leri dokunmuştu. On iki yıl sonra. rosunda başlayacaktır. Türk Halk Oyunlarını Yaşatma ve Yayma Teyaralamıştı İnhisarlnr İdaresi yerli kahve yabugün avnı çıkmazın kapısına gelsisinin tertiblediği bayrama katılmak üzere yurdun çeşidli bölgelerinden gelen ekipler dün saat 10 da bir sırada tekrar rektör Taksim âbidesine çelenk koymuşlardır. Müteakıben Belediye ve Vilâyeti ziyaret ederı^ ekipler Belediye . pactık. Zaten OTIKTT için deçilmidir ^^ tlngtiarım*ztnhııy'i nkü Jinunii'et 2 nci Sube memurları. tn bn irlbarla mem!*1f#tte~Wr lîeısi adlria Feis muavini Fuad Ust tarafmdan şehir adma selâmlanmışlar. sonra Vali Ethem Yetkiner evvelki gece Tahtakelede cereyan Tiirkive He ynnnkini birb'rinc ümid havası uyandırdı. Gorevi ünikendilerini kabul etmiştir.. Davul zurna çalarak orijinal kıyafet'erle yiirüyüş yapan ekipler bu arada eden bir yaralama hâdisesinin faiknnçtırdıklarım söyledik. versitemize ve yurdumuza ha.vırlı Gazeteiler Cemiyeti önünde selâm duruşu yapmışlardır. Resimde ekipler Taksim âbidesi önünde görüllini, sabaha karşı Bakırköy Akıl <*»>>! NADİR NADÎİ mektedirler. Arkast Sa. S, Sü. 5 te Diinkü torende dua eden hoca Î Bir uçak kazasında 71 kisi öldü Tüıkiye Aîmanya Konsolidasyon 10 yaşındaki kıza tecavüz eden 70 lik hacı Yunus Nadi Armağanı Avrupa para aıüaşması Sovyetlerin son teklifini reddedeceğimîz bildirildi Moskovanın, Balkanlar ve Adriyatikte atom silâhlarından tecrid srfilecek bir bölge ihdası talebine menfî cevab verilecek Buyuk Jurı bu sabah toplanıyor Yeni Rektörüıt taîebelere verdigi ilk nasihat D.P. İl kongreleri toplanıyor Iskendertında 220 i işinien çıkarıldı Eskişehirde temelalma töreninde muhalefete beddua eden hoca Ah şu Amerikalılar Apala fabrikası 150, Elsoy fabrikası 40, Liman Müdiirlüğı de 30 işçiye yol verdi Bir sanık, Akıl hastahanesinde ele üeoirildi Halk Oyunlan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog