Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

BULUTIAR JMaarıf Vekaletınce yayımlanmakta olan dunya edebıyatından tercumeler sarisı içınde, Yunan klâsıklennden Anstophanes m «Bulutlar» adh eserı çtkmıştır A. S Delübaşı run dılımıze çevırdığı «Bulutlar», 110 kuruş fıatla bütun kıtapçılarda sahlmaktadır iıwi vıl Çavı 1 9 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NAD' TeJgnrf ve m«ktub adresı Cumhumet Istanbm Posta Kutusu tstanbuJ No 246 Tel«fonlar: Umumi Santral Numarası 224298 Yazı Işlerı 224299 Mstbsa 224290 m l u l l l d HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA Tercumesi Ömer Rıza Doğrul Netıs cıltlı buvuk bov 528 sayfa 20 Ahmet Halıt Yaşaroglu Kıtabçılık Sırketı Istanbul C,, * Of, ^ u 1QCIQ Zonguldak İşçileri Ko ngresinde çıkarılması istenilen Hâdiseler önlendi. Hiç bir sıfatı bulunmayan Alpdündar sükuneti ihlâl, kongreyi tehdit etmeye yeltendiği bir sırada divan tarafmdan dışarı at ıldı,. Patırfc, gürültü ilc sendikanın akıbetini metfıul istikam etlere sürüklemek istiyenl er maden işçilerinin oyları karşısıuda perişan oldular. Iktısadî kalkınnva ıle alakalı kcr mur ıstısalı mevruunda kendısııu soz sahıbı zanneden sendıkanın ıkncı başkanı «grev yasak*a randımanı duşurmekte yasak degıl» şçkhndçkı basına \erdığı bevanatı C H P mensupları tarafından kuvveüe desteklenmtn, Alpdündar şışınldıkçe şışırılmış ve ıstemıve ıstemıve halk parüiılenn kolları arasına duşmuştur Polıtıkacı'aıın pençesmden Alpdundar kend'sını kurtaramadıgj gı bı 40 Bın maden ışçısınm uzennde tıt r edısı «endıkavı parçalamak p<r lıtıkaja âlet etmek kastıvle ehn den gelen butun hareketlen yapıp sendıka tarıhme pohta kurbanı ola Arkan Sn 5 Su 4 te Zonçuldak maden ışçıİTi 9endıkası 12 neı domem kongre dıvaru reısı Ah Kol • • • • • • • • • • A • • • • • • • • • • OECE HeyetTTktisadi durumumuzun oluş şekiini tespit ediyor Yabancı he\et başkanı Khan. bugıın Ankarada olacak Koordtnas>on Hcvetı. dun A. Mendercsııı rıvasetınde uç saat suren tur toplantı yaptı Dfm O.E.€.E. hyeleri şereftne \erılen znafetten bır koje ! Türkiyeye Rusya dün ıtota verdi edivor 2 | • Moskova, Balkan varıma• dası \e Adrivatikte. atom i X sılâhları \e çıidumliı mcr ' • milerden tecrid edilmis ^ • bir bolgc ihdasını teklif • 'X Topiantılara katılan bir zat, yardımlarm agır islemesi yüzünden ithalât ve ihracatta Meclis yeni istenilen sonuca varılaıttadığını belirtti binasına taşınıyor 1 Ankara 25 <Cumhurı\et Teleks» Sphrımızde bulunan <Oece> heyeü bugun de çalışmalarına normal sa£t'er ıçınde devam etmıştır Sizan habeılere goıe he\et hazır. lc\acıgı rapor ıle ılgılı konunun mu zjkeıesını jarılamış bulunmaktadır Oete he\etının evvelee de bıldırdı j,ımiz gıbı aktıf bır fonksıjonu yoktur Turk ekonomısının ozel bır dev ICM olan 1958 1159 jıllaıı, bılhassa 4 atustos 1959 taııhınden sonrakı dev le'e tatbık edılen stabıb.7as\on pıog îomının basaıı gosterıp gosteımedı. gı ve programın a\nen tatbık edılıp eaılmedıgı hususları asıl konuvu teş Kil c'ntktedıı He\et bır haftalık çolışma sonunda, Tuık ekonomjsınm son oluş şeklını ıaporuna geçırecek ve teşhısını ko\muç olacaktır Bu îıbeble, he\et ıhtıjaç oldukça Turk teknık elemanlaıını dmlemekte on lcrdan malumat almaktadır He>et ıı\elerının hıç bır devletı temsıl et nıpmelerı muna'sebetıle her haigı bır oevletm \ardımırı «Mglamak gıbı bıı fc nksıjonları olmadıgı belııtılmekte Yeni Rektor Sıd dık Samı, Ah Tanoğlu tarafından tcbrik edılırketı Kasımda bashvacak olan venı devre çahşmalarının yeni bınada yapılatap Ankara » ıCumhuriv« MecliR ıdaıeeı amırlen ıle Bav Bokanhgı ılerı gelpnlerı bugun raıak venı Mechs bmasırın tamamlan ması ve çalışmalara orada ba^lanma sı meselesı uzermde çahşmak uzer» bır komıs\on seçmıslerdır Oğrendıgımızp gore Meclısan onbı rrnci devre uçuncu toplantı >ılına bır kasım tarıhınden ıtıbaren, yeni Meclis bmasmda başlanacaktır Evlul ıptıdasından ıtıbaıen eskı Mechstekı eş%a vesaırenın \enı Mec lıse nak! ı » başlanacaktıı Dunku toplantıda bulunan doktorlardan bır grup Ord. Prof. Sıdchk Sami Onar ^SrÜnlversTfe RektönTötdu Secimi müteakıp rektörlak binasına giden Onara, kapı önünde toplanan öğrenciler tezahürat yaptılar Teknik Üniversite Rektorlüğüne de Fikret Narter secildi o • Moskova 25 (Radyo» Sosyet Dış îşlerı Bakanlıgı bugun Turkıje Ame rıka Ingılteıe Franta Itaha Yu rarıstan Yugosla\>a Arnavudluk ve Bulgarıstanın Moskovadakı Bu \uk Elçıleııne aynı mahı>ette notalat tevdı etmıştır Notalardj Balkan Yarımadasında ve Adrıyatıkte a<om alâhları ve gudumlu mermılerden tecrid edılrnış bır bolge ıhdası der. pış edılmektedır Sovvet notasınm metnı henuz bı.Juunemektedii Fakat Hrutçef ın Arnavudluga yaptıgı son zıvaret sıraMnda bo\le bır bolge meydana g<tırılmesı hakkında oıta%a attıgı fı kirler trferınde durulduffu tahm n edılmektedjr ^ Kuyuya dü?ünse riili açıjdı Denızlı, 25 (Telefonla) baglı Ta\as kazssmdnn rtoffu tan dılsız olan ve kul^kları dıumnan Mehmet adındakı 8 ja'larnda bır çocıık bucun kazaen bır kuyui a duşmesı netıcesınde dıh çozıılmuş ve kuUkları da ısıtmeye başlarruştır Teknık Umıersıte ogrenctlerı muayyen bır »tnı/o geldıkten sonra yuz Iot»(lerın<ie Ai'rııp 1 NATO Genel Sekreteri Bağ mem\eketlerı jabrıkalannda. sta) goruTler Aynı zumanda paıa da dad Paktının fa>dasına kazanırlar Mılletleıarası bır leKonjrrede ılk, gun toplantının mııieber olup olmadıgı QU . inandığını so\ledı şekkul bu tsı organıze eder. konusu bir komisvnna tetkık ettirıldı Arkası Sn 5 Su 6 da o Bu yıl da Mahye Vekaletı stüBüyük juri yarın Izmn 25 (Telefonla) NATO Tnrk Tabıpler Bırhg.nm 8 buyuk fctmıştır Faahyet raporunun okun Genel Seketerı Spaak beraberın. ja gıdecek gençlere 300 er hra sabah Divan otelinde Teknık Ur.ueısıte Kektoru kongresı dun saat 10 00 dan ıtıba masına geçılmeden once Merkez de Turknenın NATO Daımı Dele. (İOÎHS le yol permısı lermışîır Fıkret Naıter Boylece Zıer^ey yoiunda yururken toplanıyor ren I Tabıp Odasmln Cagaloglun Konsevı taraf ndan kongrelenne gesı Sehnı Sarper oldupu ha'de yunun bırınde yurd dışınc cıkdakı lokalınde toplanmıştır ıtıraz edıldıeı ıçfî Istanbul Tabıp bugun «?at 15 te bıı Arreıınan malürının ımkamnz oldugu ken0 1Q58 1959 Yunus Nadl Ar45 delegenın ıştırâkıle açılan kon Odasmın kongreye ahnmlyan \edı uçagı ıle Parıse haıeket etmıştır dılerme bıldırılmez trıt Sebeb'' maganı oporta] musabaka<:ına Hava alanında gazetecılenn sualerede baskanlık dı\a«ı Dr Lebıd delegesımn durumu goruşulmuştur Çuiıkı isUınbul Vılayetının doge'en vazılar kuçuk ıurı tara Arkası Sa 5 Su S da Arfcası Sa 5 Su 2 de layısıle Iç lşlen Bn(ca«Hö!ntn kaYurdoglunun ıdaresınde teşekkul fından meelenmış bu\uk jurırcn vardır D()0 hraUk dovız alave gıdecekler seçılmış ve bun mıycnlara pasaport verılmez lar jurı u\elenne dağıtılmışBelk\ bu knrann kacakçılıga tır karsı duşunulrtiuş bazı pıydalntıı Bu\ uk jurı 2" Hazıran yarın Izmıt 26 (Telefonla) Izmıtte D mevcudduT ama kı cumartesı eunu Divan OteP teşkılatı dunden ıtıbaren 3 a\ rı ' M' hendıs namzedlerımılı salonlarmda saat 10 30 da grupa bolunmuş bulunmaktadır zm her cthetçe /u'umiu neyahaitoplanacak \e bınncı ıkıncı Gruplardan bırını mılletvekıllennCıtfnartesi günündenitibaren 950 Gr. ekmek lenne tatbık erfılebıhr TTÜ"" uçuncu eserlerı seçecektır Neden Cemal Tuzun, Omer Cebecı ıle ~ MiUye VekaleUntn seyahat 70, 680 Gr. francala 60 kuruşa satılacak Arkası Sa 5 Su 3 te I merkez ıl ıdare hej etı kurulu ıkındoıtzı terdıgı kımseye Dnhıîıve cı grupu gene mıllervekıfteunden Vefenîetmm bu dm.fi az gorerek Duısun Erol ıl teşkılatı \e 3 bucak tgıdemezsın devıesi gıbı bır gaBeledıv°ce, ekm^k, frarlcaia VÎ un İstımlâk volsuzluğundan sanık Nizameddın E\li\anın avukatları, hasta kuruln teşkıl etmektedır Uçuncu rabet ya atlact gtna ( < «OİTJUIJ» t fiatları aun Beledn e Reı= Muavını . • grup ı«e D P den bır muddet e\ v el dogrudan dogr lya Mcılıye Veka Fuat Üst'un rnasetınde Ikti;., d Mu bulunan mınekkıllerinı tahlı\e etmıven Toplu Mıllî Korunma Mahke ıstıfa eden Sadcddın Yalımı destekletı soylese doha mıınasıp dvftnez duılugunde y o pılan bır toplantıda le\enlerdır mı' mesının Baskan \e 3 uvesınden maddî \e maııevî tazmınat ıstı\orlar tesbıt eoılmiş, bu hususta toplantı Arkası S a 5 S u 1de Fonnahtentn bugunkıı şeklı ıle ja katılan fırınca \e degırmenc I«tanbut Toplu Mılh Korunma A»lne Hukuk Mahkemesınde açı Dahıhye \ ekaleti «c yuz hralık temsılcılen ıle de mutabakata va Başkan \ e 3 u\ esı hak lan da\ ada hakımıerden maddı ve doıtz aUınlan Mahyeden ılle 500 nlmıştır kında bır sanıgın me\kufnetını manevı tazmınat ıstenmektedır lıra koparmalan ıctn şıddeüe Cumarte.ı gununden ıtıbaren tat Kanun hukumlennı dıkkate alma Başmufett'şlığe \aDilcin şıka^ette tnhnk te tesıık etmıs oluyor dan uzatma*. ıddıasnla tazmınat de a\nı sebep er ılerı surulmekte Bızce Mahye Vekaletı ne kadar bıka konacak karaıa sore 950 erarr da\a«ı açılmıştır A\ nı hakımler dır ÎK ekmek 70 680 gramük francala dnt acı oisa yend'r 2 Aslıve Hukuk Mahkemesı ha bu konuda aj rıca <\dalet Bakanh V, ••• j 60 kuruştan satılacaktır Sn 2 de ğı Başmufettışlıgıne de şıka\et kımı Muhıp Alperen dava\a bak Arkası Sa 5 edılmektedırler Bo\ lece ılk defa mavı kabul ettıgı takdırde Haksi7 vere te% kıf edılmış olanlara tazmı bır agır ceza he\etı hakkında da nat verılmesı hususunda zaman za \a \oluna gıdılmış r'maktadır Bahı« konu^u sanık 3 Istım'ak man oıtava atılan kanun teklıfı \0Ku7lugu da\aMndan 13 avdanbe nın de \enıden ele alınacagı hu ıı tutuklu olan ^ızamettın Evlıva kukculdr arasında tahmın edılmek dır «Nevrastenı» \e mupte'a olan tedır «anık 3 a\ Bakırko\ AkU Hastaha ne^ınde ledavı gordukten sonra tekrar c<"zıevıne ıade edılmıştır Bu aıada sanık a\ukatları Burhan Meskenlterde avda sabit 4 lıra hızmet ucretı odıveve Orhan Apa\dın pek çok tahlı cekler kilovat basına 23 kurus, sabit ucret odemıve ıstegınie bulunmuşldr fakat mahkenre uçun a«ır cezalı me\ ad >enle r de kilovat saatevergi ve resimler dahil .5 '2 dan olduiunu ılerı surerek ıstegı kuruş verecekler reddetmıçler a\ukatların ıddıasına gore Tevkıf sebeblerı ortadan EJektnk ucretlerınde tatbık olu ( ken sahıblenne elektrıgın kılo\at kalkmış olduğu halde mahkemenın nacak çıfte tarıfe usulu 1 agustos 32 kuruştan verılecek avrıca saat tahlıveM redde ı«rar etmesı ka nun hukumlennı ıhlal vasfını tası Saınsun, 25 (Telefonla) Bueun 1959 tarıhınden ıtıbaren yururluge kırası \e hızmet ucretı adı altmdc UÇAKİ'AM ÇTKATCIIJA'V "N'AAŞ Londrada vuku bulan" bir oTö" makta oluo hakımler takdır hak Fatva kazasında berber dukkanın konacaktır | para alınmıjacaktıı Sanavı Vekâ mobıl kazasında olen Esfn Sel 11 naaşı dun ucakla şehrımıze getınl kı dı«ına çıkmi'lar \e sanıgm has da ferı bır cına\et olmuvtur Ha Bu tarıhe kadar I E T T Idare letmce tasdık olunan taııfe\e gort CHLRCIIILLIN P l ROSl Alnuıı vaıuıı Msi^ L \ t ' t •* ', mıştır Esen Sel ı n cenaze^ı bugun Aaldmiacaktır Resunde cenazcmn talıçmın artraaM ıle harabıvetme dı^eje sebep Ordu Mılletvekılı sıne muracaatle hangı tarıfeyı ter meskenlerde a\da sabit 4 Iııa hızChurchıll ın âdetlerınden bııım son zamanlarda benım emijtır Eıııaıdt «ebep olnıuşlardır Bu ıddıalarla 2 | cıh edecekJerını bıldırmı\ Arkası S a S, S u lde uçaktan ındınlışı gorulmektedır A kası Sa 5 i>v 5 te de\amlı olarak pıpoj u dudaklaımdan eksık etmemeıitedır Türk Tabibler Birliği kongresi dün toplandı Spaak Parise ılöııdü Git Gidemezsin.. Izmit DP. teskilâtı 3 e bölündü Unuersıte çevrelerını uzun za mandanberı meşgul eden Istanbu Unıversıtesı Rektor seçımı nıha^et dun sonuçlanmıstır Her fakultenın butun profesoı \e ordınar\us profe^orlerı ıle bı rer doçent temsıleısınden muteşek kıl 132 kışının ı>:tırak ettıgı seçım Fen Fakultesı Konferans Salonun da saat 10 30 da baslamı^tır Yok lama vapılmadan once her profeso run rektorluğun tabıı adajı oldu Arkası Sa S Su 3 te armaganı Yunus Nadi r Millî Korunma hâkimleri aleyhine bir dâva açıldı Ekmek, francala fiatları belli oldu • % Serber Yenî elektrik îarifesi 1 Ağustosta başlıyor cinayet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog