Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SENBIR MELEKTİN V AV I Nt VI EMIIE ZOLA» DI™, Lüks eiltli YENİ ÇIKTI 12,5 L. ÜCRETSİZ BÜLTENİMİZİ İSTEYİNİZ Cağaloğlu Yokusu. Narlıbahçe S. 11 İSTANBL'L Iran Şahının "Akis,,e Bakanlar Kıırulıı zirai ve açtığı dâyaya dün sınai kredileri görüştü Ankarada başlandı Başbakan Menderesin riyasetinde yapllan ve üç buçuk saat süren toplantı, iktisadî meselelere • • • • • • •• • • • [ • • • • • • » • • • • înri vıl Snvı 1 9 5 4 0 I1IU Jll CdJI 1 4 . J 1 U umhuriyet Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kuttısu îstanbul No: 246 D f l r c o m u o OC n,)Tı'r9n 1Q*ÎQ Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yazı İşleri. 224299. Matbaa: 224290 r«5r$emU*5 4 J ndZirail x^^>r 1 Dr. Baha Öngel'in Türkçe karşılıklarile birlikte Fransızca Cümle Kuruluşu Fransızca öğrenmekte olan herkese faydalıdır. Mevcudu azalan bu eserden almakta aeele ediniz. Fiatı: 5 lira. Ödemeli gönderilir. TARHAN KİTABEVİ Kızılav Ankara hasredildi Ankara, 24 (CumhuriyetTeleks) Bakanlar Kurulu bugün saat 10 da Başbakan Adnan Menderesin riyasetinde toplanroış ve toplantı üç buçuk saat devam etmiştir. Bu «oplantının iktisadi meselelere has redîldiği sızan haberlerden öğrenitjnıştir. •u arada yatırım meseleleri, bilhafea zirai ve sınai krediler. ihracat durumu, istikrar politikasının tatbikatiyle alâkalı meseleler vardır. Bılindişi gibi. OECE Konseyinin kararı ile şehrimizde bulunan OECE misyonu, Türkiyenin stabilizasyon politikası ve tatbikatını tetkik etmektedif ve hazırlayacağı rapor Konseye sunulacaktır. Halen OECE heyeti, teknik elemanlarla çalışmalarda bulunmaktadır. Heyet Başkanı Mr. Kahn'in Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Türkiyenîn stabilizasyıtt polîtikası ve tatbikatını tetkik etnte kte olan OECE Heyetî ile yüksek kademedeki toplantıların bugün veya yarııı başlaması bekleniyor Hükumetin, unesriyatın durdurulması için., İraıt Sefiri taradndan yapılan talebi geri çevirdigi anlaşıldı • «İstikrar tedbirlerî hatalıdır» • • • r m Akisin müdafileri. Iran Şahmın muvafakatnamesi ve resmî sıfatı olmadiğmı, dolayısile açılan dâvanın dâva olamıvacağmı söylediler ve reddini istediler Ankara. 24 (CumburiyetTeleks) Iran Şahı Rıza Pehlevînin Süreyyadan aynlmasından sonra, dünya basınını devamlı surette meşgul eden İran tahtının veliahdini doğuracak olan müstakbel Kraüçenin aranması ile ilgili söylenti ve haberleri yayınlıyan gazetelerden sadece biri, Türkiyede münteşır Akis dergisi aleyhine takibata geçilnıiştir. Şah adına açılan bu d^vanın duruşmasına bugün ^ehrimiz Toplu Basın Mahkemesinde başlanmıştır. Duruşınayı kalabalık bir merakh topluluğu takib etmiş, Akis mes'ullerinin avukatlıgm' da Sahir Kurutluoğlu yapmıştır. Şah Akis dâvası. adı geçen mecmuada Doğan Avcıoğlu tarafından yazılan «Sahın derdi başka.. ..Babam yerinde adam» ve ..Bağdad Paktı.. başlıklı yazılardan dolayı açıln\ıştır. Bugünkü duruşr.ıada. İran sefirinin, bu yazıların neşrinin derhal menedilmesini Türk hükumetinden taleb et Arlcası Sa 5, Sü. 1 de • 4 J • « J • • J Doçent • Feridıın Ergin, yabancı ıı^manların, sınaî memleketlere tatbik edilebilecek tavsiyeler ve + | tedbirlerinin Türkiyenin • bünyesinde tamamen aksi» tesirler hıısule getirdiğini X söylüyor J t Sovyetlerin Karadenizde îaaliyetleri « Newsweek », Rtislann Türk sahilleri aciklannda atom denizaltısı denemeleri yaptıklarım ileri siiriiyor: 450 Sovyet denizaltısının harhe hazır oldnğu açıklandı NewYork, 24 (\P) «Newsweek» haftalık dergisi. dünkü savismda, Sovyetlerin Türkiyenin Karadeniz sahilleri açıklannda atom denizaltısı denemeleri vaptı^ııun »nnedildiğinl bfldırmektedir. Büviik rirajı olan haftalık dergi«In etoedifcine ffirt, İst««WuWan alniarı haberler. Türk sahiUeri af.klannda son zsmanlaH» çe{a?3Ti denİMİtı ıdedinin bir k«nvdy Ufkil ettiğini tföstermektedir. İS9 Savyet rfenimHnı harhe hasnr NewYork, 24 (AP) Amariktn Donanması denizaltı mütehaasıslan, 450 RTIS denizaltısınin harb* haur vaziyerte olduğtmu ileri sürmekre* ler ve bıınun İkinci Cihan Harbl başlarında Hitlerin elinde bulunanlara nisbetle sekij defa daha büyük bir adet teşkil ettiğini b»lirtmektedirler. o • Dün yapılan C.H.P. Kadırga ocağı kongresinde Doç. Dr. Feridun Ergın, iktisadi konulara temas eden bir konuşma yapmış ve şunlan soylemiştir: «iktisadi işbirliği mümessilleri ile Ankarada cereyan eden müzakereler büyük bir önem taşımaktadır. Biüyorsunuz ki bu müza' kerelerin konusu, kredi yardımlarına ve para âyarlanmasına rağmen düzelmıyen iktisadi vaziyeti Arkan Sa. S, Sü. 4 te Menderes Giresuna Ege ile gidecek Bakanlar dün kabine tt/plantısından çı karlarke Şehrimizde dün de 23 gazeteci yargılandı «Zamlar yüzünden intihar» haberi dâvasında fftabkum olduk; ÂnkaradaBasın Mahkemesi eski Bakanîardan Velibeşenin, yaşı dolayısile bir yıllık basın cezasınm altıda ikisini indirdi, geriye kalantnı da tecil etti Şchrimiz Toplu Basın Mahkemesi, dün baktığı 16 dâvada 23 gazeteciyi muhetlif suçlardan yargılamiftır. Bunlardan Yeşiltire» adlı bir mevktıte ile gazetemiz aleyhine açılmı? bulunan 2 dâva mahkumiyetle sonuçlanmıştır. Geri kalan dâvaların 6 sı Büyükdoğu adlı bir derginin sahiOi aleyhine açılmış bulunmaktadır. Bu t dâvadan 2 si, Atatürkün mânevı jahsiyetini tahkir edici görülen 2 ayrı yazı için basın savcılıgı tarafın dan »çılmıstır. Aynı dergi mesulü hakkmadki öbür dâvalar: Yayın y» luy)a hakaıet suçundan. İsmet İnönü, Şeırseddın Günaltay, Kasım Gülek ve Falih Rıfkı AUyın muvafakatle. rile dçnnnştır. Yaşı dolayısile eezası tecil , edilen Velibeşe • ZamU.c'sn teessüıe kapılan bir emekli aün intihar etti» başliğı altında g^zttemizde yayınlanan haber, mtihara teçvik edici mahiyette görüldüğünden, Basın Kanununun 32. msddes igereğince, Yazıişleri Müdürümüz Ömer Sami Coşar ile haber yaıan Muzaffer Celâsun 1000 er lira ağır p«ra cezasma mahkum edilmiş ArkaM Sa. 5, Sü. 4 te 3 C.H.P. heyeti Günde ortalama 20 fabrika daha geziye faaliyetini tâtil ediyor Dün Eyüpte 2 işletme 60 işçisini çıkaıdı, biı çıkıycr fabıika da 50 işçisine ihbaıda bulundu Şehıimizdeki işsizlik krizi henüz hızını kaybetmemiştır. Tekstil, madeniş ve lâstik, kauçuk iş kollarında günde ortalama büyüklü kuçüklü 20 fabnka faaliyetini tatil etmektedir. Son olarak dün Eyüpte tekstil iş kolunda iki işletme 60 işçisini çıkarmış, diğer bir fabrika da 50 ışçısıne ihbarda bulunnıu^tur. Ifade edildiğine göre, madeniş kolunda saç, emaye, akümülâtor, kilid ve rnadeni boya fabrikalarından halen % 20 si faaliyette bulunmaktadır. Bakanlıklara ait teşkilâtlann henüz krizi önleyici şekılde tedbirler almak üzere harekete geçmemiş olmalan da işverenlere büyük ölçüde işçi çıkarma imkânı vermektedır. Ş'ehrimizdeki muhtelif sanayi i$ kollarına ait işsizükten hepsi sendikalara intikal etmemektedir. Ancak sendika üyesi işçilerin işsizliği tesbit olunabilmektedir. Işverenlerden büyük bir kısmı. çıkardıkları işçilerin miktarını Bol ge Çalışma Müdürlüşüne bildirmemektedirler. îstanbul Işçi Sendikaları Birliğinih krizin ön'.enmesi hussuunda Hükumete müracaatta bulunacağı beklenmektedir. vapurunun Triesteye uikramadan Venedikten , ,: tstanbtıla dönmeşi ifin , telgraf çekildi Giresun Limanınin açıliş töreninde hazır bulunmak üzere ayin 29 unda limanimızdan hareket edecek o!an Başbakan Adnan Menderes ve beraberindeki zevata bu seyahat için Denizcilik Bankası tarafından «Ege> vapuru tahsis edilmiştir. Bu münasebetle dün Venedik'e varmış olan vapura ilgililer tarafın dan bir telgraf çekilmiş ve Drogra" mında olan Trieste'ye gitmemesi doğruca Istanbula dönmesi bildirilmiştir. Bu yüzden programım yanda keseoek olan vapur, normal olarak önümüzdeki ayin 1 inde limanımıza gelmesi lâzımken ayin 29 undan evvel fst'nbıılda olacaktır. Seyfi Knrtbek'in yeni vazifesi Ankara 24 (CumhuriyetTeleks) Demikrat Parti Ankara eski milletvekiii Seyfi Kurtbek, Genel Yö netim Kurulu tarafından. Trakya briigesi parti müfettişliğine tâyin edilmi^tir N. Yetkin başkanlığındaki bir heyel Samsun Avni Dojjanın heyeti Trakya. Orhan Öztrakın heyeti de Kırşehir bölgesine gidecekler Ankara, 24 (CumhuriyetTeleks) Büyuk Millet Meclisinin tatilde bulunması sebebiyle, C.H.P. Merkez Yönetim Kurulu ve Meclis Grupu Yönetim Kurulunun müştereken tertiplediği yurd, içi gezilerıne, Tem.muz ayı başında da devam olunacağı bildirilmiştir. Bu cümleden olarak. C.H.P. ye mensup milletvekillerinden Nüvit Yetkin, $ahap Kitapçı ve Suphi Baykamdan müteşekkil bir heyet 4 Temmuzda yeni bir geziye çıka Arkası Sa. 5, 5ü. 3 te Fırıncıların habersiz zamraı! Belediye gramaj ve fiatı henüz tesbit etmediği halde fırıncılar bin gramlık francalayı 100 kuruşa satıyorlar Belediyenin. ekmeğin fıat ve gramajını kesin olarak tesbit etmemiş olfasını fırsat bilen fınncılar 1000 gramlık francalayı 100 kuruşa satmaya başlamıçlardır. Uç | gündenberi fmncılarİH Belediye arasında francalanın gramaj ve Arkası Sa. 5, Sü S da Omek Bucak • Sivas 24 (Telefonla) Merkeze bağlı Karaçayır bueagın. da okuma yazma bılmıyen tek şahıs olmadığı öğrenibnijrır. Bucakta mevcut S sınıflıyegi1 ne ilk oku .^ da köylüler kandileri yaptırmiilardır. Öteyandan Yıldızeli UçesİT'.in 170 han«li Kümbet köyünde ise tek okur yazar mevcut olup ken. disi de halen köyân muhtandır. Bir yanlışlık Dün gazetemizde <D.P. Bucak Baş kanındsn dâvacı D.P. Milletvekiii ı başliğı altınde bir havadis yayıınlan mıştı. Bahis konusu haberde mağdur ve dâvaa durumde bulunan Selâhattin Yavuzun ismi bir yanlışlık eseri olarek Selâhattin Karayavuz S^klinde çıkmıştır. Olayın Trabzon Milletvekiii Selâhsttin Karayavuzla hiçbir ilgisi olmadığını, Selâhattin Karayevuz ismi sadece bir yanbşhk ve benzerlik sebebüe yazıhnıj olduğunu açıklarız. Washington'da bize dair nesredilen gizli vesikalar 1941 de Ameri'.anın Kiralama ve Ödünç Verme yolile Türkiyeye yaptığı sevkiyatı İngilizlerin kasden aksattık!?n meydana çıkıyor. Amerika hususî muhabirimiz Fred J. Zusy'nin yazısı 3 üncü sahifemizde Üniversitede rektör bugün belli^oluyor Rektörlük için en kuvvetli adaylar Hukuk Fakültesinden Ord. Prof Sıddık Sami Onar ile Prof. Hıfzı Timnr îstanbul Üniversitesinde •* TeJndk Üniversitede rektör seçiıni bugün ı« at 10 dan itibaren yaptlacsktır. Bilindiği gibi Üniveratel«' Kanu nuna göre, rektörler iki yü için Üni versite Profesör ve Ordinaryüs Pro5ı sorler arasından seçilmektedir. Ancak Üniversiteler Kanununun ka uulünden bu yana bütün Fakülteler ıcktörlük için sualarını geçirdlklerinden, bu defa tur yeniden baflıya caktır. Üniversite çevreleri tur şek 'ıTtm devam edeceğini ve bu hususia bugün seçimlerden önce kesin ka .ar verileceğini bildirmektediıler. iEuıkpo cmfhyp zşzğöâç eloin sdtot Arfcast Sa. 5, Sü S da Yunus Nadi Armağanı Böyük Jöri cnmartesi gino toplanarak kararım verecek IMıa önce de bildirdiğiıniz gibi 1K8 1959 Yunus Nadi Armağanı röcor1£j mübakasma gelen yazıler küçük jüri tarafından incelenmüj, büyük jüriye gidecekler seçilmiş we bunlar jüri üyelerine dağıtılmıştır. Büyük jüri, 27 Haziran 1959 günü Oteli salonlarmda sa«t 10,30 da toplanaeak ve birinci, : ikİBCİ, üçüncü eserteri seçecektir. Büyük Jüri aşağıdaki »evsttaa müteşekkildir: Burhan Arpad < fıkra yaz*n ve röportaj yazarıi, Falih Rıfkı Atey (Başyazar ve röportaj y^rarı', Ce» Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Kaçak inşaat Şehirde kaçak inşaatın çokluğundan derd yanan bir fıkra muharrıri arkadaş diyor ki: «Kaçafc inşaatın ucu paraya dayanır. Bir yere, bir şahsa veya fahıtlara para yedirmeden, menfaat göstenneden kaçak inş<r:t yapomazıamz. Deinek ki nramtrda bu isin tndvnt almış şahıslar ve îümreler rar. Ve kaçak infaat bu kadar çok olduğumt göre bu fahın ve zümrelerin ye. ktinu da hayli kobank.» Dâvanın ehemmiyeti nisbetinde ithamm da ciddiyetini ve ağırlıgını kabul etmek mecburiyetindeyiz. Gerçi mesele yeni değildir, fakat halledilip ortadan kaldırılmış da değildir. Bizce artık biraz cesur olmah ve için için işleyen bu çıbanın başını koparmalıyız. Iddia edildiği gibi bu şehirde, rüşvet mukabili, suçlara goz yummaya hazır bu kadar çok kişi varsa şu halde kaçak inşaat Istanbulu (,ırkinleştirmekle kalmıyor. bu devletin ve bu cemiyetın temellerinı de kemiriyor, demektir. Bozulan şehir düzelir, amma bozulan ahlâk... mak için bilmeyiz bundan daha Vahim bir riurum tasavvur erlılebilir mi? ÖLÜMLE BİTEN GÜRE§ Osman Çetinkaya adında bir işçi. Süleyman Kambur adındaki işçi ar. kadaşı ile güreşmiş ve güreşi müteakıb Süleyman ölmüş ve hâdise Adalete intikal etraUtü. Osman. güreşmeyi Süleymanın istediğini bildirmiştir. Süleyman ise ölmeden önce verdlgi ifadede Osmarun bir kasdi olmadığım bildirmiştir. 3 Sulh Ceza Mahkemesi Osmanı sorşuya çektikten sonra dün serbest bırakmıştır. Yukarıdaki resimde Osman Çetinkaya görülmektedir. Türkiyede tavuk nüfusu ınsan nüfusuna esit İlk defa topianan «Türkiye Millî Tavukçuluk Kongresi» nde açıklatıdığına göre 26 milyon 300 bin tavuk mevcut Ankara, 24 (CumhuriyetTeleks> Amerikada yılda nüfus ba$uıa 13 kiTürkiyede tevuk nüfusunun insan lo Türkiyede ise 800 gram tavuk isJJUİUSUua g^rt rtlr^TıS^ ^iiıg^"ın T1İ1 T a . Faciasımn 19 uncu yıldönümüydü. 23 haziranı 24 hazirana (1941) bağlayan gece deniz kuvvetlerinden 19 subay, 63 erbaş, 68 eri ve Hava Kuvvetlerinden 1 subay ile 20 talebeyi İskenderiyeye götürmekte olan Refah gemisi Akdenizde bir deniealtı toıafıııdaıı torpilleuiyoı VB strratie batryoTtfu. Gemi mürettebatı dahlTTörricşıbk kafileden yalnız 32 kişi kurtulabilmiş. Donanmanm ve Hava Kuvvetlerinin kıymetleri sulaıa gömülmüştü, Bunlar. Iskenderiyeye ve oradan İngiltereye giderek harb malzemesi teslim alacaklardı. Bu elim hâdisenın yıldonümünde bir anma trireni yapıldı mı? Duyrnadık; Radyolarımız bir şeyden bahsetmediler. Hepsi * • «nutuldtı mu? Resimde, kazayı müteakıb karaya çıkan «Ref^h» kazazedeleri görülmektedir. Hll ? .J rıh ve Coğt«fya Fakültesinde bajTavukçuluk Kongresi ilk defa yaiıyan. Türkîye Miîli Tavukçuluk» P'lnıaktadır. Kongıeye katılanların Kongresinin sergifiindeki panolprda »s.vüt beîyiiz delegeyi bulmaktadır. ^örülmektediı, Tavuk nüfusu 28 mil Kongre saat 15 de Tarım Bakanlıyon 360 bindir. İstatistikl rakbamlar, Arkan Sa. 5, Sii. 2 d* SPAAK İZMİRDE İki gündenberi Ankarada bulunan NATO Genel Sekreteri Spaak. dün sabah ö/el bir uçakla Izmire gitmiştir. Spaak, Ankarada Bağdad Paktı Genel Sekreteri Beak'ı ziyaret etmek istemişsS de Genel Sekreter, Ankarada bulunmadığı için bu ziyaret Spaak'ın özel kalem müdürü ile Beak'm özel kalem müdürü arasında olmujtur, Yukarıdaki resimde, Spaakın İzmiıde karşılanışı görülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog