Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HAZRETİ Muhamıtted'in Hayatı Çeviren: Reşad Nuri Güntekin En eski Arab membalarına istinaden ve mütehassısların yeni tetkikatı neticesinde meydana çıkmış ne varsa hepsiaden ayrı ayn faydalanarak hazırlannuştır. Fiatı: 750. Ciltlisi 1000 kuruştur. İNKİLÂP KİTABEVİ u m h u riyet * HAZRETI NUHAMMED MUSTAFA , Tercümesi: Ömer Rıza Doğrul Nefıs ciltli, büyük boy 528 sayfa, 20 ltfa Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitabçılık Şirketi İstanbul yil NAD' Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstan buı Posta K.utusu İstanbuJ No: 246 Teielonlar: Umumî Santra] Numarası: 2 24298. Yazı İşleri 224299 Matbaa: 224290 94 OECE heyeii ile Ânkarada dün 7 saat süren 2 toplantı yapıldı Yatırım programımız, döviz ve tasarruf hareketlerimiz ile ihracatımızın artmamasının sebebleri, çahşmaların konusu oldu Prof. Dr. Perihan Çambel, güneş ışı nlaruıın kansere seb*b olduğunu d ünkü basın toplantısında söylerkeıı Güneş ışınları kanser yapıyor Prof. Perihan Çambel, uluorta güneşlenmenin doğru olmadığını, ışınların bilhassa açık renkli insanlarda kanser yaptîğmı bildirdi Ankara 23 ı CumhuriytTeleks^ Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Başkanı Profesör Doktor Perihan Çambel, bugün yaptığı basın toplantısında, güneş ışınlarının ksnsere sebeb olduğunu bildirmiştir. Çambel demiştir ki: «Uluorta .güneşlenmek doğru değıldir. Güneşteki ultraviole ışınları kansere istidatlı olan insanlarda du dak ve cilt kanserine sebeb olmaktadır. Bu tehlike bilhassa açık renk 1J insanlar için vârit bulurmıaktadır.» Çambel izahatı sırasında, kanser çeşidlerinin değişik olması sebebile. Arkam Sa. 5, Sü. 2 de Yüksek seviyede yapılacak toplantılar yarına bırakıldı, OECE İdare Heyefinin Konseye Nisan ayındü vermiş dduğıı raporun lehimizde hükümler ihtiva ettiği bildirilîyor Anlıaıa 23 ıCumhurıyetTeieks> Şchrimizde gerek Oece heyetile biılikte ve geıekse onlardan ayrı olarak yapılan Koordinasyon heyetleri toplannları devam etmektedir. Ayrıca Oece heyeti Dış îşleri Bakanlığında teknik elemanlarla çalışmalarda bulunmaktadır. Bugün sabahleyin Bakartlar seviyesindeki Koordinasyon heyeti Merkez Bankasında Oece heyeti ile birlikte toplanmış ve bu toplantı iki saat kadar devam etmif tir. Öğleden sonra saat 15 te Koordinas syon Heyeti Başbakanın riyasetinde Efaşbakanlıkta bir toplantı yapmıs, bu toplantıda sabahki görüşmeler gözden geçirilmiştir. Aynı saatlerde Oece heyeti Dış İşleri Bakanlığında DÎŞ İşleri Bakanlığı ve diğer Bakanhkların teknik elemanları ile biılik Arkası Sa. 5, Sü 7 de Kenkhanda öliii İskendcnîmja ısı göigede 45 dereceye çıktı, sıcaktan 6 kişi bayıldı Iskenderun, 23 (Telefonla) Şeh rimizde 3 gündenberi tahammul edilmez sıcak dalgası huküm sürmektedir. Isı t;ı>lsede + 45 i. güneşte ise 4 60 riereceyi bulmujtur. Sıcakların tesirı ile çehrimizde 6 kişi bayılmıstır. Diâer taraftan Kınkhandan jclcn habprlere gore de sıcağın tesiri ile 3 ki«ı ölmuş 70 işei aeıkfa kaldı Kâğıthanedekj cam fabrikasından çıkarılan işçiler Vilâyete başvıırdular Kâğıthanede kurulu bir cam fab | rikası dün 70 ışçisinin işine son vermiştir. Tazminatlarmı a"tma'o*arf jıkarılan isçıler dün toplu halde Çahşma Müdürlüğüne müracaatta bulunmuşlardır. Arkan Sa. 5. Sü 6 da Dün Merkez Bankasında vapılaıı tuplantıya katılanların arahaları banka biııası onünde tür. Yeni knrulacak nıüteşebbis heyette, sanayi kredilerine dair beyanatı tartışma yaratan Osman Kibarın yer alnııyacağı söyleniyor * İzmirD.P.İI İdare heyetine işten Dün toplanan dokıııttacılar, el çektiriliyor işsizlikten şikâyet ettiler Dünkü toplantıda bulunan dokutnacılardan bir grup Alaşehir hava alanı dün törenle açıldı Alaşehir 23 ıTelefonla' T.H.Y. nın 30. hava alanı bugün öğleden st,nra Alaşehirde törenle hizmete gir m iştir. Merasimde Ulaştırma Bakanı Mu zaffer Kurbanoğlu. T.H.Y. Genel Mü flürü Ulvi. Yenal. D.H.N. tşletmesi Genel Müdürü Nejat Orkuş ile Hava K. K. Vekili Korgeneral Tekin Arıburrm ve gazeteciler hazır bu. iı.nmuşlardır. Binlerce Alaşehirlinin«*kat!İdığı me rbsimde M. Kurbanoğlu ve tjlvi Yenal biıer konuşma yapmışlardç. Izmir, 23 < Telefonla > D.P. îl İda re heyetinde bir müddettir yapılmaİstanbul Motorlu Dokumacılar Ce sı beklenen değişikliğin 10 güne ka miyeti dün saat 14 te şehrimiz Ticadar tahakkuk edeceği anlaşılmakta ıet Odasmda, mesleğe ârız olan kridır. Bildirildiğine göre, Genel Mermevzuu bwhis etmek ve bunun iza kez tüzüği'.nün 57. maddesini tatbik ederek İl İdare heyetine toptan iş lesi çjrelerini ı?ramak üzere mühim ten el çektirecek ve yeni bir müte bir toplantı akdetmiştir. Toplantıyı açan Cemıyet Başkani şebbis heyet teşkil edecektir. Bu suretle kadro dışmda kalacaklar arasında Ege Sanayi Odası Başkanı Osman Kibarın da bulunduğu söylen. nıcktedir. Bilindiği gibi Kibarın sınai kredilere dair 10 gün or.ce yaptığı beyanat geniş akisler yaratmışfcr. İleri sürülen muhtelif tedbider arasında, Sümerbankın daha istikrarlı bir fiat politikası takib etmesi istendi Vehbi Çoşkuner İdare Heyeti adına oz alarak buhıanı atlanıak için şu tedbirleri tavsiye etmiştir: 1 Sümerbanktan İFason istemek, 2 Kredi temini, 3 Banka kredilerinin mümkün mertebe açılma Arkası S a . 5 , S ü . lde Kahvelerin 2 aya k»dar memleketimize geleceği anlaşılıEvvelki gece Feriköyde hâdise çı ve Hasan Girikoğlu ile ilgili kovuşyor; Siltreli Samsun sigarası karan Feıiköy D.P. Bucak Başkanı turma suçüstünden çıktığı için geile aıkadaşlan. dün adliyeye veıil nel hükümlere bırakılmıştır. da dün satısa çıkarıldı mişlerdir. Darp. hakaret. polise k^rSamsun tipi filtreli sigaralar dün şı gelmekten suçlu oldukları iddia Tekel tarafındr.n piyasayw çıkarıl edilen Lütfü Özb ş, Hüsnü Öztuna mıştır. Lüks ambalâjlı olan bu sigaral?rın paketi 300 kuruştan ».itılmak tadır. Önümüzdeki ay içinde İngilterede.i getirtilecek olan 300.000 şışe Scotch viski 7580 liradan serbest olarak satışa arzedilecektir. Brezil. yadan ilk parti k,,hvenin 500.000 kiJoluk kısmı önümüzdeki iki ay için^e memleketimize gelmiş bulunacaktır. Brezilyadan D.P. bucak baskaıundan D.P. milleîveküi 500 bin kilo katıve geliyor Spaak dün NenderesSe gorustu Feriköyde vukua gelen hâdisenin Vefa kulübü kongresi ile ilgili olduğu anlaşıldı Diyarhakırda hararct 43 derece> i bulrin Diyarbakır, 23 (Telefonla) Şeh rimizde gun geçtikve tahammul edilmez bir sıcak hüküm surnıeğe •baiyİHnııştır. Bazı yerlerde asfalt carideleri eriten bu Mciklık, buçun gölçede 4 43 e yükselmiştır Bu yüzden meyruhat fiatlarında % 100 il» % 25 arasınıla bir artış olmujtur. Bu aıaıla Kulp ıkomizin Meberam köyündrki Billur çayına yüzmek için gıren 4 1 yaşlarında 1 Hasan Çetınkava »rhndaki bir kbylü boğularak ölmüştür. onya ovasmda rekolte Irak ordusu geçen yıldan daha az kuvvetleniyor Ü Ağaoğlunun Turgutluda yaptığı konuşma Arkası S<: 5. S.ii. 4 I' Hayat pahahlığından şikâyet edeıı bir D. P. li ile Ağaoğlu arasında tartışma oldu Turgutlu, 23 <Telefonla> Bugün saat 10 da Manis* dan şehrimize gelen Samet Ağaoğlu partililer tsrafından kerşılanmıştır. D.P. merkezüıde yapılan toplentıda, hayat pa. hshhğından şikâyet eden D.P. liler le Samet Ağaoğlu arasında tartışma olmuştur. îsmail Elmas Güneş adınde bir D.P. 1 «Gazetelerde şeker ve 1 kömüre zam yapılacağına d«ir çıkan haberlerin doğru olup olmadığını» sormaa üzerine. Ağaoğlu. sinirli bir Arkası Sa. 5. Sü. S de Trabzon Milletvekili ve Vefa Kulübü Başkını Selâhattin Karayavuz ile 14 yaşındaki oğlu Tur^n ve Şehiı Meclisi üyelerinden Hasan Keş NATO Genel Sekreteri bugün kekin dâvacı bulunduğu olay iddiaİzmire gidecek ve NATO ya göre şöyle cereyan etmiştir: Sa karargâhıııı ziyaret edecek nıklar evvelki gece 23,30 sıralmnda Vefd Kulübü ile ilgili münakaşalarAnkara 23 1 CumhuriyetTeleks' *daıı sonra içerek sokağa çıkıp doğSelâhattüı Karayevuzun evi önü Ikı günden beri Ânkarada bulunan Nato Genel Sekreteri Henry Spaak ru gitmişlerdir. Orada bağırıp ça nün« hakaret ve dırpda bulunduk bu akşam Başbakan Adnan Mendefırıp res tarafmdan kabul edilmiştır. Katan sonra Hasin Keşkekin evi önü bulde Dış İşleri Bakanı Zorlu Nato ne giden Lütfü. tabanoasım çekerek Daimi Delegemiz Büyük Elçi Selim ateş etmeye başfemışır. Komiser Ah Sarper hazır buhınmuştur. met Okan olaya müdahale edince oİki saat kadar devam eden bu gö na da hakaret eden Lütfü ve • rka. rüşmeleri müteakıp Başbakan Add'işlan Vali kanalı ile Emniyet Mü nan Menderes Spaak şerefine evindürlüğüne yapılan müraceat sonun de bir akşam yempği vermiştir. Bu da yakalanmışlardır. Arkan Sa. 5, Sü. S de Askerî müşahitler. Sovyet yardımına rağnıen Türk ordusunun Irakı kolayca ve çok kısa bir zamanda baştan aşağı Konya 23 (Telefonla) Uzun zaIlgın, Kadınhan bölgelerindeki ekili işgal edebileceğini ifade mandanberi devam e<ien kuraklık. arazi ümit vericidir. Buna mukaediyorlar tan sonra ovanın mahsul durumu bil ovanın merkez sikletini teşkil Beyrut 23, ıRadyoi 55.000 kişilık Irak Ordusu ihtilâlinin ilk yıldö. nümünü kutlamak üzere geniş çapta hazırlıklara başlamıştır. Irak Ordusu Rusya tarafmdan verilen silâhlarla 14 temmuz günü büyük bir ge çit töreni yapacaktır. Irak askeri hava alanlarmda İlyuşin tipi bom. bardıman ve diğer Rus uçakları top lanmış bultmmaktadır. Rekoltenin geçen yıla nazaran 475.000 ton eksiği ile 1 milyon 400 ton civarmda olacağı bildiriliyor Nijad Sirel, dün hazin bir törenle toprağa verildi Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü tanmmış heykeltraşlarımızdan Nijad Sire!, Kurban Bayramının ikinci günü bir kalb krizi neticesi vefat etmiş ve ölümü sanat âlemimizle dostlan ve öğrencileri arasında derin teessür uyandırmıştı. Cenazesinin resmî bir törenle kaldırılabilmesi için merhumun nâ'şı beş gün Patoloji Enstitüsünde muhafaza edildikten sonra dün toprağa verümiştir. Şişli camünde namazı kılındıktan sonra Güzel Sanatlar Akademisine getirilen merhumun tabutu etrafında Akademinin holünde bir tören yapılmıştır. Bu törende Maarif Vekili adına söz alan Güzel Sanatlar Umum Müdürü Cevad Memduh AHar ezcümle. 'Merhumun bir insanlık örneği olduğunu, öğrencilerine yapmış olduğu hizmetin büyüklüğünü belirtmiş, ailesine, sanat çevrelerine ve öğrencilerine tâziyetlerini sunmuş tur. Müteakîben Akademi Müdur Muavini olan merfıumun bir meslekdaşı, ayrıca bir öğrencisi Nijad Sirel'i tabutu başmda anmışlar ve Akademiye lâyık sanatçı olarak yetişeceklerine and içmişlerdir. Aılesinin, dostlarının, sanatçılarımızın, profesörlerin, basın mensuplarımn ve kalabalık öğrenci gruplarmın gözyaşları arasında Akademiden kaldırılan cenaze, buradan Zincirlikuyudaki ebedi istirahatgâhma tevdi edilmiştir. kesin olarak tesbit edilmiş ve reeden Konya, Cihanbeyli, Karapmar, kolte tahmini yapılmıştır. Çumrada mahsul verimi çok cNiSon yağmurlar çiftçiyi ümiüen şüktür. Bu yılki rekoltenin tekriben dirmiş olmakla beraber, ekinin cıhz 1 milyon 400 bin ton civarında olakalması rekolte tahmininde giiçlük cağı sanılmaktadır. Geçen yılki hugöstermektedir. Geçen yıla naza bubat rekoltesi eski yıllara nazaran 400 bin dekar fazla arazi ekil ran bir rekor olmujş ve 1 miiyon niiş olmasına rağmen bu yılki re 875 bin tonu bulmuş idi. kcltenin geçen yıldan üçte bir rıisbetinde eksik olacağı s?jnılmakta Arkası Sa. 5, Sü 7 de dır. Halen Akşehir, Yuııak. Kulu, Oleceklere tavsiye Giize! Sanatlar Akademisi Müdürü Nijad Sirel, Bayramın ikinci günü vefat ettj. Olüm rünü Ankaradan gelen emirle cenazenin kaldırılmamnın tehiri bildirildi ve oradan yollanacak bir heyetin iştirakile tören yapılacağı ilâve edildi. Cenazc Pataloji Enstitü. sünün sofukhav» depolanna naklolundn ve beklenilmeye baslandı. Bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti, dört çün geçti ve nihayet beşinci gün heyet geldi, bir iki nutku mü. teakip rahmetli, olümünden 100 saat sonra nihayet toprağa verilebfldi. Sigara Fabrikası Müdürü yeni sigaralar hakkında izahat verirken Sarol, Sanayi Bankası idare meclisi başkanlıgına seçildj Aldığımız malumata göre Edirne Milletvekili Dr. Mükerrem Sarol. Se nayi Bankası İdare Meclisi Başkan. lığına seçibniş'ir. Dr. Sirol ayda 5000 lira öd«nîk alacektır. Hüsnü Sadık Durukal fekaüd oldu İnönii, bir D.P. Ocak başkanını dâva ediyor F^zine ilcesinin bir köyündeki kongrede ocak başkanının İnönii hakkındaki sözlerini D.P. liler tasvib etmediler ve hakkındaki zaptı imzaladılar Amerikadan gecekondu dâvası için bir mütehassıs ?etirti!di İmar Bakanlığı ile müştereken çalısacak olan Ortadoşju Üniversitesi tarafmdan davet edilen NewYork Kyaleti İmar Bakanı dün çalışmalara başladı Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks) Memîeketimizin gecekondu ve köy kalkınması problemini halletmek maksadiyle Ortadoğu Teknik Üniversitesi, dünyaca meşhur ve NewYork eyaleti imar Bakanı Prof. Abrahams"ı memleketimize dâvet etmiştir. Prof. Abrahams bir hafta kadar şehrimizde kalacak ve bühassa büyük gehirler etrnfn>4akurulan gecekondu dâvası üzerinde çalışacaktır. Prof. Abrafiams, bugün Ortadoğu Teknik Üniversitesi şehircilik profesörleri, Imar Bakanlığı ileri gelenleri ile bir toplantı yapmıştır. Imar Bakanlığı gecekondu dâvasının halledilmesi için Ortadoğu Tekni'.? Üniversitesi ile müştereken çalışacaktır. ilk iş olarak Universitenin şehircilik profesörlerinden Finlandiyalı Prof. Kaykonen bu konuda faaliyete geçmıştir. Prof. Abıahams, zaman zaman memleketimize gelecek ve Imar Bakanlığı ile Universitenin gecekondu meselesi üzerindeki çalışmalarını "etkik edecektir. \atakh Vagonların yaıım asırlık çalışma hayatından sonra istırahate çekılen Türkiye temsilcisi Hüsnü Sadık Durukal arkadaşımız Feyyaz Tokarla görüşüyor. (Yazısı S faıci sahifede1" Anlıyoruz; dirileri bekletmeye alıstık ve bundan âdeta zevk doyuyoruz. Ama bu iptilâmızı Allah hnzurnna çıkmaya hazırlananlara kadar teşmil Çanakkale, 23 (Telefonla) Eziedince durum biraz daha garib ne ilcesinin Pınarbası köyünden olmuyor mu? Şemsi Kayanın kahvesinde topluluk huzurunda D.P. ocak başkanı Bn hal tekerrfir edecekse biMahmut Tomaz söz alarak Inönülelinı de gözlerimizi kapadığınün Ege seyahati hakkında hakarrnz gün kullanılmak üzere biretâmiz sozler sarfettiği için itirazrer istida yazıp çoluk çocuğulara m i i u ı kal«u*Ai« h»kfcH«ifl ıııU£8 hıraKSınn.* mahallinde zabıt tutulmuştur. Zap «Ben öldüm. Cfnajse törenitı imzahyan sekiz kişi arasında min ivedilikle yapılmasını isHr>rt D.P. li mevcuttur. D.P. li ü tirham edrrim.» yeler, Inönünün tarihi hizmetleri Arkam Sa. 5, Sii. I de *** i Akademi holünde yapılan merasim J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog