Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Kaleminizi korur HIC1 u m hu r iyet KLTRUCUSU: T U N U S NAD? \1 S^R 11.3JO TeJfraf ve maktub adresi Cumhunyet Istanbu) Posta Kutusu İstanbul No 248 Tetetoalar: Umuınî Santral Numarası 2 24298 Yazj Işlen 224299 Matbaa 224290 Qc, Pnasada aranan bınleıce çSîid ır>amulun ıstıhsal usullerını ızah eden 2 kıtab PRATİK BETON İMALÂT 2 ncı baskı ıcsımlı 450 sahıfe Fıatı 15 Lıradır MAMULLER 300 sdhtle 168 şekü Fıatı 16 Lıradır Kıtstlar ıçın bedelsız prospektus gonderılır Sıpcrıs adresı Vıık Muh Hin\\LT fcKBIL P K 6.!> Ânkarada İktisadî İşbirliği üyeleri ile yapılan toplant ı 4 Ağustos istikrar tedbirleri neticelerinin gözden geçirildiği müşterek çahşmaları, Polatkanın iştirakile yarın vapılacak yüksek seviyede bir toplantı tâkib edecek Cahsntaların iktisadi hayaUmızla Ugisi bulunduğu ve ilerideki yardtmiarm OECE'nin raporuna göre sağlanacağı bildiriliyor Ankara l nıversıtes.1 Rektorlugııne .stcılen üııul heıııal \ttkın arkd a>ları taraiından tebnk edılırken İstanbul polisi takviye edilecek Emni\e< fienel Muduru dun bır basın toplantısı \aparak Emni\et teşkilâtı ile ilarilı komılarda izahat verdi 4 gundeıı beıı şehıımızde buluı dn Emrmet Genel Muduru Cemal Gok•an dun *abah Yıldızdakı Polıs Oku Uına gıdeıek ıncelemeler \apmı^tır Ogleden sonra Emım et Mudurlu ğune Relen Genel Mudur bır muddet çahsmış ve polıs muhabırlerını kabul ederek hasbıhalde bulunmuştur Cemal Goktan bu hasbıhalı sıra. sında rnevcud kıvafet nızamnamesının tatbıkı ıçın ılgılılerle temas ettığını sovlemış I<stanbul polısının jeknesak gıvınecegmı bıldırmıştır Arkan Sa 5, Su S da 22 (CımıhumelTeleks) Rııgıın Ankarava gelen Avrupa Iktısadı Isbn lıgı OECE h ^ e t ı Merkez Bank«* sında (.alışmalarına ba^lamıstır OECE nın Tıırkı\e ışlerıle ılaılı he\etı Mr B r « m e Berhrant Lanmer Larcher ve Mıss "Voungdan te^ekkul etrr<k1edır Bugunku çalışmdlar! D?s Islerı Bakanlıgı Iktisadi lşbır lıgı Teşkılatı Genel Sekreterı Ha^an Is'k Malıve Bakan lıgı Musıtesarı Saıd Nacı Ha^ıne Gpnel Muduru Merke/ Bsnka^ı Genel Madur ıroa\inı 1?!= I^leıı Malne Bakan1kları üe Meı kez ErinkaM ılsılılerı katıjnrslardır Çalışrnalar b'lhj'sa ıkt >.adi ıs>t\krar kaıarları \e bu kctiarların »oiufları ıı/prırıdp \au Innk'^dır 4 •Kçııstos kararlarından sonra ıkiısadı ha\atımızda bu kararlârın talb'katının ^kıslerı, bu çplışmaların sonunda bır rapçrla OECE ye aksettırılecektıı Hevet çalısmalarına bır hafta devam edecektır Henuz toplantıva katılmıvan heyetın başkanı Mr Kahn Çarşambp. gunu Anakarda olacak ve avnı gun Malıve Bakanı Hasnn Polatkanın da katılacaıfı \ uksek se\ıy«de bır toplantı J yapı)acaktır Hevet çal)>malarmdpn alınacak nıusbet netıceflm Turkn.enın ıktısadı havatı ile vakından lUısı bulundufu be lırtümektedır OECE nın ılendekı \ardımları he\etm ha7irlı\<<.açı raoorla saglar < Cc ktır * Üniversitelerimizde yeni rektör seçimi verdi Gıda maddeleri h a k k m d a , Ticaret Bakanlıgı tebliği \ had((! ve azaraı satış fiatına tâbi değil Ankara iıgından teblığ olunmuştur 1 \^>gıda neşıedıldıkleıı Resmı Gazete taııh ve numaralaıı ve ozet len ydzılı teblıgleım mustenıdatı bu lunan K 1035 K/1037 K 103» K İIM") K 1124 ve K 1209 savılı kararlaı lfr 6'1959 tarıhlı 10232 sa>ılı Re*mı Gazetede munteşır K 1227 sa\ılı ka. rarla yururlukten kaldırılmış oldu çundajı bahsı geçen tebhğler 16 6 1951 tarthınden ıtıbaren hukumsuzduı Resmi Gazete Tarıhı 5 9 1956 No su 9J9S Teblıgın ozetı Kuçuk sanm eıbabmırv halı kılım ımalatı el dokumacıhgı ve el ışle mecılıgı hakkında ıK'1035 sa>ılı ka Arlcını Sa 5, Su 1 de Bir D p buoak t : öxeiÖ I tKomisyonu, sıraaın tsİBC Istas&ul Üniversitesi Senatosumuı ™ Kurtuluş bucak baskanı ictikates etti. sonra bir şahsı \araladı O Süt, sütlü mamulîer, zeytınyağı, yumurta ve narencıye ten 8onra tabancası ne havaya, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne dün Dâhiyat Fakültesinden Ord. Prof. Suud Kemal Yetkin seçildi "! Bılındığı gıbı vururluktekı Umversıteler Kanunu Rektorlervn ker j fakulteden sıra ile seçılmesım ıcab LŞmnttıve kad»r Hukuk Ikt'sad, Tıb Fen Oıman \e Edehıvat Fakultesı pıofe«oıleıı arasından Rektor seçılmış, boylece ılk sıra t a mamlanmıştır ArUn Ç« S Su 7 de i ettırmektedıt kâr '' Dun «k^Hin Ferikoyde bıı \arata Cuba'daki ihtilâlin içyüzü Kurrulu; D P bucak ba«k»nı »rabacılıar kahva.M Lutfı meyhanede bır ha\h ıçtıkten sonra tabenca. ^ını çekmış ve ge'ışı guzel havava btes etmege başlamıştır Bu arada Ferıkovlu Salshettın Yavur ı»mınde bıı emafı da yaralavan Lutfı hâdı>«M muteakıp sıkadajları y r fından otomobılle tıaçırılmurSs da polı^çe >ak»lanıpı karako | \a getırılmıştır Sarhoş ve mutec«vız bucak başk«nı hpkkında takıbet vapılmaktadır Tekstil sanayiinde durgunluk Sanayiciler işlerin Evlul ayında acılacaği kanaatinde Açıkta kalan iş^ılerden bır grup KÛÇUK RESSAM Beş vaşındakı Betul Ayataç ıkıncı seı gısını Beyoglundakı Turk Alman Kultu r Dernegı galesınde açmıştır Resımde 60 parça vagh ve sulubova avııca desenlerı ıçıne alan ılgı çekıcı sergıden bır koşe ve kuçuk sanatkâr goruluyor. Noter ücretîerîne yapılan yeni zam Evrakın sahifesi başına ödenen 45 kuruş bir liraya, bir sahife tercüme de 625 kuruştan on beş liraya yükseltildf Noteılık Kanununda 11 mavıs 1959 tarıh ve 7268 savılı kararla japılan oegısıkbk uzerıne kabul edılen uc ret târıfesı dunden ıtıbaren tatbıke gıımıştır Kabul edılen son şekle go ıe, Noter harçlanna aıd tarıfeler kanundan çıkaıılmış olup 4 \ılda bır geı,ım şartlarına gore ayaı lanabılecektır ÎSote rler Karununa goıe noterler Kfc^en veya âdı\en olmak uzere 2 lıp evıak tanzım etmektedırler ve X yıldan berı evrakın sahifesi başı. ıia 45 kurıış ucret almaktadırlar Bu ucret 1943 vüına kadar 30 kuruş ıken kanunda japılan bır tâdılâtla 45 t uruşa vukseltılmıştır 4 yıl içın ımı ıeber olan jenı târıfeye gore ıse bu cvrakların sahifesi başına 100 kuru^ ucret odenm«ktedır Noleıler vasıtasüe yapılan çevıı Arkası Sa S, Su 5 te Basbakan Ankaraya dönüyor NATO Genel Sekreterı Spaak'ı kabul edecek olan Menderes cuma veya cumartesi giınü şehrrmize donecek \e pazartesi gfanıi vapurla Giresuna hareket edecek OB gımdenben şehıımızde bulunan Basbakan Adnan Menderes muhtemelen bugun Ankaraya gıde cektır Basbakan Ânkarada memlekeömızde bulunan NATO Gene! Sekreten Spaak'ı kabul edecek cuma veya eumartesı grmu tekrar şeh nmıze donecektır Menderes Gıresıuı Lımanınm açılış torenınde bulunmak uzere 29 hazıran pazartesi gunu «Ege» vapunı ile Giresuna hareket edecektır Arkası Sa. î, Su 4 t« Ürdün İsrael arasında bir anlaşma oldu Dün 100 iplik tezgâhı faaliyetine son verdi Ortadoâııda bir Arab de\leti. ilk defa Israel üe cekiıse^e karsı i^Hirlîği kurarak nmcadeleve gırıstı Kudus > (Radvo) Israel ve 2 Urdun bugun aralarındakı şiddeth geçımsızbk ve anlaşmazhgı bır tarafa bırakarak çekırge ıstılâsına karşı ılk defa olarak ışbırlıgı kurmıış'ar \e müşterek nvucadeleye gırışmışıerdır Aıkast S " S, S " S d* Viva Castro! Kdnlı a\ aklanmanLn ajaııs telgraflan ve gazete mektubları ile avdınlanamıvan perde arkaiı Sanavı Odası bır az da mevsım d«lavı«ıle teksrı! sanavıınde mevadna gelen ourgunlugun ızalesi ıçın Paıa darlığı yuzunden bır çok iş\eren çar* aramaktadır ı^çılerıne dun de yol \erdı. Krız genışlemek Tekitıl sansvıcılerı ışlerın Evtul ayında açılacagı kanaatındedırler istıdadmı gosterı\or Ancak aradam uc avlık muddet zarfmda bu muhım »anavı kolunun Tekstıl lâstık kauçuk ve nwden 100 tezgâh faalıyetım durdurmuşf< zla zorluk çekmemesı ıçın kredılerm 30 Hazıran hadlen dahılın ı* kollannda ışsızlık knzı gun eeç tur Topkapı Maltepesınde 200 ışçısı de daha ıvı tevz.unı ıstemekte , tıkçe artmaktadır Tekstil ış kolun Arkaft Sa 5 SH S t» j da dun Mahmutpasa ve cıvarında Arka» Sa. 5, Su. 3 te Viva Casiroî Bu Franaız gazetecısın'n Panste 34 gun evvel 'ıeşredılen ve buyuk alâka uvandıran kıtebının hulâ«ası Fethiye kazasının imarına dair T. İlerinin konuşması Ba\ındırhk Bakanı, Başbakanın emrıle geldığıni, durumu tetkık edıp Menderese bıldireceğını so\ledi \e deprem felâketınden sonra ihmal edıldiklerini, fakat yeni bir kasabanın in.şa edıleceğmden bahsetlı Fethıve 22 (Telefonla) BayınıGocek kaza ve nahıyelerıne ugrıy* dırlık Bakanı Tevfak Ilerı bu sa! ak saat 18 de şehıre gırmış ve yabah Mugladan Fethı\ eye mute % a oiarak sokulmekte olar barakaveecıhen hjreket ederek vol uze drı tetkık edeıek Beleaıye Mey rındekı Ula Kovcegız Kara<,alı lanına kadar gelmıştır Beledıvo Meydanında \aptıgı konuşmada ez'um'e şunlan sovlemi^^ır « Mug'a me\zuu ve mesele'en dıyınce hatııımıza Fethıve Felâketı gehvor Felâketın ızlerını sılıp supurmek ıçın Fethiye ımarınıaKi irkası Sa 5, Sv 2 de Bayar Spaak'ı dün kabul etti Bugun AnıtKabrı znaret edecek olan NATO Ger»el Sekreteri serefıne dun gece Zorlu bir zıjafet verdi Ankara 22 ıCumhurıset Telek' Nato Genel Sekreten ve Beliikar>m t^nmmış devlet adaml<>ı mdan Her v Spaak bugun saat 1" 30 da Is'a^ulaan Ankaıava g* lınış \e E^enb ^a nciva alanmda Dı^ I^leıı Bakan F a tm Ruştu Zoılu Genel Sckreter T ' s ! h Esenbel Natonun Ankaioda b ı. lunan mensubları ve Dış I^lerı Ba Arkası Sa o Su 1 de Viva Castro! Bugünden itibaren ikinci sahifemizde Dünyada kaza ve tabiî âfetlerde can verenler Son 24 saat zarhnda 83 ölü ve 70 ağır veya hafif yaralı var Bir sinir hastası evini yaktı SAH1L \OLL inktcı ılt i ior\a ıid,ıtinda \enı ın^rf edılen laıımıştıı Yukarıdakı ıesımde, yolun bır kısmına dokulen beton jerK vıye edılışi gorulmektedır. \olunun betonlanmasına başdiğer kısmının Mİındır ile tes Adana 22 ıTelefoııla ı Sıhl ko yunde Durmuş Çıftçı admaa uç vo. cuk babası b'r linir hastası çocnkla Loondre 22 (Radyoı Son 24 s». lef »knuştur rını kaıısmı ve kavnaııasmı ke^me at Mufında dunvanın çeşıtlı memKanada : gc teşebbus etmıs, ayrıca ıkı kd.lı leketlerınde vuku bulan tabıi âfet Burada Atlanfık Ok\anusu Evmı ateşe veımış ev tamamıle y»n ve buvuk kazalar netıcesmde 83 nde çıkan Vorkunç bır fırt r St dıktân sonta Vtı'ıı^ prn bır x , • kışı olmuş 70 kışı de ağır ve hafrt kAywenae korfezı balıkçı \ >suna sınderı bıtKn, öır hdlde çıkarılabum y«r«iwMtus, ayrıca «0 koyun da te4 Ârktut Sa.. i, iu. i u t». >TO Genel Sekreterı M Heıırv Spaak dun Ankaıava mutc \e«nJıen hareket etmeden once \ejilkoy hava alanında uçıır|anırken I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog