Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SENBİR MEIEKTİN EMUE Z O U U t»mn Metri l o t e cm YSNİ ÇHCTI 12,5 L. BÜtTENtMIZI umhuriYet <URUCUSU:tUNUS NADt J 11 l3a îş Ariyanlarin Dikkatine Daktılo Sekreter Kurslanndan mezun olan hıç kımse ışsız kalmamıştır ve kalrm? acaktır Talebelerını daha mezun etmeden iş buluo yerleştıren bu muessese, ıhtıyacı olanlara, ış bulduktan sonra kurs ucretım taksıtle almak gıbı odeme kolaylıkları da yapmaktadır. Merkez Lâlelı, Kemalpaşa Mah. Ağayokuşu No 14 Tel 22 21 06 Beyoğlu Şubesı Lüe sıneması karşısı No 34, kat 5, Tel 44 90 11 G^afo^B Vafcugu. Narlıhahce & U • İSTANBUL J 1 U > Telgrai ve mektub adresi Cumhurıjet Utanbul Posta Kutusu îstanbul N« 248 Telefonlar ümumi Santral Numarası 2 24298, Yazı Işlen 224299 Matbaa 224290 î 99 gezilerine başladı Ankara 21 (Cumhunvet • Teleks) C H P Genel Başkanı Ismet Inonu nun bu gunlerde bır vurtıçı sevahatıne çıkmasınin bahıs konu»u oldujîu sovlenmektedır Henur tarıhı tesbıt edılmemekle beraber, ılıplıler, Inonunun Zonguldağa gıtmesmin ıhtımal dahıhnde oldugunu sovlemektedırler Se\ahat ıkt veya uç gun ^urecektır C.H.P. ekıplerı Balikesır 21 (Telefonla) Inonu Bun Ege gezısım vatandaşlara anlatmak ıcın vurd gezısıne çıkan mılletvekıllerınden Kemal Satır, Ibrahım Saffet Omar ve Fazıl Yalçın bugun Ege sınemasında \ apılan şehrımız Yıldırım mahallesı oeak kongresınde kalabalık bır topluluga hıtap etmışlerdır Bılhassa Kemal Satırın iktidarı tenkid eden «ozlerı alkışlarla karşılanmıştır Kemal Satır demıçtır kı ArkaM Sa 5 Su 4 t* .P. ekiplerî yurd £ r ± Washington'a dönen Htrttr, Eisenhower'e izahat verdi Moskovafiın, Batı Berlini Demirperde içıne sokmak ve Alman>a\ı bolnnmuş olarak muhafaza etmek niveti açığa vuruldu AVashjnjtton 21 (Radvo) Amenka Dış Işlen Bakanı Herter bu gnn uçakla 3 hafta ara venlen Certçvre Konferansından VVashmgton'a donmuç ye derhal Cumhurboşkatıı F?senhow«r tarafındsn kabul olunarak 2 saat kadar alıkonmuştur Herter Hava Alannda eazetecılere Ruslarm Cenevre Konferansmda Batı Brlırn Demirperde 'cme »okmsk ve Alman\dvı komu^ıst tesın hâk.m kılınıncava kadar bo. luimuç o'Srak turmak m\etlenru <wtava kovduklarını sovlemıştır Herter «Batıhların butun rri'eselelen aumle ve «ıbırla karşılaroağa muktedır olduklarınd"n e m n bu!unuvorum Batılı D K Islen Bskanla nriin butun gavretlenne ragrnen Sovvetlerle bır anlaşnnava varılama mtş olm^s nd»"n e v f duMnaktaMrn'1 demıstır Hcrter SOT obrak B MV ların eskıden oldugu ehı ıvı ı m e t lerie rakat prensıo ve haklarında Ar'rası Se. S Su 3 1? Iran Akis aleyhine dâva açtı duruşma Ankara Toplu Basın Mahkemesinde çarşamba gtinü yapılacak Dâvanın açılmasına, Doğan Avcıoğlunun Pehlevî hanedanı ile ilgili makaleleri sebeb oldu Ankara 21 (Cumhurn elleleks^ Toplu Basın Mahkemesinde 24 Hazıran 1959 çarşamba gunu Iraa Şdhı Rıza Pehlevının nıu\afaka« tıle açılan bır davanın sına ba«lanacaktır Akıs alcs hıne açılan bu da\adfi, dış po* lıtıka \a7ari Dogan A\cıoslumi!t makalelerıle Şahı kuçuk du^urdu* gu ıddıa olunmaktadır Doğan Avcıoglunun daıa\a kt>« nu teşkıl eden vazılaıında Sah ba» kımından buvuk ehemmıvet kaza« nan «Pehıevı hanedanı mebelesj» ıle Iranın dış sı\ a^etındekı tutumıl ele alınmakta ıdı Bu ria\ada Av. cıoğlundan başka Akıs ın ıkı u » sulu Sulevman Ege ıle Kurtul AV tug da sanık mevkıınde yer almale tadır. Iran Şahı bır Turk gazetesı hak» kında dava açan llk vabancıdır. Kemal Satır Balıkesirde, Fethi Çelikbaş İzmitte iktidarı tenkid eden birer konuşma yaptılar Mafcafli C.H.P. kongrelerînde söz alan hatipler, bilhassa "devrisabık yaratacaklarmı,, ileri sürdüler. Toplantılar hâdisesiz geçti. İnönünün de Zonguldağa gitmesi rauhtentel Spaak dunku basın toplantısında (jazelccılerın sorularını cevahlaııdırırken CHP Kandilli ocak koıtgresi yapılamadı o Hfikâmet komfeeri kongrenift iskel« gazınosunda değıl parti , lokftlınde yapılmasına musaa1 deli oldııklannı bildirince partililer aksinı iddia ettiler, Giinaltay konusamadı Dun Yemdogan Vatan Cephesı 4(lrıan Menderes Oragı »cılnrken Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Buçtın >apilacak seçiınde adsvlar S B. t den &whan Koni \e Ilâhıvat Fakııltesinden Suud Kemal Yetkin Ankara îl ıCumhurıvetTeleks' Arkara Unıversıtesı Rektor seçnnı varın vapdacaktır Unıv^ısıteve Rektor bu \ıl Sıvdsal Bılgıler Fakultesı veva üahıvat Fa kultesı Profevjrlprı arasından seçı lecektn Rekiorluk ıçm en kuvvet 1' ada\lar Sıvasal Bılgıler Fakulte<n Ceza Hukuk Prnfesoru Buthan Konı ıle Ilahı\at Fakulteîinden Suut Keı..al Yetktndır Spaak, tehlike • L n r f f ı rl İ VO r *^.. &. toplaniısında Suriyeliler 9 Tiirkii daha hapsettiler Bo> lec« Surive htıdudunu gayrikanunî olarak çectikleH tdtHası ile son 2 hafta zarfında tevkif edilen Turklerin adedi 20 ye yııkseldi o D.P. ocak kongrelerînde CHP Kandilli ocak kongresınm vapılmasına dun polı* manı olduJundan Semseddın Gunaltav kenuşma Tapamamıştır Kandilli ıskele gazmosunda evvelce \ apılması kararlaştmlmış olan C H P kon gre<iiı»e toplanma saatınde gelen hukumet komıserı Vıiavetten gelen vazının kongrenın partı ocak lokahnde vaptırılaeagına daır olduğunu bu sebeble ıskele ga/ınosunda konjfreye musaade •demıjeceğım ıfade etmı; kahve sahıbıne de durumu sovhverek kongre Dun Istanbuldd uç Vatan Cephesı toplandıgı takdırde sorumlu ola Ocagı da\ul zurna se«lerı ar"sınd« cağım hatırlatmıştır ve sokaklara konan hopaı lorlerde Arkam Sa t Su 4 de >apılan konuşmdlarl« faahvete geçmıştır Zevtınburnunda heraen karakolun vanında bulunan Yenıdogan Vatan Cephesı Ocaaı açıl ^mdd cıvdrda bu lunan gecekondu sakınlerınden bır ncum Söz alan delegeler; iktisadî kalkmmayı m^hederlerken basına çattılar ve hazı profesörlerin hürriyet ve demokrasi düsmanı» oldüklarını ileri siirdiüer bulunmuşUrdi) Ddvul ve zur na seslerı arasında açıh^ mprasımıne başlanmış Ocek bın «ındj >er olma dığı çın paıtılıleı «iokakta toplanarak konu^mcilaıı takıp e'mısleıdır Ilk konusmavı > P'n hetıp bır ço. AnUlva 21 ^Telefonla) Aksecugun ılkokulu bıt rec"gı devre ıçm kı kaz=sınin Yarpuz kovu>den <r de D P lıse ve Unıvemtejı tamam Arkast Sa 5 Su 3 te lup bır ay kadar once Bakırkov Akıl Hastahdnesındtn taburcu edllen Oner Akçan adındakı bir genç bugun annesı Şenfeyı bıçakla oldurmuştur 75 vasındakı kadtnm olumune sebeb olarak evinı ogluna bsğışlamadıgı sovlenmektedır Katıl tevkıf edıimıştır $am 21 (R»rf»o) Suftv* t»ısım tarafından Parar Eunu açıklanan bır habeıe nazaran memlekeNATO Genel Sekreteri dunku hasın rm hudud bolee«ınde B Turk t«vsunları so\ledı «Asvd \e Afrıka uzerinden gelen kıf edıimıştır Surıve gazetelen 9 komunızm tehlıkesi sosval ve ekonomik Turkun ku?ev bolee^ınde S u n v e sahalara da intikal tmistir» dedi hududunu ga\rı kanunı olarak geçtıklerını ıddıa etmekte \e muTurk Hukumetının mısafırı ola hım bır raeı ku oldugunu Turkı hakeme edıleceklerını hıldırmekrak şehrımızde bulunan P a u l | \ e n ı n sı\ası tecrubeleıı ve dıger tedırler Son ıkı hafta zarfında SuHenr\ Spaak dun sabah Istanbul bazı mılletlerarası teşkılata uve, rı\e makamları tarafından avnı Hıltondd bır basın toplantısı \ap bulunına1!! ıtıbaııle bir ırtıbat nok ıddıa ıle 11 Turk daha tevkıf edıi1 mış \e bu bulyşmdda Turknenın ta ! olarak da muhım rol ovnadı mıştır NATO dakı daımı delegesı Bu\uk gını belııtmı^, \e «Turkı\e NATO Eiçı Sehm Sarper de hazır bulun Sekreterı şu ce\abı vermı« \e Kinde askerı bakımdan da bu\uk Mr Spaak k jnusma^ında NATO | gaMetler «aıfetmektedır Bu bııttıfakı ıçınde Turknenın (,ok mu| Arfcasi Sa 5, Su 5 tt Annesini bıçakla Ba^bakatı Menderesin davet ettiü C. H. P. H milletvekilleri a**hs töre«in« ^idecekler Ankara 13. fX^ımiıtjnve<Teleks) Bışbakan Adrkan Menderes ta rahndan, Gtpe«»n Lımanmın açıkş torenıne dâv«t edılen C H P mılletvekıllerırun. ba dâvete ıcabet edeceklen oerenıimışdr Bı'mdıjn g * ı ınşaatı bır rrnıddettenben dtvam eden Gırssun Ltm«nı tamamlanmjştır Işletmeve açıl»ra toremnin 2 Temmuz gunu ya Arkan Sa 3, Su lde Giresun linıanı ac*ılıtvor j Almanyada tren otobüs çarpıştı, 35 kişi öldü Kazada ayrıca, üzere 33 ağır ümidsiz olmak yaralı var Sanayie kredi tahsisi bonusundahi iarttşma Kredi sıkıntısma *air evvelce yaptığı ackîamasım cevablandıran M»rkez Bankası M. İdare Reisi Muammer Ala'<j'itın «Mevzuu çok halife aldığını» bildiren Ege Sanayi Odası Başkanı Osman Kibar dedi ki: «Bu kadar önenıli bir mevzuun parti ve politika oyunlarına âlet edilmesi memleketsever insanlara yakışmaz.» Izmır 21 ıTelefonlaı Sanayi Sektorunun ıçınde bulundugu muş. kullere daır Ege Bolge^ı Sana\ı Oda M Başkanı Osman Kıbar taıafından yapılan be\anat aıadan bayıam tatılı geçmış olnıasına ragmen alakab ç^vrelerde munakaşa mevzuu olma ga devam etmektedır O Kıbar bugun Meıkez Bankası ıdare Meclısı Reısı Muammer Ala kantın kendısıne veıdıgı cevaba da. tr goruşlerını bıldırmış ve Alakantıo t 1 Sivasta türeyen iki şaki yakalanamıyor S«utt«art 21 (a a ) Dun I>uffetı'de vuku bulan * t n «tobüs kaRisında o'enlenn mıktan 35 ı bulraujtur Hafta sonu olmasi dolsvısiıe tamamen yolcu dolu atobus, tren geçıdıne >akla$tığı sırada, ge çıt bekçısı yolu kapamey» etmış bulunuyordu Otobus şoforu sur'atle seyreden i vasıtavı durdTirmaya ımkân bulunmadığmı gorerek varı aralık kahnif Arkası Sa 5, Su I de Sıvaj, 21 (Telefonkl TokeÜa I Sıvas arasındakı ko\ lere dehçet ve ' korkıı saçan goguslerı çapraz fışek lı eller' çıfte tabancalı ıkı eşkıyanın ; turedıgı bıldınlmektedır , Hsfık ılçe>ınm Elemın ve Çekmak b kovleıuıdea olan Mustafa ve Abdurrahman adlarındakı eıkıjalar bnr vıldanberı ja^la kovlerını sık sık »ydukları helde bu turlu ele gecırılememektedırleı Bu pşkıjalar »uzrinden evlerını ve koylerım terk ederek Istanbula ve haska ıllere gıdenlerın savısı gıt gıde kab«rmaktadır Son defa Kemıklıbel \a\lâsını bsmev7uu çok hafıfe aldığını ıfade etsan ıkı eşkı> a Tepıl Ahmedm 700 t mıştır I Gd7etemıze verdıgı bevanatta Os lırasını ve Beşlık Huse\ını =o\duktan sonra gelınını de almak ısteman Kıbar şo\le demıştır • Geçen haftakı beyanatımı tam mıslerdır. Musademe sonunds çekılen eşkıbu samımneile ve memleketm hayrına olacagına manaıak vapmış bu valar Saray meıasında Mehmet ve pur sanajı ve tıcaret erbabınca hıs Beku adında ıkı s°hM belts s p ' a . sedılmekte olan ve bazılarının hafif rıle olduresnle dovmu^ler burada gostermek ıstemesme ragmen hâddı zengın bır ko\lu olan G'eelodu azatında buvuk olan sıkıntıu ılgıhle Arkam Sa. i, Su. 4 te ATLANTIĞI TANKLA GEÇMKĞK ÇAJJŞACAKLAR 3 Kanadalı 18 kademlık bır çehk tenkla Atlan tıgı geçmek urer» geçen <rum>a gunu Newfoundland 9ah)llerm<Jen yola çıkmjştır 10 hafta devam etmesı beklenen yolculuk uiak bır yei kenden, fakat bılhassa Atlaniıktekj akrntılardan urtıfade yurotıle yapıla oaktır 18 kademlık çelık tank bıı romorkor ıle sahılden 80 mıl uzağa çekıld>kten sonra yukandakı resımde gorulduğxı gıbı tek baçıiM Vicdan axabt çeken hırsız testim oldu Çaldığı eşvalar ı!e bırhkte İzmir Emnr,et Mudurluğüne gelen hırsız, sovduğu evlerin Izrrur, 21 (Telefonla) Vıedan Haaan ağüıvarak <=ucunu I azabı çektıgım soylıven bır hırgız rörai c«m*ş »e sovdufu evlerı teker bır arabava doldurdugu eşva ıle teker paüge gosterrruş e\ bırhkte Ejnnıvet Mudurlugune gede ozur rHem stır l«rek teslım olmuştur Arkam Sı J Sı Ç Ö K T Ü & V e l k ' alCŞrfm A n k a r " n m Kavakhdere semtnde ana su borusunun patlaması netı T cesı ,uLr Bestekar sokagını KaDİamış ve dolgu bır topragın kavmasınj sebeb olmustur Bu topralk kaxmp SI netıcesmae d^ Sumerbank memuriarı y d pı k<xçer8tıfın e aıd apartunarun alt katı çokmuştur Resımae çonen kat goruJmektedır. H \ O I S F, L I M A Ç Lstanbul ve M llı lun Brezjlvnin Amenta takımıle vaptıgı maç < enui e >li'n<" ıtıriz e d e n Brezılvahlarm sahavı Şerefı ı saia »ıe attıgı uçuncu'Feaerbahçe golu lıg şampıvonj Fen*rbahce 19i8 1S59 futl>>l <.c/oıı j ıu ıle kapamış'ir Mac bıtımınt vaıım ***t ka's F P ' > ht rketmelen'e 4 4 duıu cU \sı n k'n tır Ht, m lc, gorulmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog