Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

MELEKTİN ENILE ZOLA'nm Dlımz Sahesen Lüks cilıli YENİ ÇIKTI 12,5 L. V A VI NEV I SENBUt / t r y '*$!***.• ÜCRETSİZ BÜLTENİMİZİ JSTEYİNİZ umhuriyet KURUCUSU î TUNUS NADt Telgraf ve mektub adresi: Cumhnriyet tstan bul Posta Kutusu İstanbu] No: 246 Telefonlar: ümumî Santral Numarası: 224298, Yazı İşleri. 224299 Matbaa: 224290 Q 7 ! 1 P TürkçeSen İngilizceye Cilt I. (AK) 618 sayfa, TL. 37,50 Ödemeli gönderilir. Lugat Cağaloğlu Yokuşu, Narhbahre S. 11 İSTANBUL Inri vıI Sîivı 1 9 O1 ^ l 1CKQ TARHAN KİTABEVİ Kızılay Ankara Partiseçim tiler*ra*î mün^c^K^fU^ f ^ « ^ CUIICM Başbakanın Giresunda söyliyeceği nutukta par B U a p a d a * • ti müzakerelerine y u i t t i Oçhafta ara ver Lı I yapılacak temaslarda da terakki kaydedi lıtıezse» nunıemeı Cenevre Konferansından tamametı vazgeçılecegı soytenıyor A<küsı Sn. 5. Sü. 2 de Gîresun liınanıniit açılış îöremne CH.P. H Ordu milletvekillerile Zoıunıldak M J I , uıj •^"T İ T i *• • u v,n\ ™ •.«•*..... ^ „ *»M«5»m«ııı j Neşredılen teblıgde, yeni munakaşa ların yapılması gerektıgı belırtıliyor^ bölgesinden 3 C. H. P. li ınilletvekili de dâvet edildiler Rusların, tehlikeli bir takt iğe başvurmaları bekleniyor Kıbrısta Türk gencüği hızla teşkilâîlanıyor Lefkoşe. 20 (T.H.A.) Kıbns Tiirk Gençük Teskilât.ınm Y'ldırım ekipleri faaliyetîerine devam etmektedirler. Ekipler hergün köv]eri dolaşarak teşkilâta âza kaydetmektedirler. Hcnüz faaliyete geçmiş bulunan tcskilâta bugüne kadar onbeş brni Itıütecavi âza kaydedilmiştir. Ayrlca on bin sterline yakın da aidat top'anmıstır. Averof Grivas'a izahat verdi Atina. 20 (T.H.A.) Yınan D;ş İşleri Bakam Averof bugün Kıbrıs te^hisçilerinin sabık lid<?ri Albay Grivas'ı kabul ederek bir saatten fazla görüşmüştür. Bu görüşme sırasiT.da, Averof'un Grivas'a Kıbrıs hakkmda son günlerde cereyan etmekte olan Anayasa müzakereleri hakkında izahat vcrdiŞi anlaşılmaktadir. | Önümüzdeki Temmuz ayının birinci gününden itibaren Demokrat Parti. yapılmasından henüz kesin olarak vazgecilmemiş olan ara stcimleri ve kasım ayında yapılması kesinîeşen Belodiye seçinıleri propaganda kampanyasına fülen başlıyacaktır. Bildiriloiğine göre Bpşhaî'an Adnan Menderes 1 veva 2 Trn.nv.ızda Giresun nın işletmeye açılması töreninde hazır bulunacak vr önemli bir konusma yapacaktır. .Ara secimleri hakkınria bu tarihten itibaren olr.yların seyri gözönünde tutularak kesin bir karara varılacaktır. Belediye seçimleri ise mııhtemelen kasım ayı ortalarında yenilenecektir. Kaldırılan kararnameler piyasada boşîuk yaratîı MiHi fCortııesna Ka^mı ka!kî?tad9ğı hâlde bazı tacir ve esnaf fiaîlan aşırı rierecede artürmıya başladı Cenevre 20. (Radyo) DoğuBatı Dış İşleri Bakanları Konferansına bus<ün. altıncı hafta sonunda ara verilnıiştir. Cenevre konferın sının ilk safhasında 18 resnıi ve aleni. 18 de özel ve gizli oturum yapılmış ve görünürde hiç bir jıetice elde edüememiştir. Sovyet taleblerinin miizakureleri tam bir çıkmaza sokması üzı'iine. Dış İşleri Bakanları dün yaptıkları 17. özel ve gizli oturumda. C^tnevıe konferansma 3 hafta ara vermesini kararlaştırmışlardır. Sovvet şefi Hrutçef, evvelki gün Moskovada yaptığı bir konuşmada. Bat'lıUrı komünist Doau Almanyanın kukla rejimini tanımasa zorlamış ve hiç Arknst Sn. 5. Siı 7 de Sokağa dökülen domatesler 31ersinde her gün yiizlerce kilo domates nıüştcri bulamadığından çoplüğc atılıyor I Mersin. 20 (Telefonlat Şehrimiz sebze hâline gelen domatesler müşteri bularaadığından her gün yüz bınlerce kilo sokaklara ve bilhassa hâiin cıvarına dökülmektedir. Müstahsil büyük bir masraf ve zah met sonunda yctişdirdiği domateslerin alıcı bulamaması ve yurt d'^ına sevk edilmemesi yüzünden zararlara uğramaktadır. Seneden seneye sebze istjlıbalini i Eke uçağı Spaak. Ycşilköy hava alanıııdajia.sılanırken n;unus Y armağanı Küçük Jürinin seçtiği 27 röportaj Büyük Jüri âzalarına dağıtıldı Daha önce de bildirdigimiz Sibi 1958 195.9 YUNUS NADI ARMAGANI Röportaj müsabakasına gelen yazılar küçük jüri tarafından incelenmis. Büyük Jüriye gidecekler seçilmiştir. Küçük Jürinin seçtiği 27 röpor taj Büyuk Jüri üyelerine verılmıştir. Büyük Jüri Gazetemizde ilân edeceğimiz yerde 27 Haziran 1959 günü toplanacak. birinci. ikinci ve üçüncüyü seçecektır. Büyük Jüri aşağıdaki zevattan müteşekkildir: { Burhan Arpat (fıkra yazarı ^ ve röportaj yazarı), Falih Rıf' kı Atay (Başyazar ve röportaj yazarı). Cevad Fehmı Baskut ı Pıyes yazarı ve Yazı işleri Müjiiürü), Bâki Süha Edıboğlu (Şal i r , Başspiker ve röportaj yaza' '. Hikmet Feridun E.« (Röpor. • laj yazan), Sabahaddin Eyüb' • >glu (Sanat tarihi hocası ve e' ieştirmeci), Bedii Faık (Fıkra ve röportaj yazarı.l, Abdi Ipek/ :ı (Röoortaj yazarı ve Yazı Iş, ieri Müdürü), A. Kadir (Şair ve Ih'ada mütercımi), Kadri ' iayabal (Röportaj yazarı), Or. aan Kemal (Romancı), Yakub ! . Ivadri Karaosmanoğlu (Rcman; cı ve gazeteci). Osman Karaca: *(Yazı Ifleri Müdürü ve eleftir] neci), VâNu (Romancı ve ga/.eteci), Tahsin Oztin (Yazı Işorı Müdürü ve röportaj yazarı), Ahr/^d Hidayet Reel (Ga:eteci), Kemal Salih Sel (Eleştir neci ve gazeteci), Enis Tahsin il (Yazar ve gazeteci). Amtrikada ha^arılı hir iş hayatı kuran Bayan Aytuğ, muharririmizle porüşürken ? Ankara. 20 (CumhuriyotTeleks ı Yunanistanın yeni Ankara Büyük Elçisi A. Matzas. bu ayın soBir Türk kadınının sahibi bulunduğu fabrika nunda vazifesine başlamak üzere şebıımize gelecektir. Amerikanın dört bir îarafma uçakla un kuraYeni Büyük Elçi. Yunan Dı.< işleri Bakanlığınm Siyasi Işler Mubiyesi, su bürcği, bak lava ve tel kadayıfı se\şav.ri olarak temayüz etmiştir. kediyor. Fabrikada 1 2 Türk işçisi çalışıyor Kendisinin Türk Yunan dostlu«una ayrı bir kıymet vermiş olmakla tanınnıası sebebile, bu tâVata'^daşımız Bavan Sapfo Ay rile meşhur olan Phoenix Şekerle yin. fiyasi çevrelerde müspet kartus, atalarımlzm şu moshur, < tş bi m« Fabrikasır.in mübim hissedarla şılanmıştır. Matzas için Türk hü• leni n kıhç kuşananındır» deyimi rından birisidir. İstanbula bir bukumetinden istenen agreman venin doğruluğunu Amerik?da kur cuk aylık tatil ziyareti münasebeti rilmiştir. Diğer taraftan e?kı Elçi Pesmezduğu çok başsrıh iş hayatile bir le Chicago bpsnı. televizvonu ve kere d?ha ispat et:riş bulunuyor. radyoJan: onu şehrin bir numaralı oğlu. bir kaç güne kadar şehrimizBundan iki yıl evvel Chicago'ya iş kadını olarak vasıflandlrarak kı den avrılacaktır. akrabalarını ziyarete gide n Bayan sa ayrılığı münasebetile dahi olsa Aytuğ da C'.ıic?golular:rı kendisini kendisinden uzur. uzun bahsetmişçrğırdıklar; isimle «Sarışin Türk» lerdir. iş hayatında kısa sayılacak bir müd Türk lokumundan sonra bildiğidet zarfırjda oradan bir Türk işi miz o basit un kurabivesi ile suş^kerleme fabrikasmın sahibi ola böreğiii. baklavayı ve tel kadayıfıraJt vurdumuz? dönmüş bu'.unuyor. nı bir fabrika işletmeciliğini Ameo Bayan Aytug halen Amerika ve rikanın dört bir taraf.ndan uçakla Maden İşçüeri Sendikas:njn Zon G. Sanat'or Akademisi MiiKsnadada bir çok şubeleri bulunan. teslim siparişi elacak kadar yaygın : guldakta yaotığı son kongre sıra ; dürii heykehras Niiad Sirel Arkası Sa. 5, Sü. l d e jsmda ZonnıJdak Emniyet Müdürü IBayramm yaptığı Türk şekerleme ve tathlaikinci günii hir nün gazeteleri kşsdeferek «Onlarl kalb krizi neîicesi vefat efti istedikleriii yazsınlar, biz neşir ya \ Güzel Sanatlar Akademisi Mü?c'ğı alırız. c!ur biter« şeklinde bir i dürü heykeltraş Ni.iad Sirel'i geçcümle kuüprd'.ğını yazmıştık. ! tiğimiz bayramm ikinoi günü PerBilâhare Zonguldak Emniyet Mü ! şembe akşamı saat 22 ye doğru âfliiıü yukarır'aki cümîeyi kullan nî bir kalb kirizi neticesinde kay dıics^o'da T^fk tatfısı yapan meşhur blt tebrîkz var ~< Ankara. 2 (CumhunyytTeleks) U Arkası Sa. 5, Su. S dc Eunr'nn gün ö.ice arefe günün4 i He Bakanlar KUITJIU kararı ile ka!d'nlan ve gazetemizde yaynlanan Motör ârr/jı^ınrlan T. H. Y. I MiIH Konınna Kcnununa bağh 39 1 uçağı yo'ıına devam edemekarrname ile çeşitli kararnameleri yince yolcıılar Antalvaya deki beş kadar hükmün meydaTa kara yolu i'e gittiler getirdiği boşluk piyasada anlaşmaz • lıkl.nr doğurmuş vaziyettedir. Yü i Antalya, 20 fTelefonla) T.H.Y. ; rürlükten kaldırılan bu kararname r.a ait Dekota tipi 28 kişilik EKE ' ! lerin, bazı maddelerinde ihtiva ettiI uçağı İstar^bujdan şehrimize gelirj ği kâr hadlen ıin artık serbest bir I ken çarşarnba günü saat 10 30 da bir I NATO Genel Sekreteri ve BelVeysel Ve»san. Dış işleri Dö'rdiinstatüye tâbi tutulduğıı. bu bakırr.cü Daıre Genel Müdürü Ziya TeI motörijnde vukua gelen ârıza yü | çikanın tar.ınmış devlet adamı ped'itn .varşılamışlardır. Başbakan dün Tarıın ve Dış dan tâcir ve eyıafı n kâr hadlerini Henry Spaak, Türk hükumetinm j zünden Afyona mecbur; iniş yap i dâvetlisi olarak dün saat 15.40 da Meml^ketimiz^e 5 gün kalacak İşleri Bakanları ile görüstü serbestce tâyin erleoeklerine dair mış yoluna devam edememistir. P«risten uçakla istanbula gelmiş olan NAiÜ Genrl Sekreteri, ayrıyetkilere sahip oldukları şeklinde j Uçak yolcuları kara yolu ile Antal tır. NATO Genel Sekreterıne bu ca Ankara ve Iznıır şehirlerini de Italyaya yaptıeı resmî ziyaretbir takım zanlar benimsenmeye baş | yaya gelmi^erdir. K>yaha'ı.\dc Türkıyenin NATO'da ziyaret etükten sonra aynı şekil ten sonra .şehrimizde dinlenmekte lamış ve bu yüzden bazı aşırı fiat ki daim1 temsilcı.'i Bü\ük Elçi Se de Yunanistana da resmi bir zi olan Cumhur Başkanı Celâl Batesbitleri görülmüştür. Bayramını Florya iım .Sa'per dc rolakat etmekte | yaret yaüacaktır. Ilgilıler. zıyare yar, Kurban tin normal bir buluşma olriuğunu köşkünde geçirmiş ve tebriltleri bu Arkngı Sn. 5. Sü. 4 te dri. Spaak'ın rada Jcabul etmiştir. • Henry Spaak'ı Yeşilkoyde Dış j belirtmişler ve Henry Şehrimizde bulunan Bsşbakan işleri Bakam Fatin Rüştü Zorlu, NATO Genel Sekreteri sıfatı ile Istanbul Valisi Yetkiner. Belediye Türkiye ve Yunanistanı ilk ziya Menderes, Bayramı Parkotclrieki Başkanı Aygün. Belçika Buyük retinin bazı politik sebeblerın te özel dairesınde seçırmiş ve tebrik Arkası Sa. 3, Sü. 6 da leri burada kabul etmiştir. BaşbaElçisi, Protokol Genel Müdürü kan Menderes. dün çalışmaya ba.şlayarak Tarım Bakam Nedim Ok Arkan S«. 5, Sü. Srie. yaptı Maîo Genel Sekrsteri Spaak şehfinıise geldi Misafir Devîet adamı bir basın toplantısı bu sabah yapacak Bayar ve Menderesin kabulleri Yenî Yıınan Hükunıet. Matzas için nıan verdi, Yeni B. Elçi ay sonunda gelecek Bir radyo yaytnu iki hayat hurtmrdı Ankara Radyosıı iki çocıığa «O R H Negatif» grııptan kan verilmesi icab eUujini söyleviııce 3 kişi hastaneye kostu ve yavrular kurtarıldı Anara 20 (Cumhurıyet Telesk) rın «O R H negatifı. gruptan kana j Bayramm ikinci günü. Ankara acele ihtiyaç olduğunu bildirmesi Radyosunun çok kısa süren bir ya üzerine 14 kişi Kan Merkezine koş1 yını. Hacettepe çocuk hastanesin muşlar. bun'.ardan üçür.ün kanının de yatmakta olan iki hasta yavru :ocuklarm kan grupuna uygun ol. nun hayatını kurtarmıştır. Spike duğu görülerek, çocuklara verümiştir. Dört yaşındakı Trabzonlu küçük Osman kemik iliğinin kan yapmamasından mütevellit aplastik denifen hastalıktan. iki yaşındiaki Kemal, böbreklerine musallat olan Gazianteb Cezaevinde cinayet Bir mahkum. akrabası olan diğer bir mabkumu tabanca ile öldürdii Zonguldak Emniyet ^füdürünün iekzibi tskzib etiliyor Nijat Sireli kaylsttik Dostlar alış verişie görsün, dive mi? Türk viskisi Temmuzda piyasa'ıi '•!;•!:• iı*i ı ı i f .». Gaziantep. 20 (Telefonla) Bay. ramın 3. günü Gaziantep Cezaevinde 2 hasım, bayram münasebetile ziyaretierine gele n akrabaları ile görüşürken Apdullah ismindeki Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Arkası Sa. 5, Sü 6 da Arkiisı Sa. 3. Sü. 6 dc 1 Arkusı S.i. 5, Sü. 5 te Bayram günlerinde 76 polîs vak'ası oldu 9 kisi eldü, 42 kişi yafalaüslı, 7 kişi zehkhnul ve 23 kişi tevkif edildi Kurban Bayramı münasebetile dan 571 kişiden para cezası kfSTnis. gazetemizin yaymlanmadığı 3 gün 14 dilenciyi yakalamıştır. Istanbul esnasında şehrimizde 76 polis vak halkı. oldukça neşeli geçirdiği Bayası oimuş. bunlarda 9 kişi hlmüş. ram günlerinde. İ.E.T.T. nin büiün . 42 kişi yaralanmış ve 7 kişi ye hatlarda teşkilâtı takviye :mı;ş ol, mekten zehirlenmiştir. Ayrıca, ad masına rağznen vasıta sıkıntısı ctkTliyeye intikal eden olaylard^ 23 ki miştir. ! şi tevkif edilmiştir. Beledivü 7al:ıZabıla vukuatı j t a s ı b l i t i i n e ğtence yerlerine. mesiKurban Bayramı, zabıta vukuatı | re. plâj ve vapurları devHmiı kon bakımından oldukça hareketli gpç trola tâbi tutmuş. muhtelıf sııçlat Arkası Sa. .5, Sü. 4 te RÂYKAMI Saraymdaki Bukarıdaki resimde. Ordu Sergi zel haber! Hep birlikte aylardır bu müjdeyi beklemekte îciıK. i)y \e \a i* ransiz VISKISI. Italvan viskisi. Isviçre viskisi, Norvet viskisi. Avusturya viskisi varken ('.) Tiirk viskisinin olmayışı hir hayli garihdi. Bu eksiklik doğrusu milletçe eücümüze biie sidiyordu. Hepinıiz âdeta nıahzun ve miıtoessirdik. şimdi bir yaııdan yiizümüz çüiecek. hir yandaıı koltuk!arınıız kaharacak. A iski çibi nıemleketiıı en mübrera bir ihtiyarını dahilden sağlamak az şt*y mi? Hatızamız bizi aldatmıyorsa aynı Idare bir müddet önce Amerikan tipi diye ucuz lâvanta kokan bir sigara da yapmıştı. Bu sijara tütüncü camekânlarını süsleye dursun Amerikan sigarası tiryakilerinin ceblerinde yiııe Canıel'ler, Chesterfield'ler eksik olmamıştı. (, ünkü tecrübe muvaffak netice vermemişti. Amerikan tipi sieara höy lece hir müddet sonra kayıplara karışmıştı. Bunun trihi Türk viskisi müskirat bâyilerinin raflarında sıralaııırken büyük otel barlarını, büyük lokantaları. ekâbir sofralarını % ine Scotch'lar tezynıe dcvam edeeeklerse ki aksıni aklınızdan dahi çcçirmeyiıı insan bu kadar zahmete ne lüzum var. dive diişünüyor. Hep akınt;ya kiirek çekiynruz: " * • * •»*»'*•• vük alâka toplamaktadır. Yukarıdaki resimde, Ordu sergisinde konser veren askeri bando ve dinleyiciler görülmektedir. ••• j BRÎGtTTE BARDOT EVLENDI «Ve'Âffah kadını yarattı» fünurı,.j şöhretli Fransız yıldızı Brigitte Bardot. geçen Perşembe günü arti ;t Jacques Chanier i!e evlenmiştir. «Babette harbe gidiyor» filmini cevirirlerken sevişen B. B. ile J. Charrier. Paris yakınlarında Loııve ciennes kasabasında nikâhianmışlardır. B. Bardot, daha önce Koger Vadim ile evli idi. Yukarıdaki resimde. veni rvliler eörülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog