Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

dost Türkiyedekı Edebıyat Sanat dergilerınin en ıyısı olduğunu bugun çıkan Hazıran sayısıle bır kere daha kabul ettırıjor 66 sahıfe, 1,5 lıra. P. K. 133 Ankara Ucretsız omek «ayı isteyinız !nı»i trıl ıncı umhuriyet fomucusu: rumıs HADI J" TelgraJ v« mektub adresi Telefonlar: Umuml Santntf Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbol No: 246 Numaraa: 224298. Ya» 224299 Matbaa: 224290 VARLIK 1 Hazıran sayısı Yaşar Nabı, Ceyhun Atuf, Ahmet Bağışgıl, Selâhattm Batu, Ataç, Memet Fuat, Hasan Şımşek, Başaran Sunullah Arısov, ilhan Tarus, Mahmut Makal Mehmet Se\da, Ihsan Akay ve daha bırçok tanmmış yazarların şnr, hıkave ve yazılarıle çıkmıştır Fıatı 1 lıradır. C.H.P. milletvekilleri dünMüiî Korunmamn u Avîii Doğanın tahkikat önergelerine dair konuşma sından Yeni «Iktisadî Tedbirler Kanunu)) tasansı hükumete, sonra Başkaıı, bunlann gündeme alınacagını söyledi, CHP p i y a saya fiilî müdahalede bulunma hakkını veriyor lüer "kaç sene sonra,, diyerek salonu terkettiler ,, D ..,., ,.,. "";TT"TÎT~ ı , . , . . . ı Milli Korıınnıaya göre kesfrıleşen hükumler kısmen atfediliy or; ycni Halk Partıhler çıktıktan sonra D.P. lıler başkanhk divanmın gündem i t a S a M l l eha İS C e z a I a r l a w l t l l ı r k e n apa c e z a I a M üzerindeki tasarrufunu uzun uzun tarhstılar. Erzurum milletvekill bir P ? arttırıhyor. Kurulacak teklifinin 4 yıldanberi gündeme gelmediğinden şikâyet etti bir teşkilât ticaret hayatında nâzım rol oynıyacak MeCİİS İÇtİmama gİrdller iasarısı son saf Ankara 1 (Cumhıımet Teleks) Bır kaç oturıımdanberı B M Meclısının çal şmalaıına katılmıvan C H P mılIeUekılle rı tııgurı ılk defa salona gırdıler Fakat 20 ncı dakıkada topluta «alondan cıktılar Oturuın saat h 1e Ibrahim Kıiazoalunıın baskarlıgında açıHıktan s>onra Ankara ( C H P ) mılletvekılı A\nı Dogan gun dem hakkında ^07 aldı ve şıı konuşma\ı japtı c Mıhterem drkada^İHnm tuzugun 89 uncu maddesindekı nızamnamenm tatbıkmdekı hatalara aıd mevzu uzerınde soz aklım Kıızridmemn tanzıminde Rıvaset Dı\anmın tıızuk ahkâmma rıavet etmedıgını huzurunuzdd şekva olarak aızetrrpk ıstıvoıum Mıllet Meclıslerı rıva^et makam'arının husıiM bır hurmet half^ı ıle her tarafta ta zız edılpıginı bılırım Hattâ gerrek demok r=ı<;ı s'siemlerı ıcer sıııde \aşı\an memlcketlerde reıclerın karşıs>na muarız partıler Arktfı Sı S A 4 IP Ankara 1 (Cumhuı ı\et Teleksı Malı Koıunma Kanunu ve tadıllen ılp bu kanuna baglı kaıaınamelerı ılga eden \e ekonon ık du?erı lıber a l bır goruşle tanzım eden Iktısadı Tedbirler Kanunu» tasaıısı muıalâ a an alınmak uzeıe Bakanl klara ve ılçılı daııeleıe gondeıılmı^tn Tîisaıının e&«ıs şekJı mutalaalaı a lındıktan ve maddeler bu mu'alaa 1 <ra eore \en den auzenlenr'ıkter sonra nııtuıni çıkacak \e kınuıı. 1. şmd«ı n,ın BMM ne >evkedıle<ek tıı Yeııı ıklıvıdl tedbııler tiavdi ı>ı ha len Mı!h Koıunma K«nunuıid gore rn^hkum ol^nUrl ı hal laı ında ko vaşluırıa >dpılmakta olanlar ıçın ** hukumier ıh'ıva edetektır Ancak Bak.'iıl Mard sevkedılen tasarı. a bu hıısı ç henuz ıthdl eaılmeırıştır Hununld beıpber >enı t<ısar' ke.n ı ıldslıgı t«\cıde ba/i ^aıtlar Ooh iınde hjkıımlu ve sriiııkları kıs ıııeıı dffa n.dyhaı kıldt^k hıiKumler ıltıva eo lek'ıı Hukuıııetın ımıd.ıh.ıle hakkı Başbakanın CUP. lilerle yediği yemek n » • • • •• • »» » » • • • • » • •»>•« P.T.T. d e s topyekun zam:t • Bu hıı«ıısta yapılan çalış«maların onumu7deki gunJ lerde acıklanacağı • bildirılı\or Ankara 1 (Telefonla 1 Onümuzdekı gunler zarfında P T T. hi7metlerıne toovekun bır zam vapılacagı oğrenılmi'îtır Te«bıt v°\a te\ıd edılme^en haberlere gore U Mudurlukte zamlarla ılgılı bır tarıfe uzerınde çalmlmaktadır Bıldırıldıcıne gore bundan bır muddet evvel bır 7amh tarıfe hazırlanmıs Ulastırma Bakanhğınca tasvıb gormemıştır P T T hızmetlerın» z»m vapılması ıktısadi ntıkrar tedbırlenne uvgun gornlmektedır ne istirak 1 erlen'erden w ı pari " deiristirmi\ecek1er>ni \e Rı<=bakanın kendılenne ^âde tasrıh etmeden «Ilerıde lıer«;e\in dıirelcccff'nı» ifade ettigıni sm ledıler Evelkı eun bashvan CKMP ppnpl 'cİTre kuruıu toplrfntı«ına dun de siat 15 ten ıt baıen dfvam edılmıştır C K M P Genel Kurulunun dunku toplantısında Basbakan ıle beraber Park Otelde \emek v ıven genel ıdare kurulu uv esı En\ er Kokten ızahat ahnmıştır Toplantı sonunda hıç bır açıklamada bulurulmamış ve Genel Baskan Osman Bolukbaşı gazetecılere top'antımn Anktdd 1 <(uıuhu ı>< 1 ltt» yarın son* erecejnnı ve bır teblıŞ C H P Genel Rd«k nl gı ıkı g,n jav ınlavacaklarını sovlemıştır devam eden ve iıın sonuçUnnn 1 1 Dıger taraftan C K M P ıl mer Başkanldiı topıantısı mıım ebetı\le ke7inde genel ıdare kuıulu cahs bugun bır teiîhfi vaMiıl ^ Teblıgde bu toplantılarda ı$ polimalanna devam ederken ı! ıdar* duıumujıun butun ce|he'ı"tı kurulu da dığer bır =alonda topla tık narak Başbakanın \emeğne ıstırak ıle tetkık ve muznkeıe edılHıgı tas eden L'ıtfı Bornovalıdan ızahat al rıh olunmakta ve Inonunun Ese ?emıştır Ikı saat kadır suıen toplan zısı sıp sında vukua gtlen hadi'selcrtı«ından sonra ıl ıdare kurulu çu le alakalı olar «MPCII= tahk kdt onergçsının gündeme alınmdsını temm teK'.ş, vavınlamıstır «Partımi7 men=tınlarından Lutfı hususunda Meclı« grupunun \aomak ta oldugu azımlı mutadele butun par Bornsvalı b leun C K M P mensuplatı te^kılatı t ıafmdan takdüle kar Arkn<n Sn 5 Su 2 d e şılanmıştır» denılmektedır Avnı tebhgde bu hadı«elprın «\arsttığı ınfıalın memkket olcu«unde derınle'^erek de\am ettıaı» de ılerı surulmektedır Tebhg şu sekılde «orın ermekte dıı Mılletımızın olgunlusuna ve vatan daşların haklannı koruma hususundakı kudretme ın nan Cumhurıvt Halk Paıtısı prensıplerinden hıç bır tavız vermek^ızın mucadeleve azımle devam edetektıı>. Bagdad, Amenka ile \aptığı askerî \e iktisadî yardım aıılasmasının. takıb ettîği musbet tarafsızlık politikası ile kabili telif olmadığını ileri surdü C. H. P. Küçük Kurultayı bir tebliğ neşreiti Tebliğde "C H.P.. f»rensi*krlnden hic btc tâviz vermeden mücadeieye azirale dtvanı edetektir,, denilijor Tasarı gen$\ oUrak tıcııet haya tının butı,rj takvıtlerını kaldıımak U ve serbest ıekabet esasına gore pv«s<nm Un/ıırı nı hedef tutmakta. aır Antdk DU genel pıeıiMbm \anı Arkan Sa 5 Su 3 te Gerekondu sahıblrn Vılavetın kapısımla Altı bin gecekondunun "i yıktırılmasına başlandı Oduna da Vali Yetkiner \e Beledive Reisi Aygün, evvelce alınan kararın değıştirılmesini isteyen ve kendılerine baş\uran müracaat sahıblerini kabul etmediler. Dun 93 gecekondu yıktırıldı ,. zam yapıldı Irak, Amerikan yardımını reddetti Bağdad. 1 (AP) Bağd«ddakı Amerıka Buvukelçıhğmın bugun açık ladıgına gore Irak Amenka askeri ve iktisadî vaıdımını musbet terafo sızlık sıjaçeh ıle baedaş»mı\acağı Amiral Cabanier Akdenizdemulahazası\Ie reddetmıştır Sefaretın bıldırdıeıne gore bu hu ki Rııs denizaltılan icin «Dost sus Irak Dış t«lerı Bakanhğının El olmıvan her tekne bir tehlikedir» divor çılıeıne \oll«dığı bır nota ıJe bıldırılmı^tır Lımanımızda mısafır bulunan Fran Bovlece bır sene ev\el ımzalanmış bulunan \e jet uç kları ıle tankların sanın Akdenız I>on«ınmjsı Kumanda verılme^mı derpış eden askerî danı Koramıral Cebanıer Des Grasse \ardımla cuzı mıktarda iktisadî sar kruvazorunde dun bır basın toplantısı dımı muhte\ ı anla^ma hıtam bulmuç vapmış ve 23 parçn harp gemısnle olmaktedır Irak Hukumetı anlasme Istanbul ve Izmır lımanlannı zıva nın Iraktn takıp ermekte olduğu ret etmekte olduklurı belırterek «Şu mu=bet bıtaraflık polıtıkası ıle telıf anda dost sularda bıılunuyoruz» de j mıştır cdılemıvecesını bıldırmekedır Fılosunu bır Nota nazık bir dılle kaleme alın | Frensenın Akdenız mış ve (inlaşmanın feshmın duşman j harp vukuunda NATO BaskumanCA bır hareket olm?dığı uzerınde ıs I danlıgının kumandası nltından çek Arkası Sa 5, Su 5 te rarla duruimuşrur Nota ıkı memleket arasında karşılıklı anla\ış ve Arkası Sa 5 Su 5 te Fransız Amiralinin toplantısı Beledive Encumem, odun l«rına zam vapmıstır Yı^tırılması evvelce kdrarlaştı | ledıye Başkanı Kemal Avgun de Yenı zamma gore sobalık kurtt rılan çesıth semtlerdekı cem an f [ ?ıv aretçılerı kabul edemıyeceğını meşe ve gurgenın çekı«ı 29 hrai b ı n ge^ekondunun vıktınlması a bıldırmıştır | dan 32 lırava çıkarılmıştır melnesıne dun sabahtan ıtıbaıen ( Mdıgım z bılgıve gore dun ak Gıdıs gelış 1 kılometrevı geç. 0 başlanmıştır Muhlet sona erdıgı sama kadar şehrın çeşıtlı semtle memek ve 4 çekıden az olmamak halde gecekondularını terketmı | rınde ı64 gecekondu tahlıve edıl uzere bır çekı odunun naklp e u»> venler gecekondulardan gorevlıler' mış ve bunlardan 93 u yıktınlmıç retı de 4 lıra olarak tesbıt edılmıstır vardımıvle çıkartılmışlardır I ttr \ alı ıle Beledive Baskanı nez dınde teşebbuste bulunmak ıste ven getekondu sakınlerı toplu hal j de Ethem Yetkiner ı zıvaret et mek ıstemışlerse de evvelce alınan kararın degıstırılmesı bahıs konusu olamn acagından zıvaretlerı kabul edhmemıştır Keza Be Rusya ile Arnavudluğun Balkanlara dair srörüsü Hrutçef ile Enver Heea neşrettlkleri tebliğde, Balkan Paktını ihya ve Akdeniz Paktmı kurma teşebbüslerini takbih ettiler BeştktaşU vangın saha«ının dun sabahkı hâli Beşiktaşta bir sigara Kücükyalı yüzünden 15 ev yandı faciasının Su bulunmadığından vangın suıatle \a\ıldı, \uzden fazla kimse açıkta kaldı, izmariti duruüması atarak jangına sebebhet \eren kuvumcu Dinlenen tanıklardan biri. Nese sineması içın rnhDun sabah Beşiktaşta Şenlıkde ğında 1 1 numaralı evde A H satın iandarma tarafmde semtınde bır ızmarıt vuzunden Karabıber ısmınde 1 vaşında hır 7 dan verildiğini ileri surdıi çıkan vangında 11 ev tamamen 4 kuvumcu çırağının vanık bıraktığı o ev de kısmen \anmıştır Yangın ızmarıtten vangın çıkmıştır Yılın ılk a\ı ıçınde Kuçukvalı sabahın erken saatlerınde çıktıgınHadı^e ıtfaıveve geç haber ve Neşe sınemasının çokmesı vuzun dan ve hadıse mahallı ahşab ev rıldıgmden ve vangın mahallmde den mevdana gelen facıadan s< rum lerle çevrılı oldugundan mahalle su bulunmadııândan ateş çok k lu tutu an bına sahıbı Hakkı Gun sakınlerı kı rkulu ve hevecanlı an «a bır zamanda genışlemış ve su duz kalfa Yusuf Gungormuş ve lar v aşamıslardır purgecı Adıl sokagına atlavarak mımar Bedrı Çevıkın duruşmala Sabah saat 4 40 da Beşıktaşta bu sokaktakı ahşaD ev'ere sıravet rma dun de 3 Agırceza mahkeme2 3 4 Şenlıkdeae Kakmalıkapı soka etmıştır Bu sokaktakı ¥l 3 sınde devam edılmiçtır Duruşıra numarah evler tamdmen 3 6 nu va magdur aı'elerden 2 kısı daha maralı ev de kısmen vandıktan da'et sonra ateş bıraz daha genışlemış mudah 1 olarak katılmış ve Çatal Mekteb sokagıvle $ehıd edılerek gelmış olan bılırkışıden 4rlast Sn 5 Sn 2 rle Mehmed çıkmazına t > Yangmın tehhkeh bır durum aldığını goren ve »u buıaı „u ıtfaıve Halıç denız ıtfaıvesmden vardım ıstemis bovlece su ıhtı Arkası Sa 5, Su 5 te i»l, I! llıll Tırana 1 (Radvot Amavutlugu len muşterek teblıgde Balkan Paktıresmen zıvaret etmekte olan Sovvet nın venıden canlandırıbnası ıçın sarf lıderı Hruıçef ıle Arnavut Komunıst edılen gavretlerı ve ^kdenız Paktı ^Sıvas. Denizîi, Adapazarı Te Partısı Sefı Enver Hoca 2 gun ev fıkrını takbih etmıslerdır Mu«t«rek Arkası Sa 5 Su 5 te • Blirdlirda fırtına ^e sel zararjvel hazırlanan fakat bugun neşredı yaptı. Bir olu var • • • » • » • • • • • » • • • • • •» »» • • •• •• • • • • £• • • • • • »•» Sıvas 1 (Telefonla) Şehnmızde havalar gene bozmuş ve son ıkı gun ıçınde şıddeth yağışlar olmufrur Dığer taraftan Oltuda şıddetM vağmuıdan Kosor koprusunu sular goturmuş, bır kışı olmuştur Tortum ılçesmde P T T bınasına vıldırım ısabet etmış ve yangın ç i mıştır Denızlıde uznm bağlan zarar gorda Denızh 1 (Telefonlai Bugün çıkan şıddeth bır fırtmanm uzun muddet devam etmesı netıces'nde vılâvetımız ve çevresmde bulınan j uzum bağları ve meyva bahçelerı Arka'n Sa 5 Sn 3 te Fırtına ve selin hasan çırağı nezaret altında DÜHYADA İLK DEFA Bir Sovyet gizlt ajamnın ifşaatı Cepna 6K PFIIH I VJ\1 il Adanada yüze yakın talebe zehirlendi, 6 sının daınma ağır Adan» 1 (Telefonla) Bu sabah yaptıkları bır kahvaltıdan sonra şehrtmız Kız Of retmen Okulunda 100 e vakm talebe zehırlenme alâmetlerı gostermışlerdır Saghk Muduru Sıtkı Altav ın başkanlığındakı bır tabıb heyeh ıle hastabakıcılar derhal faalıvete geçerek zehırlenen oğrencılerm mıdelerını yık«mışlardır Ancak bunlaıdan altısının durumu ağır gortlduğunden Dev let Hastanesıne kaldırılmışlardır Avrupa mükâfatı | İstanbula verildi | koyiın Konyada çarpışması bastırıldı 5 olu \e bır çok •saıalı olduğu ıddıasmı ılgılıler kabul etmı\or. A\rıca \urdda 5 cına\et ışlendı u^ i AsıvıtlA Seçim ku'rükleri muhtarlarca hazulanıp asılmışhr Va tandaşlar bır hafta muddetle askıda kalacak olan kutuklerı kontrola başlamışlardır Kutuklerde ısımlerı bulunmıvanlar seçımlerde ovlaıını kullanamıvacaklardır Resımde, ısımlerını kutukte arayan vatandaşlar gorulmektedjr. % Salzburg 1 (a a ) ^vıupag Konva, 1 (Telefonla) Bozkı lık merkezlerınde ve avakta teffKonsevı Mahallı Idareler Ko g imısıonu Prof Hamdı Rag p p rın Hısarlık Srgud Gederet koy davı goren >aralı savısı meçhul | ^^tademn ın rıvasetınde vap'ıg'Ş lerı ıle Hadımın Gezlevı ko\u a dur \vrica mutecavız kov lerden 7 gunundenoerı olan varalı ve hatta olenlerın sak ştoplantıda 1959 Avrupa m u k a i rasinda 2 Mavıs = fatının \\ rupanın hurrıvetış devam eden sılahlı çarpışma bu landıgı sanılmaktadn Ote vandan asavışı temın ama 3 ıçın vaptığı mucadelede en on= gun geç vakıt bastırılmıştır Idarı makamlar beş gun suren cıvle kovler ara^mdakı ıhtılaflı a , ş safta bulunması ve Avrupa ış|f ğbırlığı volund» sarfedılen bu= çarpışma hakkında bır açıklama razıde 30 kışılık bır muvakkat a. kaçınmakta ve olu avıs karakolu kurulmuştur Çar ş \ u k gav retlere <ahne olmasiH \ apmaktan n l ı h ' " ' " ı m^\.iar ' jp rtrrtavısıvleIstaııbut •ielırınBJ| oimadııjını b»lırtmaktadifl«rU#ıpı;an k"i lıılfH° lıler varah saviMnın da 2 olduğu ve benzerı sılahlardan vuzden fazş verılmesı ıttıfakla kaı arla«tırıl = ıseler de valnız la «ılah musadere edılmı^ ha £ mıştır Bu mukafat her sene ıkı= nu sovlemekte = şehre verılmekte ıdı ğ sehrımız Dev let Hastanesıne getı d «e ıle ılgıh ^orulen dokuz kışı rılen ag.r varah savısı 5 dır Ge de tev kıf olunmu$tur \ alı J ı r rek Bozkır \e gerekse Hadım «ağ I Arkası Sa 5 , S u lde Derşahının huvntt varakası Hurrnetı seçerek Batı\a sığınmış olan eski kızıl ajan Der\abın, So\\et gı/h tcşkılatınmıçvu/unu 'butun çıplaklığilt: açıklnor ••••••• YARIN BAŞLIYOEUZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog