Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Bütün Ttırk münevverlerinl tenzılâtlı fıatlarla LIFE TIME PARİS MATGH L'ILLUSTRE DER SPIEGEL MUNCHER FRANKFURTER Illus mecmualarına abone olmağa dâvet ederız Izahh broşur ıçın İNT. FORUM İNSTİTUTEDept. 5 P.K. 1237 İstanbul ml u m hur i y e KUPUCUSU : NADI YENI ÇIKTI HERKES ÎÇİN PRATİK * INCILIZCE METOD İSTANBUL KİTABEVİ Lıse Ingılızce Ogretmenı Ibrahım N. Ozgur'un hazırladıgı bu kıtabın fıatı 5 lıra k 19 Etv Telgraf ve mektub adresı Cumhımyet tstanbıü Posta Kutusu tstanbul No: 246 Telefonlar Umumî Santral Numarası 224298. Yazı Işlerı 224299 Matbaa. 224290 17 11 * " 6 e y a z ı d İstanbul Tel 22 81 44 1NOT: Ktfabçılarda bulunur Odemelı gonderılır. IffllllHIHHIIIHIIIIIIffl bayram mesajı m Yeni fiatlarla bonfile 990, kıvırcık ve kuzu 700, dağlıç 680, karaman 670, kemiksiz sığır 550 kuruş oldu Ankarada Kurban fiatîarımn serbest btrahılmast üxerine sürü sahiplerinin bîr koyuna 400 lıra istedikleri görüidü • Hakkârinin Yıtksekova 4 ılçesinde 750 gram ekmek • 150 kıırus oldu Dıyarbakır, 16 (Telefonla) Hâk kânnın Yuksekov a ılçesı son 'ek 1 mek zammından sonra pahalılıkta Turkı>e rekorunu kırmıştır Bu ılçede şımdıve kadar 750 gramı 125 kuruştan satılan ekmek bu venı zamla 150 kuruşa çıkmıştır Yuk sekovadan sonra Şemdınh ılçesı 130 kuruşla pahalılıkta ıkıncı gelmek tedır Di\arbakırda telgraf çekenler azalrit Dıvarbakır 16 (Telefonla) En son P T T zamlarından sonra şfhrımız halkı \enı bır u<sule başvurmağa Vıaşlamıştır ELT telgrafla rının 125 kuruştan 200 kuruşa çıkmaiı ıi7erıne dunden ıtıbaren ek'erı vatandas tellerını uçak mektublanle gondermektedır Bu vızden her |fun normal olarak dort bm telgraf işlıven şehrıımı P T T . sinde ArGım Sa 3 Sn Ankara 16 (CumhunvetTeleko Bakanlar Kurulu taıafından! dun alınan ve bugun yajınlanan bır kararla Mıllı Korunma Kanununa mustenıden bugune kadar Bir seyyar satıcı, Belediye çıkarılmış Koordınas^on kararlaZabıta mensupları tararından bır kısmı tamamen, bır kısfından ba>ıltılıncaya kammın da bazı hukumlen vururlukten kaldırılmıştır dar dovulduğunu iddıa Yururlukten tamdmen kaldıııederek Savcılığa başvurdu J,an koordınasyon kararlaıı şunlarBır seyyar satıcı, Belediye zabıta iır: a Alemdar şubesınde bayıltılıp has. tanelık edihnceye kader dovulmuştur Abdurrahmen Arslan ısmınde Arap kırlı 18 yagında bn genç, geçen cuma gunö Enunönünde yaşh bır a Arkan Sa 5, Su 3 te Bir dayak hâdisesi Dün yürürlükten kaldırılan Korunma kararnameleri ve azamî satış fiatlannı tesbit eden esaslar da mer'iyetten kalkmış oldu Mısırın beyanname ve clkojma hukumlenne tabı tutulması hakkında Koordınasyon kararı Arpa, buğday, çavdar ve yulaf Sdtışlarında fıat tesbıtı hakkındakı vetnıış \edı savılı kararın llgası hakkında Koordınasyon kararı Mısırın be\ anname \e elkovma hukumlenne tabı tutulması hdkkındakı 139 savılı Koordınas Arkası i a J 6u 1 ae Beledıye et ve sakatat fıatldnne yuzde 2025 zam >apmıştır Yenı zara | h tarıfenın tatbıkme dunden ıtıba ren başlanmıştır Bana gore perakende et fıatları Kıvırcık ve kuzu 700 ıkuzu ba;sız ve cıgersız olaıak> Dağhç 680 Kara man 670 sığır kemıklı 550 dana ma lak kemıklı 600 manda 450 keçı 500 oğlak 550, bonfile kılosu 990 kuruş Sakatat fıatlan da şovledır Keçı ve kuvıın sakatatı Karacıgeı 420 yuıek 75 dkcıger 50, dalak 50 baş bevınlı 250 beyınsız 140 beyın 110 Sığır ,manda, dana ve malak sakatetı Karacığer 270 yurek 230 akcıger 100 dalak 55 beyın 230 Kuzu ve oglak sakatatı Kdraııger 420 vuıek 50 akcığer 46, dalak 30 baş be>ınlı 200 beyın sız 100, bevm 100 kuruştur Ankarada Ankara 16 ıCumhuııyet Telekgi Et futlarının tesbıtı ışınde Beledıve lerm yetkılı kıhnnidM uzerıne bugun Ankara Beledı>e Encumenı varından ıtıbaren idtbık mevkııne konacak oUn et fiatlannı tesbit etmıştır Buna gote 500 kuruşa s<ıtılm«ıkta HtüIYt. Bıı Demokidt Part'lı Ba^bakan Adnan Menderese, Kurban Bavramj aolayüile ıkı koyım olan koyun etı 625 kuruşa 410 kuıu {a satılmakta olan kemiksiz dana ve hedıye etmıştır. Yukarıcıkı resırad» bu D P. lı hedıyelık koyunlan ıle bırhkte gorulııyor. s«gır etı 490 kuıuşa 330 kuıuşa saiıl makta olan kemıklı dana ve sıgır etı Î90 kuruş« jukseltılmıştır Kuzu etı de koyun fıatına satıUcaktır j Bu suretle kovun etı fıatlarına j yüzde 25 Zdm \apılmış*ır Sıgır etınde ıse z»m yuzde 16 kaddrdır Digpr taıaftan kurban fıatla mm aerhad bır«krinuut. İHirİMnUk k««u» ş Arıfe "guriu îatinbul'çarşJarı'çdk iaTariarıît fvatlarıhın jukselmesını mucıp olmuş Kakit miktarı ucte 2 nispetın»ma ragmen, alışverış durgun jeçmiîhr Bılhassa geçen b iuı Kovıın sahıblerı bır kojuna or de arttırıldı. tah\ıl ucte nısbetle bu jıl gıvım eşyasına rağbet olmamıştır. Resım Beyazıtta toiama dortvuz lıra ıster»ekteduler ^ bir azaltıldı ışportacılarda alışvenş yapanları gosterıyor. Ancak bu fıatlara talep çok ardır Bakanlar Kurulunun bu hususta neşredilen tebHğine göre kâr haddi I Bugun Kurban Bayramıdır. CUMHURIYET, ' «ırız okujucularının Bavramlarııu tebrik ederken hepsine \e bııtıın yıırddaslara daha neşeli, daha •mesud Ba\ramlar diler. Gazetemız Bayramın ikinci, ııcuncu, dorduncu gunleri \erıni Gazetecıler Cemi\etinin (Bavranı Gazetesi) ne bırakarak çıknm acak, pazar gununden itibaren neşir vazifesıne devam edetektir. L E. Menderes ile Genel Kurmay 2. Başkanı Silâhlı Kuvvetlerin bayramını kutladılar İstanbul Valisi ile Belediye Reısi de hemşehrilerine birer mesaj gonderdiler istanbul Valısı Ethem Yetkıner ıle Beledne Ba«kanı Kemal Aygun, dun hemşehrılerının Kurban Bavramlarını bırer mesajla kutlamışlardır Valı Ethem Yetkıner mesajındı şunları «ovlemektedır «Muhterem ve a7iz hemşehrılerımın, Kurban Ba>ramlannı kutlar, kendılerıne ne^e \e saadet temennı ederım » Beledne Başkanı ıse mesajınd» junları ıfade etmektedır «Çok muhterem ve azız hemşehrılerımın, Kurban Bajramını da neşe ve saadet ıçınde geçıraıelerını Cenabı Haktan nn az ederım» Partılerın ba\ramlaşmaları D P ve C H P Kurban Bavramının ıkıncı gununde II Merkezınde partılıler ıle ba\ ramUşacaklar dır D P de sabah saat 10 da C H. P de ıse ogleden sonıa «aat 14 de bayramlaşma \apılacaktır Mılli Savunma Bakaıunııı mesajı Ankara 16 iaa> Mıllı Savunm* B«kanı Etem Mendeıes Kurban B=»y lamı munasebetıle sılahlı kuvvetlerımıze şu mesajı gondermıştır «Tuık sılahlı kuv\etWı men<!ubla rı ıle malul gazılenmi7 ve e«kı mu narıblerımızın Kurban Ba\ramlarım Arkası Sa 5, Su 3 te İsfimlak borçları D.P. nin 67 İl Başkanı toplantıya çağırılıyor İstanbulda yapılacak bu toplantıyı, ilçe başkanlarının da katılacağı bir istişarî kongrenin takib edeceği ve bundan sonra seçimlerle aiâkah kararın verileceği sö\leniyor. Istımlak borçlannın odenmesınde nakıd mıktaıı uçte ıkı nısbetınde arttırılmış tahvıl uçte bır azaltılmıştır Beledne dun 63 ıstım1 lak bedelı alacaklısına japtığı 3 000 000 lıralık tedıvenın 1 mılyonluk kısmını tahvıl olarak odemıştır Bu durum ıstımlak bedelı alacaklıları arasında memnunıjet ujandırmıştır Yunus Nadi Âratagam Büyük jüriye sunulacak röportajlar belli oldu 1959 Yunus Nadı Armağanı roportaj müsabakasma geleo yaalardan ılk elemevı geçenler, gazetemız yazarlarından kurulmuç kuçuk junce ıneeleram*, büynk junye gondenlecek yuılar geçılmrç tır Buyük jun, 27 Hazıran 1959 gfinün<fe gazetem'zde ı'ân edeceğıımz yerde toplanacak bırıncı, ikına, üçüneıi roportajt seçeeekth Buyuk jun. aşağıdakı »enrttan muteşekkıldır Burhan Arpat (Ftkra vazan ve roportaj yazan), Falıh Rıfkı Atay (Ba?vazar ve roportaj vazarı), Cevat Fehrru Baskut (Pıyes yazan ve Yazı Işlen Mu<Jüru) Blkı Suha Edıboğlu (Şaır, Başspıker ve rooortaj vazan), Hıkmet Ferıdun Es (Roportaj vazan) Sabahaddın EvfiboeİM fSanat tarıhı hooası ve eleştmneeı), Bedıı Faık (Fıkra v» roportaj vazani Abdı İpekçi (Roportaj yazan ve Yazı Işlen Mudflrö). A Kadır (Şaır ve Ilyada mfltercjmO Kadn Kayabal (Roportaj vazan) Orhan Kemal (Romancı) Yakub Kadn Karaosmanoğlu (Romancı ve tjazetecı) Osman Karaca (Yazı Işlen Müduni ve eleştirmecı) Vâ Nu (Romancı ve gazetecı) Tahsın ö ı b n (Yazı Işterl Mtidürfi ve röportaj vazani Ahmed Hidavet Reel (Gazrtecı) Kemal Salih Sel 'Elest'rme« ve gazetecı) Enıs Tahsın Tıl (Yazar ve Kız Koîejindeki Türk Müdür isinden aimdı Emri ancak hâlen okulda bulunmıyan Amerikalı müdür tebliğ eder mülâhazası ile Muzaffer Yeşime Millî Eğitimin kararı bildirilmedi; son üzücü hâdiselerin bu karara sebcb olduı;u sanılıyor. ÜMiıan Kıbaı Genç bir kız katil oldu 19 yasındak Perihan kendismi İktisadi konuda bir tartısma Aldığımız malumata gore Malıye Bakanlıgı veıgı mukeüeflennm def leılerını devamh olarak kontıol al Mılli Egıtım Bakanlığı Amerıkan | Öte yendan Muzaffer Yeşımın Bay tında tutabılmek uzere teşebbuse Kız Kolejı Turk Mudur vardımcısı ram ertesı keeın olarek vazıfesmden ^eçmıştır Muaaffer Yeşımın ışıne «gorulen lu alınacağı sojlenmektedır Onumuzdekı gunleı de Malıve Ba zum uzenne» kaydıjla son vermış1 BUuıdıgı gıbı Amerıkan Kiz Koletır. konlıgı he«ab uzmanları mukellef]uıde 1958 59 ders yılında ustuste leruı def erlermı devamlı olarak tet Ancak Mılh Eğıtım Mudurluğu meydana gelen bazı uzucu hâdıseler k ke tabı tutmak uzere pıvasada fa Bakanbgın bu karann okul idare uzerın« M Yeşımın tutumu şıkâyet Merkez Bankası İdare alıvete geçecekler ve muamelatın za sıne bıldırdıgı halde M Yeşım halen konusu olarak ele ehnmıştı Son ola Meclisi Reisi Tzmir Samanında defterleıe geçırılıp geçıııl vazıfesıne devam etmektedır Bu hu navi Odası Başkanı Osmedığı hususunu mcelıveceklerdır susu ogrenmek uzere dun Kolejle te rek ortaya çıkan b»r kız ogrencının man Kibara cevab vermasa geçen Mudurluk ılgılılerı ke tıç arkadaşı ıle sevgılı«ını uç gun uç Bellı sure ıçınde muomelatmı def ran Turk Mudur yardımcısı Muzaf geoe yatakhanede saklamesı ve bu mek icin bir toplantı terlerme ıntıkal ettırmeyen mukelfer Yeşime teblıg edecek Amerıkeh gencın Muzaffer Yeşımın yegenı ollefler hakkında kanunı takıbata gı vaptı Mudur Prof Ballantınenın mevdan ması olavı ıse Mudur yardımeısının Ankara 16 (Cumhurıvet Teleks) rısılecektır da olmadıgını oğrenmış ve durumu vazıfesmden elınmasına sebep olmuş Merkez Bankası ıdaı e meclısı baş bu şekılde Bakanlıga bıldırmışlerdır tur kanı Muammer \lakant bugun Mer kez Bankasında bır basın toplantısı tertıb ederek 3 gur once Izıınırde bır bevanatta bulunan Ege bolgesı Sanayı Odaları başkanı Os man Kibara cevab vpmısttr Osman Kıbann «ıkt'sıdî sahada Arkam Sa 5 Su 2 âe Tüccarın defter kontrölu C.H.P. nin Sendikalarla ilgili kanun Ankara 16 I Cumhumet Teleks) karada daha buvuk çapta ve ılçe kacırmağa gelen bır genci DP Genel Idare Kurulunun 67 başkanları da ıthal edümek sureıl başkanını bavramdan sonra Is tıle bır ıstışan kongreve gıdılme İhtarını dinlememesi uzerine tanbulda bır ıstısarı toplantna da sı ıhtımal dahılındedır DP >uk elindeki çifte ile oldurdü fi vet etmek kararmda bulundugu sek kademelerıne > akın çevreler ogrenılmıştır bu toplantılarda D P tutumunun Izmır 16 (Telefonla) Penhan Dolaşan haberlere gore ıl baş gozden geçırılecegını ve mahaüı Çmar ısımlı 19 jaşında genç bır kız kanları toplanttsından sonra An1 Arkası Sa 5, Sa 2 de Tırenın Çınıyen koyunde, namus ugrunda katıl olmuşrur Jandarma tahkıkatından anlaşıldığına gore, Penhan, dun gecc yarısı, Hayn Ozturk ısımlı bır genç tarafmdan kaçırılmak ıstenmıştır. Elindeki çıfte ıle kendısını muda faa eden genç kız, Hayınin y a k laşmamasını ıhtar etmış, fakat Hay n, Perıhanm sılâhı kullansmıva cağı umıdı ıle bu ıhtara aıdırmaB. M Meclisine getırilecek olan tasarıdagrev, mıştır Bunun uzenne genç kız sı* lokavt hakları ile bırlikte sendikaların üyjlâhı boşaltmış ve Havrıvı c'durmuştur Penhan ıle bababi tevkif lerine seçımlerde tavsiyelerde oulunmak huedllrruflerdır Kuvudan çıkan cesed hakkınçls susudayer almış bulunuyor. kovnstnrma yapılıyor Paşabahçede dun bır bostan kuAnkara 16 (Cumhunv«*Teleks') | yaptığı basın toplantısmda, «fîşçi vusu ıçınde bulunan 52 vaşlarında C H P Sosyal Meeeleler ve % i v« Işveren Mesleki Teşekkullen kı erkek cesedı, \enı bır cına'et Komısyonu Başkanı Ankara mıl1 Ka&un teklıfmin atıa hatlannı a ıhtımalını mevdana çıkarmıştır. letvekıh Halıl Seaaı Erfcut bugun 1 Arkatı Sa. 5, Su. 2 de Arkası Sa 5 i u J ı Bir yanlışlık Ankara 16 (Telefonla) Dunku Resmî Gazetede \a vmlanan hububat fıatları ıle ılgıh kararnamede Bakanlaı Kurulu arasında Snmet Aga ogıunun da De\ let Bakanı olarak ısnıı geçmekteaıı An cak bugunku kararnameler de Samet Agaoelunun t* mme tesaduf edılmemıstır Yaptıgımız tetkıkte Agaoglunun ısmınin va'nhşhkla ka\dedıldıgı anlasılmış fa kat bu durum havh de merak u\ andırmışt r HALK Oyunlâruıı Ya^atma ve Yavma Tesı«ı > nın 27 HazıTon . 5 Terrjnuz arasında Açıkbava Tıvatfosunda tertıpledıgı 3 uncu Halk Ovunları Bavıamı dolavısıle cun istanbul Gazetecıler Cemıyetıntie bır toplantı vapılmıştır (Buna daır yazımız 3 uncu samfede «Sanat Alemmdeo sutunundadır). BAHAR VE ÇIÇEK BAVRAMI tstanbul Beledıyesı tarafmdan Spor ve Seı'gı Saravı gınşınde idzırlanan Bahar \e Çıçck Bd\utnı a<,ijiş torenı, dun saat 18 30 da vapılmıştır Torene şehrımızdekı burun teşekkuller çıçek arabaları ıle kaiılmışlaıdıı Torenden ion rf Is<irbul Vahsı Yetkmer ıle Beledıve Başkanı Avgun Itfaıve Mudurluğu pavıyonunu gezerek, şeref defterıne «çok teşekkur ederız» dı\e jazmijlardır Yukarıdakı lesım, çıçek arabalarınm defılesını gostennektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog