Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PARKER İİ<P Kaleminizi korur inoi cil l Ç«wt 1 9 I n c l 11 3a I J J **• u m h ur i yet «oreucuçu r TUMIJS Telgraf v« mektub adresi: Cumhurıyet tstanbuı Posta Kutusu İstanbui No: 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarasi: 2 24298. Yazı Işlerı 22429» Matbaa: 224290 c t ı zr U,,,: P n 1QÇQ DAKTILO SEKRETER KURSLARI Tel: 22 21 06 44 90 11 Öğretir, İş bulur. Ücrcti taksitle ahr Merkezi: Lâleü, Kemalpaşa mah. Ağayokuşu cad. No: 14 Beyoğlu Şubesi: Taksim, İstiklâl cad. Lâle sineması karşısı No: 34 kat: 5 Ekmeğin fiatı arttırıldı ve gramajı da indirildi 500 grama düşürülen ekmeğin yeni fiatı 35 kuruş oldu, fiatı değişmiyen francalanm da ağırhğı 60 gram indi Ekmek fiatinda yapılan bu artiş yüzde 35 civarııtda, geçen ay zarfmda İstanbnlda ve Ankarada ekmek graısajında düşürme yapılmış olduğu da ancak dtin Sgrenildi • •••••••••••••••••••••• ! ! Erkmen yürürlükten kalJ '• dırılacak M. K. hüküm + i leri, fiatları indirilen f \ devlet mamıılleri ve kota • ! lardan istifade edemiyen * ! tüccann dtırumu hak J j kında konuştu • ı Ankara. 15 (CumhunyetTeleks) Ticaret Bakanı Hayrettin Erkmen, MilH Korunma Kanununun yürürlükten kaldınlması konusun<?a bu akşam bir beyanat veımiştir. B?kan beyanat'.nda şöyle derrtektedir : «4 Ağustos 1958 tarihinde tatbik mevkün« konulmuş bulunan istikrar profşnramımiı. iktisadî hayatımızm bütün sahalarında müspet neticelt* Yermektedir. îktisadî faaliyetlerin tanshninde esas olan SeTb«»st rekabet ve serbest fiat tekevvününün gerçekleşmesine bu programla bilhassa ehemmiyet verildiditri malumdur. Fiat nizammin iktisadî icaplara uygun surette işlemesinin bazı emtia fiatlannda inişler ve bir kısım eşya fiatlannda çıkışlar suretinde tecelli etmesi de tabiîdjr. Şunu hemen ifade etmek mümkündür ki, büyük fiat hareketleri. artlk nihayetlenmiş ve şimdi fiatlann yerleşmesi devresi başlamıştır. Hiç şüphe yok ki, iktisadi mânada fiat daima kıpırdaniş hâlinde Arkası Sa, 5, Sü 6 da Ticaret Bakanının beyanatı j • • • SUmeı bankın kumaş ve iplik fiatlannda yüzde otuz sndiıme Siirdde zengin Yarın yürürlüğe girecek bu karara müvazi olarak Etibank gümüş ve kurşun fiatlannda bir indirmeye gidivor; çimento fiatları da para buhranı yüzünden düştü P.J.J. 4e ZAM P.T.T. ücretlerine yapılan zam dünden itibaren yürürlüğe girnıiştir. Zam nisbeti j ü z d e 50 ile yüzde 100 araşında despşmektedir. Yujtaruiajki fe^OT.de,, j^ej^inmd^e jxr c o ^ ^rkeşjodg^ag^ ^ afti» y«zde lan yeni ücretleri gösteren levha görülüyor. *" yanndan ıtitoaf«n tatbık «dilecek fintlara eüTt «km«|iıı kilosu 70 kuruş olacaktır. Bir ay öriceki fia" > . kuruştu. 17 Bir aydanberi tatbik edilen fiat sabıt, gramaj 550 şekline göre. ekmeğin kilosunun 54.5 kuruş ve yarından itibaren artışın 15.5 kuruş olması lâzımdır ki, artışın yüzde £kmek fiatları tesbtt olunmu? ÜuIuBinaktadır. Gerek evv«lce tatbik edilen, gerek bugün yürürlüğe gıren kararnameye gore. ekmek fiat \»n belediyeler tarafından teshıt olunmaktadır. Ancak, Istanbul, An kara ve Izmır Belediyeleri ekmek fıatlarını ve giümajlariBi e*ıt olarak tesbit etmiçlerdir. Diğer belediyeler, bu konuda «erbest bırakılmışlardır. Buna göre, halen yennıekte olan M86 randımanlı ekmeğin afırlıgı 3 1 grama ınfiırilmekte. fi10 Askerî törenle karşılanan Bayar, kendisine »tı da 35 kuruşa yükselmektedır. Francalanm ise. halen 700 gram «Hoş geldiniz» diyen Başbakanla birlikte açık •lan ağırlığı 60 gıum ındırıimekbir otonıobille Florya köşküne gitti te. fiatı aynı bırakılmaktadır. Ekmek granvajı ÜÇ jehirde geıek halk tarafından, gerek gazetecıler ! Jtalyaya resmî bir ziyarette bulu ler ve kalab lık bü halk kitlesi kar tar.fından 580 gr»ra olarak bılın n a n Cumhurbaşkam Celâl Bay.r ve şılamıştır. mekte. ıara hesapları da bu fiat r e f i k a s ı d u n ^RX 1 8 3 0 d a s V i l l n a a , Savaruna gemH rıhtıma yan.>şukürerınden yapılmakta idı. Ancak g e m i s i j . l e ij m a m n ııza gelmi^ler w i tan sonra B şbakan Menderes ref*bugun oğrendıSımıze gore. bundan j G a K t a n h t ı m ı n d a a s k e r i , o r e n ı e kilC \ katirdekilerle birlikte gemiye çıbir ay kartar önce. ekmek agıriı ş ı l a n m ı , l a r d l r . karak Cumhurbaskamnın eüni sıkgmda farkedılmıyen b,r d^ı,,klık Çumhurb şkan, Bayar ve refik. mış ve kendisine hoşgeldiniz demişy a p ı l m ı s v e A n k a r a d a 580 g r a m nı rıhtımda Başbakan Mendeıss. Dış tir. Bundan amr» karaya çıkan Bad a n 550 v e , I s t a n b u l d a d a 580 t 1 D , „ . , ', , r, t ysr askeri kıtayı teftiş etmiş ve as. . Işlerı Bakanı Zorlu. Iç işleri Bakar.ı keri tören sıpsınrla Türk Hava Kuv cramdan 5ı0 grama ındırılmtstır. ı . „ ,., . , .. . UQ ğın. «dln Rj"lık Bak«nı Kırckr, Başba vetlerıııe menşup sekiz jet " . . ' Dr. Gedık. Devlet Bakanı Kurbankanlık Müşteşarı Korur. Italy^n BH dan mü'eşekkil bir filo havada UÇT ınriırmrler pek fazla olmanığı muştur. K^rşılamadan sonra Cumhur ve ilân da edılmediği için bu a konsolo.su. Papanın Temsilcisi Monmeliyeden kinuenin malumatı ol seniör T&sta. Vali Yetkiner, Bele başkanı Bayar ve B şbakan MendeArim .viıde 35,4 raamıştır. bir ay evvel 580 gram o diye Bs^kanı Aygün, MilletvekiUerî. res açık bir otomobile binerek FlorÇimdi. Arkast Su. 5, Sü. 2 de Un»teneâıc Jcilp fiatına «ore. bu protokole dh.il general ve âmiral Cumhurbaşkanı dün Italyadan döndii Kasımııt Menderese mesajı Irak Başbakanı, Kurban Bayramı münasebetile bir tebrik mesajı yolladı Bagdad. 15 (T.H.A.) Bajdad radyosunun bildirdigine göre, Irak Baçbakanı General Kasım, Kurban Bayramı münasebetiyle Türkiye Başbakanı Adnan Menderese bir tebrik mesajı göndermiştir. G«neral. Kaaun bu mesajında, «Dost Türk mjiietin« »aadei »erefah temenni ederim» demektedir. Beyrut, 15 (Rarlyo) Bağdadda dün halk. Savunma Bakanlığı kapısı önünde bir grup çiftlik sahi Arkası Sa. 5, Sü. i ie Cumhurbaşkanı ve Başbakan Adnan Menderes Galata rıhtımından ayrılırlarkcn CHF milletvekilleri gezilerine başladılar Merkez İdare Kurulu ve Meclis Grupu üyelerinden kurulu 6 heyet Meclisin bir aylık tatili zarfında 26 ili gezecekler Arkan Sa. 5. Sü. 4 t« Amele dolu bir kamyaralının çoğu koma halinde Mersin, 15 (Telefonla) Alanya Silifke yolunda çahşmakta olan amelelerden kalabalık bir grup, bayramı geçirmek üzere Iskenderuna gitmekte iken bindikleri kamyon şehrimize 8 kilometre mesafede bulunan Mezitli köyü civarında kamyon devrilmiş ve 56 takla atmıçtır. Kamyonun için de bulunanlardan 18 kişi ağır şekilde yaralanmış ve şehrimiz Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Bun lardan çoğu koma halinde olduğu için ifade verememişlerdir. Savcılık olaya elkoymuştur. Ankara, 15 (Cumhuriyet Teleks) baren yürürlüğe girecektir. Bu in Öğrendiğimize göre. Sümerbank clirimrn yekıın olarak 20 müyon lipamuklu ve yünlü kumaşlarla pa ra civarında bir malî porteyî baliğ muk ipliği fiatlannda yüzde 30 nis olacağı anhşılmaktadlr. petinde bir indirme yapmağa karar Etibank da kurşun ve gümüş fiat A r k a s ı S a . 5, S ü . l d e vermiştir. Bu luuşr yartndaa^iti damarı bulundu Diyarbakır. 15 (Telefonla) Urun müddettenberi Siir yakınlannda Sinep köyü civarında 2 milyon lira sarfiyle kurmuş olduklan tesislerle sondaj faaliyetinde bulunan Amerikanin e n büyük şirketlerinden Esso. bugün 2768 metre yürde 70 randımatıh gayet zengin petrol Hamarı bulmuslardır. Haber Siirtte b'iyük bir sevinç havası yaratmıştır. bir petrol Bahar ve Cicek Bayramı bugün törenle baslıyor Şimdiye kadar yapılanlann aksine, Bayram Gülhane Parkı yerine. Sergi Sarayı önünde cereyan edecek törenlerle açılacak İstimlâk borçları ödeniyor Son 2 giin içinde 2.020.47G lira ödendi Ankera, 15 (Cumhuriyet Teleks) ; Büyük Millet Meclisinin 15 tem | nıuza kad^r tatil yapması münasebe j tiyle C.H.P. Genel Merkezi tarafın. ] ° dan tesbit edilen pıogram tahtında : B u OCaçın acıllş e i i n ü y a p ' ' a milletvekilleri vazife aldıkları illerejcak b ü y ü k t ö r e n d e B a ş h a k a hareket etmişierdir. da konusması bekleniyor n m Merkez İdare Kurulu ve Meclis „ grubu üyelerinden teşekkül eden 6 D.P. 11 Tfşküâtı Vatan Cephesi heyet bu bir ay içinde teşkilât ve ocaklan açmaya büyük bir hırla vfctandsşlarla temaslarda bulunmak devam etmektedir. Oârrendiirimiz* üzere 26 ilimizde geziye çıkmaktedır lar. Heyetlerin gidecekleri illerde bu ?öre 100. Vatan Cephe?i Ocam acılunan Parti Meclisi üyeleri de bu hşmda büyük bir tören yapılacak. gezilere iştirak edeceklerdir. Büyük tır. Bu ocağin açılış törenmde KeMillet Meclisinin bundan sonraki yaz mal Aygün ve muhtemelen Başba Arkası Sa. 5, Sü. 1 de kan da bir konuşrna yapacaktır. İstanbulda 100 iincü Vatan CepSıesi Ocağı Elektriği kesildi! Bahar ve Çiçek Bayramı. bugün yura ve Orman pavyonu halka açık sat 18.30 da Spor ve Sergi Sarayı tulundurulacaktır. •önünde başîıyacaktır. Hazırlanan Diğer taraftan Bahar ve Çiçek jprograma göre, geçit resmine çiçek Bayranunın eğlneceli geçmeai için arabalan, mehter takımı, şehir ve Izmit, 15 (Telefonla) Gölcükte askerî baııdoları ve askerî birlik Avrupadan bir revü ve bü\Tİk bİT sirk ve Lünepark getirtiieckctir. tamir ve revizyon göre n «Umur» ler katılact'klardır. Yatınin tamiri bitmiştir. Çiçek Bayramı münasebetile İmar I Usküdar, Şemsipaşa ve Vatan cad«Uraur> un kamaraları ile dire pavyonu, Itfaiye Müzesi, TavıtkçuI desinde de Bayram münasebetile ğinde değişiklik yapılnuştır. lluk sergisi, Resim Galerısi, Akvsr| eğlenceler tertıp edilmiştir. Uımr yatında Tadilât yapıldı Belediye istimlâk borçlarını öÇanakkale. 15 (Telefonla) Merdemeğe başlamıştır. Cumartesi ve kex ilçey» bağlı Tevfikiye köytindün 2.020.476 liralık istimlâk borcu ödenmiştir. Istimlâk borçları de bir kahve, devamlı surette Cumaın tediyesinde tahvil miktarı % huriyet. Vatan ve Dünya gazetelerini buluTidurduğundan D.P. H Dı50 den % 25 e düşmüştür. tiyar Heyetinin kararı ile elektrikden mahrum edilmiştir. Bu şekilde elektriği kesilen köy, Truva harayakmmda turistik bir köy Beşiktaş Beylerbeyi arasında su altı tüneli BEBEK SERGİSİ Şehrimizdeki kız îiseleri öğrencilerinin bütün bir ders yılı içinde yaptıklan resimler ve bebeklerden müteşekil bir sergi açîlmışür. Resimde sergiden biı köşe gölüyor. Damad katili vatmanın durusması Projesi Belediye tarafından tasvib gören müteşebbis, tünelin 150 milyona çıkabileceğini, 2 senede ikmal olunacağını ve içinde çarşılar ' kurulabileceğini belirtiyor Boğaza bir köprü kurmak üzere kolayhğı şu dört noktada toplahazıriadığı projeyi Bayındıhk Ba mıştır: «1 RantahiNtç n s .'• J . kanlığına gönderen müteşebbis mü hendis Metin Pusat, dün saat 15 martismanı temin edilebiliyor). de Perapalasta bir basın toplantısı 2 Memleketın bünvesıne uytertip ederek projesi hakkında iza gun. hat vermiştir. 3 Ucuza mal oluyor. Diğer asma köprülerin 800 mil4 Bakım masıafı sıfıra yakm.» yon iiraya mal olmasına rağmen, Ote yandan M. Pusat, üahatına hazıriadığı sualtı köprüsüne ancak şöyle devam etmiştir: 150 milyon sarfedileceğıni bildi • • Hazırladığım sualtı kopıüren M. Pusat, köprünün sağladığı Arkası Sa. 5, Sv. 2 ı1; dür. Cinayetin maktüle aît stıstah bıçakla işlendiği anlaşıiıyor Geçen hafta Bakırköy Bahçelievîerinde damadı Hikmet Köîtenciyi bıçakla öldüren vatman Kenan Usluer'in durusmasma dün 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir. Dönkü celsede. maktul Hikmetin cesedini muayene eden Bakırköy Ârkam Sa. 5, Sü. I de Hensublarının zimmetinde kalan münfesih Miüet Partisi malları Üzerlerinde daha hâlâ para bulunan .ahıslardan bunlann ahnması için Hazine tarafından dâva açıldı. Piyango hasılatı da ihtilâfh İrmir, 15 (Telefonla) Millet j Partisinin infisahından sonra mallarının Hazineye intikal etmesi üze rine açılan dâvalardan birine bugün 2. Asliye Hukukta devam edilmiştir. İddiaya gör« münfesrh partinin erovaline el koyan Hazine, defterleri tetkik ettirince partinin muhtelif kademelerinde bulunan bazı âzalann zimmetinde mühim miktarda para olduğunu tesbit etmiş, bun larin geri ahmnası içkı dâva açmış tır. sme değil bir başka tdare Heyet âzasına geldiğini ileri sürmüştür. Bu hususun tahkiki için dâva başka bir güne kalmıştır. Müşterek kıırban! Düzce. 15 (Tetefonla) Kurban fiatlannın çok yüksek oluşvı bu «ene kazamızd« «müşterek kurban» kesme âdetinin teessüsüne yol açmıştır. Bir çok kimse birlikte satin aidıklan kurbanlıkları ' Bayramda kestireceklerdir. 2 ,™ Seçimlere dair yeni şayialar " ¥ENI YEOEK SUBAYLARIMIZ İstanbulıîa 45. aohem yedelc subaylar dün Kâğıdhanede Istihkâm, Ayazağada Süvari ve Tuzlada Uçaksavar Okullarında yapılan törenlerle diplomalarını almışlardır Yedeksubaylar aynca Cumhuriyet Anıtma bir çelenk koymuşlardır. İstihkâm Okulunun 530 öğrencisi araşında gazeteci İrfan Türksever birincilikle mezun olmuştur. Resi tnde İstihkâm Okulu mezunları diploma torenınden sonra geçid sırasında görülmektedirler. Ankara. 15 (Cumhuriyet Teleks) Dün çıkan mahalli seçimlerin eylulde yapılacafı haberierind«n sonra bugün de seçimlerin 1960 i!kbahar veya sc/nbaharına bırakılacaBugürilRr~au?uşmada eski 13are ği 'haberleri çıkmıştır. Heyeti âzalarından birinm p^rti taBu haberin eerekçesi o'arak SPÇ* rafır.dan satışa çıkarllsn piyango men kütükleri tas?rısının bu *" biletlerinden borçlu oldu&u iddia hara kariar k~nunlı ştım'jdcağı iler' sdUnustir. Dâvalı, büetlerin kendi »ürüJmektedir. Sualtı tüneli faakkındaki proje sahibi Metin Pusat izahat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog