Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

NELEKTM EMILE VA YI N EV I Olmez Luks alth YENİ ÇIKTI 12 5 L UCRETSİZ BULTENİMIZI Cagaloglu Yokusu. Narlıbahce S 11 İSTANBUL j 35 J J Yeni Veraset Kanuıiu M (1 h (111İ dün yürürlüğe girdi Münevver clin adamı ihtiyacı mak İnCİ Vll SaVI 1 2 . 5 3 3 1 U 3 ' \**»JJO umhuriyet KURUCUSU: TUNUS NADI I^ ^ , C u m h u r ı y e t t s t a n b u l P o s t a K u t u s u I s t a n b u l N o : 2 4 6 n w n . n ; ı C Un • Telefonlar: ümurai Santral Numarası: 2 24298, Yazı I5lerı 224299 Matbaa 224290 Pazartel 1 0 Hazirail 8 Ve m e k t u b adresl DAKTİLO SEKRETER KURSLARI Tel: 22 21 06 44 90 11 Ucreti taksitle alır Merkezı Lâlelı Kemalpaşa mah Ağayokuşu cad No 14 Beioğlu Subesı Taksım Istıklâl cad Lsle sıneması karşısı No 34 kat 5 Öğretır, İş bulur. Yeni kanunda gayrimenkul değerleıtdirilmesi vergi değeri üzerinden yapılacak yapılması katileşiyor Kurulunun evvelki günkü bu hususta karar almdıgı ve tarihlerin tesbit edildiği bildiriliyor. Kabine dün de toplandı Yunanistatı tehdidlere aldırmıyor Balkaniarda nuklear s\lâhlardan tecrid edilmis bir bolge tesisi husu"5unda komıınist memleketlerin seri halinde verdikleri notalara Atina cevab vermijecek Londra 14 (Radvol Balkanlar. da nuklear sılâhlardan tecııd eHilmış bır bolge tesısını teklif eden son Bulgar notasma Yunanıstanın cevap vermıveceeı bjldırilmektedır. Başbakan Karamanlıs bu mevrud» Kusyanm ve dığer Balkan devletlerının verdikleri bır s*rı notanın, bır propagartda kampanjası ve bır nevı psikolojık şantaj olduğunu soylemiî demı;tır kı : Reşit olmıyan çocuklarla mefluç ve malul çocuklar J ) J ^ için munzam muafiyetler tesis olundu Ankdra 1 4 (CumhumetTe Yenı kanunun mııkellefler lelek>ı Yenı \eraset ve ıntıkal hıne getırdığı venılıkler kısaca vergısı kanunu bugunden ıtıba şunlardır 1 Gavrımenkul malların ren vururluge gırmii bulunmak trikdır usulu ıle degeılendırıltadır Yenı kanun jıkavetlerı onle mes>ı sıstemı terkedılerek bu gımek ve 33 \ıl once merıvete gı DI mallarddn vergı degerı U7eren veraset vergmnı modern rınden vergı ahnması sıstemı e5s vergı sıstemıne ve sos\al mak • d alınmıştır Ancak ^ok duşuk sadlara uvgun bır hale getırmek olan eskı vergı değerlerı jçın, Arkası S a 3 S n lde \ uzere hazırlanmıştır Basbakamn önümüzdcki gunterde bir bastn toplantnsı tertip edeceği ve çeşitii honular hahhmda izahlarda bulunacağt santhyor W\r dini tesis konkonıısan bir hatin kelımcsirulen kıırtulçerektiğini so\ledi Knn\rf 14 (Telefonla) Imam Hâ tm Okultı ve Iluhıvet Fakultesı tesı> ve Koıuma Cemıvetının yıllık kon gr^sındt konuş n bır u\e «Sa* et \o. baz kclıme=ın(Wı kurtulmak ıstenı\or«ı her sevden once mune\\er dın F'l.'mı \et]=tınlme'sı gerektıgını ıfa de etmış ve bupun dıni ogretıra ıçın kuruldn dernekl^ın çataldan hoşafa kHar bozuk ç lıstıkl ıını sovlemışy tır Creko Romende Balkan şampiyonuyuz Çok Çekişmeli geçen puona neticesinde Bulgarıstan 37 puvanla ikinCl Rumanya uçüncu, Yugoslavya ise dorduncü v oldular Ankdia 1 <Cumhumet 4 Teleksı D P Genel Idare Kurulu dun ogleden sonra Bakanlar Kuıulu ıse bu sabah uçeı saat suren bırer U p > lantı vapmışlardır Genel Iddie Kurulu toplantısuıda D P teskılâtıle ılgılı meselelerın ve ayrıca seçımlerle ılgılı meselelerın goruşuldugu tahmın edılmektedır Bııbııını tanrMmhvan bu meseleler u^erınde bazı prensıp kararlarıne Vorıldıgı «rfn.lmsktadır Bu aidda kcsın olarak bılınmemek le beıaber çeşıth mahalli seçımlerın blıbırı aıkdMna vapılması kuvvetle Ankara 14 ıCumhunvet Telek* tıdd ekmek gıaıridjının j80 gıamdan muhtemeldıt Noımdl seçım başlangıçları 15 a Bu^dav fıatlarırio vspılan 10 ku 508 grama duşuı ulmesı fakat ıan ruş 7ammır ekmek fıntlaımda bır dımanın 8486 dan 79 81 e dittıııl. gustos olması gereken Vılâvet Umu m l lıs Beledı\e Meclı> •»eçımlerı jukselme vdpacagına rmıhakkak na ması uzerırde muidbık kalınmıştı | Aı cak Hukunıet bır 7^m mdhıvetın ıle şehıı kasabd, ko> muhur ve z«ııle bakılmaktddıı Bu zammın \a gramaj duşurmek ac ol<m bu degışıkllgı kabul etme ıhtıyar meclıslerının seçımleıı sıra>. la evlul av»nın son pazaı ında kasım teya fıar aıttırmak suretıle olacag' ınışti SJ lenn ektedır Ancak fırıncıların dd ısteklerım »yının ıkıntı pazarında ve kasım Bundaı altı a\ once Topıak Mah. üıtıva eden bu deeışıklıgın hedefı, ayının stmunda vapılacaktıı sullerı Ofısınde vapılan bıı toplan Arkast Sa 5, Su 3 te Atkan Sa. 3 Su 4 de Yeıti ekmek fîatmı tespit için çahşmalar Bir ekmeğin 750 grama, fiaiının da 53 kuruşa çıkarılması teklif ediliyor DörÜerin altıncı hajta çalışmaları başlıyor Çarşamba veya perşembe günii Doğu Batı müzakerelerine ara verilmesi en kuvvetli ihtimal nlarak görülüyor Dunkü kongrede fiyeler, bir kadın hatıbi alkışlarlarken • • • • • • • » » » • • • • • • • •••• » Balkan şehırlerı gureş şampıyo na&ı dun sabah saat 2 ye dogru Gıe ko Romen stılındekı musabaka laıla ruhayeta eımıs takımımıf serbestte oldugu gıbı Greko Romenae de >ampıvonldgu kazanmıştır. TEKNIK NET1CELER 52 kılo 1 D Ah Eıbaş (Turk), 2 Moskof (Bulgar), 3 Gcorgıev (Rumen) 57 kılo 1 Yaşar Yılmaz (Tuık) 2 Çeıner (Rumen), 3 Vılkon (Bulgar) 62 kılo 1 Petrof (Bulgar) 2 Genel Sekreter, C. H. P. nin Şolz (Rumen), 3 Muzahır Sılle ihtilâl ile değil seıiın ile ikti(Turk) dara {{eleceğıni scvledi 67 kılo 1 Rıza Dogan (Turk), Batı Almanya Başbakanı. 2 Maksımovıç (Yugoslav), 3 Adan 14 'Telefonlai C H P Hristivan Demokrat Partisi Dımıtro (Rumen) Kocavezır Octgının bugun Unal sı73 kılo 1 Kâzım Avvaz (Turk) nemasında yapıldn kongre«ı son z m icindeki birliğin veniden tesis edilmis olduğunu lar ve Inonunun son sejahatı sıra2 Bularca (Rumen). 3 Horvat smda vukııbul' n hâdıselerle ılgılı bildirdi (Yugoslav), 4 Petrov (Bulgar) | olarak vapılan konusmalarla hsyb 79 kılo 1 Dobre (Bulgar) E hararetlı geçtı Munıch 14 ( A P ) Pazar gunu Mıthat Bavrak (Turkl, 3 YuKongrede Adana Mılletvekıllerın bureda vaptığı konuşmada Batı Alne=cu (Rumen) den Dr Alı Menteşoglu Rıza Teke. mtın Başbakanı Adenauer Hrıstıyan 87 kılo 1 Popo\ıç (Rumen), h, Dr Suphı &vkam ve G^nel Sek Demokrat Partısı ıçınde bırlıgın teHongKong 14 (Ra^o) Hor*ş2 Tevfık Kış (Turk). 3 Bımreter Kasım Gulek bırer konuşma i sıs edılmış olduğunu bıldırmıstır Kong'u şıddeth vağmürlarm mp\balov (Bulgar), 4 Sımıc (Yugosyaptılflr Rıza Tekelı T H Yolları I Ancak Başbakan Yardımcısı Er. dan a getırdığı sellerle bırlıkte a ' t . la\) ıle Komur Işletınesının zamlarına te hardt toplentıda bulunmadığından ust eden bır tavfun, 30 kı^mın oluAgır 1 Sırakov (Bulga<), 2 mas ettı ve ezcumle şovle dedı kendı goruşunu bıldırememıştır mııne sebeb olmustur Daha zıvaHtmıd Kaplan (Turk), 3 Gesel] «T H Y açıgını kapamak ıçın de toprak kavmalarının \=uatt<gı Adenauer konuşmasını t«krıben (Yugosla\ ) 4 Radu (Rumen) umıiDii butçeden 600 000 000 lıre, iste800 Hrıstnan Demokrat Partılı del»facıa, avrıca 40 kı^ınm varslanmaPu\an tasnıfı 1 Turkı>e 43 2 mıştır Kullndıgı uçak s MSI artgenın ıştırak ettıgı bır toplantıda I sına \e 64 kışımn de kavbolmasına Bulgdrıstan 37 3 Pumanva 36 memıştır Fakat personel «avıa 600 yapmıştır yol açmıştır 4 Yugoslav va 19 Fransız Dış Işlerı Bakaıu de Murvılie, Cenevre K<« Ueraıısınm ııe netıce den 2000 e çıkarılmıştır » Erhardt da toplantıya ıştırak etmış Sıddetlı yagmuılar rlcv an etme'kNetıcede Şampıvonlara meras<m ( vere<egine daır sonılan snnle ademi malumat bevan edeıken Bundan sonra komür ınevzuuna te tedır Mukavemetsi7 bınalar arkası le kuodları verılmıştır i Cenevre, 14 ( : ı ) Cenevre men hemen ımkân^ızdır Mahdut masla demı?tır kı «Ereğlı komur Iş encak Adenauer gelmeden burad«ın Kl'KBANLIK Kurban Ba> ramına ıkı gun kaldığı halde kur arkasına çokmektedır Halk takımımızı dakıkalarca al konleıansı \ann altıncı h ı~<! ' bır anlaşma mı olacak' Bır mud letmesı borçludur Her yıl 70 mıhon hareket etmıştır Bır gazetecının bıl Zarar zıvanın mıKonlaıc^ In^ıkı>'dmıs, musabakalardan sonra gırecestır Bu hafta şuphesız «o det ıçın çalışmalara ara mı verı bre borç faızı oduvor Işçıve S lıra dırdığıne gore Erhardt toplantıvı ter banlık ko\un satış an haraıetlı de gıldır Bır kurbanın fıatı en az 150mılli marsımız her şampı\ on ıçın nuncu olacaktır, fakat konfeıan| lecek' Bu hu^u4a hıç kımse bır lık zam vapıldı Hdlbukı komuıe \a ketmeden evvel kendısıne «Resımle 200 lıradır. Yukaııdakı resımde, kurbanlık bır koyunu onızruna almı§ lız h'asma bahğ oldueu belırtılsın nasıl bıteceğını kestırmek he j Arkası Sa 3, Su. 4 te pılan ıem 35 lıra>ı buldu Bunun 30 rımızuı beraber çekılmesıjle mesele bır Istenbullu goruunektedır mektedır. hep hır ağızdan so\lenmışür lırası borç faızierını ödemek ıçm halledılmış olmuyor kı* denu^tır Erhardta goıe mesele halkın ağzında dır» Rıza Tekelı sozlerınl bıtirirken «va »cı b(r tat bırakmışıtır Gülek Adanada konuşfu backı yapmak gayesını gudan j « mutad olırı>an bır tonda kaleme almmış bulunan notalar hur ve vakur bır mıllet taıafından knlay h u X Konva 1 (Telefonla) Şeho 4 medılmıjecek tehdıdler de ıhtıva • rımıı Sultan Selım canuıne a ı t ' ' etmektedır Bulgar notasında Yunau Jkasa dun gece kırılarak gunler^ rustana harb tazmınatı odeme mu• denben bırıktırılen paralar çaf kellefıvetı hakkında Bulgarıstan geTekstil ve Örme Sana\ ıi Sendikasının bir sube konJlınmıştır Hırsızlığı avnı caJ cıktırıcı bır cevap veımekte ve «agresinde, isciler son isten cıkarma \akalarından, ismıın hafızı olan Eşref Gahbıni vunmamızın zayıflamasına matuf tevaptığı tesbit edıldıgınden \aJ >erenleri mesııl tuttular ve haklarını istihsal icin kerlemeler tekıarlanmaktadır » !kalanaıak adalete verılmıştır * kanun dairesinde mur.dele edeceklerini bildirdiler Atom mevzuunda bılgı degışirrı ve •••••••••••« ••••••••••• Yunanıstana atom sılahları veıılmesı Tekstil ve Orme Sanavn Işçıleıı tenkıdleıın voneltıldıgı bu kongre mevzuunda 6 mavıs 11^9 da Yuna. Sendıkası Topkapı şubesının j ıllık de kalabalıgın >arısına vakın bır nıstanın Ameukavla ımzaladıgı ankongresı dun saat 10 da Taslıtaıla kısmını kadın ı^çılerın te^kıl ettığı laşmanın metnı açıklanmıştır Halen Amenkan Kongresmın tasdıkıda bır sınema salonunda yapılmış iıkkatı çekmıştır Arkası Sa. 5, Su 4 te n« sunulmuş olan anlaşma NATO tır Zaman zaman ışverenlere sert esmıasına mensup nıcmlpkp'l"iın Arkası Sn 5, Su 5 te X cami hafızı soydo • kusurlu buluyorlar Adenauer'e göre ihtilâf sona erdi Hong Kong'da korkunç sel vejayfun 30 ölü, 40 yarah ve 64 kayıb var " temdes bızı iktıdare gelmek ıçm zorBuvuk tezfchuratla kar^ılanan Ad« lamaktadır^ dedı ve alkıçlandı nauer, bırhğın veniden tesis edılmış «Hurrıyet, Hurrıvet evazelerı ıçın olduğunu ve bâki kalacagını bıldır. Arkan Sa 5, Su 3 t« mıştır F. Behçe Milli Lig Şampiyonu Dün partiler 27 kongre yaptılar C.H.P. kongrelerinde Günaltay konuştu. C.K. M.P. nin bir toplantısında konuşan Aldoğan, seçmenlerin şahıs yerine parti listelerine oy kı vermelerini tenkid etti Dun şehrımızde 27 partı kongre^ı D P h muhtarın da takıp ettığı vapılmıştır Bunterın 23 u C HJ> ve Kuçükvalı kongresınde, Kuçukyah 4 ö de r K !«n» ko«freSt<JîrUOn D ÎTeşc «îneması facıasındd ölenler ıçm | » • •| ' i Dun sabaha karşı saat 3 te Hacıosman bavırm^an geçmek*Ç olan 20f P ıse hıç kongre vapmamı^ «adece tarım duruşunda bulunulmuş v« bu I aHallvO Hiaillal numarah trafik otomobılındekı polısler tabanca seslerı duymuşlar ve bır VatT Cephesı ocagı açmıştır sırada aghjanlar obnuştur oeslerın aeldıgı tarafa eıttıklerınde bır taksı ıcınde oturan dort kışıvı bulmııslfrdır Sabu Osman Ah Sabah « a t 10 30 dd \ apıl^n Ku Gunaltaı konuşmasında ıç dış buh SEVINCI met ve Be^ım adlarındakı penclenn uzerın^e bırı ordu tıpı olmak U2cre kı tabancs bu'mı lardır Sılâhçukvalı C H P Ocak Kongıpsmrie II r nlardan bahsetmı» soru ın«n hak l 40 jeneıek kazardıktan sonid a lar mu'aöere sençleı Kâffıthane andaıma k^rakoluna teailm edılm)§lerdır YuKarıdakı resımde traİLK Ba^kani Şnıpvl'n Oıınaltav r hu W ıa getırerek bıuıu C k^ptanı Nsc! Eıd^m şampıvonluk o 1 Arktn Sa. i, Su 5 » polıslenrun yakaladıgı süâhlı gençler gorulmektcdır. ı lunmug vt bu konujma ve dı^er v hdberlerıru SPOR Fenerbahçe Mıllî lıg şampıyonluğumı Galatasajajı çok uztl bıı ov unhalk kerudılerme muazzam tezshurat yaptı Yukaııdakı ıcsımıe tskuı Jrupaları ıle ve antrenor I©ıes Moiaar omuzldida goruluyor. (Taf^ılaü sahıfenuzde bulacaksıruz).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog