Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Tasarmflarınızm bir kmnını da DOĞUBANK'a ratırmayı lutten ihmaJ etmerinİT Talftinizin daha açık. isabet thtimalinin daha fazla oldufunu görmekte geeflmiyeeeksiniz. DOĞUBÂNK in/>i u m h uri yet KUPUCUSU: JUNUS NAO* Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet Istan bui Posta Kutusu îstanbul No: 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298. Yaz» I«leri. 224299 Matbaa: 224290 Emil* Dermenghem H A Z R E T İ Mııhammed'in Hayatı Çeviren: En eski Arab membalarına istinaden ve ınütehassısların yeni tetkikatı neticesinde meydana çıkmış ne varsa hepslnden ayrı ayn faydalanarak hazırlanmıştır. Fiatı: 750. Ciltlısi 1000 kuruştur. İNKJLÂP KİTABEVİ Reşad Nuri Güntckin 1QÇQ tOplantlSindakOnUŞtUzam dün açıklandı CHP. Genel Başkanı, «Önümüzdeki tatil günlerinde hakî Priıtıi ile birlikte en iyi bugdayın azami alım fiatı 55 kuruş katler yurdun her tarafmda millete anlatılacaktır» dedi Koordinasyon Bakanı Sebati Ataman, şekeı, mensuİktidarı tenkid ederek, "iç huzurouzluğan tamiri nevznıı tizerîndeki çalışmaya imkân bulıınamadİM diyen İnönit, iç huzursuzlağun son olaylarla ileri dereceye vardıgım da söyîedi cat, demir, çimento fiatları ile elektrik ve Demiryolu ücretlerinin arttırılmıyacağını söyledi Ankara. 13 (Cumhunyet Teleks) Ticaret Bakanı Hayrettın Erkmen bugun bu beyanat vereıek, yeni hububat fıatlarını açıklamıs ve mahsül kampan\ası da bugunden itıbaren fıılen bd^lamıstır. Bu yıl umumî olarak hububata yapılan zsm kiloda on kuruştur. Zam nıspeti yuzde 25 olarak hesaplanmı?tır. Ayııca, i\ı mahsule geçen yıl olduğu gibi prim de odenecektır. Bakanın açıklamasma gore yeni hububat aiım fiatları şoyledir : Birinci kalıte buğday isert): 50 kuıuş, kaı ışık buğday 49 kuruş. sıha buğday 48 kuruş. çavdar 42 kuıuş, beyaz arpa 36 kuruş. sıha arpa 36 kuruş, çakır arpa 36 kuıuş, bevaz yulaf 36 kuruş, çakır yul*f 36 ku. ruş, en ıyi kalıte mısır 38 kuruş. Kiloda vapılan on kuıusluk zamdan ayrı olarak. geçen senekı gıbi, Anadolu beyaz buğdayına kiloda 1, sert buğdaya 5, beyaz arpaya 3, melez mısıra 2 ve sarı mısıra da 1 kuruş prim odenecektır. Bu prımlerle bulikte sert bugdayın kılo olarak azami alım fıstı 55, yumujak buğdaym 51, arpanın 40, Arkast Sa. 5, Su. 3 te Hububat fiatlarına Ismet Inönü dünbir basını ıyüzdep 25 nisbetinde •wa>Bw« % • • *#•• ı # ı ı # ı u n 7 n •«• yjj f||5[)g •••WIIM 1|||QG Bugünkü parti kongreleri C. Fî. P. nin bazı ocak koııurelerinde Günaltay konusacak. Bir Vatan CeP hesi ocağı acıhsında kontı*.an Prof. Dr. A. Esat Birol «Knvlii refah icindedir» dedi ' Şehrımızde bugün D P, C H P. \ e C K M.P ocak kongıelerını yapacaklardır. Bunlardan C H.P. muhtehf semtlerde 15 kongıe akdedeeek ve bu kongrelerde Şemseadın Gunaltay ıle U Idare Kurulu uyeleri konuşacaklardır. D.P. Eminonü ilçesine baglı Küçukpazar bucağı Vatan Cephesi Mer kez Hâl Ocağı, dün torenle açılmıştır «^.Qât açılısında .hazır .bul,, ErninSnif îlçe Başkanı Piö/Tbr. Esad Bırol, bu mühasebetle yaptığı konuşmasında: « Kuvvet daima ittıhsddan do| a r . Bozguncu hucumlara karşı. adedi her gun artan Vatan Cejjheleri ile mılletimiz bizi lasvib ettısmi isbata çalışıyor. Köylu refah ıçindedır Kerpiç yerine çimento. çarık yerine iskarpin kullarryor ve ıstihsalini kendisi rahatça yiyor» demiştir. Ankara. 13 (Cumhurıyet Teleks) C.HP O n e l Başkanı îsmet İnönü tarafından bugun C H P Genel Merkezınde bir basın konferansı ter tıp edılmıştır. İnomı, ıktıdarın tutumu hakkında izahlarda bulunduktan sonra, gazetecılerın sorularını da c*vaplandımıış ve demiştır ki : • Buyük Meclis bir ay ıçin tatıle | gıderken. ıktıdarın son zamanlarda j ki tutumunun vahım bır hâle getırdiğı iç huzureuzluğun tamiri mev j ruu ıızenndeki çalısraava imkân I bulunamadı Şıiphesizdır kı, buvük iktısadi ızdırabın yanında iç huzur1 suzluk son olavlarla ıleri dereceve varmıştır. Bu ciui"umun mevcudıvetini bir cümlede hulâsa ettık Vatandasin can ve mal emnıyetı' ni korumakta mes'ul olan BakaTilar hakkında tahkıkat açılmasını sendikalarınm önıındc derdleji>orlar istedık. Sanık mevkıinde gorulen l Icra Vekilleri hesap vermeden vaı Dün Ankarada Dış İşleri tandaşın eranıyetı uzennde vazıfeBakanlığında Türkıye H« H bulunmaktadırlar. Bir m«mieketİngıltere arasında geçea te iç politıka olarak can ve mal yıllarda ve bazı câıi makaveleler tahtında Turkıyeye mal sevketmiş emoıyetmden daha miihim n« mel olan ingılız tacirlerınin muterakım alacaklarını tesvıye için yeni bhr sele olabüır"' ve hangı vazıfe suııs anlaşma ımzalanmıştır. esimde 37 mıKon İngiliz lırasını içine alan timâli vatandaşm canını ve mahnı anJaşmanın ımzalanışı gorülmektedir. Türkive ile İsveç arasında aym Sk~ " • ~ ~ " fiL könrvacak otarrlann tam akstniyapj fttevzitâ'a &r anfa.^mâ b>jgun"pâraTe 'edîîmışfij. § kapanırken konıışan deleŞ malanndan daha acele bir mes'u kalanlar dün Be^iktaşta İşsiz kalanlar bir 1 Pamukçular j şikâyetçi | y ardım kampanyası açılmasını istiyor 1 s BORÇ ANLAŞMASI geler istikrarsızhktan § dert yandılar I Arkası Sa. 5. Su. 4 te Sendikalara müracaattar başladı, Tütün İşçileri Sendikası Başkanı, t9*>8 de başiayan işsizliğin şimdi hâd safhada oKLğunu söyledi, Kayseride de 350 işç*ye yol verildi Çalışma ve Gnmrük Tekel Bakanlarına durumun bırer telgıatia bıldırılmesım karar altına almıstır. Sendıka İdare Heyeti Başkanı Husej'in Uslubaş, toplantı sonunda gazetecılere şu ızahatı vermiştır : "Tutun işkolunda işsızlık 1958 ekimınden ıtibaren ba^lamış bugun had safhayı bulmuştur Ekserısı kadın olan işçılerm buvuk bir kısmı sefalete düşmüşlerdır. İstanbulda 13 hususî tütün işyerınde çalışan 343g işçıden 1000 den fazlası işlenni başka sahalara kaydırmışlar, Ş087 si işyerlerinden çıkarılmış lardır Tütun işyerinde bugun çaIışmakta olan işçi yekunu 276 ya inmıştir. Bunların da Bayramdan sonra i^siz kalacakları tahmin edilmektedır. İşsizliği yaratan başhca üç sebeb vardır: Tütiinlerin işlenmeden haric€ ıhracı, işyerlerinde tütünü açtna makinalarımn kullanılması ve Arkast Sa. 5, Sü 7 de îşlerinden çıkarılan işçıler kendılerine yardim kampanvası açılması ıçın sendıkalarma ve ılgihlere Tuıvutlu 13 (Telefonla) Bas müracaatta bulunmaya başlamışlar bakan Adnan Menderesin geçen se dır İstanbul Yaprak Tutun El İsçıne Tokyovu ziyareti sırasında ora leri Sendikası İdare Heyetı. dıin ya ^ilenmeğe gittığini soyliven Ah fevkalâde bir toplantı yaparak tümet Kövlü adında bir C H. P li, tun işkolunda ıssızlık krizinı ve 8 cün hapis 60 lira par a cezasına işlerinden çıkarılan ışçılen n durumahkum enilmiş ve bu sabah tev munu müzakere etmışdır kıf olunmuştur. İdare Heyeti toplantı sonunda, Bir mahkumiyet kararı Iraklı turistlere Türkiye yasak! Bağdad Hükumeti, Yazın sadece Lübnamn ziyaret edilebileceğini açıkladı, bir assubay, Başbakan Kasımın dairesine girmek isterken bir muhafız tarafından öldürüldü Adana, 13 (Telefonla) Turkiye uçuncu pamuk kongresı bugun sona ermıştır. Kongrede hazır bulunan Tarııa Bakanı Nedım Okmen, tahmınlerın hılâfına beklenen konuşmasını yapmamış, \alnız tenkid ve temennılen dınlemıştır. Kongrede Tarsus delegesi Halil Nıhad Kurklu, plâsman mevzuunda şıddetlı tenkıdlerde bulunduş, Sanayi erbabı kredi tahsisinİktisadî Devlet Teşekküllerinin yatırımlarında kredılenn mıısavi şekıllerde tevzi de nııırahaharılarla karşı edılmesının ıktısadı polıtıkada karşıya bırakıldıklarını kullanılacak olan bu paranın serbest piyasada ıstıkrarsızlık tevlıd ettığını ıfade sö.vlüyorlar ederek: «Herkes kendı ış hacmı ve da ierahlatıcı tesirleri olacağı belirtiliyor. kabılıyetı derecesınde bankadan İzmir 13 (Telefonla) Sanayi kredi alabılmelıdır» demiştır. Anlasma vakında imzalanacak Adana çıftçılerınden eskı mıllet Odası Başkanı Osman Kibar bugun bir basın »oplantısı vapa'ak 9 2 wılvekıh Kasım Ener de. hukumetın Ankara 13 (Cumhurıyet Teleks) konusunda konan limiti, aşamabuğday fıatlarını bır an evvel ılan yar liıada dondurulan kredı plafo Oğrendığımıze gore Amerıka, makta ıdi ve elde mevcut yatınm.nunun 30 hazıran 58 e<^3ina tarafetmesını ıstemış, zıra mustahsıhn Türkıyede bloke edılmış karşılıkü lar bu yuzden tamamlananııyorau çapa mevsımınde ışçıye para odı tar olduğunu eövlemıştir. Bır mılvar Turk lırasının serbest yemedıSmı, murabahacıların fhne Serbest sektöriın kredi hacminın paralarından bıı milyar Turk lıraduştuğunu ıddıa etmıştır. arttırılmasım ıstaven Krbar. Ban =mı serbest bırakmağa karar ver bırakılması ıle piyasada genış ak:sierı görüleceği, bu paradan İktisadî Kongrede zırai kazançlardan ver kalarm ithalâte yüzde 50 ve \aran rtuştır. gi alma temavulu ıtırazlaıia Kar kredi açmalarını tenkid ederek Bu meblâğm İktısaJî Devlet Te Devlet Teşekkullerı ıstifade ettıği şılanmijtır. sfnavi ve ihracat âlemınin mura şekkullerirun yatırımlarım fınanse et kadar serbest piyasada da hissedibahscılarla karsı karşıva bırakıl. oıek ıçın kullanılacağı tahmin olun lır ferahhk uyandıracağı anlaşılmaktadır Bilındığı gıbı bir çok maktadır. dıklarını ıfade etmiştir. İktisadî Devlet Teşekkulü stabı Bu mevzuda yakında Amerika ile lızasyon politıkası sebebıle kredi bır anlaşma ünzalanacaktır. İzmirli sanayiciler sıkıntıda Amerlka bizde bloke 1 milyar lirasını serbest bırakıyor 67 kilo Balkan şampiyonu olan Hayrullah Şahin, rakihi M. Ali (Bülgar) ı havada dondürerek tuş yaparken Beyrut 13 (Radyo) Iraklı tu lerın yaz aylarında sadece Lubnanı rıstlerın yaz aylarında Türkiyeyi zıyaretlerıne musaade edılmektezıvaretleri Irak hukumetı tarafın dn Her vaz Turkıveyi bırkaç bin dan yasak edılmıştır. Iraklı rurist Arka# Sa. 5, Su. 2 de ı Evlendiği gece katil oidu o 1 1 buçuk milyon kilo domates geliyor Serbest ii giireşte Tomrıık ve yolcu yüklü şampiyonuz bir kamyon devrildi 2 kişi tomruklar arasında kalarak, ezilerek öldü, 6 sı ağır 8 yaralı var Bulgarlar 4 puvan farkla ikinci oldıılar Gece Grekoromen karşılasnıaları başladı Balkan memleketleıı Guıeş Şampıyonasının serbest stıldekı mu=abakaları dun akşam nıhavete erm'ştır. Ağırda Hamıd Kaplan Ahmet^fla berabere kaldı Stançef (Bul ) Adil Atanı 2 20 de tusla venrli G°ce müsabakalarını gureşçilenmız kazandı. Neticede serbest stıîde takımımız 29 puvanla birinci, Bu'sjar takımı 25 puvanla ıkinci, Tîunen takımı 21 puvanla ücıincu oldu. Teknik netireler 52 kılo: 1 Buıhan Bozt'jrt (Turk). 2 N Dımıtıov (Bulgar), 3 Ofılerscu (Rumen). 57 kılo: 1 İzzet Büvukd"ğan Arkası Sa. 5. Su S de •••••••••••••••••••••• KENDİ KENDİMİZİ TENKİD Geçenlerde Anadolnda bir tıcaretbanenin müşterilerine yol Iadıjı mektubun zarfıhı koj muştuk. Bugiin de Bartında bir lokantanın >ıne müşterilerine vcrdiei faturanın resmıni nes redivoru/. Her ikisi de Arab harfleri ıledır. Demek barekel \ajılrvor. Maamafib çeriliğe, inkılâp du>ıııanlarına bu kadar rausa nıaha gosterdikten, bu kadar tâviz verdikten sonra niçin şaş malı? De\rın Şe> hulislâmı bile «Kur'ân Turk harflerile yazıla maz» diye (et\a verd'ıkteıı \f raakamında eskisınden daha da muhkem şekilde oturduktan sonra artık o tüccar ıle Iju lo kantacıyı kanun falan korku tur mn? «Turkler Arab hartlerını bı rakıp yeni harfleri kabul ettı wrse d* ~bunda Aiıvak î î ıcut sebat edebıldiler» dıye ,vaza cak tarıluı bu elım âm acaha ne zaman va?a^acak^.. Çok süf Aldı Başını Gidiyor Cinayetin sebebi gerdek gecesi, bir röntgencinin pencereden kendilerini seyretmesi Sıvas. 13 (Telefonla) Yıhn 15. cinayetı Şarkışla ilçemizde röntgencıhk yuzunden işlenmıştir Evlenip gerdeğe giren bir şahıs geç vakit pencerede bir ad^mın kendilerini seyrettığını goıerek tabancasım tm mechul şthsm alnının Arkası Sa S. Su S da Mersin 13 (Teletonla) Şehrimızde son gunlerde sıcakların birdenbıre bastırması domates ürünüj nün artmasına sebeb olmuştur. Bul gün sebze hâline tahmmen 2 buj çuk milyon kılo domates gelmışt" Domateslerın yuzde 60 ı İstanbula ' gonderilmıştır. İstanbuia sevkedılen j domatesler bır buçuk milyon kilodur Bu yüzden şehrimızde domatesın kılosu 1520 kuruşa kadar duş1 muştur. Kırklareline bağlı Dereköy bucaOlay şöyle meydana gelmiştır: ğında cuma günü bir kaza olmuş, Şofor Şükrii Tugay ıdaresındeki rotu kırılan bır kamyon ikı kişının Kırklareh plâkalı tomruk yuklü olumüne altısı ağır olmak uzere 8 kamyon. Dereköyü geçtikten bır kişının de \ aı alanmasma sebeb ol müddet sonra ârızalanmış ve rotu muş tur. Arkası Sa. 5, Su. 5 te Gangster taslağının bir kadın arkadaşı iie birlikte çekilıııiş resıni Bir gangster taslağı suçüstü ele geçirîldi 18 \aşında bir genc/Modada içki içtiği gazinoyu 19 santimlik bıçağı ile soymaya kalkjştı fakat yetişen polis tarafından yakalandı Bır gangster taslağı evvelki gece ansı Moda Den^z Kulubunun karşısmdakı Koçoya aıt «ModaPark» ııez... Çok sürmez sanırız, aiâ Gazınosunda bıçak tehiıdi altın'la nıetlfr cojalıyor. ivgırna veltenmiçsc rle, polıc tara• • • ] ındsn vr.kalanarak adaleU teslım edllmıjtır. , Evvelki geoe, 18 yaşlannda kadar bir gent saat 21 sulafinda Modada l ^loda Den'z Kulubunun karşisında' Koco'n'jn «phıbı bulunduğu 'Denız Park» Gazınosuna gıtroış ve I bır masavs '••uT'k t«k b^sına iç Aık^n Sa. 3, Su. 6 da • Evlendiğinin sabahın J * da imtihana giren damad ilkokulu iyi • . Sivas, 13 (Telefonla) Ger * de{;e girdiği'gecenın sabahında J ^Ukokul bıtırme imtıhanlarıns* Ogiden Ismail adındaki genç. d u n * }Json dersini de başarı ile vermış{ • tir. • Okulu iyi derece ile bıtıren J + g n ç damad, mektepten hoca» • larının elinı operek aynlmış ve t • Jelınde karne^i sevinçle eşının ». J •vanına gıderek mujdeyi vermışJ Kırklareline bağlı Derekoj ci\diında devrilen bamyonun hali derece i!e bitirdi { t \t : ı » • • • • • • • • •• •••••••••»«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog