Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

TaFamıflarınızın bir kısmını da DOĞUBANK'a yatırmavı lutfen ihmal etmeyinız Talırnmzın daha açık ısabet ıhtımalının daha fazla olduğunu gornıekte gtcıkmıj eceksınız DOGUBANK .'.«; .,,1 umhuriyet KURUCUSU: Y U N U S NAD' BİLGİ DERSHANESİ Yaz kurslarına kajıtlar başladı Çocuğunuzun sınıf geçmesmi ıstıyorsanız derhal BILGI DERSHANESI'ne yazdırınız Dersler arzuva gore hususî veja grup hahnde verıhr Ucretsız broşurumuzu ısteyınız CAĞALOGLU Başmuhasıb sokak 9/1 Senatonun Dış Münasebetler Komisyonu Başkan Eiseıthower'den yeni bir plân Tahkikat önergelerinin şündeme alınıp alınmaması mevzuunda sert hazırlanmasıın dütı falep etti Komisyon, askerî ve iktisadî yardımların tedricen azaltılmasını ve kesilmesini istiyor; Amerikanın Trafik suçlarmm affına daîr kanun teklîfi uzun müzakerelerde n sonra ko£iisyona havale Ankara B. Elcisinin son bevanatı da tefsirlere yol açtı edildi, dört D.P. li <fe, ekseriyet kalmadığı hususunda başkana yaptıklari Washıngton, 12 (AP) Amerikan Senatosu Dış Işler Munasebet itiraz nazarı itibara alınmaytnca salondan çıkıp gittiler ler komisyonu perşembe gunu alAnkara 12 (CumhunvetTeleks) B M M bugun 15 temmuza kadar Kurban Bavramı ıçm tatile gırdı CHP lılerin de kısa bır muddet hazır bulunduğu bugu'nku oturum dıger gımlre nıspetle olciukça gU" rultulu ba,ljaı Bu arada hn C H P mıllet\ ekılıne bır ıhtar cezası verıldı C H P lıler bugunku otulurada da Meclıs tahkıkatı onergelerın n gundeme alınmasında ısrar ettler ve bu mesele hakkında açılan usul muzakerelen sonunda Mec h=ı teHîettıler C H P lıleıiT salondan avrılmaları uze ıne oturuma başkanlık e<ien Ibrahım Kjrazoglu da, Meclıs'n 15 temmuza k^dar tatile gırmesını o\a kosdu ve bu teklıf kabu! edıldı Tatıl kararına • » = dece C K M P Genel Başkanı Osrasn Bolukbası muhslıf kalHı Amerikan yardımının Büyiik Millet Meclisi 33 kısılması isleniyor günliik bir tatile çıktı tartışmalar oldu, C.H.P. milletvekilleri gene salonu terkettiler inCI yil I O C 5 I Telgraf ve mektub adresı Cumhunyet Istanbuı Posta Kutusu Istanbu) No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası 224298, Yazı Islerı 224299 Matbaa 224290 : ı O 1 Q.SQ dıgı bir kararla, jabancı memleketlere odunç olarak vapılan yardımlardan başka yardımları kısmak ıçın cozel bir plan» hazırlamasını Eısenhowerden talep etmıştır Bu karar 30 hazıran 1963 tarıhıne kadar, ıktısadı ve asken dıs vardımların musluklarını tıkamak hedefını guden senator Mansfıeld'ırı teklıfının vumujatılarak ele alınmış bır şeklıdır Dısışler Münasebetler Komısvonunun almış olduğu vukarıdaklı kararla mevdana gelen değışıkhge gore, Başkan Eısenhower, onumuzdekı 1961 malı yılı ıçın fozel bır plan» hazırlavacaktır Bu plan, askerı ve ıktısadı vardım alan memlfketlere vapılacak yardımların tedncen azaltılmasını ve kesıl me«ını derpış edecektır Dışışler Münasebetler Komısvonu sozu geçen kararla Demokrat Senator Mansfeld'ın odunç olmavan >ardımların «uç vıl ıçınde» ta mamen keMİmesı teklıfım bertaraf erraıs bulunmaktadır Baçkan Eısenhower, 1 temmuzdan ıtıbaren başlavacak olan malî \ılda savunma ve ıktısadı vardım lar ıçın 835 001000 dolar talep etmekte olup bu para, vardımsız olarak kendı ekonomılerının musaadf~e<femiveeef1 asfceTÎ fctnrw*»>lerı bulundurmak uzere Kore, For moza, Yunamst»n ve Turkıveye Arfcojı S« 5, Su 1 d« Menderes Kabinesinde değhiklik Devlet Bakanı Haiuk Şamaııın asaleten Calısma Bakanlığ^na tâvinini Cıımhıırba^kan Vekili Koraltan ıngun gordu Ankatw 12 (CumhurıvetTeleks' Devlet Veküı Haluk Şaman, Çalışma Bakanhgına «saleten taj m edılmı ır. Başbakenın teklıfı uzeruıe vapıUn bu tavın, Cumhurbaskanı vekıh R»fık Koraltan tajrefmdan uygun görulmu$ ve bu husus bır tezkere ıla bugun B M M ne bıldırılmıçtır Bıhndıgı gıbı Haluk Saman Devlet Bakpnı ıken avnı zaınpnda da Ca1 rnfl Bakanlıgına vekıllık ermekteı dL. Bu ta\ın ıle mujıhal bulunan Çahşma Bakanlıgı doldurulmus, fskat Devlet B kanbğı açılmıştır Yuzer havuzun teslımı munasebetıle lorenden bır dun Golcukte >apı'an Gelâl Bayar İtalyadan hareket etti Cıimhıırbaskanı dun Napolideki NATO karargâhını 7İvaret etti ve akiam Savarona ile vola çıktı Napolı 12 ( A P ) Turkıve Cumhurbaskam Celâl Bajar bugun burada Atlantık îttıfakınm Guney Avrupa Bclsem Sılâhlı Kuvvetler Genel Karareâhını zıvaret etmıştır Devlet Peı»ı ve kemısme refakat eden hevet askerî torenle Gunev A\rupa NVTO Kumandanı Amıral Charles R Brown tarafmdan karşılinmışlaıdır Bayar bu akşam Savarona mektep gemısı ıle buıadan avrıimıstır Oturum açılır açılmaz C H P Ankara MılleHekıh Hıfzı Oguz Bekata'mn gnndem hakkında soz ıstedipı goruldu Bekata M*chs tahkıkatı anergeterınm gundeme slınmamasmı bahıs konusu ederek sozlerıne $o\ Ie basladı « C H P Mech<! Grupu 5 Mart 20 mılvon liraya mal olan \uzer havuzun tesİ?5S djt jalrnak uzere Bu> uk JW«chse aHı adet MecUs tahkıkatı önerlimi münasebefıJe Golcukte bir toren \apildt. gesı veımıçtır Grupumuzuo kanaaAyrıca, \enı îesisler ışletme>e açıklı tı şudur kı eğer bu onergeler gundeme alınmış olsa ıdı ve mesuller Amerıkon yarduu progıamtndan generaller hdzır bulunnıuşlardır ceza gorselerJı son hadı«eler olmıTurk Denız Kuvvetleııne verılen Mısafuleu Donarma Ussu rıhtı Arkası Sa S Su 3 te 4 500 tonluk yenı yuzer havuzun tes mmda Golcuk Beledıje Baskanı'Jale lmu ve dıger 5 tesısının hızmete »çı Bora Turk Denız Kuvvetlerı Ku. lışı munasebetıle dun Golcuk Do mandanı Koı amıral Fahrı Koruturk nannu ussund» bır toren yapılmış ve Donanme Kumandanı Koramıral tır Zekı Özak kaışılamışlardır Mıllî Bu munasebetle Mıllı Savunma Ba Savunma Bakanı, Amerikan Buvuk kanı Ethem Menderes Amerikan Bu Elçısi ve Pvkıstan Imar Bakanının yuk Elçısı Fletcher Warren Turk usse muvasalatları sırasında tarıhî hukumetının mıssfırı olarak memle Yevuz zırhlısından 21 er pâre top ketımızde bulunen Pakıstan Imar ve atımıle selâmtinmışlardır Daha sonra 116 metre bovunda ve I«:kân Bakanı Azam Han Pakıstan Buvuk Elçi'i Hdssan Amerikan Y r 14 metre \ukseklıgındekı kı\metı 20 dırn He\etınden Tumamıral Davıd mılvon Turk lırasınm uzerınde bııson, Oramırel Sadık Altmcan Or lunan yuzer havuza gıdılmış ve sade C H. P İl Baskanı boyle bir Arkası Sa 5 Sıı 2 de te«ebbııse gecmiyeceğini ve general Fahrı Uzdılek, amıraller ve ü 4500 toıtluk yüzer havuz donanmamızda H. P. liden Inonıi (sotda) Ba^bakan Menderes (ortada) ve C. K. M. P. hderi Bolükbaşı, dun Meclıse gırerlerken Arabuluculuk Batı Almanya Şehrimizde son 2 Kabinesinde hafta içinde 8 bin ihtilâf işçiye yol verildi Ş Ekonomi Bakanı Erhardtg g Adenaner'i tekrar itham 1 1 etti. muahalefet «Aalancı Ş ğ Basbakan» di\e ba^ırdı 1 teşebbüsü ve Günaltay Katilin sahit olarak dinlenen karısı ve kucuk kızı ile, makBonn 12 (a a A P ı Iktısad Batuıün esi, cinavetın meçru kanı Pıof> Erhardt bugun Basbakan Şehnmızde lastık ve kauçuk tekjne son verılen ışcı yekunu 8000 e mudafaa halinde islendiğini Adenauer ıle arasınd kı uyuşmazlıgı so\ledıler stıl maden ış \e tutım sanavu ış1 vakla=m'~tıt Kurban Bavrammdan yenıden ortaja atmıştır Arkcfn •> de kollaıında ışverlen tarafmdan çıkanlan ışçılerm mıktdrı her gun bıraz daha artarak endışe verıcı bır hâl almaya baslamıştır Bu ış kollarında son 2 hafta zarfında ışknsonra da ışvererler tarafmdan ı Bakirkoy de damadı Hıkmet Kösçıkarma hareketlerıne devam olu I tencıyı b'çakla yarahyarak oldurnacagma muhakkak nazanle bakıl, m e k t e n s a n l k v a r m a n emekjısı ve maktadır Bov leoe ıssız kalan ışçı' T u n e ] H € s a p I ş ı e n m e m u n ı Kenan 4rJvnsi Sa 5 Su 7 de u«=luer m durusmasına dun 3 Ağır • I. Ceza Mahkemesınde başlanmıçtır. Suçustu hukumlenne gore vapılan duruşmada sanığın karısı ıle bınsı maktulun karısı olan 2 kızl d« taruk olarak dınlenmışler ve Kenantn ıfade^ını tevıd ederek, anavetın me>;ru mudafaa vuzunden ışlendağını so\lem'slerdır Tanıklar ıfadeie Arkan Sn S, Su S de Bayram arles: umumî işsiı yekununun 15 bini bulmasından korkulüyor Katil vatmamıt duruşması , o Bir Türk arkeoloğunun yaptığı mühim keşif Doçent Dr. Enver Bostancı, Antalya İlinin bir mağarasında 10 b;n yıl evvel yaşamıs insanlara aid âletler ve kemikler buldu, Avrupada hâkim bir tezi çürüttü Ankara, 12 (Cumhunvet Teleks) Antalva nm Kemer bucagı vakınındakı Beldıbı kovunde bır mağarada yapılan hafnvat sırasında «Atenven» denılen çok eskı Taş Devrınden kauna çakm^k taşından ve kemıkten yapılraiş âletlerle, o devırde vaşamış ıns«n ve havvan lara aıt kernıkler meydana çıkarılmıştır Doçent Dr Bnver Bostancı tara fından Kumbucagı mağarasında ya pılan \e muspet şekılde de\ am e decegı büdınl<»n bu çahşmalar sonunda varılan netıcenın en onemlı tarafı dunvanın meşhur arkeolog larınca orta\a atılan, Atenjen kulturumin Afrıka da dogup gehştığı şekiındekı fiknn aksmın sabıt olmasıdır Fılhakıka bugune kadar arkeolojı sahasında bahıs konusu Atenyen kulturunum menşeı hakkında ıkı tez one surulmuştur Bun lardan bın bu kulturun Afrıkada tekâmul ettığı ve oradan Doguya Arla* Sa 3 Su 6 <ia bunu luzumlu \e fa\dalı addetmediğüni soyldi CHP II Başkanı Şemsettın Gânaltay'm evvelkı gun \aptigi basın toplantısı bazı gazetelerde Cum hurbaşkanına ıktıdar ıle muhalefet arasmda arabuluculuk vapması ıçın muracaat edecegı şekhnde vavınlanması uzenne Günaltay dun tek Arkatı Sa 5, S« 5 te Edirıtede tehlikeli yağmurlar başladı Tunca ve Meriçin sevîyeleri normalin üstünde, dün gece Kadıköy tarafına fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Edıre 12 (Telefonla) Bu gece duşen j agmur felâket halını al mıstır Saat 20 de başhyan dolu ıle birlikte zararın artacağı ve ovadakı zıra! mahsulun mahvolacagı belırtılmektedır Yunus Nadi armağam Yazı neşrine bugün son verdik Beğendigimiz bir kısım roportajlar, şjazetemizde çıkmadıkları halde cıkanlarla birlikte Kııcuk Jurı\e sıınıtlacaklar guzel ıoportaj musabakasına eser gonderme muddetının bıttıginı daha once bıldırmıştık Bugunden ıtıbaren de ropo"ta]lann \ a\ ınlanmasma son vertv^ oruz Yarışma\a bu \ıl uç bın be« vuzden fazla ropoıta] «onderıldı Bu >azıların bır çogu u^ta vazar elınden çıkmıscasına kni'telı ıdı Bo\lece elımıze \a* >nl'\arrmacaçımız kadar cok ıc giızel \ azı geçmış oldu Bu ^ebeble be gendıgımız vazılann bır kımını kovduk Bır kısmını kovamadık Begenıp de kovamadığımız jazıların lıste^ını aşağıda bula caksınız Bu \azilar da \a\mlananlaıla bırlıktp kucıık ıurp e Arknm Sn S Sı » de Filtreli sigara île yerli viski cıkıyor Tekel Genel Mutluru Omer Refık Yaltkava filtreli Amerikan sıgaralarının bav ram ertesı satışa çıkarılacağını ve sıgaraya zam yapmanın bahıs konusu olmayaca^ını dün sovlemıştır Ote vandan verlı vıskl de temmuz başında satışa çıkarılacaktır Erhardt, Aınenka donuşu Adenauer ıle birlikte KENDİ KENDİMÎZİ TENKİD Kahramanlar Kahraıtıanı Bır ftkratımız meçhul asker tçtn dıkılmış bır ab\demız bulunmayışından utandıgını yazıyor Yenı Turk detlefmm kurtulus mucadelesınde can leren meçhul asker ıçın abıde yok da cynı mucadelede sırtîormda cephane ta*tVan taze gehnler kagmst tle ordu nakhye kollarında ı azıfe alan ıhtıyar nmeler IstanbuJda dıifrnan dan mermı i e mal^eme ele geaTip Anadoluya ıleten genc te ıhtiyar her meslekten kahramanlnr tçın var mt' Yok çunku bu mılletın omru son devırlerınde hep topyekun harblere gırışmekle geçti ve bız kadın erkek butun meçbul kah ramanlan onlarla zaier kazanvns olan bır tek adcmm şahsında sembollestırdık Ataturkun «Meşhur şan ve şerej kazanmış ve baThvnr ycsnmış generallen t b Z'm Mlllî MucatiplpnırTde rienıl garb det Ipffertnm tamamen nor twıl «nrfînr nınrfe »nu'iiı tbeler termış normul kurubı lu orm/In nnm genlermdekı karargahlarda aramak lâz mdır Ovlarda jılan mareşal yenne falan mareşal bul u n u ıdı gahb bır ıhtımal ıle oynı muharebe gene kazanıUrdı Ama bızde Mustafa Kemal olmasaydı bir Mıllı Mucadele ıe Buyuk Zafer olur mu ıdı"> Iste onun ıçındır feı Ataturk bızde meçhul askerlerı ıe dıger meçhul kahramanlan tle butı n Mılli Mucadeleyı, Turk Mılletmın toptan şahlanısını temsıl etmekte dır Fılhakıka Ankaradakı Anıtta bu fıkır pek guzel ıfade cdtlm'sftr. Fam lucudu çoktan topnık clmus Ataturk bu mıllete bu gu nunde de yarınında da kuvıet ıe bag olı cak bır ıstmdır Bmaenaleyh parbın sıra generallerımn bıyoarufı hulasalarım onun son nefesıne kadar suren çok çetm m^lcadele hayntına yanıamaJcTâ' ınılletce ka~anmayız knyb"derız Saat 20 dekı rasadlara gore Tunca nehrmın sevıvesı 2 52, Meuçın ıse 2 46 dır Bu sevıve 3 metrey^ bulunca, ovanın buvuk bır kısmımn sular altında kalmasından endışe edılmektedır Bu gecekı sevıyeler normalin uzenndedır Şehrimizde hava bozdu, \nadulu vakasına fındık buv uklugunde dolu duştu Ikı gundenberı vagmur«uz geçen havalar dun geee saat 21 den ıtı baren tekrar bozmuş şehrın muh Arkası Sa 5 Su 6 da Balkan Güreş Şampiyonası yarıda kaldı Yağmurdan dolajı tehir edilen gııreslerde takımımız 2 tııs, ikı ıttıfak o'mak ıi7Pre dort galihnet aU)ı Kâzrnı Ay\az berabere ka'dı Balkan memleketierı CUIPS sam pıvonası dun saat 20 30 ıi Dolmabah(,e staclında T ırk Euloar ve Romen Kures mıllı tdkımlarının serbest stıldekı karşılaşmaları ı'e Yunus Nadı armağanı 1959 en Fıehülorık devırlerde, atenjen kulturıınu mevdana getırmı; ıptıdaj uiiaıılaı, Antaljadd, Beldıbı koyunde magarada oturmuşlardır ••• 52 kıloda Izzet Buyuk, rakıbı Rumanjalı tracınsu tuşa getınrken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog