Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HAZRETİ MUHAMMED NUSTAFA Tercümeai: Ömer Rıza Doğrul Nefıs ciltli, büyük boy 528 sayfa, 20 lira Ahmet Haüt Yaşaroğlu Kitabçılık Şirketi İstanbul u m h u r i yet NAD! ITALYA'DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ Alman bilgini Burckhardt'ın, dünyaca meşhur bu eseri Prof. Bekir Sıtkı Baykal tarafından dilimize çevrilmiş, Maarif Vekâletince, Alman klâsikleri arasında bastınlarak 480 kurugla satışa çıkarılmıştır. İnri 12 U l J S30 J U Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 2 24298, Yazı İşleri, 224299. Matbaa: 224290 25 îktisadi Devlet Teşekkülü zararlannı zamla kapayacak Tasarruf yoluna da gidüeceği, vekâletle idareden mü te vellit vekâlet maaşlarının tasfiye edileceği bildiriliyor Hayram ı Kömürün 156 liradan satılacağı anlaşıldı, pazartesi günü P.T.T. nin zamları da yürürlüğe giriyor, telefon ve telgraftaki zam nisbeti vüzde 50 olarak ayarlandı, tebrik ve mektub fiatlan arttırıldı Ankdro, 11 (Cumhuriyet l"kı gundenberı devam eden ıktisadi kooıdınasyon heyetının toplantılaıı bıtmiçtır. Bu topl' ntılarda alınan prensip ka raı ına gore z^rar eden butun ıktıs di devlet teşekkullerı ve bu teşekkullere bağlı şırketlerın EararIdrı zam ve tasarruf yoluyla onlene cekîır. Bılındıği gibi, 1957 bilânço yılında z ıar eden teşekküllerin seyısı 19 idı. 1958 yılında ve 1959 da maliyete tPMr eden muhtelıf zamlar, bu arada peısonel maaşlarının artımt dole\ısıjle. zar^ır edenlerin veya etme volunda olanların sayısı 25 e çıkmış tır Bır müddet evvel iktisadî devlet teekkulleri umumi heyetinin toptantısındfl mevzubahıs politıkasmın ıcdbalından olar«k kendi kendilerine yeter hale gelmesi kararlaştırılmıştı. Bugunlerde alınan durumun umumi heyet karar ve temennilerinr uvdurulm«sıdır. Dığer tareftan hükumet, bürün Bwk^nhklar, Ikti«adi Devlet teşekTALIHLILER Mılli P;\angoııun son çekılışınde 500.000 lırahk buyuk :kr<n ,yen n 'lni>T ıı takır kullerı ve bu teşekküllere bağlı şırve 6 çocuklu bır kadının dortte bır biletine ı&abet ettığıru bıldjrnıışük. Resımde talıhlı kadının çocukları ketlerde personel bakımmdan tasarmuhabırımızle bırhkte gorülmektedır. rufa riayet edilmesi hususunde kar rlıdır. Bu cüır.leden olarak bilhassa iktisadi devlet teşekküllerinde mülhak butçeli idareterde çokça görülen ve kâleie idareden mütevellıt vekâlet maa.«Wı veya üeretleri peyderpev tasfiye edilecektir . Yeni gelen zamlar Aı>kara 11 (Cumhurivet Teleks) Durdurulmuş olan kömiir sat<«l<»«t f»g«H<TİHen itıbarmı b«£İı»jraktır. Teshin koku fiatlan 156 lira olarak tpsbit edılmi'stır Teshin • lstanbulu dumandan, gürültüden kurtarmak için yapılmakta olan icin verilen linvit ve briket fiatla' rında df»ei=ikHk vokuar Diğer taincelemeler bitti; tahakkuku 10 yıla ihtiyaç gösteren yeni plâna rafUn P T T üoretlerıne vapılan göre fabrikalar Pendikle İzmit arasındaki bölgeye nakledilecek z*m da nazartesi sünü merivete ?irmiştir. Bu cümleden olarak, tebrik Arlnsı Sa 5 S'i I I » Ankara 11 (Cumhurıyet Teleks) Avrupa jehırlerınde ele alınmış, bu Hem Istanbula jığer bolgeleıden arada meselâ Dondrada kuçuk atölif içın yapılan akınları, dolayısıle jeler dahı şehrin hancınde bır önlemek ve hem de şehri. duman yere nakledilmıştir. I oan, çuıultuden, fabnkaların pı«lıBoyİPce dığer vılâyeüerden vakı ğinden kurtarmak içın hükumetçe İŞÇI akınınm hiç olmazsa şehırle | yapılan incelemeler bitmiş sibıdir. ;aiâkası kalmıyacak, aynı zamanda ay ara veriliyor Medisin ara verme kararına itiraz edecekleri bildiriliyor verilen bu ara, tatil değil tâlik olarak kabul edilecek, böylece C.H.P. beşte bir imza ile Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağıramıyacak çalışmalara Bugiinkü toplantıya CH.P. milletvekillerinin girecekleri ve Ankara, 11 (CumhurıyetTeleks> B M M nın çalışmalarına Bayram munasebetıvle yarın bır aylık bır ara verılecek ve Me<"Iıs muhtemelen Temmuzun 15 ınde toplan mak u/ere ıçtımaları tâlık kararı alacaktır Evvelce de vazdığımız gıbı. Bavram ıçın verilen bu ara tatıl degıl, talık olarak kabul edılmekted:r ve bo\lece be^te bır ımza ıle B M M olağanustu toplantıya çağınlamıvacaktır Zıra bu goruşegore Anayasa, olaöanustu toplantıya tatıl sırasında dâvet olunabıleceğını âmırdır. Dığer taraftan. yıne evvelce yaz dığımız gıbı. C H P. tahkikat onergesı veya onergelerının şımdılık gundeme alınması dı>e bır >ey bahıs mevzuu değüdır. Ve evvelâ sırada bulunan kanun tasanlarının çıkarılması fıkrı D.P Meclıs Grupunda bınuk bır ek'erıset sağ lamış bulunnıaktadır. Nıtekım, yarınkı gundemde tahkikat onergelerı değıl, sırada olan 34 kanun tabarısı u r almıştır ve hepsı çıkanlacaktır. Ayrıca onerge vermek suretıvle bazı tekhf ve tasarıların ı\edelıkle kanunlaşaca ğı tahmın edılmektedır. Bıldırıldığme goıe, yarın C.H.P. mılletvekıllerı Mechse gıreceklerdir. Yarınkı celsede C H P. hlerın evvelâ Çelıkbaşın zabıttan çıkarıkffl »u^4giT^t»lckmd»vg»abılr ısbıt hulâsası uzerınde bır konuşma yapacaklan, ayrıca Mechsın çalışmalara ara verme kararına itiraz edecekleri tahmın edılmektedır. Bu karaıa itııaz ıçın C H.P. gerekçesının yıne tahkikat onergeleri A'kn=ı Stı. 5. S > o ii' D.P. Meclis Grupunun toplantısı = 2 saat süren toplantıda ğ i Basbakan da bulundu 1 Ş • 3 Ankara, 11 (Cumhurıyet Teleks) D.P Meclıs gıubu bugun saat 15. te toplanmış ve ıki saat k d a r süren toplantıda. Istanbukian donen Başbakan Adn n Menderes te hazır bulunmuştur. Bu topla.ıtndaı mechl f=aliyeti mevzuunda mürdkeı'eljr cereyan ettiğı tahnın edılnTktedır. D.P. Kocaeli (c«kilâtında ihtilâf büyıidü ' Fabrika ve aîölyeler sehirden çıkarılıyor Papa ile Bayar, dün Vatikanda riirkçe olarak öıel bir gorü^me yaparlarken Telefoto Roma Istanbul Bayar, Romada Papa ile görüştü Türkçe konuşan 23. John, Cumhurbaşkanına, Bütün kalbimizle Türk halkının ve hükumetinin ilâhî teveccühe mazhar olması ve himayesi için dua ediyoruz,» dedi Hereke. 11 (Teleforlal D P. Kocaeli İl Mare Kurulu bugun de Kandıra ve Kaynarca İlçe İdare Kurullarms işten el c^ktirmiş ve yerlerine yeni muteşebbıs heyetler teçkil etrruştjr. İzmitte olduğu gibi Kandıra ve Kaynarca İlçe Kurulları bu işten Arkast Sa. 5. Su. 4 te "Zam Yılı Bu incelemelerın sonunda şehir , P i s l i k ' d u m a n v e Gunalta%. 1959 un bu sekilde |içınae mevcut buvüklü kuçııklü önlenmiş olacaktır. adlandırılacağını söylüyor bütün fabr:k?lar ve evsah büâhare A n c a k b ö v l « b ı r P l â n ı n tahakkuku için »sgarî 10 yıla ihtiyaç buC H P 11 Başkanı Şemseddın tesbıt olunfcak atölyeler Pendikten lunduâu bildirılmektedir. Yalnu ha Gutıaltaj, dun saat 16 30 da II ' İzmite dosru Ankara İstanbul vober aldıâ'mıza gore bundan boyle Mrrkezınde bır basın toplantısı ı u r u n geçtığı bölgeye nakledle| ?ehir i ç j n d e f a b r l k a v e s a n a y j e a h jauarak M>ası durum ıle son zam»esısler kıırmak için bu tesısler çok laı hakkında goruşlerını açıkla cektır. Sanavi bölgesınin şehirlerin hari|;<ücuk kapasitede de olsa müsaade ni'^Uı. Crunaltay, once rejım meselele cinde tesbıti yıllarca evvel buyuk | eiilmıvecektır. rıue temas etmış, ve şunlan soylemı?tıı «6on zamanlarda memleket demokrası tarıhının hıç bır \eıde kaydetmedığı dahıjane demukıası tarıf ve ızahları karşısında bulunuyoruz'. Memlekette, Ataturk neslı dedığımız aydın zumre nıeıak etme^ınler, bu konuyu çok IM bılıyorlar ve bu nam altında \apılan ışlerı çok ıyı anhyorlar. Onumuzdekı seçımlerde bunu hâla diılamıj anlar veja >anlış anlatnı ık ısteyenler de çok ıyı anlayaLrfklardır.» Daha sonra Şemseddın Gunaltay, Tasan, keyif ve uyuşturucu madde kullananson zamlara temas etmış ve eskiden her yıla bır ad takıldığını, ları aftan hariç tutııyor. Ölüme sebeb olanlaD P ıdaresındeki 1959 yılına da rın cezaları sadece tecil olunuyor «zam yılı» adı takılmasının bu an dne.ve uygun bır hareket olduğunu soylemış ve sozlerıne şöyle Ankara, 11 (CumhuriyetTeleks) vasıtasile tecil edilmekte, yeni tecil devam etmıştır: «Yı\ecek, ıçecek, gıjecek her şe Izmır Mılletvekıli Kemal Serdar hâkimin takdirinden alınmaktadır. Bu meyaında bazı suçlar kanunun yın fıatlan alabıldığıne yuksehvor oğlunun, trafik suçlarının affı hak\e yuksehş devam edecektır Pa krndakı ka'nun teklifi Meclıs ?ün hükmünden hariç turulmuştur. Ezhalılığın yegâne sebebı, ıktıdarda demine almmıştır. cümle ujoışturucu ve keyif verıci kılerın partızan gîdişatıdır. Yarınkı toplantlda gorüşülecek madde kullananlar hakkında, bu Sumerbank, Etibank gibi bütün olan tekhf. bazı suçlar hakkında kanun hükümleri uygulanm»yacakdevlete bağlı müesseseler ve beledı takıbat yapılmamasını deıpış et tır. Bu şahısların ehliyetleri daımî yeler keyınlmak istenılen partızan mektedır. Bazı suçlar İSP bu kanun olarak geri alınmaktadır. Arkası Sa 5 Su. 5 te Af kanununun bır diğer istisnası da, kara yollarmın veya bu yollara sit sanat yapılarile errmıvet tesisleri gibi eser'erin bozulm'Sına se Trafik suçlarının affı tasarısı bugün Mecliste görüşülüyor Roma. l l (Radyo) Türkiye Cumhurbaşkanı Bavar bugün Papa 23 John'u zıyaret ederek kendisüe 20 dakika süren özel bir gorüşme yapmıştır. Papa, Cumhurbaşkanını misafır salonunun kapısında karşılamış ve iki şahsiyet arasındaki ozel gorüşme türkçe olmuştur. Görüşmenin hitammda Dıs İşlen Bakanı Zorlu ve refakatteki diğer ileri gelen zevat huzura kabul edilmiş ve bundan sonra Papa kendılerine fransızca olarak kisa bir hitabede bulunmuşrur. Türkiye Cumhurıyetınin kurulu ATOM DENİZAI.TISI Amerıkan bahrıyesıne 5400 tonluk >eni bir atom denizaltısmın katüdığmı ve bunun ılk defa gudümlü mermiler atabilecek rampalar ile teçhiz edilmiş olduğunu bıldırmiştik. Yukarıdaki resimde, «George Washıngton» atom denızaltısının Connecticut'taki Groton tezgâhlarmda denize ındırilışi goıülmektedir. Arkası S a . 5 , S ı i . 1de Suriyede 12 Türk daha hapsolımdu Gecen pazar günü de 10 Türk aynı iddia ile, s;ayrı kanıınî olarak hııdudıı geçmekten tevkif edilmişti Askerı fabrikalar siparis kabul edecek şundan bu yana Papa lk defa bır Türk Devlet Başkanm! kabul etmiş ve kendısıle ozel bir goruşmede bulunmuştur 19341944 yılları arasında 10 yıl Turkiyede Vatikan'ı gavrı resmi şekılde temsıl etmış ola n Papa gorüşme sırasında Türkivede geçirdıği yıllardan söz açmış, İstanbulun ve bilhassa Bofazin güzelliğinden bahsetmiştir. Türkıvede bulunan Katolıklerfc memleketlerine bağlı ve onun refahı için çalıştıklannı temin eden Papa eski dostu Bayara, «Bütun kalbimizle Türk halkının ve Hükömetinin ılâhî teveccühe mazhar ol Damad katili vatman Kenan t'sluer ması ve himayesı için dua ediyo dün tevkif edilmiştir. Resimde dort ruz.» diverek sozleritıi bitirmiştir. çocuk babast katil gorulmektedir Papa, Türk Devlet Başkamna Vai tikanın ikinci büyük nısanı olan Konja, 11 (Telefonla) Uç gun «Altın Mahmur» u vermiş ve Badenberı Antalyadan Ankaraya ka yar da kendisine kıymetti bır Türk dar butün polıs teşkılâtı buyuk bır halısı hedıv* etmiştir. suııstımalın peşindedir. Alanya Vatikanla sryasî mönasebetlere Karayollan Kurs Projesi mutemedı, Karayollan personeline ait 152 ' girmek husueunda vanlan prensip bin lira ıle ortadan kaybolmuştur. kararına göre Türkiyenin yakmda Hâlen bütun zabıta kayıp mute Papalık nezdine bir Elci tâvin ede 12 yılhk damadını öldüren medi aramaktadır. Bu hususta şeh ceği yetkili çevreler tarafından cTün Kenan, «Ben öldürmese idim, rımızden de Ankaraya gerekli tao kızunı vuracaktı» diyor Arkast Sa. 5, Su. 2 de o lımat gonderilmiştir. Durumun en Evvelki gün Bakırkov Bahçeüevteresan tarafı, bundan evvelkı kurs projesi mutemedi Nihadm da lennde Feyzıpasa caddesınde 5 nu22 bin lira ile 3 ay evvel ortadan maralı evde. 38 j aşındakı dam<»dı kaybolmuş olmasıdır. Yeni muteHikmet Kostencıvı bıçakla vurarık med vazifeye başlayah henüı 15 öldüren Kenan Usluer, dun^ akşam gun olmustu. Tahran, 11 (T.H.A.) Iranh 3 jBakırkov Sulh Ceza mahk<mes>ris Bakan, bugün istifa etmiştir. Bun j yapılan sorgusunu muteaklb tevkif lardan birı, Dış Işlerı Bakanı Dr. !edılmıştır. Hıkmettır. Diğer ıkisi de, Iç Iş j Bahçelıevlerde eski Londra asleri ve Tıcaret Bakanlarıdır faltındakı bır evde şofor olan daIstıfa sebebleri bildirilmemıştır. i Arkast Sa. 5, Su 2 (" 152 bin lira ile kaybolan mutemet knad katili tevkif ediidi İranda 3 Bakan çekildi Hükumet tarafından hazırlanan tasan dün Meclise sevkedildi Ankara. 11 (CumhurivetTeleks) ! Bakanlığı tarafından bes milyon H Kara, Denız Hava Kımetlerine I ralık doner sermaye tahsis olunabağlı 14 Ordonat Tamir Fabrikası.' cak ve bu he«aptan seri halinde çok Gölcük, Taşkızak ve İskenderun' miktarda imâl ve istihsal olunatı Deniz Fabrikaları ile Kayseri. Es eşva, verlı ve yabancı hakikî ve yserı. hükmî şahıslara toptan satılabilekişehir Ucak Tamir Fabrikaları ve eektir. Malatva Hava E'.ektrik ve ElektroFabrikaların yapacağı kârlar, 10 nik Fabrikası ve Hava Tetonık Mumilyon liraya baliğ oluncava kaayene Kurulu Başkanlığındakı la„'!)( 1 dar. ilk sernaveye katılacaktır. Döboratuarlarm Devlet ve Iktı ner sermaye ışlermoe çalısanlara Devlet Teşekkülleri ile müesseseleyuz lırava k»dar rınden ve piyasadan sıpanşler al lunzam a^ lık ücret venİPcektır. masını ve bu sıpanşler dolayısile İleri sürülen gerekçe heT türlü ticarî muamelelere girişHükumet bo\le bır tasarıyı sevsağUjfar» bir konun tnsarıeı Meclıs komısyon safhilarım tamım KeaerKen, nerı suraugu geTeKçeaF^ lamıs ve Umumî H^yete kanunlaş «Bütün bu tesısler bilhassa harb ıhtıvacı ^ozonunde tutularak plân [ m=k uzere ?evked:l"^t r TAVESİ 1 LİRA Turfanda mısır tanesı 1 liradan pıyasaja çutBu fabrıkalara Mıiii Savuııma landığ. cıhetİP bar.s zamanmHa bun' ı Arkası Sa. 3, Su. 6 da \ mıştır. Resimde bu fiata mısır alan bır kız goriilmekteH.r dun gazetocilerle konıijurkea Şam. 11 ( A P 1 Inanılır kaynaklardan haber verıldığıne gore, çarşamba gunu kuzeydekı Turk Konva, 11 (Telefonla) AkS u m e hududu kesımınde Bııleşık I «ehırde kumar meraklısı drirt Arab Cumhurıyeti kuvvetlerı takı«ı mezarlıkta basılmıştır rafından 12 Turk tevkif edılmıştır. Zeki Koç, Yusuf Çılcı. Meh Avnı kaynak, bu mevkufların, med Genç ve bekçı Mustafa gayri kanunî olarak hududu geçCakıroâlunun şehır mezarhmek suçuyla mahkemeve verıldikğında kumar ovnadıkları dulerını ılâve etmıştır \ulmuş ve zabıta mezarlıça Geçen pazar gunu de gene o vaptığı baskında kumarbazla rı. Nasreddın Hocanın turbe t bolgede aynı şekılde 10 Turk da«inde ovun ovnarlaıken «uç • ha tevkif edilmiş bulunuyordu. ustu vakalami'stır Kıımarhaz t Sanıdan Tuıkiveve atılan ıftira \?T fpvkıf edılmıslerdır. Sam. 11 fAP> Şam gazetekrin Arkası Sa. 5, Su. 3 te Nasreddin Hocanın türbesinde kumar ovnarken basıld'lar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog