Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

NELEKTM ^^ V A V I N EV I EMILE ZOLA'nm DIIMZ Saheseri Lukscılth YENİ ÇIKTI 12,5 L C I " | W c IVl UCRETSİZ BÜLTENIMİZİ C y U V t l N ISTEYİNİZ Cagaloğlu Yokusu, ftarlıbahce S 11 İSTANBUL umhuriyet inri vil 19 ^ 9 Q VL.3L? O\E DAY THE HOD JA (Ingıhzce Nasreddin Hoca Fıkraları) YABANCI DOSTLARINIZA VERİLEBİLECEK EN GUZEL HEDIYEDIR. ftef s bır kapak Bol resım 10 lırı YayınlayanTARHAN KITABEVİ KIZILAY ANKARA KURUCUSUrYUNUS NAD' Telgraf ve mektub adresi Cumhurıyet İstanbıu Posta Kutusu Istanbul No 246 •••< Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 2 24298. Yazı Işlerı 224299 Matbaa 224290 I I HaTİrin 1 9 5 9 II ncUlfdll X7J7 Kömür fiatındaki artış yeni zamlara yol açiı Demir ve Denizyolları navlunlarına, demir, çimento, havagazı, elektriğe tekrar zam gelmesi muhtemel Bu^daya yapılması mukarrer en az yüzde 25 zam ekmek fiatlarına da müessir olacak; son kararların şeker Hatına da tesir edeceği söyleniyor füze üsleri w •Amerikanm Ankara• Italyan işbirliği \ anlaşması dün imzalandı moteller . . . . [ Eicisinin : Türkiyeıtiıı envestisman programı ıçın acıkiaması i 60 milyon dolarhk kredi sağlandı inşaasını • ı X Elçi, Tfirkivede bu üsle £ • nn tesisinde «bazı busu• Bu kredinin, yeni oteller v e • siyetler dolavısiie gecik • Ankara 10 (Cumhurn etTeleks) Amerıkanın Ankara Bu\uk Elçısı Mr Fletcher Warren bugun Amerıkan Haberleı Merkezınde bır basın toplantısı yaparak gazetecılerın sorduğu suallerı cevablandırmıştır Ilk sual, Amerıkanın Ingıltere ve ItaKa ıle fuze ve fuze rampaları anla&maları \aptı|ı halde Sov vetlerle hudud olan Turkıve ıle bu anlaşmaların hala nıçın vapılmadığı şeklınde ıdı Mr Warren, bu suale şu cevabı verdı cEvet, Tuıkı\e \e Rus>a hemhududdurlar »e zaman zaman Tur k n e ı e karşı lâf?ı tehdıdlere gınşılır Fakat hemen sovh\e\ım kı, Turknenın meselesı, Amerıkanın meselesıdır Itaha ve Ingıltere ıle fuze rampaları anla^ma«ı vapılması demek, bu anlaşmanın Turkıve ıle >apılmıyacagı demek değıldır Belkı bazı hususı\etler dolajısıyle gecıkmeler olmuştur » Daha sonra bır gazetecı, Mr Herter'ın Dış Işlerı Bakanhğına tayınınden sonra Turkı>e>e yapı da . . . . . . 1» .•!• meier» oidugunu söviüyorj temm ederek turızm sanayıımızı gelıştıreceorı belırtıhyor Roma 10 (a a ) 10 Hazıran 1159 çarsamba gunu Turkıje Dış Işlerı Bakanı Fatın Ruştu Zorlu I ıle ItaHan Harıcne Nazırı Mo«vo ' Pella arasında Itah a Harıcne Neı zaretmde Turkne ıle Ital>a arasında \enı bır «ekonomık teknık ve tuıısıık ışbırlığı anlaşması» Yoksullar arasında İRcelemeler komisyonlarında kabul edil«»n bir tasarıya göre kurularak bir enstitu, yoksulluğun sebeblerini arastıracak 1M«>CIÎS Ankara, 10 (CumhurıvetTeleks) Sağhk Bakanhğına bağh olarak bır Sosjal Hızmetler Enstıtusu kurulması hakkındakı kanun tasarısı, Meclıs ıhtısas komısvonlarında goruşulerek kabul edılmıştır. Guntifme alınan tasarının Meclısın Cu ma gunku toplantısında goruşulmesı beklenmektedır Tasarıya gore, Enstıtu, voksullar aıasında ıncelemeler >aparak, voksulluğun sebeblerini ve toplumun kalkınması çarelerını araştıracaktır Ayrıca, normal veva akılca ve bedence ârızah okul oncesı çocukların bakılması, korunması ve yetıştınlmesı ıçın programlar hazırla\acak, havır cemıyetlen, beledıvelr \e bankaların sosval konulardakı hıztnetlerını koordme edecektır. Ankara, 10 (CumhunyetTeleks) Teshın ve sanayı komurlerı ıle bugdaya vapılması mukarrer zammın, dığer çesıdlı mal ve hızmt'lere ın ıkası meselesı gunun onemlı konusu halıne gelmiştır jfade edıldığıne gore Hukumet memleketın ekoncmık duzenını her hangı bır dış \ a r h m vspılmasa dahı saglamak ga\esını gutmektedır Fılvakı takıb edılen yolun, ıt halitımızı ıhraeatım'zla karşıla\ acak bır muvazene yolu olması ıstenmektedır Bu maksatla ıstıhlâkı kısmen azaltıcı ve bunun netıcesı olarak enflâsyonu onleyıcı bır ga>e gudıılmektedır Ereğlı Komur Isletmelerı Muessesesınm 1957 vılı zararı 120 kusur mılyon lıradır. Ve sadecp maden komuru satışından zarar mıktarı 77 mılvon lıradan fazladır 1957 \ ılından sonra komur fıatlarına zam yapılmış Aikast Sa 5 Su 6 dn Şehrimizde işsizlik buhranı genişliyor Dun tütun iş kolunJa 2500 i:?çi\e son ihbar >apıldı; kauçuk \e lâstik iş kolunda işsiz kalanların sa>ısı 4500 e vaklaşıyor; maden iş yerlerinden yüzde 20 si faaliyetini tatil etti; tekstil ve örme sanayii iş kolJarında da 1800 işçi açıkta kaldı. Ikı mem'eket arasında tıcarı mu badeleleıın ^e ıktısadı ışbırlığının gelışmesını hedef tutan bu >enı anlaşma mucıbınce Turknenın en vestı^man programının tahakkuku ıçın 60 kusur mıhon dolara varan bır kredı hacmı derpış edılmıştır. Bu kredıler orta vadenın ustunde bır mahnet arzettıklerı gıbı, bılhassa Turknenın elektrıfıkas\on, sulama ve munakale mevzularındakı \atırımlarını teshıl edecek ve a\nı zamanda hususı teşebbusler tarafından kurulacak sanasıe de genış ımkanlar hazırlayacaktır. Arkası Sa 5, Su 3 le •••••••••••••••••••••• • A • • • A ? Roma Beledıte Reisi. Ba>ara Kapitol'dakı kuıdun gumuşten japılmış ropreduksı^flnunu takdım ederken Arkası Sa. 5, i u 1 de , Belediye seçimleri yapılıyor Teskilâtm hazır olduğunu bildirmcsi üzerine, D.P. Genel Merkezi belediye seçimlerinin ekim a> ı icinde yapılmasını kararlaştırdı İktıdara yakın çevrelerden aldığımız malumata gore, Beledıve seçımlen, onumuzdekı Ekim ayı ıçınde vapılacaktır D P. Genel Başkanlığı, bojle bır karara, teşkılât kademelerı ıle is tışareden sonra varmıştır. Dığer illerın teşkilâtlan gıbı İstanbul D P teşkılâtı da Belediye seçınüVrı ıçın hazırlıklarını tamamlamış olduğunu Genel Merkeze bıldırmıştir Beledıv e seçimleri tarıhmın Ev lul ayından once resmen açıklan mıv acağı zannedılmektedır ELIA KAZAN GELDI Dtmyaca tanınmış Amerıkah fılm rejısoru Eha Kazan, dun şehnmıze gelmiştır Doğduğu şehır Kayserıyı zıyaret edecek olan rejısor, Turkıyede 15 gun kalacaktır Resımde E Kazan gazetecılerın sorulanna cevab verırken gorulujor. (Buna aaır yazımız uçuncu sahıfemızdedır). Adenauer ile Erhardt barıştılar tki saat süren toplantıdan sonra Basbakan. «Sulh oldunuz mu?» sualine «tabiî» cevabını verdi Dün de 27 basın dâvasına bakıldı Menderes, ilk defa olarak bir mmafakatini geri aldı; bir D P. rnılletvekili, basın suçlarınm affı teklifinin Grupun bugunkü gündemine alınması için teşebbüse geçtı Sehrımız Toplu Basın Mahkemesı. j sekuıek durasmaja gelmedığı ıçın dun. >avın yoluyla hakaretten 6 BajCHP lıderının 4 avukatı sanı|ın ha Bonn, 10 (R) Batı Alman Baş sın Kanununa avkırı hareketten 5 ol reketının Adaletten kaçmak oldugubakam Dr Adenruer ıle muavmı mak uzere açılmış bulunan 11 dâv&da nu, vazılarıvla suç ışlemege dev«ım vt ve Iktısad Bakanı Dr Erhardt bugun 18 gazeteeıvı j argılamıştır mekte bulundugunu ılerı surerek tev. Başbekanhkta ıkı saat suren bır ko Ismet Inonuje >ayın yoluyla haka. kıfmı ıstemışleıdır Mahkeme sanıgın nuşma yapmışterdır Bılınd gı gıbı ret etmekten sanık bulunan «Buvuk sorgusu jepılmadıgmdan tevkıfıne ma Adenauer, Cumhurbaşkanı ada\ı ol Doğu» dergısı sehıbı Necıp Fazıl Kı hal olmadıgına ve ıhzaren çğırısına Arkan Sa. S, S« 5 te karar uermıstır Bu dâva dolavısıjle mahkeme kapısı onunde 7 resmî, 2 si vıl polıs 3 polıs goıevlı jand rmad»n muteşekkıl 2 ekıp halınde Emnıvet tertıbatı ahndığı gorulmuştuı Inonunun muvafakatıv le açılmış bulunan Arkagı Sa 5 Su 4 te Gazetenizm 5 Hazıran 959 t a r h Bır muddettenberı devam etmekve 12523 savılı nushasınm 1 ır"i te olan ı;sızlık buhranı, Bayrama sahıfe 8 ıncı sutunundakı «NEŞIR yakıo hâd safhayı bulmuştur Hu YASAĞI ALIRIZ OLUR BITEF.» susi sektorde tutun kolundun 8 İŞ başlıklı yazı dolavısıle memum eLycnnde çalışan 2500 ışçıye ışverenTasarıya göre, arsa payı, kat mülkiyetine dahil bulunacak, ama binamıze tevdı edılen Zonguldak Em ler tarafından dun son ıhbar yr<pılnnet Mudurluğunun tekzıbı orn e ğl mı§tır Işsız kadınlar Tekel fabrıka nın sigorta ettirilmesi mecburî t'Uulacak ve kârgir olmıyan binalaıda ılışıkte gonderılmıştır Mezkür teklarında çdlıştırılmaları ıçm Tutun kat mülkJyeti sistemi tatbik edilmiyecek ııbın Basın Kanununa ujgun şe Yaprak El Işçılerı Sendıkası Tekel kılde aynen neşııne karar venlmışfabrıkasına muracaat etmıştır. Sentır. Gereğı rıca olunur. dıka ıdare heyetı Cumartesı gunu Ankara 10 (Cumhuııvet Teleks) ko\makta ve genel olarak şu hukumC Muddeıumumî M fevkalâde toplantıya davet olun Adalet B kınlığı tarafından hazıı leıı ıhtıva etmektedıı MEHMET GULER 100S0 muştur. lanan kat mulkıvetı kanunu tasansı, 1 Bır bınada mustakfl mulkıyet Neşir ya<;ağı alırız s«7u >alan yakında Bujuk Millet Meclısıne sev. hakkı tesıs edılebıhr Tutun ve Yaprak Işverenlen, İsZonsuldak Emnı\et Mudunı Dur kedılecektır tanbulda 720 kuruş olan asgarî uc2 Mulkıj ete es s olan bınanın bu muş Yalçın «GAZETELER HEPSİretı çok bulduklaıından daha d ü Hakıkatte bır bına k<itl«rının malı tunu «Ana g >rımenkul> mustakıl mul Afcoîi Sa 5. Su 4 te şuk fıatlarda ışçı çahştırmak rıakku olsn sahıslar hukuk ve kanun ıı <tı\ete konu olan kısımları ıse «Mus takıl Bolum» sa>ılacaktır Bu mustasadıle ışjerlerını Bursa ve ?amsuzaryıda sadece ıntıfa hakkı s* hıbı t.dna suratle kaydumava başlamış dedılmekte ve bunlar butun bınava kıl bjıu"Tİeı (dukkân depo. magaza, muştereken sah p olmaktadırlar Yu daıre k^t gıbı ı uzeunde tesıs edıle. lardır Bursa ve Samsunda tutun rurluktekı mevzuat kit mulkı\etım cek mulkıvete de «Kat mulkıvetı» deışçılerıne 480 500 kuruş ucret o kebul etmedıeı ıçın bu katların tapu. necektıı denmektedır Istanbulda ışsız kalan tutun ış Gelenleıden ancak 12 sinin ya tescılı kdbıl olmanıakta ve bu se 3 Aısa pa\ı db kat mulkıyetıne beble noterde kat sahıplerıne ıntıfa dahıl bulunacaktır çılerınden bu\uk bır kısını, ı ş \ e üyelik \asıfları olduğu görülhakkı lx hşeden senetler yapıîmakta 4 Bır bınada mustakıl bolümler renler tarafından sıgorta prımı oden dü, konşre bugüne tehir edildi dır 'kat mulkıvetıne d hıl olan \erler> dı Arlcas» Sa. 5, Su 3 te Arkası Sa 5, Su 6 da Kanun t«sarısı tapuda tescıl esasinı Doğantepe D P Vatan Cephesi Ocağı KoT'gresı dün bazı ıhtılâflar vuzunden vapılamamıştır Güdiimlıi füze rampalan Kongıe ^apIIması ıçın toplanandolayısile cıkan anlaşmazlık lardan ancak 12 sınm uvelık vasıfbüyüyor ları o'duğu şoruTmuş. bu arada da uvelerden 5 mın çocuk denecek Londra, 10 (R ) Atlantık konvasta olduğu tesbit edıİTiıstır gresı çalışmaları bıtırılmış ve mu? terek bır be\anname neşredılmişKongıede bulunan İlce Idare Kutır Bunda aza de\ letler arasında rulu uyelen ancak 12 kıı ıle kon Arkast Sa 5, Sıi 1 de C.H.P. nin katılmadığı toplantıda bazı D. P. snası, ıktısadi ve kulturel bağların da kuvvetlendırılmesı ıstenmekte \e Atlantık camıasının bu liler, beledhelerin istimlâkle alâkalı yctkilerıBahcelievlerde bir t. E. T. T. sahalarda da ışbırhğım temın eyişçisi, kızını yaralavan damanin arttırıîmasını derpiş eden teküfe iliraz lemesı tavsıje olunmaktadır. dını bıçaklavarak öldürdıi Ingıhz Başbakanı japtığı tur koettiler, bu tasarı kabul edildi. nuşmada, ıktısaden kalkman Avrupanm gerı kalmış memleketlere Dun »ecevariMna doğru 58 vaşmAnkaıa, 10 (Cumhurıvet Teleks) oturumda C H P. adına konuşan urdıınım arttırma\a davet etffidşds bır I E T T ışçısı bır ka\ınbaba, C H P , Meclısın bugunku toplan Fethı Çelıkbaşın sozlerı arasında el tır Ingıhz muhalefet lıderı ıse zıd Hdvalaıın bır tuılu ısınaıle gecım^ızlığ. vuzunden 38 \asmtısına da katılmadı Buna rağmen fazı galıza bulundugunu ılerı sure bır goruşu mudafaa etmış \e Atmamasına paralel olarak aradakı damadım bıçakla\ ara'< olcurgoruşmeler tartışmalı geçtı Gun rek bu sozlerın iabıttan bır oner lantık Paktının ıktısaden gerı kallıksız >a£murlaı devam et muştur S?at 23 te \ukua gelen demde bulunan 21 maddenın 9 u ge ıle çıkarılmasını îsıedı ve bu o mış memleketlerle munasebetlere l mektedır hâdıse, Bahçelıe\lerc e e=kı Lontemasla demıstır kı « Tarafsız nun goruşulmesı tamamlanarak ka nerge kabul edildi Bu onprgenın Dun sabahtan ıtıbaıen şeh dra asfaltı uzermdekı 5 numaralı olan bu meır'leketlen kendı safımı umızde metrekaıeye 9 kı nunlaştu ıldı Bır maddenın goru oylanması sırasında bazı mi''rtve za dabıl etme\e tesebhus hatadır evde cereyan etmıştır lo vağmuı dusmuştur Mete şulmesı sııasında çoğunluk kalma kıllerı, bu arada Yırcah ve Ozço ve bızım ıçın tehhkeh bır sı\ asetAıle arasında çıkan kavğada, Keorolojı vstasyonu \agmurban muhalıf oy \erdıler. dığmdan oturuma son venldı tır » nan Usluer, femadı Hîkmet Koların daha uç gun deBundan sonra Yuksek Islâm İlâ Otuıum, Ibrahım Kırdzoglunun Fransanm dııruma vam edeceğmı ıfade ejle sencıvı bıçaklav arak olduiTnustur. başkanlığında açüınca, ılk olarak hı\at Enstıtulerı Kuruluş KanunuAtlantık kongresmn bu son celmektedıi Hava s'caklıgı da Boğusma sırasmda ?vnı e\'de ıkaD P Meclıs Gıupu Başkan VPIMII nun teklıfı açık ova sunulaıak ka eesınde sOz alan Fransız delegesı olarak met eden Hîkmet Kosencı ae Ke1 > ağmurlara muvazı Baha Ak=ıt soz aldı Akşıt, geçen Arkan Sa. 5, Su. 2 de A/l"«! Sa J , le 15 dereceve kadar duşmuş. nanın kız' Avsel Uslueıı bır kaç tur Bugun suhunet derecejerınden bıçakla \aralamıştır sınm bıraz vukseleceğı tahSuçlu Ken?n Usluer vakalanmış mm olunmaktadır ve hâdiseye Bakırkoy Savcılığı el kovmuştur Kat Mülkîyeti Kanunu Meclise sevkediliyor Yapılamıyan Vatan Cephesi Ocağı kongresi Dün gece bir cmayet islendi Meclhte istimlâk mevzuunda tartışma Amerikan ihtilâfı Fransız • Yağmurlar üç gün daha devam edecek Trafik suçlarının Genclik, komünizmle irticaı takbih etti Ankara yüksek tahsil gençliğinin bevannamesinde, «Komunizmi ve irticaı, bulduğumuz yerde ezmeğe kararhvız» denilivor Ankara 10 (CumhurnetTeleks) Ankaıa Unıversıtesı camıasında cerevan eden munferıd bazı ırtıca hadıselerı ve komunız n fıkırlere temavulun başgosteımış olması uzenne, ogTencı derneklen baikaTif ları bugun musterek bır toplantı japmışlardır Toplantıdan sonra \a\ınlanan be^ annamede ş^vle denılmektedır: «Son hâdıse dolayısıj le ef kârt umuraıjeıe şunu duvurmak ısterız kı Turk şençhğı komunizmi \e ırtıcaı bulduğu \erde ezmege azımlı \e kararhdır Mıllı bunvemıze mal edılmış, devrımlere dı! l"cıL«ıı b T lcsrç kenrtını r7îTnTe7Tn" T menfur hareketlerı gençlığe atfedıleme7 Gençlık bu gıbı bedbahtları pntasında erı'mege jetkılı ve jeterhdır » Arkatı Sa 5, Su 5 te , affı Teklif, >arın Büvük Millet Meclisinde goruşulecek Ankara 10 (Cumhumet Telek«> Trafik suçlarının tecıl edılmesı Vk kındaiîf fcarraıı tekttft basHrılaralc Mtî letvekıllerıne dagı*ı!mıştır Teklıfın cunv gunu goıuşuleıck kanunlaştırılacacınn muhakkak nazarıyla bakılmaktadır. Arkan Sa. S, Su. 1 de 1 Dun muavmı Dr. Eıhardt ıle barı^an Bail>akan Adenauer. Cumhurbaşkanı ada\ı olmaktdn vazgeçtigıni açıkladıktan sonra partisinin ıleri gelenleri ile goruşurken BAH\R B A \ R ; W ! IJç 3vrı jerde yapıLcak Bahar ve Çıçpk Bayramıran hazıı Lık'aıı suratle l<»rl»rne'*. | l r Bu munasehetle Spor ve Sergı Saravının arkasmds kı sahada kurulacak Ordu Paviyo. ııınaa julaıida resmı gorulen jet uçağı teşhır edılecektır. t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog