Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Dr. BAHA ÖNGEL'in Turkçe karşılıklarıle bırlıkte Fransızea Cümle Knrulnsa 3 üncü tabı Fransızca oğrenen herkes îçın faydalıdır. Fıatr TL. 5 00 Odemeli göndenhr. Tarhan Kitabevı Kızılay Ankara umhuriyet NADt Hüseyin Heykel Paşa HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA Tercumesı: Ömer Rıza Doğrul Nefıs cıltlı buvuk boy 528 sayfa, 20 lıra Ahmet Halıt Yaşaroğlu Kıtabçılık Şırketı Istanbul 3 5 İnfİ Vll Savi 1 2 Telgraf ve mektub adresr Cumhunyet Istanbıu Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 2 24298, Yazı Işlerı, 224299. Matbaa: 224290 IU tiazirail Kömür satışları dünden itib aren d urauru ld u d günlerde bütün kömür cinslerine yapılacak zamlardan sonra satışlara tekrar başlanacak Zammın sanayi kömürlerinde yüzde yüzü; teshin kömürlerinde ise yüzde elliyi bulacağı söyleniyor; kömür tevzii ile al âkalı yeni tâh'matname dün y ürürlüğe girdi Romada Türk İtaiyan uğrayacak soförL görüşmeleri basladı Gronchi, ((Memleketlerimiz arasmda Akdenizde daha da müsmir bir işbirliği için yeni ufuklar açılmıstır» dedi Celâl Bajar İtahan Cumhurbaşkanlık Sarayı onunde kaı>ılanırken Affa 195659 arasmda İstanbulda' hükıım gnnıiş s>ofor sa\ısının 7146 oldıığu bildirilivor Trafık suçlarının affı tasansının komısvonda k bul edılme«ı şehıımız de bmuk bır alaka ıle karşılanmıştır Bıldıuldıgıne gore son ıkı sene içınde şehrımız ılgilı ad!î meıeılerınde 6 000 şofnr vargılanmıştır Bu 6 bın şofoıe veulen para cf*7a"!i 120 000 hradır 1956 59 arasında avrıca • rhos ıken » kaza \ripmaktan hukumlu «ofor savısı 14% dır Ankarc 9 (Cumhunyet Teleks) Komur Tewı ve Satış Muessesesı >enı aldıgı bır kararla lınyıt komuru harıç sanayi ve teshin kımurlerının satışını durdurmuştur Haber aldığımıza gore onumuzdekı gun lerd^ bıı<un komıır c'nslerıne \apılacak zamlaroan sonra bugun yururluğe gıren talımatncme ahkamına gore satışlara başlanacaktu. Yapılan zammın sanav ı kömürlerinde yuzde juzu teshin kömürlerinde ıse Mizde ellıyı buJpcağı sanılmaktadır Bu me\anda kok konnırune \apılap ?anı 1945 1946 me\ Bayram eriesi iş buhranı çıkmasından korkuluyor Para ve mal tedavülu sıkıntıları yüzünden 10 btnlerce işçiye, akdin feshi ihbarında bulunulduğu bildiriliyor. Sendikalar, işsizliğe mânî olmak için teşebbüslere geçtiler. Kurban Ba\ramından sonra ıç hajatımızda çok sıkıntıh bır devrenın başlamasından ve buvuk çap ta ışsızhgın pıvasayı kaplamasından endı^e edılmektedır Haber aldığımıza gore, Tekstıl, Madencıhk \e Tutun ış kollarında çalışan hususı sektore mensub on verenler tarafından teblığat yapılmış ve Bavramdan sonra ışlennp son venıeceğı bıldırılmıştır Işverenler, buvuk para darlığı çektıklerını, Anadoluva sev kettıklerı malların gerı geldığını mal ve para tedav ulunun durdugunu ılerı surmektedırler Maden ış kolunda, onumuzdekı ; aj iç,ınde kılıd, saç ve bov a fabrıkalarından bır kısmı ışçılerıne vol vermek uzere şımdıden faalıvete geçmışlerdır Dığer taraftan şehnmızdekı hu susı tutun ışletmelerınden bu>uk bır kısmı ışçılerıne ış aramaları i(,ın teblıgatta bulunmuşlardır Tu Arkusı Sa 5, i u 4 te sımındenherı yurutulen kontenjanlara nısbetlenerek ajarlanmaktadır Evvelce varım tondan bır buçuk tona kadar kok komuru ' ıstıhkakı olanlardan tona] başına alman 96 lıranın 14? lırava bır buçuk tondan ıkı buçuk tona fbır buçuk dahıl ıkı buçuk harıç) kacar ısi.hkakı olanlardan tona] başına alınan 100 lıranın 146 lırava ve 'kı buçuk ton ve daha vukarı ısiıhkakı olanlardan tona] başına a! ran 110 lıranın 156 lırava çıkarılmaü muhtemeftiır Bu arada. tonu 100 lıra Faiz haddinin tesbiti salâhiolan brıket komurunun 150 lıra cıvarında jetini Bakanlar Kuruluna ve 4ı! fm S i S 4 te ren bır lasarınııı müzakeresine baslandı Ankara 9 (CumhurıyetTeleks) Bankalarin ıkrazat \e tcvdıat faızlennin tespıtı yetkı^ım hukumete vere n bır kanun tasarısı bugım geçıcı komısyonda goruşulmeğe başlamıştır Tasarınm muzakeresı sırasınd» saman zatnan Malıve Bakanı Hasan Polatkan, Tıcaret B=kflnı H^vreddın Eıkmen ve Devlet Baks M Haluk Samarı soz alarak ızahat vermışlerdır Bılındıgı gıbı hâlen bankalarin ıkrazat faızı yuzde 79 tevdıat faızlen ıse vuzde 2 5 4 ara«mdadır Tasarı kanunlastıgı takdırde ban İalarin bu faizleri Bakanlar Kurulu taıafından tesbıt edıletektır Banka faizleri için tasarı Kıbnsta cinayet! 50 vasmda bir Rum, Limasolua en istek, caddesinde siyasî sebeblerden dolavı gupegunduz olduruldu Lefkoşe, 9 (THA» Bugun Lımcsolda 50 jaşında Kıbrısh bir Rum vuıulaıak oldurulmuştur Bu şahıs Lımasolun en ışlek bir caddesınde uzerıne sıkıl~n ıkı kurşunla yaralanmış ve hastahaneye kal dınlm dan olmuştur Ingılız Hava Kuvvetlerıne mensup ıkı Mjbay trrafmdan takıp edılen ka tıl kalab«lık arasında kaçmaje mu. vaffak olmuş ve ızını kavbelmıstır Bu şahsı oldurmek ıçın bundan once bir keıe dah« fesebbuse geçılrnıştı Cına%et hakkında t hkıkat vaDilmpktao'ır Bunıın sıva=ı sebeplerle ıslen dıgı belırtilmektedıı Roma 9 (Radvo> Bu sabah Romad kı Meçhul Askeı \nıtma bır çelenk kovdn Turkıvp Cumhuıba:,kanı Bavar Quırınal Sar^vına âvde tınde Italva Cumhurbaşkanı Gronchi ıle bir goruşme vopmıştır Goruijme ıkı memleketı ıleılendıren sıvasî ve ıktısadî mevzular uzerınde \apılmış Turk ve Ital\ an Dış Işlerı B kanları da hazır bulunmuşlaıdır Bavar ve refıkası şerefıne dun ak sam verılen zı\afette îtaha Cumhor b şkanı bır nutuk so>leverek şovle demıştır « Her ıkı mıllet d > Avrupa ve < AkdenıZe mensuptur Her ıkısı de muhtelıf kıtalra atılmış bırer koprudur Bu muşterek noktalar ve ta. bıi âmıller ıkı devlet arasmda anlaşmavı te<hıl eden un«url rdır Bunla ra ıkı meml"ket halkının ıçten ge Aıl an Sa 5 Su 4 te Kisım dokunulmazlığı C. H. P. Genel Sekreterinin durumunıı gorıisecek olan Meclis Komis\onu diın ckseri\et olmadığından toplanamadı Ankara, 9 ( CumhurıvetTeleks) CHP Genel Sekreterı ve Adana mılletvekılı Kasım Gulek ın dokunulmazlığının kaldırılması meselesını goruşerek karara baglavacak olan karma komısvon ek«erı\et olmadığı ıçın, hugun toplanamamıştır Bıhnduğ gıbı Gulek 1954 seçımlerınden sonra Karadenız gezısıne çıkarken Istanbulda vaptıgı basın toplantısmda sarfettıgı sozler dolavısıle muhakeme edılmış ve bır vıl agn hapı« ve doıt av da Bursava surgune mahkum olunmuştu Bu karar Ydi>,ıtd\ tarafından bozulmuş mahkeme ıse mahkumıvet kararında ısrar etmı^tı Bu sırada Kasım Gulek mılletvekılı seçılmış ve dokunulmazhk ıktısap etmıştır Bu sebeble duru> manın venıden j apılabılmesı dokunulmazlığının kaldınlma<;ı ıle mumkun olabılecektır Işte savcıhk. Adalet Bakanlığı vasıtasıle davanın gorulebılmesi ıçın Gulekın dokunulmazlıgının kaldırılmasını ı«temektedır Bu konuda karma komısvonda verılecek karar Meclis genel kuruluna sunulacaktır Karma komısvonda muhtelıf mılletvekılleıı hakkındakı tezkere ler mevanında C H P den Turhan Fevzıoglu ve Nusret Safa Coşkun ıle ılgılı olarak dokunulmazlıklarının kaldmlmasını mutazam mın tezkereler de mevcuttur 1 Milyonluk miras dâvası Süreyya Pasanın ikinci çoeııklan tarafından pc'a istihkak dâvasında dun sahitler dinlendi Sure\>a Ilmen ın mılvonlara balığ olan mıra<!i ıle ılgılı davanın duruşmasına dun Kadıkov Aslıve Hukuk Mahkemesınde devam edılmıştır Sure\.va Ilmen'ın vefatında butun gavrımenkullerınm Adalet ısımh ılk karısı uzerınde bulunLO\DRAD\ BAŞB4KANA ILK TED4VI\I Y\PAıN DOKTOR duğunu goren 2 karı^ının çncukLondrada vuku bulan uçak kazasında Başbakan Menderese ılk tedavı ları Vedat Fuad ve Suad tarafınyı japan doktor Knıght ve eşı dun Napolıden Ankara vapuru ıle şeh dan, muvazaa olduğu ıddıası ıle, rımıze gelmıstır Arkası Sa 5, Su 3 te Dr Knıght \e eşı, Başbakın adına NATO daımî delegel ğı musteşarı olan ve kaza ân.nda îîenuere«ın Hususî Kalem Mudur muavmhgını ıfa eden Şelık Fenmen tarafından karşılan'nıştır Mısafııleri avrıea Valı Yetkınfr Be'edı> e Reısı Avgun ve teşekkııl mume^sıllerı karşılamışlardır Bu arada rıhtımda »ğlun ı karsılamağa gelmış bulunan Meclis Reısı Koraltan da mısafır loktor ve eşı ıle bır muddet goruşınuştur Resımde bu karşılamadan bır sahne gorulmektedır İ C.H.P. Meclis Grupunun tcpîantısı bnergeleri gündeme al/nnıadışından, bugun Meclis ictımaına girip girilmi> eceği nıeselesi gomsuldu Inonu>e dım tezahurat yapıldı DL\ GECEKI TAfBlKAT Dun geee b5 ncı tumen n 23 uncu pıjade alayı başarıh bır gece tatbıkatı vapmıştır Başbakan ıle mısafır Pakıstan Imar Bakanı Korgeneral Azam Hanın da takıb ettıklerı tatbıkat en son sılâhlaıın başarı ı!e kullanılmasına v es le teşkıl et mıştır 45 dakıka suren tatbıkat sonunda Ba=bakan ve mısafıı Bakan, kumarda hevetmı ve bıılıkleıı tebnk etmışleıd'r Resımde tatbıkattan e\\el haıekât rnevkıı olan Metrıstepede beraberce vemek yı\en Başbakan ve Azam Han gotulroektedırler Antikomünist Asyalıların kararları Seul'deki kongrede, Endonezvanın Asva memleketleı'j Komunizmle Mucadele Birliğine kabulıı Turk delegesinin itirazı uzerine bir vıl geri bırakıldı 4 yıldır siiren kiirtaj dâvası Ankara 9( Cuır.hurıjet Teleks) C H P Meclıs Gıupu, bugun ogle aen sonra saat 15 te toplanmış \e D.P. İl Teşkilâtı Merkez İlçe Kurulunu fesh gıındemmdekı meselelerı goruşmuştur etti; yeni geçici kurulun başkaoı tebrikieri Bu mejanda Meclısın varınkı top kabul ederken, fes'h kararını tammıyan eskS lantısına gıııp gırmemek TJSUSUnun da goıuşuldugu ıfade edılmek başkan da «Mühür bende, Süleyınan da tedır benim» diyor. C H P Grupunun bugunku top lantısı 2 saat suımuştur Grupun yaıınkı toplantısmda da bu mevzıı Izmıt 9 (Telefonla) Kocaelı Osman Alvorııkun başkanlığı alUngoıusulecektır D P tesKilatındakı huzursuzluk bu da venı bır geçıcı kurul kuıulrmışInonuje vapılan te/ahıııat tur Eskı başkan l~u feaih kaıarını gun jenı bır safhava gıımıştır Ankaıa 9 (CumhurıvetTelcks) D P nın ıl teşkilâtı taıafırdjn tanımamış nakaınnda.ı av rılmomış C H P Genel Başkanı Ismet Iionu merkez ılçe kurulu feshedıîmış ve tır Yeni başkan Osman A'"oıuk Ar< rn Sı ( ' 4 te bır taraftan t°brıklen kabul ederken eskı başkan Saîâhaddın Bılgısu da «Muh'i' bende Si'ievman da benım» demektedır D P Iznvt ieşk»lâ*mdnkı ka\naş malar yeni hâdısPlere sebeo o acak Kocaeli Demokrat Parti . kavnasma Hayırsız evlâd İzmıı 9 (Telefonla) Y K ısmınde bır eenc ıddıava gore bır an once mııasa konmak uzere annesını zehırlemeğe tesebbus etmıştır Bızzat sTne taraf'ndan yapılan ve adli makamlar tarafından tahkık edılmekte «çlan ıhbara gore Y karısı tarafından pışınlen pılâvı ısrarla annesıne vedırmek ıstennış, fakat vayıvetı ogrenen kucuk ge'm tam o sırada odaya gırerek ı sakın yeme ıçmde zehır varn dıve ıhbarda bulunmuştur Daha orce bır kaşık vemış olan anne ıddıavı tank'k ıcm evdekı kedıve pılâvdan ved'rmış ve kcimin az sonra olduğunu gormustur Bırszdan kendısı de sanrılanan vaşl' kadm hastaıev kald.rılarak tedav ıve alınmıştıı Yerese fare zehın kondugu ıddıa Arkası Sa 5 Sı 3 te edılmertedır Seul 9 (A P ) Asva memleketlerı Komunizmle Mucadele Bır lıgınde Turk delegesi >Jazlı Tlabarın bır ıtırazı uzerıne Endonezva4 jıl 7 ay once Sab hat ısımh bır nın teşkılata kabulu bır vıl gerıve kadma Ortakojdekı hastahane«ınde bırakılmıştır Karar Tılabann En Bir iıye «3,5 da toplanıp 4,5 ta dağılıyoruz. kurtaj japaıken jak landıgı ıddı« donezvnnın dahılı durum]u hakkınedılerek hakkında t'ava acılmış nbn da kat ı bır malumatın eksık buBu şekilde ne işler biter, ne de kasada para Dr Asım Onur, dun 2 Agır Ceza lunmaMnı açıklaması uzerıne alınMahkemesınde 10 av 20 gun h pse mıştır kahr» dedi. mahkum edılmıstır Bcı beı vaMÎıAsva Memleketlerı Komunizmle ğı Sabshatı cebıen kurtaja «urukleMucadele Bırlığı avrıea Tıbette , dığı ıddıa olur n Abdmıanım Keın^an hurmetlerı uğrunda muca j Istanbul Beledıve Meclısı dun ça.kabul olunmuştur Çelışmalar sırasmda, Londrada kı rımoglu da 2 j ıl 4 a\ hapıs ceza^me dele edenlere teşkılatın her turlu l'Smalarına devam ederek ımar tnlıçareve ba ? vurarak vardım sagla matnamesının 110 ve 111 maddelen uçak kazasında Başbakan Adnan çarpuıılmıstır SanıkUr durıi'm^Ha m muzakere etmıştıı On bahçeler Menderesı tedvı eden ve dun Bele. bulunmadıkl ıından karar gıvabla ması Mıllıvetçı Çının tekrar Ok bına çıkıntılerı ve komşu mesafeler Arkası Sa i, Su. 3 te Arkası Sa 5, i u 3 t" d ovunlarına kabulu ıçın gav ret «arfedılmesı ıçın karar almıştır Dığer taraftan Gunev Amerıka dıplomatık çevrelerıne gore Lâtın Amerıka memleketlerındekı son karışıkhklar ıçın Rusva takrıben 2o mılvon dolar harcamıştır. Bekdiye Medisinde az mesaiden,, şikâyet u Tem^izin 2 bozma kararı ıızerine \eniden bakılan dâvada Şifa Yurdu sahibi Dr. Asım Onıır 10 a\a mahkum edildi Yozgadda iki köy halkı arasında meydan kavgası Meı 'a \uzunden cıkan kavgada 1 olu, bır de ağır\arah var, 6 kişi tevkıf edıldı Yozgat 9 (Telefonla ı Vılâvetı duıulmuş kardeşı Yusuf Bektaş \se mızın Sorgun kazasına bagh Şahmu agır surette varal nmıştıı Hâdı^eratlı kovu ıle Gozb ba kovu halkı den sonra bıı m?gara>a s?klanan Sah r palaıla kaışılıklı bır me\dan kavga. gonde ılen ınnddima mufıezesı t ra sı vapmı^ldrdıı Kavga esn sinoa fmrian vakalanarak Sorguna getıı ılGozb ba kovundpn Safertm Bek'aş mış ve ıîk ^oıffularınımuteakıp tev ısımh genç tufekle atef edılerek ol ı kıf edılmışlerdır. Sivasta 45 gündür yagan yağmur Snas 9 (Telefonla) 4") ğundenberı fasılasiz vagan vağmur bugun ılk defa ara vermıs ve gunes gorunmuştur Bu vuzden gunlerden beıı teıh=laşan sokak ve jıddeler V/rden îcalabalıkIssmıştır Ote vaîidan Meforoloııden bıldırıldığıne Sore jalniz •o bır haftada sn ilirrîze duien vagmur mıktan metre kareye 63 Kg j bulnrusrur t»» ttrfek r t Inuuu, AııKdiaaa kendısmı zıvarete eelen bambuıı kadınlar hejetı ıle bırlikte KI \V\ \ DIŞTV Avasofvada oturan bır P T T memurunıın 2 5 yaşındakı oğlu Metın, dedesı üe sokakta do^şııken hır ara kuıtulrauş ve bır kemerın arkasındakı ku'uva duşmuştur Hastahaneye kaldırılan ku»uk orada olm ıştur Rps.m. facıanın cereyan ettığı verde tfiplanarüarı gostennektedır. Ajrıca, ÖUB bır kadın fıancelâ alıiK">n f.rın kapısında duşerek olmuştur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog