Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Abbas Yolcu Attilâ İLHAN'ın Beklenen yolculuk notlan kitabı Dost Yayınlannda çıktı. 4 Hra. Yazann öbür eserleri: Solcaktaki Adam (Roman) 4 ZeneHer Birbirine Benzemez tRomsn) 3 Sisler Bulvan (Şür) 1 Yagmur Kaçağı (Şiir) 1 P.K. 133 ANKARA * * ' < i /.**">, u m hu r i yet JH T DAKTILO SEKRETER KURSLARI Tei: 22 21 06 44 90 11 Öğretir, İş bulur, Ücreri taksitle alır Merkezi: Lâleli, Kemalpaşa mah. Ağayokuşu cad. No: 14 Beyoğlu Subesi: Taksim, İstiklâl cad. Lâle sineması karşısı No: 34 kat: 5 IZ.Diy NADf Telgrai *e mektub adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu tstanbuJ No: 246 Telefonlar: Umumî Santral Numaraıı: 224298. Yan İşleri. 224299. Matbaa: 224290 !i 1 IldZirdU 1 Hariran C. H. P. Küçü dün çalışmaları Konuşan delegeler iktidar parîisîne tâviz vermemek politikası üzerinde ısrarla durdular 66 İl Baskam mahallî dertkrini açıkladılar, "gelecek seçiıttleri ıttutlaka kazaaacağız,, dediler. Küçük Ktıraitay bugün bir tebliğ yayınlıyacak Ankara 31 (Cumhuriyet Teleks) r~ C. H. P. il başkanları toplantısı iki günlük mesaisini bu gece saat 20 de son? erdirmiştir Hakkâri hariç 66 vilâyetin il başkanları. dünkü toplantıda münhasıran C H. P. Genel Başkanı İsmet İnönüyü, Parti Meclis Grupu Başksun Vekillerini ve diğer milletvekillerini dinlemişler, başkentin siyasî olayları ve Meclis içi çalışrnalar kendüerine anlatılmıştır. Dün şertrimizdc ısı 29 dere" ' Bugün il başkanları konuşmuşceye kadar yükseldi, pkşam «Able» v e «Baker», 20 d a k i k a ı^dır. C H. P ileri kademeleri İçinde «DÜnyada e n fazla mensuplarında, il başkanlarmın başhyan yağmurla 17 fotOfjrafları çelfflen h a v v a n ! intıhalannın aksi müsbet olmuştur. dereceye düstü lar» Ünvaninı k a z a n d l l a r jZira parti büyük organlannın bir Istanbullular dün mevsimin en sıo | aydanberi devam eien tutumunun eak günlerinden birini yaşamışlarWashinguın 31 'a.a.» Feza sfy« tasvıb edüip edilmiyeceği konusu.' dır. Sabah, havanın güzelliginden Katir.den dönen «Able ve •Baker» bılgünkü konuşmalarla anlaşılmışistifade etmek isteyen on binlerce isimli iki maymunun. halka gös;e tır. / Istanbullu erken saatlerde mesire rilmesi ve seyahatin ana hatlarınm tl Başkpııları hemen hemen aynı yerlerine akın etmişlerdir. izshı maksadile dün tertiblenen ba konu üzerinde anlaşmış vaıiyette koBcğaz ve Florya istikametine gisuı künferansmda. iki yüz gazcteci nusmuslar. iktidar partisine tâviz vedenler akşama kadar eğİPnmiîler, ve bir çok fotografçı hazır bulunmuş. rillnemoMnde ı.«rar etmişlerdir. He. • fakat saat 18 de yağmaSa bsşlşyan tur. Salonda lâcivcrd kumaşla kapU tipler mc^ru haklnrm *:vunulması y&ğmurla şehre erken dönm°k m?cbiı kürsü üzerine çıkarılan maymun yohırda Parti Meclis Grupunun hatburiyetinde kalmışlardır. Bu ytizlar 20 dakika içinde .dür.yad» en çok tı har^ketini tasvip etmişler. aynca den halk, nakil vasıtası sıkmt'sı resmi çekilen havvanlar» sıfatını hak mahfHi dertlerini de (çıklamışlarçekmiştir. Dün, trenler ve vapurlar etmişlerdir. dır. Bu «rada. 66 İl Başkanı önümüztaşıdığı yolcu bakımmdan yılın reBasm konfeı ansuıda, •jüpiter ba de yapılacak herhangi bir seçimde | korunu da kırmışlardır. lıstik n.ermisini hazırlayan Kara Kuv Arkası Sa. 5, Sü. 4 te I İııünü, dün yapılan hava güsterilerini eşi ile birlikte takib ederken Yeşilköy, Meydan Hava Meteoro,. vetleri Baüstik Für.eler Daiıesindeı» loji istasyon\ından aldığımız m^'ubir çok general ve Hava, Kara ve mata nazaran dün haraiPt +29 Î M Deniz Kuvvetieri Tıbbî Araştııınalar tigıada kadar yükse'miş, akşam Servisi mr"! 1 1 !"" sırayla, Uuihi uüzeri +17 ye düşmüştür. çuşUjTjJlın: ı çizmiîierdir. Bu şahüıa. [iı • .iıklefî mammaU > Bugün havanın parçah buruiSu tin anlajıldiğına göre. ıraymunların geçeeeği. rüzgârların poyr»zd?.n z^iı,ine yerleşfirildikieri mahfazadaki nıan zaman mutedil olaıak es«c?ji, ı şartlar pek basit değişiklikler arzethsraretin 3 santigracUık bir düiü 7 ^ miştir. Hararet 28 derecede muhafaza | +26 derece olacağı hildivilmekt'dK I edilmiş, basmç, tazyikli hava dol| Dün akşamki yağ;ş, fasılalarla 2 ! durulmu? tüplerle aynı seviyede rusaat devam e'mİFtir. tulmuş, maymunlarm teneffüsünden Dün bilhassa İstanbullnL <nn sıhasıl olan karbon gazı da kimyevî hillere ve plâjlara akın ed?rek de. unsurlarla nötr hale getiı ilmiştir. nize girdikieri görülmüştür. Gezlevî, Söğüd, Hisarhk ve Gederet köyleri arasındaki silâhlı kavgada • Able ve «Baker. in fizyolojik lepkileri, hayvanların vücuduna ufak jandarmaya da karşı konuldu; üç gün zarfında 5 kişi öldü, 20 den bü* ameliyatla yerleştivilen elektrodfazla yaralı var. Hâdiseye dağ bölgesi köylülerinin bir kaç dönümlük lar ve son derece bassas mikrofon larla itinalı bir şekilde kaydedilaraziyi aralarında paylaşamamaları sebeb oldu nüştir. dev nakliye uçağı, Ankara Dün sabah Ankarada yapılan kava gösterileri sırasında Amerikan hava kuvvetlerine nıensub dört motörlii \tit kalesine dofru Hipodromu dolduran seyirciler üzerinden süzülürken Hava gösterileri dün dönen maymunlar de Anfcarada yapıldı basına gösterildi Cumhurbaşkanı hipodroma bir askerî helikopter ile indi; Ankaralılar gösterileri heyecanla takib ettiler Gösterileri seyre gelen C. H. P. Genel Başkanı İnönüye ha'k tezahürat yaptı Ankara, 31 (CumhuriyetTeleks) Türk ve Amerikan uçaklarımn hava gösterisi bugün saat 10.30 da Ankara semalarında yapılmış, An karalılar tarafmdan heyecan ve tak diıle seyredilmiştir. Saat 10.25 te Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Türk Hava Kuvvetlerine baglı bir h«likopter ile hipodroma "geİmfş ve alan üzerinde kısa bir turu müteâkıb yere inmiştir. Cum hurbaşkam, şeref tribünündeki yerini aldıktan sonıa, Amerikan hava kuvvetleri bandosu ile Türk hava kuvvetleri bandosu tarafından Türk ve Amerikan İstiklal marşları çalınmıştır. Müteakıben, Türk Hava Kuvvetlerinden yirmi dört F84 jet uçağı, filo nizamında uçarak hava gösterisini açmıştır. Bir dakika sonra da önde Türk, arkada A.B.D. Hava Kuvvetlerinden döt der uçsk olmak üzere sekiz F100 den müteşekkil bir filo eösteri uçuşu yapmıştır. Her iki filo, ters istikamette bir uçuş daha yaparak geç mislerdir. Daha sonra. RB66 ve B.57 tipin deki ueakların solo gösterileri sü ratli uçuş. siir.ülüş, tırmanma ve pikeleri heyecanla takib edilmiştir. Bun!ardan sonra Türk F86 uçakları akrobasi ueuşları yapmışlar ve alçaktan yaptıkları bu uçuslar tak Arkam Sa. 5. Sii. 5 te Mevsimîn en sıcak • • * gunu• İKonyamn 4 köyü arasmda 3 gündür süren kanlı kavga Konya 31 iTelefonla) Son yılların en kanlı ve en korkur.ç köy kavgası Hadim ilçesinin Gezlevi köyü ile Bozkır ilçesinin Söğük Hisarhk ve Gederet köyleri arasında üç gündenberi devam etmektedir. İdarî ma Türk ve Amerikan uçaklarının gosterüerini takib ekmek üzere Hipodroma hava yolile gelen Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, helikopterden indikte n sonra gorülüyor Zufer gazetesi dün kapatildı 30 Hazirana kadar intişar etmiyecek olan iktidar organının Yazı İşleri Müdürü bulunamadığı için tevkifine dair Savcılık yazısı kendisine bildirilemedi Arkan Sn. S. Sü. 4 te kamlar olay hakkında tam bir'kerumiyet göstermekte iseler de, aldığımız haberlere göre durum cidden fecidir. Çarpışmanm ilk gününde elindeki kuvvetlerle hâdisyi önleye Arlcosı Sa. 5, Sü. 5 te Hukuk tahsil eden hırsız! yeni ayaklanmalar EHer ve parmakların konuştuğu kongre Ankara Hukuk Fakültesinin 2 nci sınıfından ayrılan hırsız kardesinin yardımile kaçtı, fakat Kartalda yakalandı Kadıköy polisi, Tekirdağ hastahanesinden kaçan firari bir hırsızla ağabeyisini dün Dragos tepesin deki bir gecekonduda kıskıvrak yakalamış ve namlularına kadar dolu 2 tabanca ele geçirmiştir. Firari hırsız, aslen Konyalı Nee Arkan Sa. 5, Sü. 5 te Güney Irakta hükîîmet kuvZafer gazetesi. birkaç gün evvel \etlerile çarpışmakta Oİan ! kesinleştiğini bildirdiğimiz bir mehbazı asiretler. 40 sııbay elle kumiyet hükmü dolayısile bugün kapatılmıştır. rinde relıin tııluyorlar Ankare, 31 (Cumhuryet Teleks) ları. kendisini matbaeya çağırmışlarl Sağır ve dilsizler dün toplandılar, sessizlik ye bir müddet sonra mötbaaya gelen Yazı Işteri Müdürüne, Yargıtayca içinde yeni idare heyetini seçtiler. tasdik edilen bir aylık kepatma ka. rannı tebliğ etmişlerdir. Kapatma Sabahleyin Yazı İşleri Müdürünün kararı dolayısile Zafer gazetesi an1 însan böyle kongreye de bayıhyor Arkası Sa. 5, Sii. 4 te I doğrusu. Ne ses var, ne gürültü, ne Beyn.it, 31 (Radyo) Tahran evine telefon eden Emniyet memurgazeteleri bugünkü sayılannda hoparlör bozulması, ne hoparlör aIrakın güneyinde Basra bölgesinzırtısı... Bu kongrede sadece kollar, de ba^ı âşiretlerin yeniden ayakBOĞULAN DALGIÇ Dün bir dalgıç, Kabataş açıklannda batmış eller, parmaklar ve butılara ilâvelandıklannı bildirmişlerdir. Hübü motörün aksamını çıkartırken, hava borusunun kopmasile feci şe ten mimikler konuşuyor. kumet kuvvetleriyle âçiretler ara kilde boğulmuştur. Resimde. dalgıçın elbisesi ve üzeri örtülü cesedi Dün saat 13.00 de Eminönü Öğsmda cereyan eden çarpışmalarda gorülüyor. (Yazısı ikinci sahifemizdedir.) bir çok kimse ölmüş ve yaralanrenci L okalinde yapılan yüz âzalı m'Sfır. Aşiretler 40 Irakh subayı Türkiye Sağır ve Dilsizkrin yılbk eüerinde rehin tutmaktadırlar. ilk kongresinden bahsettiğimi her Dün D. P. bir Vatan Cephesi Oçağı; C.H.P. de Aynca hudduttan Irana ilticalar hslde anlamışsmızdır. dvam etmekte olup mülteci kürt bir Güçbirliği Ocağı açtılar ve her iki parti de Bir ara «iyi ki, Genel Başkan kolerin sayısı 10,000 kişiyi bulmuşnuşabiliyor. yoksa ben ne anlayıp kongreler yaptılar. tur. ne yazacaktım» diye kendi kendime Başbakan Kasım bugün Rus Bükonuştum ve gayrı ihtiyarî yanımyı:k K'tiiy!e bir buçuk saat deI Belediye Başkanı ve D. P. İl Baş nere giderek D. P. nin Vatan Cepvam eden bir görüşme yapmıştır. Iskenderun. 31 (Telefonla) Isgitmişler bu sırada 12 metre bo dakilere dönerek söylediklerimi anGorüşmenin dostluk havası içinde kanı Kemal Aygün, dün Esenler hesi Ocağını açmıştır. Tören sırasında bir konuşma ya kenderun ile Ceyhan arasmda bu yunda kara bir yılan avcılara hü laylp anlamadıklarmı kontrola çagecHgi bildirilmiştir. Hükümet köyünü ziyaret etmiş ve mahallî ihbüyük bir cum etmiş Hasan Tepeciyi boğa hştım: ne mümkür. efendim; onla A r k a s ı S a . 5, S ü . l d e lunan Yılankalesinde makamları bu yıl yaz tatillerini tiyaçîarı tesbit ettikten sonra Fe facia olmuştur. Iskenderun avcıla rak öldürmüştür. Biraz sonra Yı rm tek anladıklan işaret... Lubnanda geçirmek istiyen Irakrmdan Hasan Tepeci beraberinde lankaledeki yüzlerce yılan dışarı Beraberinde getirdikleri çocuklalılara izin verileceğini bıldirmiş5 avcı olduğu halde bu sabah tav fırlamış ve asfalt yola kadar av n (tebiî sağır ve dilsiz olmıyanları) l*rdir. Irakda Habbaniye Hava şan avlamak üzere Yılankaleye cıları kovalamiflardır. Ussünde bulunan son Ingiliz assalonun altım üstüne getiriyorlar, keri birliği de bugün uçakla Kıb kimi bir köşede düşüyor. avazı çıks n a eitmiştir. tığı kadar bağırarak ağlıvor: fakat Diğer taraftan Urdün Eğitim ne tuhaftır ki, hiç kimse bir şey Arkası Sa. 5, Sü. 2 de duymadığmdan kıliarı bile kıpırdamıyor. Saat tam 13.30 da kongreye başlandı. Genel Başkşn Kemal Eroğul liemal Aygiin "D.P. hıızıır isti.vor,, dedi 12 metre boyundaki yılan bir avcıyı boğdu ,î Bir dokfor, bir i 120 hasta | mnayene etli j ikinci Cihan harbüei ilgili Jipiomatik ifşaat Henüz yayınlanan 1941 yıhna aid diplomatik vesikalardan anlaşıldığına göre, Türkiye, Ege adalarından bazılarını muvakkaten işg al etmek istemiş. i Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Turgudlu 31 (Telefonlal ff Şehrimizde doktor ücretlerin« = ^100 zam yapılması üzerirıe s bazı C.H.P. li doktorlar fakir = hastaları parasız olarak mua = yene etmektedirler. § Fakirlerin ıtac ücretleri de = parti merkezinden öcienmek. ş tedir. Bir günde bir doktnr §İ 120 hasta muayene etmiştü. = Kemal Aygün, ddn a^ılan Vataa Cephesi Ocagıuda komısturken L Yazan: Fred J. Zusy (Ya/.ı^ı ikinci •;ı!)i|\'nıİ7.del Şehrimizde bulunan Başbakan A. Menderes dün sabah beraberinde îstenbul Belediye Reisi ve D.P. İl Eaşkanı Kemal Aygün olduğu halde imar sahalarmda tetkiklerde bulunAVRUPA ŞAMPİYONASI SONA ERDİ: XI. Avrupa basketbol şampimuş. bu arada Tophane Taksim yonası sona ermiştir.Şampiyonadaki son maçmda Finlândiyayı 6237 yoluniin hjp an pyyel nnarılrpası jyin ~yenen~takımımız 12. olmuştur." Tasnılte Kusya bınnclttğirÇekoslovak" alâkal.İKra emir vermiştir. Başbakan öğleden sonra da Park î ya ikinciliği, Fransa üçüncülüğü, Macaristan ise dördüncülüğü kazanOtelde istirahat etmiş ve bir müd I mışlardu*. Yukandaki resimde. Finlândiya maçında takımnnızın bir det de Iç Işleri Bakanı Gedik, İle 1 hücumu görülmektedir. (Taisilâtı ve diğer haberleri, spor sahifemizde çahpnntır. " A Başbakan imar sahaiarını tetkik etii
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog