Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 CUMHURÎYET S NİMII 1959 Fenerbahçe istanbuisporu rahat yendı: 30 Beşiktaş Beykozdan rövanşını aldı: 3 • 2 Futbol bu, bellı olmuyor kı bır dunku msçtd Bejkozu 32 maglub oyuncu 90 dakıka çırpınıyor, şutlaıı ettı dıreklerden sekıvor da, dıgeı bın Maçın cerejanı ve goller gezınıp duıu\or maçın gollerını at mak da ona nasıb oluvor tşte dun 0} una Bej kozluların vuruşu ile Fenerbahçe Istanbulspoı u ıvı olma \an bu ovundan sonıa kolavca 3.0 ba^landı Ilk dakıkalar durgun geç\eneıken de bo>le oldu Cnn hıç ıyı tı 15 dakıkada Celalın 35 metreden degıldı Fakat uç golden ıkısını de çektıgı frıkık atışını B Ahmed gole çevırdı 18 dakıkada soldan gelışen o artı bır Bevkoz akınında Abdullah uzak Tavsıvemız mesafeden beraberlıgı temm ettı Tav&ı.\emız Canın tekıar takımın Devre 41 dakıkdda Metın n kaçırdığı huausı maçlarında ovnamak uzeıe fusat ile 1 1 kapandı Ikıncı devrenın basketbole bdşlaması ve futbolun ha 2 dakıka^ında B Ahmedm mukemrcketiulıgındcn uzeıue çoken kı mel bır pasını Receb 18 ıçınden çekloları ve asn lıkldrı atma^ıdır tıgı *utla degeılendırdı <21 > 32 daMactan notlar kıkada B Ahmed ^oldan bır oıta Feneıbah^enm hakımıvetı altında vaptı Metın ile Ekıemın mucadelegeçen o\unda Ozcan Osman Avnı sınde hakem penaltı kararı veıdı mudafaada Can haııç forvet ıvı ıdı Recebın sert şutu ı,uncu defa Bevkoz litanbulspoı fazla bıı şev gostere kalesını zıvaret ettı Nıhavet 35 damedı Sabıhın ılk golce bârız hatası kıkada Nusıet Celal ve Munır tara. vardı Garbıs çok favullu o\nadı fından ceza sdhası ıçınde duşurulunLefterın attığı uçuncu Fenerbahçe ce maçın hakemı Muzaffer Ertug ılk penaltı kaıarı gene verMZ bır penaltı golu ofsayt kokuvordu cezası verdı Şırzad Varolun ceza Ovunun gollerı îkıncı devıenın sonlarına doğru sahası çızgısıne >aptığı çıkışa rağkaçan fırsatlar gol olsavdı Fener. men topu kaleve soktu Maç da bu bahçe sahadan en az beş farkla avrı şekılde 32 Be^ıktaş lehıne bıttı hrdı Ilk gol 18 dakıkada oldu Se Hakemler Muzaffer Ertug . Hadı refın pasını Can kaleve çektı Top Hınçal Fahrı Alpagut (Ankara> Sabıhın elıne çarpıp kaleve gııdı Beşiktaş Varol Bahaeddın, Mu. 27 dakıkada Kdsaboğlu fırsat kaçırnır Faık Kâmıl Celâl Metın Re. dı Devıe Lefterın dırekten donen eeb B Ahmed K Ahmed Selım frıkık ı ile 1.0 bıttı Fenerbahçe ıkın cı devre bıraz daha duzeldı 50 da Bevkoz Sıtkı Avdın Ismet . Hakıkada Yukselın çok guzcl pasını san Ekeıbıçer Ekıem Nusret Zı>a, Abdullah Can aglara takdı Bu arada Ozcan ıkı guzel kuıtarış >aptı 73 dakıka Abdulkadir YVCELMAN da Candan Yuksele ondan Leftere gelen topu sahalarımızın bu en ıvı ovuncusu kaleve yuvarladı Maç Can vasıtasıle Fenerbahçerın kaçan gollerı ile sona erdı 3.0 Hakemler Orhan Gonul H Hrn cal F Alpagut Fenerbahçe Ozcan Osman . Ne dım Avnı Nacı Basrı lAkeun» Mııstafa Can Şeref Lefter Yuksel Istanbulspor Sabıh . Semıh ıGar bıs> Enveı Kâmıl Kenan Erdnğan Kas^boglu Nâzım îbrahım th Hafta sonunda form gos^ san Yuksel teren ovuncular kadroja Erdogan ARIPLN\R Millî ligiıt 7. haftası favorilerin galibiyeti ile açıldı İMAL SAFHASJ tLİM VE TEKNİĞE a « • • •• **• • • • « •*« . « •• • • •«••• :::::::::::: ••••••••••*• ••**•*•••••• •••••••••••a Gıda f N MOOE*?N îKfSLB RıNDE VE TEKNıĞsN EN SON tMKAMLARINDAN ISTtFADE' EDJ, LEREK ihiÂt. OAHA fYİDtR. •• •• • J • « • •. G!DA BOL VTTAMJNLi. SWrf FEVKALÂDE BESLEYtO, HAZMI ÇOK KOLAY, NEFıS BıR MUTBAK NEBATi' MASGARıN YAÛ1DIR. GIDA ""^~ GIDA " " ^ GIDA ~ ~ lABORATUARLARtNDAKi MUTEHASSJS DOKTOR VE KıMYAGERLERıN OAiMı KONTROL VE N£ZARETı ALTINDA ıMÂL EDilıR. KOKUSU. LEZZET, VE KAUTESı K£ SUT YAĞffU DAN FARKSIZDIR TAKUT EDıLEMEZ ÇUNKu MARGABjN TEKNıĞıNıN ZıRVESıNE ÇIKILMIŞTIR^ BENZEfü OLMAYAN 1 >• 2 KIIOLUK KUTULARDA VB 17 KtlOLUK TEffEKElERDE SATtLMAKTADIR^ K BLGUN İARIŞACAKLAK !jeh runuüt nıısdlıı buluıidiı ^niLiiAanın 5 şohretlı atletı dun Dolmabah çede halkı selâmladılar ve uzun uzun alkışlandılar Onları, bugun seyredecegız Resımde atletler halkı selâmlarken goruluyorlar. F. Balıçe B. Snor bugüıı oyııııyorlar Maçtan evvel Amerika nın Olimpi\ad takımından şöhretli 5 atleti ile Ankara ve İstanbulun secilmiş atletleri yarısacakiar Musabakalar resmigetldle saat 14 te baslavacak ^Fenerbahçe kulubunun mısafırı «ılunan Atletızm Federaivonunun tSvet ettıgı Amerıkanın Ohmpıvdd takımına mensub 5 meşhur atletle Ankara bolgesmden (Çetın Şahıner Fahır Ozguden Orhan Altan Mus tafa Kıyıcı, Yalçın Unsal Ekrem Ko. çak, Avdm Onur ı îstanbul bolgesmden ıCahıt Onel Muzaffer Selvı Sukru Saban Fevzı Pakel. IlJıarrı Koç Ldbudıs Yorda mdıs Avdın Tuıidh Guridy Tonid kan, Tugrul Goktuık, Tugıul Kızıl yel, Selçuk Dırımen Yıldıray Pdg da, Erdal Akkan> ve" dıger gen<, at. letler bu gun saat 14 00 de Dolma bahçe stadındd teıtıp edılen spor fes favalınde >arışacaklaıdır Musabaka proğramr Saat 1415 Mera^ım 14 30 110 en gellı uzun atlamd >uksek atlama 14 45 1500 m . 14 55 400 metıe 15 05 100 metıe 1515 uç adım atldma 1515 3000 metre, 15 J5 200 metıe, 15 45 800 ^ıımunüiıifKiıııtıuBiıııımiDnımtmi! n m ' i n r n ı n n n n Millı Takım Edildi Tekrar Tespit ANONİM ŞİRKETt >1 ' metre | Fenerbahçe Be\ogluspor maçı ] Bu festjvalden ^onıa <.dat lb 00 da Feneı bahçe . Bejogluspor pıofesvonel takımları kaışılaşacaklardır Fcneıbdhçe bu maça en kuvvetü kt"dıosu ile çık?(aktır Galıbıvet prı mı oldrdk 100 hra konulmu^tur BEŞIKTAŞ ROVANŞINI ALDI Bu maç ıçın numarah trıbun 500, BeşıktdŞ futbol takımı uzun suıen kdpdlı tnbun 2 25 açık trıbun 150 mdglubıvetlerden sonıa nıhavet kenve duhulıve 50 kuıuştur. ı dını topaılamd ımkanını buldu ve alınacaklar sayın dost ve müşferilerinin Şeker Bayramlarını tebrik eder. FABRİKA: TUZLA İSTANBUL, TELEFON: TUZLA 52 Tesbıt pdılen ovuncular şunlardır «Ozcan Tutgav Osman Ismaıl Bss rı Saun N«cı Ergun B Ahmed: j Can, Lefter, Gonen, Hılmı, Metm J > Gunun progıamı şu şekıldedi' 14 Ihsan, Kadıı Ayoın > BuBun saat 14 te Teknık UnıverFeneı bahçe Demırspor kız 15 Kadıo ou sabah bır antrennidn sıte sdlonunda Turkıse gen^ler ve G Sarav Ankara Koleıı kız) 16 >apacak »on antrenman md^ınm 14 kıziar volejbol şdmpıyonası yapıla GSarav • Ankaıa Kollejı 'genç) jnıs^ında ojnanması kaıar dltına cdktır. 17 Yemmahdlle Altav lalmıstır. ı ı n r i H u n t ı n rtmr r ı t c ı r ı ı t n r ı t r nr ıifnn ı • Kıziar ve gençler voleybol n başlıvor Dun toplanan Futbol Federasvonu Teknık Komıtesı mılli takımı ttkıaı te^rıt etnrs, or.u takımjnda olan snorculaı ıçın ordu ıdaretı erı ile ;oıuşulmesıne kaxar vermış haf ta sonunda v uksek form Eosteıcn ovuncuların da kadıova alınmala rına karar veımıştır iti>ıui(iii!iMiı.iiiaiMiM 11 ıı[ ı ıı 11 m i! ı tfi »ııııtııı «mıııtnııım ımıiuı ıı! jmfin ıı nıuı. aiHit ımıtiiııuııı ıııııı»iBiıitiıımıııtjRi.'iurauuiRiiwııııı» ^ E C A T I ARMATORLUK Arzu Hdn Rıhtım cad No 247 Tophane Telofon 44 77 22 44 98 15 KOMURCULUK Trartıvav cad No 85 Kuruçeşme Telefon 63 59 68 Telgraf %ıııırıın t ı i! j i ı ııın ı \l"'A = ı" Bav ram munas«b«tıle mfistesna bır program Ş a f a k B e k ç i l e ı i ^SİNEMASI Halaskargazı cad. El ıMUUI Ulilt (III I •! lillüllinmKI MI I M ! Bugun matınelerden itıbaren NATHALIF WOOD KARL MALDEN MARSHA HUNT ANN DORAN n t ™ I'JIRH M i ı q : | MİLLİ REASÜRANS TÜRK ( ANONİM SİRKETİNDEN i § | ? | | | 0. TAHSIN UZAL (Heı nev ı haru derı ıthalat \e PEHLIVANZÂDE ÎSTANBUL ııııı ı ı 1 1 « n . ı ı n m « ı 1 1 ı n t n ı t m > w ı ı m u ı t i n i ı ı «pnıı ıı S İ T E Sinemasında Muhım ılave Renklı Mıkı Tel 47 77 62 Şırketımızıın 1958 Mİı tenıettuunun tevzune 15 Nısdn 1959 talüımden ıtıbaren Tuıkıve Iş Bdnkasınin Ankara M°rkezı ile Istanbulda Yenıcamı ve Galatd Subelerınde ba^Unacaktır Hısse serıetlerımızın ıbrazında aıkalcıına s,eıh veıılmck suretıle beher hısseve safı olarak ıkı hra odenecektır Hıssedarlarırruzın vukarıda sozu geçen B=mkd gışelenne muracaatları jlan olunur (19589) liltlilllllli H l ü l ü l l l jtHIJInilMlll IHMItllllilllffiîini'llllinM I lllîl f l l l ' H I HII1TIII* 1 I m ' I I H H H l "*" nı^nıjı ıı mıııı ıı ı ı ı ıtım ı nıın mı Mimınh % n m ııiMiiti ı iHMitn ını ıı ıtıııı m mı uıı ıııoeumnı T1EMDUH UZAL (Derı ve Kotele Fabııkdiıi) Türk İs Ltd. Sti. Sayın dost ve muşterıltrının Seker Bavramını kutlar \\>I1K CONKKK ve muiteııieıının Bavramını kutlar, sıhhat ve afıvet temennı eder Galata Bıllur sokak No 1 I&tanbul Receb Halit Kademoğlu ve Oğulları Koll. Şti. Akraba riost ve mu^terılerının Ramazan Bavramını kutlar, saglık ve ışlerınde basarılar dıler. Telefon 22 77 10 Telgraf Kademler îstanbul I % » J | t l ' üifflHlflHİ 1MI! Ifllil'llll I I P I illl I ADAPAZARI SEKER | Fabrikası T.Â.Ş. den | | j | I | | 1 28 31959 töiihınde toplian Şırketımız Umumi Hevetınm ıttıhaz ettıgı kardia uyulaı\k 1958 vılına aıt kazanç pavı hısse senetlerının 7 No lu kuponları mukdbılınde 1 4 1959 tarıhınden ıtıbaren tevzı edüecektır Senet harmlleruıın fabııkdmıza muıacaatld kuponların] ıbraz ederek kazanc pavlannı almalatı, veva bıldıreceklerı adrese havale edebıİTiemız ıçm kuponları gondermelerı ılân olunur (19584) • n Türk Yüksek Ziraat Mühçndis^eri Birli^i Sayın meslekda=<larırnp Bavramını kutlar basarılar dıler saghk ve Pastahauesi E C A T I Savııı doit ve musteıılerının Seker Bauamım kutlar, saadetler temennı eder Sayın muşteulennın bajramını candan kutlar. Ivı ve neçelı gunler dıler S İ Ş Lİ Saj ın dost ve nuı^terılerimizın Bavramlarını tebnk eder saadetler temennı ederız Cahit Günevman ve Kardesleri Unkapanı Atatuık Bulvarı Işcı Sıgortaları Magazaları 2 ncı blok No 3 Telefon 21 13 04 1 'M tJ J 1 I İ ft if GISLAVED İS V E Ç 'I ı ' !flfil ı i iını cııifii'itnmr'nııjnfiMfiffim ı n ın ınmır v\ ı B M I I I i ı l ı t u ] liıiüü tnıt M I LÂLE S INEMASINDA I SEBECİ ALINACAK ^ ^ " " Bujuk bır Sırketın muhaiebesını tutacak varım gun çalışacak muhaieoecı alınacaktır Tercjmeıhal bır resım ıstenen ucret ve lefenmslarla P K 799 Galata adresıne muracaat olunma&ı I | \ | | j | Bugun matınelerdcn ıtıbaren Bajram munasebetıle mustesra bır program EĞE ELEKTRİK Koll Stı Yedinci Süvari Alayı (Renklı) < 7th Cavalary» Randolph Sott Barbara Hale Harry Carvey Programa ılâve Renklı MIKI RIDVAN ve MFHMET ŞAHLAN Muessesesı Muhterem dost ve musterılerımn ba>ramını kutlar. Ikıncı kotadan sıpariş ka J bulune devam edılmektedır | • SAYIN DOKTORLARA EMİL MAROT ( marka Kalbur Makınelerı luıkne Umum Ithalâtçısı Kazançhan Bajramınızı kutlar Galata J. uııel cad 74 lelgraf KAZANÇHAN îstanbul liiııı; nıijiHyıiüt ruı w « j<*iım»ıımH!iiıiı ıuı ı ırı m TIHI ınj nıııntınmımHj! 11 fl ınnıi'n»! m ::: Çikolata ve Sekerleme Fabrikası Sayın dost ve musterılerınin Seker Bavramını kutlar sıhhat neş'e ve saadetler dıler. tnjıt ıı ı tnr* ı n t u u nı m tTirtm GOLDEN Asansör İlânı Laboratoıre Dr Lo Zambelettı Mılano Mu^tahzarlardan AVOGAL 50 Comp. XAMAMİNA 20 Comp. Eczanelerde bulunduğunu hatırlatırız Pedrellı Tıcaret A Ş P K 352 Galata/îstanbul Tel 44 08 87 Muhterem Halkımıza Müjde: susî surette b^slenmıs sıgır ve dana etlerınden ettısırr 7 Fk<;+ra Ekstra ımal î TÖRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.Ş. j 1 İstanbul Büros" Müdürlüğünden: \ MEHMET KAMİL BARK Akraba latıh do»t ve butun tamdıklarmın candan bayramlarını kutlular Tel 21 39 15 KAVUEMALAR Selofan ambalailı olarak pnasava sattşa arzedılmıştır Nefıs bır hazır vemek olarak bır kere tecrube etmenızı tavsıve ederız Bakkal vf mezecılerden etıketıne bakarak aravınız T n l Iı t ' p benzerlerınden sakınınız I ( Kiralık Daireler Kadıkoy Muhurdarda Yenı Fıkır sokak 46 numarada fevkalâde denız manzaralı 5 odalı parkelı yağlı boyalı, as.ansorlu apartman daırtlerı mobılyelı mobılvesız, yazlık ve\a daımi kıralıktır Gormek ıçın kapıcıva göruşmek ıçın 55 23 81 numa> alı telefona muracaat A. ve H. Apikoğlu SUCUK lelefon 22 78 72 Telgraf tı ğ m m m t t , ııııını • uIIHUSHI«IUWIIınıtinitı ıı ıı ı » n ııın ınııı ın m ı ın ıınn nmn» Kardeşler NAMLISUCUK 1 Ankaradakı Umum Muduı luk bınamız ıı,ın 17 5 metre v ukseklıgt | | çıkabılecek takatta dort kışıhk bır adet asansor teklıf sahıbı fır. j E manın monte etmesı şartıle alı nacaktıı f Teklıfleım kapalı zarf ıçeısuıde 18 4 1959 gunu saat 13 e kadaı ^ Buromuza verılmesı ıcabetmektedır s Teknık şartname TL 10 mu kabılınde Aşııefendı Caddesı Hocd r Kasım Kopru sokak Seker Han da bulurtan Buromuz veznesınden | J temın edılebılrr. | İ Şırketımız 2490 sayılı Kanuna tâbî olmadığından, ıhaleyı yapıp yap I 1 mamakta serbesttır î ^t ı ı ıı nu ı »ı mm> ıırııi'i > Hiımıım n ı ıı " *t ııııiinmım ı » IHIKI I I * BÜTÜN LASTİKLERDEN ÜSTÜN Umumt Satış Yeri: ÇAPA GIDA MARKA SANAYİİ A.Ş. FABRİKASI GÎSLAVED Rauçuk San. ve Tıc. T. A. Ş Satış Mağazası Telefon: 27 18 10Telgraf: GİSMALP K. 240 Firmalar, acentelik için muracaat edebilırler HURBAŞ MUESSESESI Sajın dost ve muşterıleıının Şeker Bayramlarını kutlar Şeker Bayramımzı tebrik eder.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog