Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1959 CUMHURIYET BüGÖNKü PROGRAM ISTANBUL AKKAKA 8,27 Açılış v« progıam 8.30 Kuımkif*4* 1 27 Açılıj ve program 7.30 Davul »:1c sabah melodü«ri ».00 Hıberler zum« II* oyun havalan 7.45 M.S 9.15 Oyun havalan 9.30 V»îal«r ayarı, Hıberler 8.00 Oyun havaları komünijtme imıcn tentas •ditm*ve operet parç«!wı 10,00 Kartfik 8.15 Kar« Ekipinden turkuler J45 Sarkılar 10,30 Çocuklar için 11.00 Hafıf melodiler 9.00 Bayram müna mif*« 4e cAraplann k«ndl mukadTurlsüler ve Oyun Havalan 11,30 sebetıle konuşma 9,10 Muallâ Mu deratlarını tlyin etme hususundski Sabah kor.seri 12.00 Radyo Klâslk kadcer Atakandan (erkılar 9,30 Se barid tetM«w» kfleum »dllmi|tlr. Turk Musikisi Topluluğundan seçilmif Çilmlj valsler 9,45 Yurttan Se§l«r parçaUr ve koçekçeler 12,30 H»ftf Ekıpinden bayram mınj ve turkulerı dijer 6n»mll bir madrr«'odller. oans ve caz müziği 12,55 10.10 Upanyol miuiği 10.25 Radyo desi de Konferanjsta alman kartr Kuçük Stüdyodan beş daklka 13.00 Sanatkârları blr ar»da 11,00 Bayram ların Irak tarafından da tatbik edilSavkılar: Muallâ Mukadder 13.30 rr.ünasebetüe özel program 12 30 ZeH^herler 13.4J Saz ••erlcrl 14 00 ki Murenden şarkılar 12,55 Serbest mesinirı talebidir Öşle konseri 14,30 S«rkıl«r: Receb saat 13,00 H S ayarı. baberler Birg.t 15,00 Blr Radyofonik Piyes 13.15 Çeşltli hafif müzik 13,30 Tel Konferansin tâyi n ettiği tal! ko15 50 Danı ve caz müîi?l 16,15 Şar den te'e 13.55 Ksrıjık »arküar mit» Kahire ile Bağdad ihtilâfmın kılar 16.40 Orhan Avjar T»ngo Or 14.25 Orkeıtrs eurleri 15.00 Mumı tetkikile eörevlendirilmiştir kestrası 17.00 Akşaro kon*erl 1T.30 Nureddınden şarkılar 15,30 Ftlm Birleşnrş Mılletler S»»tl 17,45 $sr şarklları 16.00 »oram ve kaparuş Konferans çizli olarak bir otelde kı'.ar: Emin Gündüz 18.00 Dans müBirleşik Arab 16.57 Açıiış ve program 17.00 Ko yapılmış ve buna zigi 18,20 Tarihten fıkralar: Mubeccel Bayramvtlı u,30 MemleİKt Ha vun sa»t! 17,30 rncı;M*dan Suıidil Cumhuriyeti, Yem«n, Lübnsn Suu. di ArabisUn ve Fas iştirâk etmiş. vıları Ses ve Saz Birllji 19,00 Karı Fas.ı 18 00 Radyo 11e ingılizce şık hafıf müilk 19.30 Haberl«r 18.15 Serbest sa=>t 18,30 Nerinr n Tü lerdir. 19.45 Sarküar: Mertl Arma|»n 20,00 fekçıden turkuler 1$ 55 Serbost saat K.brıs Saatl 20.15 Radyo GazMesi 19 00 M.S ayarı, Ha^rler 19,15 Sudan arabulueu oliıak istedığın20 30 Kuçuk Stüdyodan beş dakika Tanhten bir yaprak 19,20 Serbest 20.35 Şarkılar. Mefharet Yıldırım saat 19 25 Erkekler Korosımrtan şar den ittirâk etmemiç, B.A C terrısil2100 Radyo Tiy.trosu 21.35 Karıjık kıUr ıu.50 D nîAhlâki musahnbe L'isi ise açıh» konuşmasında Kasım hafif melodiler, sevilmis jarkılar 20 00 Kıbns Saatl 20.15 R^ayı Cue. Hükumetinç »iddetle hücur etmişi 20 30 Serbest saat 20 ,15 Ordu tir B A.C. Başdelege^i Konferansı 22 00 Şarkılar: Arif S»mi Toker 23.30 Haftamn »anat p»noraması: Ve saati 21.00 Serbest saat 21.30 Nee<u Nurl Türkic«n 5;.40 Günumü?ün det Tokatlioğlundan »arkılar 22.00 «Muvaffak olmuş bir görü'iü»» olabe^ecllert 23,15 H»b»rler 23,30 Serfonik müzik 22.45 MS. ayarı ve rak vasıfla'ndırmıştır Pnçram 23,33 Dans muziği 24,00 Habeıier 23.00 Oda müziği 23.30 Dans muzığı 24 00 program ve kaKapamş. Konfcransii, lraktan başkr. Ürdün pnıj ve Tunus ta kstılmamıjtir Bağdadın tarafsızlığı isteniyor Kadınlar Birliği çarsafla mücadele için faaliyete geçti Baftara/t I inct nhıfede li{t «alonun ortajma konan büyükÇ« bir teypin gi.«s tecilere duyuracağı bilgi idi. TopUntuım bütün sözlerinirı teype alınacağı endişesi gazetecileri bir müddet konufm k Un alıkoydu. NarİJ Tlabar «Basın mensupların ; aramakta ihmalkârlık gösterd ğimiıj biliyoruz » sozleri ile beşladı. Konu, Birhğin ihtilâflsrı idı «Hakkın daima teceüisini istiyen gazetcl«r tarafından desteklenmeli idik » dıyen Başkan. Kadınlar Birliğınde mevcut olduğu soylenen ihtilâfın mahiyetini açıkladı. İfade ettiğine göre umumi kongrede seçim «ıetieel«rini tasr.if eden heyetin usulsüzliik y»ptığı iddia edümi», tasnif tekrar edilmîşti. Kongrenin kararı üzerin» de Tasnif Heyeti üyelerinin teraize çıkması için kendilsri Haysiy*t Divafiına verilmişlerdi, Haysiy«t Dıvanı Tasnif Heyetmd«n dördünün cezalandırılmasına, dördünün beraetine karar vermişti. Anoak bu aert kararı Umumi İdare yeti kabul etmemış, suçsuz oldukUrın» kani bulundugu Tasnif H«yeti üvelerini nyanet volunu aramıştı. N.ticede bir Utifari konere ve onu takip eden umurrî kongrede cezah üveler ittifakla beraet ettirilmış ve ihtilâfı olanlar dahi bu ittifska dahil olmuşlnrdı. Nitekim jalona konan teypt* ihtilâflar çıkararı H^ysiyet DivaTtı üyelerinin müspet sozleri ver almi|tı. Fakat kl'k *ün tonra Haysiyct Dlvanı üyeleri istifa ttTİş'er ve istifa sebebi olar?k ıhti'.afı eöstermişlerdi Haysiyet Divanı yok NEZII Tlabar »Birlijin Haysiyet Öivanı halen yoktur tnşallah ihtiyac da ka!maz» demekte'dir. Bundan sonra T. Kadınlar Birliğinin faaliyetlerkıe ttmas eden Başkan ve vardımcıları önümüzdeki pazartesi günü Kadınlar Birhğinin onuncu yildönümünde bir «Eğitim Seferberliği» açılacağını söylediler. Okull«rda, radyoda, dövizlerde, konferanslarda seferberlik gerekleştirilecek, Türk kadjTiı tamanen okuryazar hale getirilecektir. Bunun yanında çeşitli sahaLarda nadınlara bılgı verilecektir. Eğitime mevzıî oiarak esasen başUnmış, meselâ Zongüldak Kadınlar Ceıaevinde çok müspet neticeler alınmııtır. Sörcükrin ıfadesine göre i|lerifi vavaş .inkişaf etmesi Uhsısatsızlik yüzündendir. Kadınlar Birliği her ışini tahsisatstz vürüftneğe çalıjan yegâne topluluktur Çarşaf Vasağı Kanunu Büyük Millet Meclisinde çıkarılmasına muvaffak olunamıyan «Çarşaf Yasağı Kanunu» nırn fonksiyonunu mevzuat dışmda gerçeklejtirmeğe çalışan Kadınlar Birliği bu yolda da bazı kararlar almıjtır. Nazlı Tlabarın umumî efkâra »imdilik açiklarruıında mahzur görülen bu yoldaki geniş izahatından şonra BaşkaTiin vardımcıları, verilen kararları açıkladılar: buna «öre çarşafla mücadele için Kadınlar Birliği maddeten ve manen faaliyet göstereeektir. Migros'un Birliğe hediye etti&i 40 dikis makinesi durmadan ucuz mantolsr imâl edecek ve ou mantolar kbylü kadlnlara maüyetine dagıtılaraktır. İcap ederse mantolardan ^ara da alınmıvacaktır. Ayrıca eğitim seferberliği için de çarşaf konusy ele alınaçak ve bu volda da çarşafin mahzurları telkin edilerek mantolarin giyilmeli scğlanacaktır, Aync» Hasanoğtanda Kadtnlar Birliği tasavvurundak| köyü kurmağa yakında başllyacaktır. Bu köv manto piyen tahlilli. kültürlü köv kadınlanndan tesekkül edecektir. Büâhare diğ«r köylere teşmili için çalışılacaktır. Türkiyenin, Kahire Bağdad çatışması karsısında tutamu Baştarafı 1 inct sahifede mamız, hatalı olur.» Dln mevzuunda tuallere vertttn eevab Zorlu, düı mevzuunda gazetecilerin sorduğu bir suale şöyle cevab vermiştir: « Türkiye lâiktir. Lâıklik vicdan hürriyetidir. Bu ise, kimsenin dini nin icabatını yapmasına kari|mam»k demektir.» Zorlu, lâı'kliğın. emredılmış olan ıbadetin ve dini vecibelerin yerine getirilmesine karıçmamak mânâsın» geldiğini belirtmiş ve Türkiyenin ve Türk Hükumetinin bunu bu mâ nâda anladığını. esasen her yerde tatbıkatının bu merkezde olduğunu ve eger bir münakaşa mevcutsa, bu mefhumun etrafında cereyan etmiı ounası ıcab edebıleceğıni ifade etmi(jta. Akşam yemeğınde. eskı Chıcago Valısı ve Demokrat Partının Cunıhurbaşkanı namzedı Stevenson ile Eısenhowerir, îktisadi Müşavirı Ran dall da hazır bulunmuştur. Iraktaki Türklerle alâkalı sozlü sonı Ankara 8 iTelefonla» Irakta bulunan Türklerin durumu Niğde nıilletvekili Asım Erenın bugun B. M M. Başkanlığına verdıği bir söıliı soru onergesile Mecüse aksettirılmıştır. Soru sahibi Dış Işlen Bakanına tevcıh ettiği önerg*simie Irak Anayasasının yalnız Arab ve Kürtlere si yasi haklar tanıyan hükümler ihtiva ettiğini. ayrıca General Abdülkerim Kasımun beyanlarmtja <Ja Türklerin haklarından bahseden pa »ajlara raıtlanmadığını, komünistlere âlet olan Kürdlerin Irak Türklerıne zaınan zaman silâhh tecavüzlerde bulunduğunu, Irak hükumetinuı Tüıkleri sosyal ve kültürel alanda şiddetli baskı altında tuttuğunu sdylemekte ve hükumetın ala cağı tedbırleıin ne olduğunu, mukabeleyı bilmisil yapılıp yapılmıyacağını sormaku, ayrıca he/^iselerin Mecliste açıklanmasını istemektedir. Izmır ü (Telefonla) Şehrimiı iktisadi çevrelerine ekıcden haberleıe gbre Irak hükumeti memlek*. timizle iktisadi münasebetlerinin yenıden ele alınması maksadile Bağ datUki Turkiye B. Elçüiğine müraeaatta bulunmuştur Bu hususta nihai temaslar yapılın caya kadar Irakın Türkiyeden ayak kabı, zeytinyağ ve pamuklu mensucat almak istediü bildirilmektedir. Şimdilik Ulep miktarı S milyon do lardır. Doirama. CEVAT YURUR Sayın dost vt müşterüerinin Bayrammı Mobilya Imal ve Bü&mum Taahhüd İ;l«ri Cerrahpaşa 21 41 2S kutlular. BESLER SUCUK FABRİKASI Muhterem dost ve müşterilerinin Şeker Bayramını tebrik eder. Beşler Şirketi KONAKLAR MEZE ve SAVDEVİÇ MAĞAZASI Sayın dost ve rnü}terilerinin Şeker Bavramını Tebrik eder. Adreg : Mimar Vedat Cad. No. 19 İstanbul CBVAT CEVATOĞLU ve KARAKİN DUBA TÜRKAL BATARYA Fabrika«ı Sayın Acente ve dostlarının Şeker Bayramını Tebrik Eder, Sağlık ve MuTaffaklrct DU«r. LUNA PİL BATARYALARI Depoıiteri : RETTER Tel: 44 03 28 LIMİTED BAYRAM HEDİYESİ Galata, Marmara HaTi, kat: 3 ' Telgraf: ALFUBEL Salim ve Hüsamettin Özen Kardeşler Kol. Şti.. Tel Çekme ÇIVİ Sanayii ve Üstüpü Fabrikası Bütün dost ve mü?terilerinin Bayramını kutlar. İstanbul Eminönü Hasırcılar Cad. No: 86 Pek kıymetli akraba dost ve müsterilcrimin Bayramlarını hürmet ve «vgilerimle tebrik Ramazaa ederim. TEBRIKI ıjj M İstanbul Basın Teknisytnleri gendikası ile Sifortalı İsçiler Yapı Kooperatifi Ortakbfi, üyelerinin ve iijçi kardeşlcrinitı Şeker Bayramını kutlar saadetler diler, NOT: Bayramm 3 üncü Cum*rtesi günü teşekkülkrimizin Bayram tebriki için açık bulunduğu bildirilir. MUSTÂFA DALYAN A. ve H. APİKOĞLU KARDEŞLER SUCUK FABRİKASI Sayın dost ve müşterilerinin Şeker Bayramını tebrik eder, saadetler diler. 2 Kutu Parasına 3 kutu ETİBANK MÜFETTİS MUAVİHLİĞİ MÜSABAKA İMTİHANI İLÂNI 1 Etibank leftiş Heyetine, müsabaka imtihanı ile, Siyasal Bilgiler. İktigat ve Hukuk Fakülteleri ve Yüksek İktisat ve Ticaret Okulları veya Maarif Vekâletince bunlara muadil tayılan ecnebi okullar mezunlarından lüzumu kadar müfetti^ muavini almaeaktır. 2 Yazılı imtihanlara 8/6/1959 pazartesi sabahı saat 9,30 da ba?lanacaktır. Bu imtihanalr Ankarada Sıhhiyede Umum Müdürlük binsında. İstanbulda Galatada Bankalar csddesinde Etibank Alım Satım Şubesinde yapılacaktır. 3 Yazılı imtihanda kazananlar Ankarada sözlü bir imtihana tâbi tutulacaktır 4 İmtihana girebilme şartlan (şartname) ile, imtihan mevzuları, ve istenilen diğer malumat Ankarada Etibank Teftiş ve Kontrcl Müdürlüğünden. İstanbulda yukarıda adresi yazılı Subemizden müracaat üzerine veya posta ile tedarik edilebilir. Bagka mües*eseler<. mecburi hizmeti bulunanlar üe, yaşı otuzdan yukarı olarlann rnüracaatleri kabul edilmiyecektir. 5 Müsabaka in tihanlarına girnıek igtlyenlerin, dördüncü maddede me2kur şartnamede taleb edilen vesikaları nihayet 1/6'1959 tarihinde (ETİBANK Teftis ve Kontrol Müdürlüğü. Arkara) adresine teslim edrlecek şrkilde taahhüdlü olarak postaya vermeleri veya # elden tevdi etmeleri lâzımdır (İmtihanda muvaffak olamıyanlara aid vesikalar adreslerine iade edilecektir) h ıinHiı»' ::11 i'tıı mı ':ı ıııi'i ınstun' VIM BEREC i Bastarah 1 m c s:l>t<edr mun Constantinople'u, Osmanlı İmpaıatorluğunun merkezi. Ortadoğunun sanat ve kültür menşe.i romantik İstanbulu görmeden geçemezdim» de. diği şehrimize gelmekten dolayı adeU bir çocuk kadar sevineli idi. Gazetecilerle ^akalaşıyer, ktnduinj ktu'sılayan İsrael sefareti temsilcilerine t«kılıyor, imza meraklılarm» nükte >apıyordu. ı'stanbuldan sonra Atınaya uçacak olan Edward G. Robinıon'un belirttiğine göre. kendisi şimdiye kadar (ilmlerde daha ziyade «iyi in»n» oak rol almıj fakat «her nedens*» kendisi sert adam olarak daha fazla tanınıyormuf. 26 yaşmda bir oğlu olduğunu ve Jane ile evli bulunduğundan fazla hususî hayatı hakkında gazçtecılere bilgi vermekten çeklnen Edward G. Robinson'un resim yaprr.ağa ve empresyonist ve empresyonizm sonrası ekollerine mensub ressamlann tablolarını toplamağa me r»kı varmış. Tablolarını söylerken başını ıki yana sallıyor ve onları ne kadar sevdiğini belli ediyordu. En fazla beğendiği filminin hangİB olduğu sorulunca filozofça bir cevab verdi: «En fazla, son çevirdiğim filml beğenirim; geleeek filmimin de en iyisi olacağını daima ümid ederim.» Edward G. nin dudağının köşesinde daima uzun tipte bir «king size» sigara vardı ve konuşurken onu d«rin derin çekiyor, filmlerinde olduğu gibi, bulııt gibi bırakıyordu. Noyji 1 YIGIT Beyaz perdenin seri adamı şehrimizde SEPE KRAVAT DEPOSU SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERİNİN Şeker Bayramını kutlular ve sıhhat v« afiyetler diler. Turistik Şehir Otel Şehir Palas ve Ferah Palas Otelleri İşletmesi Sayın Müfterilcrinin Şcker Bajramını kutlular, ialerindt b*eanlar diler. VAKIF VARIMAĞAN NOT : Alarurka v« Alafranfa o»fi» y«mekleril« Turktik Oteli altındaki Rtstoranının açıldı^ırıı müjdeler. I o Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünden: Bazı Türk gemilerine Kurumumuzun AMERİKA'dan ithal ettiği Besili Kesilmiş karşı boykot Temizlenmiş ve Sağlık Kontrol u yapılmış T A V UK P 1 L 1Ç H t N D 1 K N A PP BOYACIUK SANAYİİ ANONİM ŞlRKETI Sayın mügterilerinin ve dostlarının Bayramım tebrik eder. NOT: Gördüğü alâka ve arzuya binaen BEREC SANAYI T. A. Ş. jttukteıetn dotf ve mi£ÎetUe tlnin bautamuu kîl V 'j| Etlerinin kilosu perakende olarak 60fl kuruştan Mağazalarımızda satışın» devam edilmcktedir. • Kadıköy SÜREYYA Sinemasında Bugün matinelerden itibarerL 1 KADER 2 FENERCİNİN KÖPR Ü S Ü KIZI «Manina» «Across The Bridce» DAVİD KNİGHT MARLA LANDİ BRİGİTTE BARDOT Proerama İlâvt: RENKLİ ŞORT ÜSTÜN KALİTELİ B E R E C BATARYALARI sayesinde yurdun bütün radyoları bayram nağmı vi türkülerini muhterem halkımıza neş'e Içinde dinleteceklerdlr. MİLLÎ FİLM SABAHATTİN TULGAR Saym tş, dort ve meslekdaşlarının Mübarek Şeker Bayramını candan kutlular. îf 1ic « nt Yolaç, Van, Ankara ve Adana vardır. Arabların boykot listesine bundan | başka 17 Amerikan, 35 İngiliz ve 2 ıı! Yunan gemisi dahildir. Kahirenin yeni bir iddiası Ji Şam 8 'AP> Ortadoğu Haberl«r Ajansı, Türk askerlerinin pazartesi gür.ü Türk Suriye hududunda Arab çobanlarına taarruıda bulunduklarmı ileri sürmüştür. Ajansa göre Birleşik Arab Cumhuriyeti vukuu ileri sürülen bu hl diseyi tahkik için Karma Hudud Ko miıyonunun müstacel bir toplantı yapmasını istemiştir. Iddiaya göre hududun Afrirı kwi minde Suriye toprakları dahilind» yer alsn bu taarruz sırasm<3a Türkler, Arablara aid 450 büyük baş hay vanı toparlayıp kendi topraklarına sürmüşlerdir. Birleşik Arab Cumhu riyeti «tecavıüzün» tahkikini ve hay vanlarm iadesini istemiştir. ALTIN FtATLARI 8/4/1959 1137511400 Cumhurıyet •156OO1S65*' Heşad 1230012400 Hamid !O20O10250 Gulden 1400014100 Ingillz Yerli 1700ITOT 17001702 Beyoğlu Yünel Karşısı Tünel Pasajı 7 numarada başUmıs Boya Elbise kııru temizleme işlerini kabule olduğunu bildirmekle seref duyar. RULO Mecli«i Telefon: 44 33 92 49 10 67 KABATAŞ İSTANBUL Saym Müjteritertnin Şeker Bayramtm Kutlular EVI M e b u s a n Caddesi N o . 147 LÂSTİKÇf ARİF TETİKER ve Seriki Muhterem müşterilerinin Bayramlarını tebrik eder ve mes'ud günler diler. PİL v» BATARYA FABRİKASI NEVROLCEMAL BÜYÜKDERE SINİRE.ÇARPINTIYA.BAYGINLIGA II FENOFORM MSR I 1 t | İ Lâstiği Demire ve Cama yapıştınr. Oto yedek parçacılarında bulabilirainiz. Karantina Sok. No. 15 Galata Teh İ4 05 9S g j 1 | i EYAZPARK Marmara Denizi ve Adalara karşı tren ve plâja üç dakika Üç oda, Banyo, geniş Teras, Bahçe içinde Garajlı Otcbüs durağında. Kürükyılı, İdealtepe. Bağdad Caddesi No. 5 Yazlık Kiralık HACI BEKIR ALİ MUHİDDİN tSTANBIJL BEYOĞLU KADIKÖY Muhterem müştçrile rinin Bayramını kutlar. Bayram günleri oans ve ejlencelerine muhterem müşterilerini dâvet eyler Ve Bayramlarım tebrik eder. Kuru Temiıleme v« Boyama Fabrikası ¥1 BAYRAMINIZI TEBRtK EDER. D O K T O R Hamza Z. Ayberk Oahiliye Mütehas«ısı Şişli. Hasad sokak No. 26 Telefon: 4T 39 41 Siilc.vman Tüyel TOPTAN İPEKLİ KUMAŞ TÎCARETHANESl Saym do»t ve mü?terilerinin Şeker Bayramını kutlular hayırlı başarılar diler. Yenicami caddesi Vakıf İ$ Han kat 2 No: 3 İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog